Pasauliečių iniciatyva "Katalikų Tradicija"

Katalikų Tradicija

Iniciatyvos pristatymas 2022 m. Vilniaus knygų mugėje 

Garbė Jėzui Kristui!

Esu Marius Parčiauskas, pasauliečių iniciatyvos „Katalikų Tradicija“ vienas iš iniciatorių, taip pat internetinės svetainės katalikutradicija.lt redaktorius ir leidyklos „Tradere“ vienas iš steigėjų. Ačiū kun. Edmundui Naujokaičiui už galimybę trumpai pristatyti šiuos projektus žmonėms, kurie klausys šio įrašo.

Projektas „Katalikų Tradicija“ yra pasauliečių iniciatyva, jis pradėtas 2016 metais. Kunigas pristatė leidyklos „Laetitia“ knygas ir veiklą, ši leidykla yra Šv. Pijaus X kunigų brolijos iniciatyva ir intelektualinio potencialo, kurį kunigai buvo sukaupę, išraiška. Tai iš šios brolijos veiklos Lietuvoje, galima sakyti, kilo pasauliečių iniciatyva. Kunigas gražiai pristatė atsisukimą į liaudį, pasauliečių organizavimą ir kovą už katalikų Tradiciją ir katalikiškus principus, tai mes atsiliepėm į tą kvietimą. Mūsų iniciatyva prasidėjo 2016 m. nuo paprastos Facebook paskyros. Manėme, kad reikia plačiau pristatyti tradicinę liturgiją, tradicinį katalikų tikėjimą, nebijoti naudotis socialiniais tinklais. Supratome, kad Lietuvoje pakankamai mažai žmonių žino apie tradicinę liturgiją, Vatikano II Susirinkimo ir Bažnyčios krizės problematiką. Kita vertus, pastebėjome vis didesnį liberalėjimą tiek tarp katalikų dvasininkų, tiek tarp katalikų intelektualų. Leidžiamos jokio turinio neturinčios knygos, kuriose dominuoja abstraktūs, tušti pasvarstymai, sentimentalumas. Bijoma net paties žodžio „krizė“, nesiaiškinamos pašaukimų krizės šaknys. Pateiksiu vieną pavyzdį. Neseniai teko skaityti tikrai neblogą interviu su kardinolu Sigitu Tamkevičium apie Katalikų Bažnyčios kronikos veiklą sovietmečiu ir apie tai, kaip buvo varžoma kunigų seminarijų veikla. Interviu buvo išsakyta tokia mintis, kad į Kauno kunigų seminariją sovietmečiu buvo leidžiama priimti tik 5 jaunuolius, nors poreikis ir pašaukimų skaičius buvo žymiai didesnis. Kaip tik pasižiūrėjau, kiek dabar Kauno kunigų seminarijoje pirmame kurse studijuoja klierikų, kai nėra jokių ribojimų. Taip pat 5. Simboliniai skaičiai, kurie parodo, kad nebelikus jokių varžymų, Bažnyčiai galint veikti laisvai, yra didžiulė pašaukimų bei šeimų krizė.

Kokie yra „Katalikų Tradicijos“ iniciatyvos tikslai? Pirmiausia, puoselėti ir skleisti žinią apie tradicinę liturgiją, tradicinį katalikišką pamaldumą, priešintis vis radikalesniems liturgijos iškraipymams. Pavyzdžiui, 2020 m., kuomet buvo privalomai įvestas šv. Komunijos dalijimas į rankas, organizavome peticiją Lietuvos vyskupų konferencijai. Mums tai irgi atrodė viena iš krizės apraiškų, kad net ir buvus daug privataus pasipiktinimo, nekilo nei viena vieša iniciatyva tam pasipriešinti. Ėmėmės organizuoti peticiją, surinkome virš 500 parašų, kuriuos įteikėme Vyskupų konferencijai. Deja, nesulaukėme jokio atsakymo ir matome, kad dabar per porą metų šis šv. Komunijos dalijimo būdas išplito jau masiškai, ir abejojame, ar jis bus atšauktas. Antras mūsų tikslas – sugrąžinti domėjimąsi tikru Katalikų Bažnyčios mokymu ir priešintis pastangoms katalikų doktriną palenkti šio pasaulio užgaidoms. Priešinamės tokiam prisitaikymui prie to isteblišmento, kaip kunigas minėjo. Trečias tikslas yra ugdyti katalikišką kultūrą ir moralę visuomeniniame bei šeimos gyvenime ir priešintis visuomenę ir šeimą griaunančioms ideologijoms.

Mūsų veikimo metodai. Pradėjome nuo „Facebook“ paskyros ir daug nesitikėjome, bet sulaukėme daug sekėjų, jų dabar yra virš 7000, ir esame viena iš sparčiausiai augančių katalikiškų Facebook paskyrų. Tai davė vaisių, pasimatė išaugęs susidomėjimas tradicine liturgija, daugiau tikinčiųjų ėmė lankytis tradicinėse Mišiose. Galiausiai supratom, kad ta „Facebook“ veikla turi išaugti į kai ką daugiau, kad tie įrašai yra tokie fragmentiški, greitai paskęsta visame „Facebook“ sraute ir neturi išliekamosios vertės. Todėl 2021 m. rudenį atidarėme svetainę katalikutradicija.lt, kur pirmiausia skelbiame aktualijas iš Bažnyčios gyvenimo ir jų komentarus, nes matome, kad tai, kas Vakaruose jau seniai įprasta: įvairūs liturgijos iškraipymai, Komunija į rankas, Lietuvoje ateina lėtai ir tik dabar – tačiau iš tikrųjų ateina ir vis sparčiau. Taip pat skelbiame straipsnius apie liturgiją, pamaldumą, kunigų pamokslus pagal tradicinį liturginį kalendorių, Bažnyčios Tėvų, žymių dvasinių autorių kūrinių ištraukas. Šiai svetainei paramą renkame Contribee platformoje, kur galima mums skirti vienkartinę arba periodinę paramą.

Ir dar pora mūsų iniciatyvos veiklos krypčių. Viena iš jų yra viešas veikimas, peticijų organizavimas, taip pat organizavome viešą atgailos Rožančiaus kalbėjimą Vilniuje ir Kaune per LGBT vadinamąsias „Pride“ eitynes. Taip pat 2020 m. įkūrėme leidyklą „Tradere“, kurios šūkis yra „Perduoti tai, ką gavome“. Tas šūkis yra panašus į žodžius, užrašytus ant arkivysk. Marcelio Lefebvre‘o kapo: „Perdaviau tai, ką buvau gavęs“. Svarbiausia šios leidyklos veiklos kryptis – senosios katalikiškos literatūros, kuri aktuali mūsų dienomis, perleidimas. Vienas iš veikalų, kurį išleidome praeitais metais, yra kun. Felixo Sarda y Salvany knyga „Liberalizmas yra nuodėmė“. Tai ispanų kunigo, rašiusio XIX a. pabaigoje, toks tradicionalistinis veikalas, nukreiptas prieš liberalizmą, ypač dvasininkijos ir katalikų politikų liberalėjimą. Knyga tuo metu sukėlė didelį šaršalą, ir net liberalus vietos vyskupas kreipėsi į Vatikaną, kad pasmerktų tą veikalą, bet iš popiežiaus Pijaus IX susilaukė visiškai priešingos reakcijos – Salvany buvo pagirtas, o liberalūs vyskupai subarti. Šis veikalas labai aktualus mūsų dienomis, ypač matant, kaip Vokietijos ir kitų šalių vyskupai atsisako katalikiškos doktrinos net šeimos klausimais.

Ačiū už dėmesį.