Kodėl charizmatinis judėjimas pavojingas katalikybei (paskaita)

Pasauliniu mastu žymus katalikų misionierius, Šv. Pijaus X brolijos kunigas Karlas Stehlinas Vilniuje skaitė paskaitą „Kodėl charizmatinis judėjimas pavojingas katalikybei“, kurioje aptarė Lietuvoje greitai populiarėjančio charizmatinio judėjimo šaknis ir prieštaravimus katalikų tikėjimui.

„Pakrikštytas Dvasioje“, „Kalbėjimas nežinotomis kalbomis“, „Pranašystės dovana“, „Asmeninis santykis su Jėzumi“ - visi šie populiarūs teiginiai lydi vadinamąjį katalikų charizmatinį judėjimą, kurio šaknys siekia 1967 metais JAV įvykusias neoficialias jaunimo „rekolekcijas“. 1990-aisias judėjimas teigė turįs jau keliasdešimt milijonų tikinčiųjų visame pasaulyje. Toks spartus augimas, kurį dažnai seka ir visiškas įprastų katalikiškų praktikų apleidimas, kelia sumaištį daugybės katalikų tarpe. Kalbėti apie tai skatina ir faktas, jog charizmatinis judėjimas ar su juo susijusios praktikos pastaruoju metu sparčiai populiarėja ir Lietuvoje.

Karlas Stehlinas gimė 1962 m. Ettenheime, Vokietijoje. Katalikų Tradicijos lobį jis atrado būdamas 16 metų, kai įsitraukė į katalikiško jaunimo judėjimo veiklą. Sužavėtas, kaip jauni žmonės padeda vieni kitiems augti tikėjime ir dorybėse, jis užsidegė noru paskirti savo gyvenimą sielų atvertimui ir kunigystei. Į kunigus įšventintas 1988 m. arkivysk. Lefebvre'o, kun. Stehlinas paskirtas misionieriauti Gabone, kur praleido 8 metus.

Po šios tarnystės, 1994 m., kunigas paskirtas naujai besikuriančios Šv. Pijaus X brolijos misijos Rytų Europoje vadovu, kuriuo buvo iki 2014 metų. Būdamas čia jis ypatingai nusipelnė ir Lietuvai - 1995 m. jis vienas pirmųjų aukojo tradicines šv. Mišias Vilniuje. Dabartinė (2018 m. atidaryta) Švč. Mergelės Marijos koplyčia Vilniuje - kun. Karlo Stehlino prieš 25 metus pradėtos veiklos tęsėja. Ypatingai mylėdamas Vilnių, kun. Stehlinas ir dabar platina pamaldumą Aušros Vartų Dievo Motinai tolimose pasaulio šalyse. Nuo 2014 metų kun. Stehlinas paskirtas Šv. Pijaus X brolijos Azijos regiono vyresniuoju ir misionieriavo tokiose šalyse kaip Indija, Japonija, Kinija, Filipinai ir t.t., kur pasiekė įspūdingų rezultatų. 2018 m. kunigas vėl paskirtas vadovauti Rytų Europos regionui.