Švč. Jėzaus Vardo rožančius

2007 04 30
Lietuviškas Švč. Jėzaus Vardo rožančius pirmąkart išleistas 1681 m. Vilniuje išleistoje maldaknygėje, kurią sudarė dominikonas Jurgis Kasakauskis. Panašiai kaip Švč. M. Marijos rožančiuje kalbama 150 „Sveika, Marija“, taip šiame rožančiuje yra 150 maldų „Jėzau, mūsų Atpirkėjau, pasigailėk mirusių!“. Norint šį rožančių giedoti gyvųjų intencijomis, „Amžinąjį atilsį“ pakeičiama į „Garbė Dievui Tėvui“, o žodžiai „pasigailėk mirusių“ – į „pasigailėk mūsų“.
 
Įžanga
 
Jėzau, gerais Ganytojau, * pasaulio Gelbėtojau, * leisk mums, užtariant Mergelei Marijai, * Tave geriau pažinti, * šventąjį Tavo Vardą garbinti * dabar ir mirties valandą. (3 kartus)
Garbė Tau, * Viešpatie Jėzau Kristau, * Dievo Sūnau, * amžinojo Tėvo mylimasis; * garbė Tau, dangaus ir žemės Valdove, * mūsų gyvenime, * džiaugsme ir viltie! * Garbė Tau! * Tavęs šaukiamės ištremtieji Adomo vaikai. * Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. * Todėl Tu, mūsų Gelbėtojau, * savo gailestingas akis į mus atkreipki * ir brangiausios savo kančios nuopelnus – * šlovingą savo žemėje gyvenimo vaisių – * mums po šios tremties parodyk. * Gerasis ir maloningasis Viešpatie, * Mergelės Marijos Sūnau, Jėzau Kristau, * pasigailėk mirusių!
Maldaujame Tave, Dieve, klystančiųjų ir netikinčiųjų atsivertimo, * už visų krikščionių susivienijimą, * už atgailos nedarančius nusidėjėlius, * už labiausiai mūsų maldos reikalingus mirštančiuosius, * kad švenčiausiojo Jėzaus Vardo garbei * ir šventosios jo Bažnyčios šlovei * teiktumeis juos apsaugoti nuo visokių nelaimių ir amžinosios pražūties. * Aukojame Tau, dangaus Tėve, * Tavojo Sūnaus mirtį ant kryžiaus * už visus skaistykloje kenčiančius * ir šio šventojo rožančiaus malda * prašome visiems amžinojo atilsio dangaus karalystėje. * Amen.
TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; TIKIU DIEVĄ TĖVĄ.
 
Pradžia
 
V. + Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. R. Amen.
V. Garbinkime Jėzaus Vardą! R. Dabar ir per amžius. Amen!
V. Dieve, ateik man padėti! R. Viešpatie, skubėk manęs gelbėti!
V. Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie, R. ir amžinoji šviesa jiems tešviečia.
 
PIRMOJI DALIS
Džiaugsmingosios paslaptys
 
Pirmoji paslaptis
Išganytojas gauna vardą
 
V. Viešpatie Jėzau Kristau, * dar kūdikiu būdamas, liejęs savo kraują ir mokėjęs mūsų skolas Dievui Tėvui, R. pasigailėk mirusių!
TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ ATPIRKĖJAU, * pasigailėk mirusių!
AMŽINĄJĮ ATILSĮ duok mirusiems, Viešpatie, * ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. * (Taip ir visose paslaptyse).
Praėjus aštuonioms dienoms po gimimo, * Vaikeliui buvo duotas Jėzaus vardas, * kaip buvo pranešęs angelas.
V. Garbė Viešpaties Jėzaus Vardui! R. Jis šlovingesnis už dangų ir žemę!
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji angelai ir arkangelai, * galybės, sostai, kerubinai ir serafinai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Antroji paslaptis
Išganytoją aplanko trys išminčiai
 
