Šv. Ona (šventė - liepos 26 d.)

šv. Ona

Paveikslėlis: Charles-Antoine Coypel, "Šv. Ona auklėja Švč. Mergelę Mariją" (1736 m.)

Apie šv. Oną

I. Jos laimė

Dievo apvaizda padarė šv. Oną laimingą, duodama jai vyrą šv. Joakimą ir apdovanodama tokia nepaprasta dukterimi, kokia buvo Švenčiausioji Mergelė Marija, būsimoji Dievo Motina. Iš tų dviejų ypatingų malonių paskui išplaukia daugybė visokių šventosios kūno ir dvasios pareigų. Galima būti visiškai įsitikinusiam, jog šventoji, taip gausiai apdovanota Dievo apvaizdos rankos, mokėjo tinkamai už tai atidėkoti Dievui. Jos dėkingumą liudija dorybės, kuriomis ji papuošė savo gyvenimą. Apmąstyk, koks turi būti tavo dėkingumas Viešpačiui Dievui, kuris be jokio tavo gero darbo, dažniausiai ir be jokio prašymo, yra taip gausiai tau suteikęs savo malonių? Štai, pavyzdžiui, Dievas be tavo prašymo tave sutvėrė, atpirko, šventu Krikštu nuplovė tavo kaltes ir suteikė daugybę kitų savo malonių. O ar esi tinkamai už tai atsidėkojęs Dievui? Gal visai užmiršai Dievo malones. O mano nedėkingoji širdie, ką tu Dievui atiduosi už tai, ką Dievas yra tau suteikęs?

II. Jos šventumas

Šv. Ona turėjo būti apdovanota angelų dorybėmis, kad tinkamai išauklėtų Mariją, angelų Karalienę. Ir iš tikrųjų, jos nekaltybė, tikėjimas, meilė viršijo visas Senojo Įstatymo teisingiausiųjų vyrų dorybes. Koks jos karštumas maldoje, koks atsidavimas Dievo valiai, koks dosnumas dalijant beturčiams išmaldą? Tačiau šventoji nesididžiavo tomis dorybėmis, neniekino kitų, buvo ištikima savo vyrui šv. Joakimui. Taip gyvenant reikėjo, kad ir mirtis būtų šventa ir laiminga. Taip ir buvo. Ar tu, kuris neturi jokių nuopelnų, gali tikėtis sulauksiąs panašios laimingos mirties? Dėl ko gi neseki prakilniu šventųjų gyvenimu? Teisingai tave gali imti baimė, kad neidamas šventųjų pėdomis, gali būti nepriskirtas prie dangaus gyventojų.

III. Jos garbė

Kadangi žmogus po mirties danguje pjauna tai, ką čia, žemėje, pasėja, kadangi šiame gyvenime gautos Dievo malonės yra pomirtinės Dievo garbės saikas, todėl gali aiškiai matyti, kokia didelė laimė buvo suteikta šv. Onai. Dar viena ypatybė išskiria šv. Oną iš kitų šventųjų: ji yra Marijos motina. Kokia motinos laimė matyti šalia savęs dukterį, būsimąją dangaus Karalienę ir Galingiausiojo Dievo Motiną? Kiek turėjo garbės Marija, tiek ji atsispindi ir Onos gyvenime. O garbingoji motina, dabar suprantu, jog tik per tave galiu prieiti prie tavo dukters, taip, kaip prie Išganytojo galiu prisiartinti tik per Jo Motiną.

Iš knygos "Kiekvienos metų dienos apmąstymai" (Laetitia, 2011)

Tema: