Giedamasis rožančius

2007 04 30
Kai giedama atskirai viena kuri dalis, prieš ją imama įžanga. Sekmadienį nuo advento iki Užgavėnių giedama I, Gavėnioje – II, nuo Velykų iki advento – III dalis.
 
Įžanga
 
Sveika, Aušrine žvaigždele, * rodyk mums į dangų kelią; * Tu mums Vadovė esi geriausia * pas savo Sūnų mieliausią.
2 Tarp žemės vargų daugybės * Tu viena neši linksmybę; * gink nuo klastingos velnio pagundos, * nuo amžinosios paskandos.
3 Tu dangaus mums pažadėta, * vesk visus į laimės vietą, * vietą šventųjų ir išrinktųjų * pilną linksmybių tikrųjų.
4 Tu kaltųjų Užtarėja, * mūs veikiausia Padėjėja, * valandą skaudžią mūsų mirimo * gelbėki nuo pražuvimo.
5 O Marija nekaltoji, * Dievo Motina šventoji, * Tu savo Sūnų už mus maldauki, * varge mūs šelpt nepaliauki.
6 Visados garbė tebūna * Tėvui, Dvasiai, Tavo Sūnui * – Viešpačiui Jėzui, mūs Atpirkėjui, * kuris už mus daug kentėjo.
 
Sveika, Karaliene, gailestingoji Motina, * mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika! * Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai, * Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. * Todėl Tu, mūsų Užtarėja, * savo gailestingas akis į mus atkreipki * ir Jėzų, garbingą Tavo įsčių vaisių, * mums po šios tremties parodyk. * O geroji, o malonioji, * o mieliausioji Mergele Marija!
 
Intencija
 
Viešpatie, mūsų Dieve, * dėkodami Tau už visokias gėrybes ir dovanas, * skiriame Tavo garbei ir Švenčiausiosios Tavo Motinos šlovei šią šventojo rožančiaus dalį, * kad tos garbingosios Mergelės užtarimu ir šiomis rožančiaus maldomis * galėtume gauti nuodėmių atleidimą, Tavo malonę ir globą, * įsigyti dvasinių dovanų ir dorybių, * širdingą Tavo ir visų žmonių meilę, * kūno sveikatą ir sielos ramybę, * prasmingą gyvenimą, laimingą mirtį ir amžinąjį išganymą. R. Amen.
 
Vietoje šios bendros intencijos maldos galima imti pakaitomis šias intencijos maldas:
Viešpatie, mūsų Dieve, * dėkodami Tau už visokias gėrybes ir dovanas, * skiriame Tavo garbei ir Švč. Tavo Motinos šlovei šią rožančiaus dalį, * ...
Arba (1):... už aukščiausiąjį Bažnyčios Ganytoją – popiežių, už patriarchus ir kardinolus, * už arkivyskupus ir vyskupus, * už visą dvasininkiją, * kad visi pamaldžiai tarnautų Tavo šventoje Bažnyčioje, * o pasaulyje labiau paplistų katalikų tikėjimas. R. Amen.
Arba (2):... už skaistykloje kenčiančias rožančiaus maldos mylėtojų bei platintojų vėles, * už niekieno nebeatmenamus mirusius, * kad Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimu ir rožančiaus maldomis * gautų amžinąjį atilsį dangaus karalystėje. R. Amen.
Arba (3):... už mūsų parapijos bažnyčios geradarius, * kurie jai tarnavo ir teikė pagalbą; * už savo pačių geradarius, kurie trokšta mums išganymo; * už mūsų priešus, kad jie gautų nuodėmių atleidimą ir pasitaisytų. R. Amen.
Arba (4):... už visus pasaulio tautų vadovus ir vyriausybes, * kad Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimu ir rožančiaus maldomis * Dievas duotų Šventosios Dvasios šviesos, * meilės ir sutarimo, * išminties ir teisingumo valdyti jiems pavestus žmones, * rūpintis Dievo garbe ir savo valdinių gerove. R. Amen.
Arba (5):... už visus Dievo priešus, * atšalusius ir užkietėjusius, * pagonis ir atsiskyrusius nuo šventosios Bažnyčios, * kad Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimu ir rožančiaus maldomis * Viešpats Dievas apšviestų jų protą, * suminkštintų širdį, * įkvėptų atgailos dvasią * ir visus atvestų į šventąjį katalikų tikėjimą. R. Amen.
Arba (6):... už tuos, kurie mirdami trokšta Tavo malonės, * Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimo ir mūsų maldų, * kad Dievo Motinos, Mergelės Marijos globa ir rožančiaus maldomis * būtų išgelbėti nuo piktosios dvasios žabangų, * laimingai persiskirtų su šiuo pasauliu * ir nueitų į dangaus karalystę. R. Amen.
Arba (7):... už save pačius ir visus, kurie pamaldžiai garbina Švenčiausiąją Mergelę Mariją ir tikrai jai tarnauja; * už visus keleivius, ligonius, kalinius ir visokiose nelaimėse ir varguose esančius, * kad visi jie rožančiaus maldomis susilauktų Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimo, * nusikratytų nuodėmėmis ir darytų gerus darbus, * kurie nuvestų juos į dangaus karalystę. R. Amen.
 