V. Viešpatie Jėzau Kristau, * trijų išminčių aplankytas * ir brangiomis dovanomis pagerbtas, R. pasigailėk mirusių!
TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ ATPIRKĖJAU; AMŽINĄJĮ ATILSĮ.
Pamatę žvaigždę, išminčiai labai džiaugėsi. * Įėję į namus, jie rado Vaikelį su jo Motina Marija * ir parpuolę jį pagarbino. * Paskui atidengė savo turtus ir jam padovanojo aukso, smilkalų ir miros.
V. Garbiname Tave, puolame prieš Tave ant kelių, R. kad dėl mūsų išganymo teikeisi žmogumi gimti.
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji patriarchai ir pranašai, * nekaltieji vaikeliai, * šventasis Jonas Krikštytojas * ir visi Senojo Įstatymo šventieji, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Trečioji paslaptis
Šventasis Jonas krikštija Išganytoją
 
V. Viešpatie Jėzau Kristau, * iš šventojo Jono priėmęs atgailos krikštą, R. pasigailėk mirusių!
TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ ATPIRKĖJAU; AMŽINĄJĮ ATILSĮ.
Viešpats Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano upės pas Joną * ir buvo jo pakrikštytas. * Tada atsivėrė dangus, * balandžio pavidalu ant jo nužengė Šventoji Dvasia, * ir iš dangaus pasigirdo balsas: * „Tas yra mano mylimasis Sūnus, * kurį aš labai pamėgau“.
V. Jonas Krikštytojas pamatė ateinantį Viešpatį ir tarė: R. „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes“.
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji apaštalai ir evangelistai, * Tavo mokiniai ir kentėtojai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Ketvirtoji paslaptis
Išganytojas atsimaino
 
V. Viešpatie Jėzau Kristau, * atsimainymu ant Taboro kalno parodęs savo dieviškąją garbę ir šlovę, R. pasigailėk mirusių!
TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ ATPIRKĖJAU; AMŽINĄJĮ ATILSĮ.
Pasiėmęs Petrą, Joną ir Jokūbą, * Viešpats Jėzus nusivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno * ir tenai jų akivaizdoje atsimainė.
V. Atsiųsk, Viešpatie, savo šviesą ir tiesą! R. Jos mus veda į Tavo šventąjį kalną!
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji išpažinėjai, vyskupai ir mokytojai, * kunigai ir vienuoliai, jaunikaičiai ir vyrai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Penktoji paslaptis
Išganytojas įžengia į Jeruzalę
 
V. Viešpatie Jėzau Kristau, * su didžia garbe įžengęs į Jeruzalę, R. pasigailėk mirusių!
TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ ATPIRKĖJAU;  AMŽINĄJĮ ATILSĮ.
Nuėję mokiniai padarė taip, * kaip Viešpats Jėzus jiems buvo įsakęs. * Jie atvedė asilę, * uždėjo ant jos savo rūbus * ir jį užsodino. * Kai prisiartino prie Jeruzalės, * sujudo visas miestas.
V. „Garbė ateinančiam Viešpaties vardu! R. Osana Dovydo Sūnui! * Osana aukštybėse!“
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visos šventosios kentėtojos, * mergelės ir moterys, * su kuriomis tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
I dalies pabaiga
 
