Irkis į gilumą (pamokslas)

IV Sekmadieno po Sekminių

Pamokslas, pasakytas 2019 m. birželio 7 d.

Brangūs tikintieji, vakar buvo mūsų tikinčiųjų Arno ir Rūtos vestuvės ir tikrai buvo nuostabu girdėti bei matyti jų santuokinę priesaiką Dievo ir Jo Bažnyčios akivaizdoje, ir jų atidavimą vienas kitam. Dabar jie susituokę – vyras ir žmona, ir mums reikia melstis už juos, palaikyti ir padėti jiems.

Santuokinė sutartis yra labai svarbus ir gražus dalykas, bet taip pat ir labai rimtas. Vyro ir moters santuokinė sutartis, kuria jie sukuria bendrą gyvenimą ir naują bendruomenę, tai yra Dievo pašaukimas. Arnas ir Rūta dabar iš tiesų pradės naują gyvenimą kartu, naują pašaukimą.

Brangieji, Dievas duoda kiekvienam žmogui pašaukimą. Pašaukimas yra galima sakyti mūsų pagrindinė misija ir užduotis šiame pasaulyje ir tiesiog turime kasdien atnaujinti mūsų intenciją – gyventi pagal tą pašaukimą. Pats Dievas suteikia šį pašaukimą ir šią misiją mums.

Paprastai sakant, mums reikia suprasti, kad kiekvieno žmogaus pagrindinis pašaukimas yra būti mylimam Dievo, mylėti Dievą, siekti šventumo ir pasiekti dangų. Tai yra mūsų pagrindinis svarbiausias pašaukimas ir misija. Jeigu vengiame šito, tai apleidžiame, arba kažkaip jeigu šitas dalykas nėra mums svarbus, tada kažko visada pritrūks mūsų gyvenime. Dėl to Dievas primena mums pirmuoju Dievo įsakymu: 'Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu'. Tai yra pirmasis pašaukimas.

Bet taip pat yra antrasis, galima sakyti, ypatingas pašaukimas. Tai yra rimtas gyvenimo pasirinkimas, pvz., tapti kunigu ar vienuole, arba sukurti šeimą, tapti tėvu ar motina ir auklėti vaikus. Aišku, kad faktiškai Dievas nepašaukia visų žmonių į kunigystę, vienuolystę, arba į santuoką. Yra daug žmonių, kurie gyvena vieni. Jie ne kunigai, ne vienuoliai arba net ne sutuoktiniai. Jie vieniši žmonės. Ar jie be pašaukimo? Ne! Jokių būdu! Šie žmonės turi rimčiausią pašaukimą. Tai yra mūsų bendras ir svarbiausias pašaukimas – pašaukimas į šventumą ir į dangų, būti Dievo vaikais; ir taip pat padaryti Dievui ir kitiems savo gabumais ir talentais gera šiame pasaulyje. Reiškia daryti gera, kovoti prieš blogį!

Tai reiškia, kad yra kunigai, vienuoliai, sutuoktiniai, ir vieniši vyrai ar vienišos moterys – visi turi Dievo pašaukimą.

Brangūs tikintieji, turime kasdien sakyti „TAIP“ mūsų pašaukimui. Ir tai reiškia turime sakyti „taip“ mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui kasdien, nes Jis suteikė mums šį pašaukimą.

Šiandienos Evangelijoje yra rašoma: „Irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui“. Galima sakyti, kad šiandienos Evangelija yra pašaukimo pamoka mums. Irkitės kasdien į Jūsų pašaukimą! Tai reiškia, nebijokite. Eikite toliau. Gerai supraskite Jūsų pašaukimą ir džiaugsmingai įgyvendinkite jį.

Mūsų pašaukimas, kaip sakyti, kartais tai atrodo, kad iriamės į nežinomybę...bet vis dar brangieji Viešpats nori mums skatinti kasdien irtis vis toliau. Pats Viešpats Jėzus Kristus sakė Petrui (pirmajam popiežiui): „Irkis į gilumą...“ Mes nežinome, kas bus rytoj. Bet mūsų Viešpats sako kiekvienam mums: „irkis į gilumą“. Nebijokite! Siekite šventumo, ugdykite dorybes, susivaldykite, mylėkite Dievą ir savo artimą bei išlaikykite tikėjimą!