Pradžia
 
V. + Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. R. Amen.
V. Dieve, ateik man padėti! R. Viešpatie, skubėk manęs gelbėti!
V. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. R. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
 
PIRMOJI DALIS – DŽIAUGSMINGOSIOS PASLAPTYS
 
Pirmoji paslaptis
Angelas apreiškia Marijai Dievo Sūnaus įsikūnijimą
 
Angelas skelbia Mergelei Marijai: * „Gimdysi Sūnų – linksmybę žmonijai. * Sveika, Marija, malonės pilnoji, * Dievui skirtoji!“
TĖVE MŪSŲ; 10 SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI TĖVUI. (Taip ir visose paslaptyse.)
Angelas Gabrielius buvo Dievo siųstas į Galilėjos miestą Nazaretą * pas mergaitę, sužadėtą su Juozapu iš Dovydo namų, * o ta mergaitė vadinosi Marija.
V. Viešpaties angelas apreiškė Marijai: R. „Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios“. V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Melskimės. Dieve, Tu panorėjai, kad, angelui apreiškus, Tavo Žodis priimtų sau kūną iš Švenčiausiosios Mergelės Marijos, * tad meldžiame Tave, * tegul mums, tikintiems ją tikrai esant Dievo Gimdytoją, * visuomet padės jos užtarimas. R. Amen.
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji angelai ir arkangelai, * galybės, sostai, kerubinai ir serafinai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Antroji paslaptis
Marija lanko šventąją Elzbietą
 
Marijai lankant šventąją Elzbietą, * pajuto Jonas Viešpatį žadėtą, * motinoj būdams, linksmai šokterėjo * prieš Atpirkėją.
TĖVE MŪSŲ; 10 SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI TĖVUI.
Tuojau po apreiškimo Marija nuskubėjo į kalnuotą šalį, * į Judėjos miestą, * ir, įėjusi į Zakarijo namus, * pasveikino Elzbietą, kuri atsakė:
V. „Tu pagirta tarp moterų. R. Ir pagirtas Tavo įsčių vaisius“.
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, * nusižeminę prieš Tavo didybę, meldžiame, * kad, kaip vienatinį savo Sūnų, jo Gimdytojai aplankant ir pasveikinant šventąją Elzbietą, dar po motinos širdimi tebesantį, apreiškei, * taip, tai Švenčiausiajai Gimdytojai užtariant, teiktumeis mums duoti pažinti, * matyti ir amžinai džiaugtis tuo, * kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. R. Amen.
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji patriarchai ir pranašai, * nekaltieji vaikeliai, * šventasis Jonas Krikštytojas ir visi Senojo Įstatymo šventieji, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Trečioji paslaptis
Gimsta pasaulio Atpirkėjas
 