V. Garbinkime Jėzaus Vardą! R. Dabar ir per amžius. Amen!
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Melskimės. Mieliausias Viešpatie Jėzau Kristau, * kuris, būdamas be jokios nuodėmės, * panorėjai būti apipjaustytas kaip nusidėjėlis * ir dėl mūsų išganymo prisiėmei Jėzaus vardą, * nuplauk tada išlietu brangiausiuoju savo krauju mus, * kurie nuolankiai to prašome, * pamaldžiai garbindami Tavo Vardą.
Brangiausias Viešpatie Jėzau Kristau, * kurį, šviesios žvaigždės vedami, atrado trys išminčiai * ir, ant kelių parpuolę, pagarbino * bei brangiomis dovanomis apdovanojo, * suteik malonę, kuri visados mus skatintų Tavęs ieškoti, * padėtų atrasti ir nuvestų į dangų * drauge su visais šventaisiais Tavęs garbinti.
Tyriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * kuris Jordano upėje iš šventojo Jono teikeisi priimti atgailos krikštą, * duok mums, kad, šventos atgailos vandeniu nusiplovę savo nuodėmes, * pradėtume dorai gyventi * ir, Tavo malonės padedami, * Tave karštai pamiltume.
Mieliausias Viešpatie Jėzau Kristau, * kuris, ant Taboro kalno stebuklingai atsimainęs, * pasirodei didžioje garbėje trims apaštalams, * nuskaidrink mūsų mintis, kad galėtume pažinti tiesą * ir gėrėtis Tavo darbų grožiu.
Maloniausias Viešpatie Jėzau Kristau, * kuris garbingai įjojai į Jeruzalę kentėti, * sutvirtink mūsų sielas, * kad pajėgtume Tau čia, žemėje, tarnauti, * Tave mylėti, Tavęs siekti * ir pasiekę su Tavimi danguje viešpatauti per amžius. R. Amen.
(Jeigu giedama tik ši rožančiaus dalis, dabar imama viso rožančiaus pabaiga.
 
ANTROJI DALIS
Skausmingosios paslaptys
 
Giedant šią dalį atskirai, ji pradedama kaip pirmoji, nuo įžangos ir pradžios. Giedant iš karto visas tris dalis, po penkių I dalies baigiamųjų maldų pradėti pirmąją II dalies paslaptį.
 
Pirmoji paslaptis
Išganytojas išduodamas
 
V. Viešpatie Jėzau Kristau, * Judo pabučiavimu išduotas priešams, R. pasigailėk mirusių!
TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ VALDOVE, pasigailėk mirusių!; AMŽINĄJĮ ATILSĮ. (Taip ir visose paslaptyse).
Štai atėjo vienas iš dvylikos, * Judas, * o su juo daug kitų su ginklais ir virvėmis. * Priėjęs prie Jėzaus, Judas tarė: * „Sveikas, mokytojau!“ ir jį pabučiavo. * Atėjusieji tuojau puolė Jėzų ir surišo.
V. Judas jiems sakė: R. „Kurį aš pabučiuosiu, tą suimkite“.
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji angelai ir arkangelai, * galybės, sostai, kerubinai ir serafinai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Antroji paslaptis
Išganytojas paliekamas mokinių
 
V. Viešpatie Jėzau Kristau, * pakliuvęs į priešų rankas, * savo apaštalų ir mokinių apleistas, R. pasigailėk mirusių!
TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ VALDOVE; AMŽINĄJĮ ATILSĮ.
Tuomet visi mokiniai jį paliko ir pabėgo. * Kareiviai surištą Jėzų nuvedė pas vyriausiąjį kunigą Kajafą. * Tenai buvo susirinkę Rašto žinovai ir vyresnieji.
V. „Mano artimieji stovėjo iš tolo“. R. „Kurie tykojo mano gyvybės, * apstoję mane kankino“.
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji patriarchai ir pranašai, * nekaltieji vaikeliai, * šventasis Jonas Krikštytojas * ir visi Senojo Įstatymo šventieji, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Trečioji paslaptis
Šventasis Petras išsigina Išganytojo
 
V. Viešpatie Jėzau Kristau, * su meile nukentęs apaštalo Petro išsigynimą, R. pasigailėk mirusių!
TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ VALDOVE; AMŽINĄJĮ ATILSĮ.
Priėjo kieme stovėję ir tarė Petrui: * „Juk ir tu buvai su Jėzumi iš Galilėjos!“ * Tada jis pradėjo gintis ir prisiekinėti, * kad Jėzaus nepažįstąs.
V. „Petrai, * pirma, negu gaidys užgiedos, * tu tris kartus manęs išsiginsi“. R. „Viešpatie, * nors man ir mirti su Tavimi reikėtų, * aš Tavęs neišsižadėsiu!“
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji apaštalai ir evangelistai, * Tavo mokiniai ir kentėtojai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Ketvirtoji paslaptis
Išganytojas pasmerkiamas mirti
 