Jis sakė mums: „Jūs, būkite mano kunigais! Jūs, susituokite ir padėkite vienas kitam keliauti į dangų! Jūs sukurkite šeimą ir priimkite šiuos vaikus ir auklėkite juos!“

Mūsų pašaukimas yra Dievo pašaukimas ir misija skirta mums, bet iš tikrųjų reikia irtis į gilumą kaip į nežinomybę.

Ką Petrus atsakė Viešpačiui Jėzui? „Mokytojau, mes, kiaurą naktį vargę, nieko nesugavome...“ Visą naktį jie dirbo ir dirbo ir nieko nesugavo. Tai yra mūsų pašaukimo simbolis taip pat. Kartais būti kunigas, būti sutuoktiniais nėra lengva. Gali atrodyti tuščia, tamsu. Nieko nesugauname, nieko negauname. "Mokytojau, mes, kiaurą naktį vargę, nieko nesugavome...“.

Pvz., galbūt mes galvojame, kad mūsų pašaukimas turi buti kitoks. Gal mūsų svajonė dabar nėra labai reali. Galbūt nuo pradžios mes nelabai supratome mūsų pašaukimo. Gal turėjome kokią tai iliuziją arba klaidingą pašaukimo supratimą. Gal norime pasiduoti ir skųstis."Mokytojau mes visą naktį dirbome ir nieko nesugavome, nieko!" Kaip mes galime irtis toliau? Vėl? Negalima! Mano sutuoktinis yra sunkus žmogus! Mano pašaukimas yra sugadintas! Mano gyvenimas yra tragedija. Aš nesugebu auklėti savo vaikų. Per sunku. Aš negaliu!

Bet brangieji pirmasis popiežius davė mums nuostabų pavyzdį. Tai mūsų pamoka mums, brangieji. „Mokytojau, mes, kiaurą naktį vargę, nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus“. Tai stiprus ištikimas katalikas ir popiežius! Šv. Petras visiškai negalėjo to suprasti, bet pasitikėjo Jėzumi.

Taip pat ir mes turime sakyti brangieji. „Taip, Viešpatie, tikrai nesuprantu kaip tęsti, bet irsiuosi toliau ir išmesiu tinklus!“ Turime pasitikėti Kristumi, kuris kiekvieną rytą, kai mes vis dar gulime lovoje mums sako: „kelkis, irkis į gilumą! Tęskite. Eikite į priekį! Atlikite savo pareigas ir gyvenkite pagal savo pašaukimą, kurį daviau Jums.“

Turime atsakyti: "Viešpatie, dėl Jūsų žodžio išlipsiu iš lovos. Aš susitvarkysiu savo lovą, nusiprausiu ir susitvarkysiu savo gyvenimą, darbą, namus ir šeimą. Aš važiuosiu į darbą. Aš palaikysiu ir paremsiu savo žmoną ar vyrą, vaikus! Busiu atsakingas žmogus! Aš studijuosiu, ir būsiu kantrus su kitais, ugdysiu dorybes."

Brangieji, būkite tikri, kad Dievas kiekvieną dieną pašaukia Jus. “Irkis į gilumą”. Jeigu Jūs jau apsisprendėte eiti šituo keliu, tai reikią tęsti iki galo, nesvarbu, jog jūsų situacija atrodo prasta, sunki.

Šiandienos Evangelijos žuvų sugavimas yra dvasinės sėkmės, dvasinės laimės ir ramios sąžinės simbolis.

Brangūs tikintieji, būkite stiprūs ir priimkite jūsų pašaukimą. Supraskite tai. Gyvenkite pagal jį, gyvenkite pašaukimu. Taip, iš tiesų, gyvenimas yra panašus irklavimasis į gilumą, į nežinomybę, bet Dievas nėra nežinomybėje. Jis žino, kur einame. Kaip Izraelio tauta dykumoje. Jie nežinojo, kur ėjo, bet Dievas žinojo. Jie turėjo pasitikėti. Taip pat ir mes brangieji.

Paprašykime Švč. Jėzaus Širdies ir Nekaltosios Švč. M. Marijos Širdis padėti mums kasdien irtis į gilumą kaip Šv. Petras, pirmasis popiežius, tai darė. Amen.


Kun. Shane Pezzutti yra šv. Pijaus X kunigų brolijos prioras Kaune.  Jis yra kilęs iš JAV, ir lietuvių kalba nėra jo gimtoji.