Švenčiausią Vaisių Mergelė nešiojo, * pagimdė Sūnų Tėvo amžinojo. * Angelai skelbė pasauliui linksmybę, * vargšams ramybę.
TĖVE MŪSŲ; 10 SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI TĖVUI.
Nepažinusi vyro, Mergelė tapo Motina ir pagimdė pasaulio Išganytoją. * Tą angelų Karalių ji pati maitino.
V. Ir Žodis tapo Kūnu. R. Ir gyveno tarp mūsų.
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Melskimės. Viešpatie, mūsų Dieve, * Tu per Švenčiausiąją Mergelę ir Motiną Mariją žmonių giminei atsiuntei amžinąjį išganymą; * prašome, leisk, kad ji visados mus užtartų tam, * kuris per ją atėjo mūsų išganyti, – * Viešpačiui Jėzui Kristui, Tavo Sūnui, * kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. R. Amen.
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji apaštalai ir evangelistai, * Tavo mokiniai ir kentėtojai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Ketvirtoji paslaptis
Išganytojas aukojamas bažnyčioje
 
Motina žengia į šventyklos rūmą, * Dievui aukoja pirmagimį Sūnų. * Simeons džiaugias, nes ūmai suprato, * jog Dievą mato.
TĖVE MŪSŲ; 10 SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI TĖVUI.
Kai gimdytojai įnešė vaikelį Jėzų į šventovę, * senelis Simeonas paėmė jį ant rankų ir garbino Dievą, sakydamas: * „Dabar atleidi, Viešpatie, savo tarną ramybėje, * nes mano akys pamatė Išganytoją“.
V. Pagimdžiusi Jėzų, Marija, likai nepalytėta! R. Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Melskimės. Viešpatie, mūsų Dieve, * Tu teikeisi išklausyti teisiojo Simeono prašymą * išlaikyti jį gyvą, kol savo akimis neišvys pasaulio Išganytojo; * duok ir mums amžinajame gyvenime išvysti tą Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, * kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. R. Amen.
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji išpažinėjai, * vyskupai ir mokytojai, * kunigai ir vienuoliai, * jaunikaičiai ir vyrai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Penktoji paslaptis
Viešpats Jėzus atrandamas šventykloje
 
Vaikelio Jėzaus neradus kelyje, * į miestą grįžo nuliūdus Marija. * Čia jį atrado tarp Rašto žinovų – * tautos vadovų.
Garbė Tau, Kristau, gimusiajam Dievui, * Šventajai Dvasiai, amžinajam Tėvui; * gyrius ir šlovė Trejybėj vienamui * Dievui tikramui.
TĖVE MŪSŲ; 10 SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI TĖVUI.
Tris dienas ieškoję, * Juozapas ir Marija atrodo vaikelį Jėzų šventykloje, besėdintį tarp mokytojų, * jų besiklausantį ir juos beklausinėjantį. * Visi labai stebėjosi jo klausimais ir atsakymais.
V. „Sūnau, kodėl mums padarei tiek rūpesčio?“ R. „Argi nežinote, kad man reikia čia būti?“
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Melskimės. Viešpatie, mūsų Dieve, * teikis padaryti, kad ir mes, kaip Marija ir Juozapas, * atrastume gailestingą ir maloningą mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, * kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. R. Amen.
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visos šventosios kentėtojos, * mergelės ir moterys, * su kuriomis tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Pirmosios dalies pabaiga
 
Giedama TIKIU DIEVĄ TĖVĄ.
Mūsų Valdove, Švenčiausioji Mergele Marija, tikroji Dievo Gimdytoja, * visų vargstančiųjų ir nuliūdusiųjų paguoda! * Išklausyk Tavęs prašančiųjų maldas, * būk mūsų sielos džiaugsmas ir linksmybė visą gyvenimą * ir paskutinę jo valandą, kada siela skirsis nuo kūno, * ir teismo dieną, kada su kūnu kelsis duoti apyskaitos. * Užtark mus tada, Švenčiausioji Mergele, geriausioji mūsų Motina, * atidaryk mums dangaus vartus, * kad tenai Tave drauge su Švenčiausiąja Trejybe regėtume per amžius. R. Amen.
Giedama ŠVČ. M. MARIJOS LITANIJA.
Mūsų Valdove, Švenčiausioji Marija! * Mes visiškai atsiduodame Tavo malonei ir neapsakomam gailestingumui šiandien, * per visą gyvenimą ir mirties valandą. * Tau pavedame savo sielą ir kūną, * savo džiaugsmą ir viltį, * visus savo vargus ir skausmus, gyvenimą ir jo pabaigą. * Visa atiduodame į Tavo rankas, * kad Tavo nuopelnais ir užtarimu * visi mūsų darbai ir reikalai atitiktų Tavo norą ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią. R. Amen.
Už gyvus ir mirusius rožančiaus maldos mylėtojus giedama 3 SVEIKA, MARIJA.
 
Marija, Tau tebus garbė, * tebus Tau amžina šlovė; * Tau, Dievo išrinktai, vienai, * Mergelei – Motinai kilniai.
2 Priimki angelo „Sveika“, * nes Tu viena palaiminta; * malonės Tu viena pilna, * Tu Dievui Motina skirta.
3 Tu Jono motiną lankei * ir jiems malonę atnešei; * pažino jie, kas Tu esi, * kokia šventa, kokia didi.
4 Kalėdų naktį šventąją * mažam, menkam tvartelyje * davei mums Išganytoją * iš pragaro Vaduotoją.
5 Tu dar mažytį jį suvis * aukojai Dievui už mumis; * abu jo valią vykdėte * ir mums malonių pelnėte.
6 Dvylikametis Jėzus Tau * padarė skausmo dar daugiau, * kai liko vienas dievnamy * jis Tėvo valios vykdyti.
 
Mergele nekalčiausioji, * malonių Dievo pilnoji, * visus, kas kreipsis į Tave, * apsupk globa ir šelpk varge.
2 Pažvelki iš dangaus į mus, * ir Sūnui užsistok kaltus, * priimki puokštę mūs maldų, * suskintą mylinčių širdžių.
3 Į šią broliją įtraukti, * tegul nebūna išbraukti * iš skaičiaus Dievo išrinktų * ir Tavo globai pavestų.
4 Tau, Tėve, tegul bus garbė, * ir Tau, Sūnau, didi šlovė, * ir Tau, Švenčiausioji Dvasia; * per amžių amžius, visada.
 
ANTROJI DALIS – SKAUSMINGOSIOS PASLAPTYS
 
Įžanga ir pradžia 
 
Pirmoji paslaptis
Viešpats Jėzus meldžiasi Alyvų sode
 
Meldėsi Jėzus, krauju prakaitavo, * kančią ir mirtį regėdamas savo. * Karčiausią taurę rengėsi gerti – * už mus numirti.
TĖVE MŪSŲ; 10 SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI TĖVUI.
Po paskutinės vakarienės, * palikęs miegančius apaštalus, * Viešpats Jėzus nuėjo į Alyvų kalno viršūnę * ir maldavo Tėvą, kad nukreiptų skausmingąją taurę; * skaistusis jo veidas pasruvo kruvinu prakaitu.
V. „Visi nuo manęs nusigręžė.“ R. „O aš už juos meldžiausi.“
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Melskimės. Viešpatie, mūsų Dieve, * nusižeminę maldaujame, * kad, atmindami vienatinio Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kruviną maldą, * visados save puoštume gerais darbais ir su jais galėtume ateiti pas Tave, * kuris mums esi kelias, tiesa ir gyvenimas. * To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji angelai ir arkangelai, * galybės, sostai, kerubinai ir serafinai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Antroji paslaptis
Viešpats Jėzus nuplakamas
 
Alpsta prie stulpo Aukščiausiojo Sūnus, * krauju pasruvęs švenčiausias jo kūnas. * Sumuštas visas, kirčių sukapotas, * priešų apstotas.
TĖVE MŪSŲ; 10 SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI TĖVUI.
Tyčiodamiesi ir įžeidinėdami, * beširdžiai budeliai žiauriausiai mušė ir kankino * kantriai tylintį Jėzų.
V. Už mus nuplaktas Jėzau. R. Prikelki mus iš nedorybių!
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, * duok mums dažnai prisiminti Išganytojo už mūsų kaltes iškentėtą žiaurų plakimą ir išjuokimus, * kad ramiai priimtume už mūsų nusikaltimus mums siunčiamus bausmės kryželius * ir taip laimėtume Tavyje amžinąjį gyvenimą per tąjį Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji patriarchai ir pranašai, * nekaltieji vaikeliai, * šventasis Jonas Krikštytojas ir visi Senojo Įstatymo šventieji, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Trečioji paslaptis
Viešpats Jėzus vainikuojamas erškėčiais
 
Jėzui vainiką iš erškėčių pina, * žeidžia jam galvą, karalium vadina. * Pragaras kursto piktą žmonių valią * prieš Visagalį.
TĖVE MŪSŲ; 10 SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI TĖVUI.
Norėdami labiau išjuokti, * Romos kareiviai nupynė erškėčių vainiką * ir uždėjo jį Jėzui ant galvos. * Apvilkę raudonu drabužiu, * įdavė į rankas nendrę ir priklaupdami tyčiojosi: * „Sveikas, žydų karaliau!“
V. Išeikite ir pažvelkite į kančios Vyrą! R. Kokį padarė jį žmonių nedorybė.
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Melskimės. Viešpatie, mūsų Dieve, * teikis taip tvarkyti visus mūsų kūno ir dvasios veiksmus, * kad, prisimindami aštrių erškėčių vainiką, * kurį ant šventos galvos prisiėmei, * atgailautume už kaltes * ir užsitarnautume amžinąjį išganymo vainiką dangaus karalystėje, * kur Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji apaštalai ir evangelistai, * Tavo mokiniai ir kentėtojai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Ketvirtoji paslaptis
Viešpats Jėzus neša kryžių
 
Neša sau kryžių žmonių Atpirkėjas, * eina numirti gyvybės Davėjas. * Puola ant veido, skaudžiai susitrenkia – * už mus taip kenčia.
TĖVE MŪSŲ; 10 SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI TĖVUI.
Iškankintą ir išjuoktą Jėzų * nedėkinga minia verčia nešti sunkų kryžių, * ant kurio jis Golgotos kalne turi būti prikaltas.
V. „Ant mano pečių nusidėjėliai uždėjo.“ R. „Visą savo neteisybių naštą.“
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Melskimės. Išklausyk mus, Viešpatie, ir padaryk, * kad mes būtume išgelbėti tuo kryžiumi, kurį, mus mylėdamas, ant savo pečių nešė Viešpats Jėzus Kristus, Tavo Sūnus, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. R. Amen.
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji išpažinėjai, * vyskupai ir mokytojai, * kunigai ir vienuoliai, * jaunikaičiai ir vyrai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Penktoji paslaptis
Viešpats Jėzus nukryžiuotas miršta
 
Miršta ant kryžiaus mūsų Atpirkėjas, * dieviškas kraujas iš žaizdų jo liejas. * Aptemo saulė, žemė sudrebėjo, * uolos trupėjo.
Garbė Tau, Kristau, už mus kentęs, Dieve, * Šventajai Dvasiai, amžinajam Tėvui; * gyrius ir šlovė Trejybėj vienamui * Dievui tikramui.
TĖVE MŪSŲ; 10 SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI TĖVUI.
Garbė Tau, mūsų Karaliau, * kuris už mus, nusidėjėlius, kentėjai ir numirei * ant kryžiaus Golgotos kalne.
V. Už mus miręs Išganytojau. R. Nepasmerk mūsų už nuodėmes!
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Melskimės. Pažvelk, maloningasis Viešpatie, savo gailestingomis akimis į žmones, * kurie nusižeminę apmąstome Tavo Sūnaus mirtį, * trokšdami visais savo darbais Tau patikti * per tąjį Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visos šventosios kentėtojos, * mergelės ir moterys, * su kuriomis tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Antrosios dalies pabaiga kaip I dalyje,išskyrus šią giesmę:
 
Kas Jėzaus kančią besupras, * kas jam paguodos žodį ras? * Nebuvo tokio anoje * Alyvų sodo maldoje.
2 Kas apskaičiuos ir apsakys, * kiek paniekos ten gavo jis, * kada, prie stulpo pririštas, * jis buvo žiauriai nuplaktas.
3 Galybių Dievas sumuštas, * erškėčiais apvainikuotas, * palaikiu rūbu apvilktas, * apspjaudytas, sukruvintas.
4 Paskui, su kryžium ant pečių, * turėjo eit baisiu keliu; * o kiek daug kartų Tu alpai, * kiek daug kančių vėl iškentei!
5 Ant kryžiaus Jėzus mirė jau, * o Tau, Marija, dar baisiau; * reikėjo Tau už mus visus * septynis kęst kalavijus.
6 Marija, Tau garbė tebus * dangaus aukštybėj ir pas mus; * Tau, Dievo išrinktai, vienai, * Sopulingajai Motinai.
 
Mergele nekalčiausioji...
 
TREČIOJI DALIS – GARBINGOSIOS PASLAPTYS
 
Įžanga ir pradžia 
 
Pirmoji paslaptis
Viešpats Jėzus prisikelia iš numirusių
 
Jau nugalėta piktojo tamsybė, * kėlėsi Kristus dieviška galybe, * jau dangaus vartai žmonijai atverti * per Jėzaus mirtį.
TĖVE MŪSŲ; 10 SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI TĖVUI.
Dangaus Karaliene, džiūgauki, aleliuja, * nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja, * prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja. * Melski už mus Dievą, aleliuja.
V. Džiaukis ir linksminkis, Mergele Marija, aleliuja! R. Nes Viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja!
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Melskimės. Viešpatie, mūsų Dieve, * Tu garbingu savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus iš numirusių prisikėlimu * pradžiuginai Švenčiausiąją jo Motiną Mariją ir apaštalus, * teikis ir mums suteikti amžinąjį džiaugsmą danguje, * kur jis su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. R. Amen.
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji angelai ir arkangelai, * galybės, sostai, kerubinai ir serafinai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Antroji paslaptis
Viešpats Jėzus žengia į dangų
 
Jau kaltą žmogų Jėzus išvadavo, * grįžta pas Tėvą dangiškąjį savo. * Mokinius siunčia tęsti švento darbo, * žengia į garbę.
TĖVE MŪSŲ; 10 SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI TĖVUI.
Viešpats Jėzus, kaip buvo apaštalams kalbėjęs, * yra paimtas į dangų ir viešpatauja Dievo Tėvo dešinėje.
V. „Žengiu pas savo Tėvą – jūsų Tėvą, aleliuja, R. savo Dievą – jūsų Dievą, aleliuja.“
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Melskimės. Maloningasis Viešpatie, mūsų Dieve, * padaryk, kad mes, kurie tikrai tikime vienatinį Tavo Sūnų, mūsų Viešpatį ir Atpirkėją, įžengus į dangų, * galėtume su juo amžinai tenai džiaugtis, * kur jis su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. R. Amen.
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji patriarchai ir pranašai, * nekaltieji vaikeliai, * šventasis Jonas Krikštytojas ir visi Senojo Įstatymo šventieji, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Trečioji paslaptis
Į žemę nužengia Šventoji Dvasia
 
Į pasekėjus, kaip Jėzus žadėjo, * Dvasia Šventoji iš dangaus atėjo. * Naują jiems davė stiprybę ir šviesą * pažinti tiesą.
TĖVE MŪSŲ; 10 SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI TĖVUI.
Ateik, Šventoji Dvasia, * pripildyk savo tikinčiųjų širdis * ir įžiebk jose savo meilės ugnį.
V. Atsiųsk savo Dvasią, ir visa bus sukurta, aleliuja. R. Ir atnaujinsi žemės veidą, aleliuja.
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, * suteik mums Šventosios Dvasios dovanų, * kurių Sekminių dieną atsiuntei apaštalams, * kad, ta pačia malone apšviesti ir sustiprinti, * sugebėtume pasiekti amžinąjį gyvenimą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, * kuris, būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. R. Amen.
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji apaštalai ir evangelistai, * Tavo mokiniai ir kentėtojai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Ketvirtoji paslaptis
Švenčiausioji Dievo Motina paimama į dangų
 
Esi, Marija, paimta į dangų, * pas savo Sūnų gavai sostą brangų; * niekas Visatoj pagarbos negavo * tokios, kaip Tavo.
TĖVE MŪSŲ; 10 SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI TĖVUI.
Esi išaukštinta, šventoji Dievo Gimdytoja, * ir nėra Tau lygių dangaus karalystėje.
V. Aukščiau už visus tvarinius Viešpats ją iškėlė. R. Ir apgyvendino savo rūmuose.
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Melskimės. Viešpatie, mūsų Dieve, * Tu Švenčiausiąją savo Sūnaus Motiną Mariją paėmei į dangaus karalystę ir iškėlei viršum visų savo tvarinių, * leisk, kad ir mes ją regėtume amžinoje laimėje, * kur Tu su savo Sūnumi, mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi, ir Šventąja Dvasia * gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji išpažinėjai, * vyskupai ir mokytojai, * kunigai ir vienuoliai, * jaunikaičiai ir vyrai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Penktoji paslaptis
Švenčiausioji Dievo Motina danguje vainikuojama
 
Tu Atpirkėją pagimdei, nešiojai, * garbina amžiais Tave dangaus toliai. * Ruoški, Marija, Dievo numylėta, * danguj mums vietą.
Garbė Tau, Kristau, prisikėlęs Dieve, * Šventajai Dvasiai, amžinajam Tėvui; * gyrius ir šlovė Trejybėj vienamui * Dievui tikramui.
TĖVE MŪSŲ; 10 SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI TĖVUI.
„Didis ženklas pasirodė danguje: * saule apsiausta moteris, * mėnulis po jos kojomis * ir ant jos galvos dvylikos žvaigždžių vainikas“.
V. Garbės vainiku apvainikuota. R. Ir pažymėta šventumo ženklu.
V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!
Melskimės. Viešpatie, mūsų Dieve, * Tu amžinąja garbe apvainikavai palaimintąją Mariją; * duok, amžinasis Tėve, kad, jos užtariami, * ir mes pasiektume Tavo dieviškosios meilės vainiką per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.
Tūkstančių tūkstančius kartų * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visos šventosios kentėtojos, * mergelės ir moterys, * su kuriomis tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.
 
Trečiosios dalies pabaiga kaip I dalyje, išskyrus šią giesmę:
 
Verksmai pavirto linksmybe: * mirtis pražydo gyvybe, * ir pragaro juoda dvasia * parkrito, Jėzaus nuveikta.
2 Dangau, atverk savus vartus, * priimk ateinančius svečius; * štai atpirktų didi minia * ir Išganytojas su ja...
3 Ateiki, Dvasia, kaip tada, * ugnies liepsnoj ir ūždama; * apšviesk aptemusius protus, * paklust malonei mokyk juos.
4 Marija, mūsų Motina, * esi dangun jau paimta! * Džiaugsmu pražydus ne tik Tu, * bet ir širdis Tavų vaikų.
5 Žvaigždžių vainiką Tu gavai, * nes čia dorybėj gyvenai; * taip atsilygino Tau jis, * kurį mylėjai iš širdies.
6 Marija, Tau tebus garbė, * tebus Tau amžina šlovė; * Tau, Dievo išrinktai, vienai * Sūnaus ir mūsų Motinai.
 
Mergele nekalčiausioji...