V. Viešpatie Jėzau Kristau, * Piloto neteisingai pasmerktas mirti, R. pasigailėk mirusių!
TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ VALDOVE; AMŽINĄJĮ ATILSĮ.
Pamatęs, jog vis daugiau žmonių reikalauja, kad Kristus būtų nukryžiuotas, * Pilotas paleido Barabą, * o Jėzų liepė nuplakti ir atidavė prikalti prie kryžiaus.
V. „Aš nesu kaltas dėl šio teisaus žmogaus kraujo“. R. „Jo kraujas tekrinta ant mūsų ir ant mūsų palikuonių!“
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji išpažinėjai, vyskupai ir mokytojai, * kunigai ir vienuoliai, jaunikaičiai ir vyrai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Penktoji paslaptis
Nukryžiuotas Išganytojas išjuokiamas
 
V. Viešpatie Jėzau Kristau, * prikaltas prie kryžiaus, kentėjęs priešų pasityčiojimus ir išjuokimą, R. pasigailėk mirusių!
TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ VALDOVE; AMŽINĄJĮ ATILSĮ.
Su Jėzumi prikalė prie kryžių ir du piktadarius: * vieną dešinėje, kitą kairėje. * Einantieji pro šalį tyčiojosi iš Jėzaus ir piktžodžiavo; * kraipydami galvas, jie kalbėjo: * „Štai tau, kuris sugriauni Dievo bažnyčią ir per tris dienas vėl ją atstatai! * Jei tu Dievo Sūnus, * nuženk dabar nuo kryžiaus!“
V. Devintą valandą Jėzus didžiu balsu sušuko: R. „Mano Dieve, * mano Dieve, * kodėl mane apleidai?!“
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visos šventosios kentėtojos, * mergelės ir moterys, * su kuriomis tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
II dalies pabaiga
 
V. Pasigailėk mirusių, maloningasis Viešpatie, R. kuris laisva valia dėl mūsų tiek daug kentėjai.
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Melskimės. Kantrusis Viešpatie Jėzau Kristau, * Judo pabučiavimu išduotas nusidėjėliams, * nepalik mūsų, kad nepatektume sielų priešui.
Liūdnasis Viešpatie Jėzau Kristau, * piktų priešų sugautas, * virvėmis surištas, * mirti nuteistas, * apaštalų ir mokinių paliktas, * neapleisk mūsų pagundose ir nepalik nusidėjusių, * bet laikyk prie savęs, * kad niekada nuo Tavęs nenutoltume ir neatsiskirtume.
Skausmingasis Viešpatie Jėzau Kristau, * atleidęs Petrui net trigubą išsigynimą, * sustiprink mus savo malone, * kad niekada nei mintimis, nei žodžiais, nei darbais Tavęs neišsižadėtume.
Nekaltasis Viešpatie Jėzau Kristau, * leidęsis Pilotui neteisingai pasmerkti mirti, * apsaugok mus nuo netikėtos mirties * ir išgelbėk nuo amžinosios pražūties.
Tikrasis Dievo Sūnau, mūsų Viešpatie Jėzau Kristau, * leidęsis ant kryžiaus niekingiausiai išjuokti * ir dėl mūsų išliejęs savo švenčiausiąjį Kraują, * nuskaistink ir išganyk mūsų sielas. * Prašome Tave, kuris, būdamas Dievas, * su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
(Jeigu giedama tik ši rožančiaus dalis, dabar imama viso rožančiaus pabaiga.
 
TREČIOJI DALIS
Garbingosios paslaptys
 
Giedant šią dalį atskirai, ji pradedama kaip pirmoji, nuo įžangos ir pradžios. Giedant iš karto visas tris dalis, po penkių II dalies baigiamųjų maldų pradėti pirmąją III dalies paslaptį.
 
