Kasdienio gyvenimo regula (pamokslas)

Brangūs tikintieji, pirmaisiais amžiais po mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo Europą valdė galinga ir pagoniška senovės Romos imperija. Tais laikais ji pasiekė didžiausią galybę nuo Ispanijos vakaruose iki Babilonijos rytuose. Roma buvo didelė, stipri ir neapsakomai tvarkinga Europos imperija. Tačiau pamažu dėl įvairių priežasčių imperijos tvarka ir stabilumas silpnėjo ir pagaliau visiškai žlugo. Didžiausia problema buvo labai dažni įvairių barbarų įsiveržimai. Barbarų tautos puolė ir smarkiai pakeitė imperijos struktūrą; galų gale jie visiškai užkariavo Vakarų Romos imperiją. Europos santvarka buvo sunaikinta. Jos politinė tvarka ir struktūrinė organizacija visiškai žlugo. Įvyko katastrofa.

Nepaisant to, tuo laikotarpiu, V–VI amžiais, Katalikų Bažnyčios įtaka visoje Europoje vis didėjo. Katalikų religija tais laikais suteikė Europai visiškai naują perspektyvą ir naują antgamtinį tikslą. Bet pagoniškų barbarų tautų invazija ir tvarkos trūkumas Europoje kėlė Bažnyčiai labai dideles problemas. Bažnyčiai iškilo klausimai: kaip atstatyti Europą? Kaip pertvarkyti Europą ir atversti, lavinti bei auklėti barbarų tautas? Kaip šias pagoniškas barbarų tautas vesti į Jėzų Kristų ir į šventumą? Situacija buvo sudėtinga. Kaip ją pakeisti? Tačiau Dievas padėjo. Kokią išeitį Dievas davė Europai tuo laiku, norėdamas ją išgelbėti? Dievas davė Europai šv. Benediktą. Ką tai reiškia?

Šv. Benediktas yra laikomas Vakarų vienuolijos tėvu ir patriarchu. Jis gyveno Italijoje VI amžiuje. Šv. Benediktas išgirdo ypatingą pašaukimą: viską palikti ir ieškoti vien Kristaus ir Dievo. Paklusdamas šiam pašaukimui, jis pasitraukė vienumon į kalnų urvą ir pradėjo gyventi religinį gyvenimą. Netrukus katalikai ir jo mokiniai pradėjo jį lankyti, melstis ir gyventi kartu su juo. Todėl vėliau jis įsteigė Montecassino vienuolyną.

Turbūt svarbiausias dalykas buvo tas, kad jis parašė Regulą. Tai buvo kasdienė religinė dienotvarkė, turinti padėti jam ir jo mokiniams gyventi tvarkingą kasdienį gyvenimą pagal mūsų Viešpaties Evangeliją. Jis, kaip ir Bažnyčia, taip pat norėjo pertvarkyti ir atstatyti Europą, bet pradėjo nuo barbarų vyrų sielų pertvarkymo. Tais laikais į vienuolynus stojo tiek daug vyrų! Įvyko stebuklas. Vienuolynai pakeitė Europą. Šv. Benedikto gyvenimo Regula, brangieji, yra išminties, saikingumo ir Dievo meilės šedevras. Tai yra gyvenimo regula, kuri tvarko išorinį ir vidinį žmogaus gyvenimą. Ši regula ir tvarkingas religinis vienuolynų gyvenimas stabilizavo ir atstatė Europą. Viduramžių visuomenė visiškai priklausė nuo vienuolynų.

Brangieji, galima sakyti, kad mūsų sielos po gimtosios ir asmeninių nuodėmių yra panašios į Europą po senovės Romos imperijos žlugimo: netvarkingos, be disciplinos, be tikslo, be vadovybės. Barbarų tautos yra mūsų sielų ydų, nuodėmių ir netvarkos simbolis. Žodžiu, mūsų sielos ir turbūt mūsų gyvenimai yra labai netvarkingi. Šv. Benediktas labai gerai suvokė šią tiesą. Jis buvo tikras tėvas, lyderis ir vadovas. Katalikų šventumas (tikrasis dvasinis gyvenimas) reikalauja pirmiausia teisingai ir rimtai tvarkyti išorinį gyvenimą (savo kasdienę veiklą ir dienotvarkę) tam, kad galėtume tvarkyti savo sielą, tai yra savo vidinį gyvenimą. Šv. Benediktas puikiai suprato šią tiesą ir dėl to parašė REGULĄ. Reikia tinkamai tvarkyti kasdienį gyvenimą, kad galėtume skirti pakankamai laiko ir energijos susikaupimui ir maldai. Ora et labora. [„Melskitės ir dirbkite“ – lot.]

