Brolijos šventasis globėjas

Mūsų Brolijos šventasis globėjas yra popiežius šv. Pijus Dešimtasis, valdęs Katalikų Bažnyčią 1903–1914 metais. Jis yra paskutinis kanonizuotas šv. apaštalo Petro įpėdinis.

Giuseppe Sarto (toks jo pasaulietinis vardas) gimė 1835 metų birželio 2 d. Riezės miestelyje Trevizo vyskupijoje (Š. Italija), neturtingo pašto tarnautojo šeimoje. Baigęs gimnaziją, 1850 m. jis įstojo į Padujos kunigų seminariją. 1858 m. rugsėjo 18 d. buvo įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru į Tombolo kaimą. Jau čia jis pasižymėjo dideliu apaštališku uolumu ir meile paprastiems kaimo žmonėms. 1867 m. Giuseppe Sarto paskirtas Salzano klebonu, o 1875 – Trevizo kanauninku.

Bažnyčia įvertino jo nenuilstantį darbą ir sielų ganytojo išmintį – 1885 metais G. Sarto konsekruotas Mantujos vyskupu. Sėsdamas į vyskupo sostą, šventasis kalbėjo: „Dėl sielų gerovės nebijau nei rūpesčių, nei bemiegių naktų, nei vargo. Niekas man labiau nerūpės, kaip Jūsų išganymas. Gerai žinau, kad gelbėdamas savo aveles, turėsiu pakelti didelių vargų, atlaikyti pavojų, iškentėti įžeidimų, kovoti prieš tą marą, kuris gadina gerus papročius. Tačiau vyskupijos tikintieji visada ras mane savo poste“. 1893 metais popiežius Leonas XIII pakėlė vyskupą G. Sarto kardinolu ir paskyrė Venecijos patriarchu. Nauja garbė nepakeitė nei jo paprasto būdo, nei begalinio dosnumo vargšams.

1903 metais, mirus Leonui XIII, G. Sarto netikėtai išrenkamas jo įpėdiniu šv. Petro soste. Šventasis ilgai nenorėjo priimti šios naštos, bet galiausiai sutiko. Naujasis popiežius pasivadino Pijumi, „nes popiežiai, kurie praėjusiame amžiuje daugiausia kentėjo, vadinosi Pijaus vardu“.

Savo pontifikato tikslą šventasis apibrėžė apaštalo Pauliaus žodžiais (Ef 1, 10): Omnia instaurare in Christo – „Visa atnaujinti, atstatyti Kristuje“ (1903 10 04 enciklika E supremi apostolatus). Naujo XX amžiaus pasaulis vadino save „moderniu“ ir siekė radikaliai atnaujinti, pakeisti visas gyvenimo sritis. Bet Šventasis Tėvas mokė pasaulį: Jėzus Kristus tebėra vienintelis Išganytojas, Jis yra tikrojo atsinaujinimo pagrindas. Deja, krikščioniškoji Europa jo neišgirdo, ir XX amžius tapo neregėtų karų bei kultūros nuosmukio epocha.

Modernumo, klaidingo atsinaujinimo dvasia įsiskverbė net į pačią Katalikų Bažnyčią ir pagimdė taip vadinamą „modernizmą“, kurį šv. Pijus X pavadino „visų erezijų kloaka“ ir prieš kurį kovojo visą gyvenimą. Žymiausia šio popiežiaus enciklika Pascendi dominici gregis (1907 09 08) skirta modernizmo idėjų tyrimui ir pasmerkimui. Iki pat Vatikano II Susirinkimo laikų visi kunigai ir bažnytinių disciplinų dėstytojai privalėdavo duoti 1910 m. šio popiežiaus įvestą Antimodernistinę priesaiką – tai buvo paskutinė moralinė priemonė prieš šios klaidos plitimą, deja, jos nepakako.

Šv. Pijus X savo trumpo pontifikato metais atliko didžiules reformas visose bažnytinio gyvenimo srityse: sutraukė visą kanonų teisę į vieną kodeksą, paankstino pirmosios šv. Komunijos teikimą vaikams, atgaivino grigališkojo choralo giedojimą liturgijoje, reformavo Brevijorių, įsteigė Biblijos institutą. Jo „pianišką“ bažnytinę politiką nenuilstamai tęsęs popiežius Pijus XII 1951 m. birželio 3 d. jį paskelbė palaimintuoju, o 1954 m. gegužės 29 d. pakėlė į altorių garbę. Šventojo Pijaus X relikvijos garbinamos Romos Šv. Petro bazilikoje, jo šventė – rugsėjo 3 dieną.

Mūsų Globėjo nuotraukos

 

Malda

 

Deus, qui ad tuendam catholicam fidem, et universa in Christo instauranda sanctum Pium, Summum Pontificem, caelesti sapientia et apostolica fortitudine replevisti: concede propitius; ut, eius instituta et exempla sectantes, praemia consequamur aeterna. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

Dieve, norėdamas apsaugoti katalikų tikėjimą ir visa atnaujinti Kristuje, Tu pripildei šventąjį Pijų, Aukščiausiąjį Pontifiką, dangaus išmintimi ir apaštaline tvirtybe. Maloningai suteik, kad sekdami jo nuostatais ir pavyzdžiu, pasiektume amžinąjį atlygį. Per tą patį mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. Amen.