Pirmoji paslaptis
Išganytojas prisikelia iš numirusių
 
V. Viešpatie Jėzau Kristau, * garbingu prisikėlimu pradžiuginęs savo Motiną ir apaštalus, R. pasigailėk mirusių!
TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ DIEVE, * pasigailėk mirusių!; AMŽINĄJĮ ATILSĮ. (Taip ir visose paslaptyse).
Kai vienuolika mokinių buvo susirinkę į vieną vietą, * jiems pasirodė Jėzus ir tarė: * „Ramybė jums!“ * Po to jis prikišo jiems netikėjimą ir širdžių kietumą, * kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlusį.
V. Viešpats Jėzus atsistojo tarp jų ir tarė: R. „Ramybė jums! * Tai aš, nebijokite!“
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji angelai ir arkangelai, * galybės, sostai, kerubinai ir serafinai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Antroji paslaptis
Išganytojas siunčia į pasaulį savo mokinius
 
V. Viešpatie Jėzau Kristau, * pasiuntęs savo apaštalus į pasaulį skelbti Evangelijos, R. pasigailėk mirusių!
TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ DIEVE; AMŽINĄJĮ ATILSĮ.
Jėzus jiems tarė: * „Eidami į pasaulį, skelbkite Evangeliją visai tvarinijai. * Kas įtikės ir pasikrikštys, tas bus išganytas; * kas netikės, tas pražus“.
V. Jie iškeliavo į pasaulį ir skelbė Evangeliją, R. o Dievas jų mokymą patvirtino stebuklais.
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji patriarchai ir pranašai, * nekaltieji vaikeliai, * šventasis Jonas Krikštytojas * ir visi Senojo Įstatymo šventieji, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Trečioji paslaptis
Išganytojas laimina savo mokinius
 
V. Viešpatie Jėzau Kristau, * stebuklingai žengdamas į dangų, * palaiminęs apaštalus ir visus savo mokinius, R. pasigailėk mirusių!
TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ DIEVE; AMŽINĄJĮ ATILSĮ.
Jėzus kalbėjo: * „Aš atsiųsiu jums Tėvo pažadėtąją Šventąją Dvasią“. * Po to pakėlė rankas, * palaimino mokinius * ir, atsiskyręs nuo jų, įžengė į dangų.
V. Šlovinga Tavo galybė, Viešpatie! R. Viešpatie, mūsų Dieve, * Tu aukštesnis net už dangų!
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji apaštalai ir evangelistai, * Tavo mokiniai ir kentėtojai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Ketvirtoji paslaptis
Išganytojas sėdasi Dievo Tėvo dešinėje
 
V. Viešpatie Jėzau Kristau, * stebuklingai įžengęs į dangų * ir amžinosios linksmybės karalystėje sėdintis Dievo Tėvo dešinėje, R. pasigailėk mirusių!
TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ DIEVE; AMŽINĄJĮ ATILSĮ.
Pamokęs ir palaiminęs apaštalus, * Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų * ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje.
V. Viešpats tarė mano Viešpačiui: * „Mano dešinėje sėdėsi, R. kol paklosiu tavo priešus * kaip suolelį, tau po kojų“.
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji išpažinėjai, vyskupai ir mokytojai, * kunigai ir vienuoliai, jaunikaičiai ir vyrai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Penktoji paslaptis
Išganytojas ateis pasaulio teisti
 
V. Viešpatie Jėzau Kristau, * ateisiantysis gyvųjų ir mirusiųjų Teisėjau, R. pasigailėk mirusių!
TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ DIEVE; AMŽINĄJĮ ATILSĮ.
Angelas jiems tarė: * „Galilėjos vyrai, * ko stovite, žiūrėdami į dangų? * Tas Jėzus, kuris yra nuo jūsų paimtas, * taip pat ateis, kaip matėte jį žengiant į dangų“.
V. „Tuomet išvysite žmogaus Sūnų, R. ateinantį dangaus debesyse su didžia garbe ir galybe“.
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visos šventosios kentėtojos, * mergelės ir moterys, * su kuriomis tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
III dalies pabaiga
 
Jėzau, mūsų garbe ir šlove! * Nuoširdžiai norime Tave mylėti taip, * kaip mylėjo visi išrinktieji žemėje, * kaip dabar myli ir šlovina Tave visi šventieji danguje.
V. Garbink, mano siela, Viešpatį. R. Visos mano galios tešlovina jo šventąjį Vardą.
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Melskimės. Garbingasis Viešpatie Jėzau Kristau, * šlovingu prisikėlimu suraminęs ir pradžiuginęs savo nuliūdusiąją Motiną ir apaštalus, * paguosk gera viltimi ir mūsų neramias sielas.
Išmintingasis Viešpatie Jėzau Kristau, * pasiuntęs į pasaulį savo šventus apaštalus skelbti savo Vardo ir mokyti žmones dangaus mokslo, * padėk mums išgirsti jų skelbimą ir įgyvendinti, ką išgirstame.
Maloningasis Viešpatie Jėzau Kristau, * palaiminęs savo apaštalus ir mokinius, palaimink taip pat ir mus, * kad, pagal Tavo valią gyvendami žemėje, * galėtume gauti amžinąjį gyvenimą danguje.
Galingasis Viešpatie Jėzau Kristau, * Tėvo karalystėje sėdintis jo dešinėje, * duok mums, nuoširdžiai Tave prašantiems, * ištvermės klaidžiuose žemės gyvenimo keliuose.
Gailestingasis Viešpatie Jėzau Kristau, * kuris ateisi į žemę gyvųjų ir mirusiųjų teisti, * neteisk mūsų pagal gausius ir sunkius mūsų nusikaltimus, * bet parodyk mums savo begalinę meilę ir gailestingumą. * Prašome Tave, kuris, būdamas Dievas, * su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
 
Viso rožančiaus pabaiga
 
Po penkių I, II ar III dalies baigiamųjų maldų kalbama TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; TIKIU DIEVĄ TĖVĄ; giedama Švč. Jėzaus Vardo litanija, ir ši giesmė:
 
O JĖZAU, MENANČIUS TAVE * užlieji džiugesio srove; * o kas per laimė randama, * gyvenant Tavo artume!
2 Mielesnio nieko nerandi, * kaip tik Tave turėt širdy, * pritart, kai giedančius girdi * Tau, Jėzau, Tėvo atspindy.
3 Tu, Jėzau, prašantiems jautrus * ir atgailojantiems švelnus, * Tavęs beieškantiems dosnus, * Tave surandantiems – dangus.
4 Žmonių kalba yr nebyli, * ir aprašyti negali, * veikiau patirsi širdimi, * ką reiškia, Jėzų kai myli.
5 Būk, Jėzau, amžiais mūs džiaugsmu * ir atpildu dangaus šventu, * gyvent leisk su Tavim kartu, * nes sielai laimę duodi Tu.
 
Giedant rožančių už mirusius, po šios giesmės klūpant kalbama TĖVE MŪSŲ, SVEIKA, MARIJA, ir AMŽINĄJĮ ATILSĮ už mirusius tėvus, brolius, seseris, gimines, geradarius bei visus mirusiuosius; paskui giedama 129 psalmė IŠ ŠIRDIES GELMIŲ, ir visa baigiama šiomis maldomis:
 
V. Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie! R. Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia.
V. Nuo pražūties amžinosios. R. Gelbėk mirusius, Viešpatie!
V. Tegul ilsisi ramybėje. R. Amen.
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Melskimės. Dieve, Tu mums įsakei gerbti tėvą ir motiną, * todėl maloningai pasigailėk mūsų mirusiųjų tėvų, senelių ir prosenelių; * dovanok jiems bausmes už nuodėmes ir leisk mums juos išvysti besidžiaugiančius amžinąja laime.
Dieve, Tu trokšti žmones išganyti ir dėl savo gerumo atleidi jiems nuodėmes, * todėl ir mūsų broliams, seserims, giminėms bei geradariams, * kurie jau yra apleidę šį pasaulį, * Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir visiems Tavo šventiesiems užtariant, * leisk pasiekti amžinąją laimę.
Dieve, visų žmonių Kūrėjau ir Atpirkėjau, * atleisk visas bausmes mirusiems; * mūsų karštai užtariami, jie tegauna atleidimą, kurio visada troško. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
V. Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie! R. Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia.
V. Tegul ilsisi ramybėje. R. Amen.
 
VIEŠPATIES ANGELAS.