Šv. Augustinas sakė: „Taika yra ramybė tvarkoje.“ Kai yra tvarka – yra ramybė. Jei mūsų kasdieniame gyvenime vyraus chaosas, patirsime daug streso, bus neįmanoma sustoti, susikaupti ir melstis, pvz., namuose, iš ryto, po darbo, vakare. Kaip organizuoti šeimą sekmadieniais tam, kad tvarkingai dalyvautų mišiose? Jeigu skubame, skubame, skubame... kaip galime ramiai sustoti, susikaupti tyloje, melstis ir bendrauti su Dievu? Dievas yra dvasia. Dievo reikia ieškoti tyloje. Maldos gyvenimas reikalauja labai tvarkingo gyvenimo, nes tam, kad melstumės gerai, mums reikia geros aplinkos (tylos, ramybės ir t. t.), laiko ir susikaupimo. Šv. Benediktas labai gerai tą suprato.

Kaip šv. Benediktas išgelbėjo Europą žlugus Romos imperijai? Kaip jis civilizavo barbarus – vyrus ir moteris? Kaip atstatė Europą ir tvarką joje? Kaip formavo barbarų sielas? GYVENIMO REGULA... DIENOTVARKĖ... DISCIPLINA...STABILUMAS... Jis mokė žmones, kaip melstis. Jis mokė žmones, kad pirmiausia reikia sutvarkyti dieną (materialinis aspektas), o tada galėsime susikaupti ir melstis (dvasinis aspektas).

Vienuolynai, vienuolynų gyvenimas ir šv. Benedikto Regula pavertė Europą krikščioniška civilizacija. Ji civilizavo barbarų tautas ir europiečius. Dėl to ir mums reikia gyvenimo regulos, nes gyvenimo regula ir tvarka keičia ir pašventina mūsų sielas.

Vadinasi, kaip vienuolyne turime nusistatyti laiką atsikelti, laiką ir tinkamą vietą melstis ryto maldas, laiką pusryčiauti, laiką dirbti, laiką dvasiniam skaitymui, Šventajam Raštui, mąstymui, laiką pietauti, poilsiauti, laiką vakarieniauti, laiką ir vietą vakaro maldoms ir t. t. Gyvenimo regula turi padėti Jums gyventi ir atlikti savo pašaukimą bei pareigas.

Turi būti asmeninio gyvenimo regula ir šeimos gyvenimo regula. Jūsų namai turi būti panašūs į vienuolyną, nes taika yra ramybė tvarkoje. Šeimos tėvas kartu su žmona namuose turi įvesti taisykles ir regulą tam, kad padėtų šeimos nariams prisiartinti prie Dievo. Vaikams labai labai reikia gyvenimo regulos, struktūros ir disciplinos. Kuo anksčiau, tuo geriau. Aišku, kad kiekvieno žmogaus situacija ir regula bus skirtinga ir unikali. Bet ar norite mylėti Dievą rimtai? Ar norite išlaikyti Tradiciją ir tapti šventais? Ar norite sukurti katalikišką šeimą? Jei taip, negaiškite laiko, vis labiau prisiartinkite prie Dievo!

Taip pat būtina dažnai atnaujinti ir tvarkyti savo intelektualinį žemėlapį, tai yra gyvenimo tikslų struktūrą: kur esu ir einu? koks pagrindinis ir galutinis mano gyvenimo tikslas? koks mano pašaukimas? Kiekvieną dieną šv. Bernardas savęs klausdavo: „Bernardai, ko čia atėjai?“ Turime žinoti, kur einame.

Mes turime pagrindinį pašaukimą (pasiekti dangų ir šventumą), žemiškąjį pašaukimą (sukurti šeimą, kunigystė), kasdienį darbą ir pareigas. Darbas ir žemiškasis pašaukimas bei tikslai yra priemonės, padedančios mums pasiekti pagrindinį pašaukimą – dangų, šventumą.

Taigi, aukokime šiandien šią šventąją Auką, tai yra Kristaus Kūną ir Kraują, ir prašykime Dievą padėti mums susidaryti gyvenimo regulą ir paklusnumo dorybės gyventi pagal ją. Priimkime šventąją Komuniją šiomis intencijomis. Amen.


 

Kun. Shane Pezzutti yra šv. Pijaus X kunigų brolijos prioras Kaune.  Jis yra kilęs iš JAV, ir lietuvių kalba nėra jo gimtoji.