Šv. Mykolo ištikimybė (pamokslas)

XIX Sekmadienis po Sekminių

Pamokslas, pasakytas 2018 m. rugsėjo 30d. Kaune. Teksto kalba netaisyta

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šv. Dvasios. Amen.

„Ir užvirė danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu ir jo angelais.“ Brangūs tikintieji, vakar buvo Šv. Mykolo arkangelo šventė, ir kiekvienus metus per šį Bažnyčios liturginį laikotarpį mes pagerbiame Dievo angelus ir dėkojame jiems už jų globą, ištikimybę ir pagalbą.

Brangieji, be šio regimojo pasaulio, mes tikime, kad Dievas sukūrė taip pat ir neregimąjį̨ pasaulį. Šis neregimasis pasaulis yra labai didelis. Tai reiškia, kad yra neapsakoma daugybė grynųjų̨ dvasių, kurias mes vadiname angelais. Senojo Testamento pranašo Danielio knygoje yra rašoma: „Tūkstančių tūkstančiai angelų Dievui tarnavo ir miriadų miriadai pas Jį stovėjo.“ 

Turime suprasti, kad kaip ir žmonės Angelai nėra visiškai lygūs. Kai kurie yra stipresni, protingesni ar gražesni. Yra tam tikra hierarchija.

Šventasis Mykolas yra visų Dievo angelų kunigaikštis. Reiškia, kad jis yra labai šventas ir galingas Dievo kūrinys. Galima sakyti, kad jis yra Dievo pagrindinis angelas.

Šv. Raštas mums sako: „Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu ir jo angelais“ Yra rašoma Mykolas ir JO angelai. Tai reiškia, kad, iš tikrųjų, jis buvo angelų vadovas ir lyderis per tą rimtą ir baisų karą danguje. Taip pat yra rašoma Senojo Testamento pranašo Danielio knygoje: “Anuo metu pasirodys Mykolas, galingasis didžiūnas, tavo tautos sargas.“ Šv. Mykolas visada buvo Dievo tautos pagrindinis sargas ir kartu šiuo metu Bažnyčios sargas.

Tačiau brangieji, Šventasis arkangelas Mykolas nebuvo visada angelų lyderis ir vadovas. Iš tiesų, pradžioje Katalikų Tradicija moko mus, kad Liuciferis buvo galingiausias ir aukščiausias Dievo angelas. Tradicija moko mus, kad jis buvo labai gražus, labai stiprus ir labai rimtas. Jis buvo tobuliausias Dievo kūrinys. Reiškia, jog visi kiti angelai pagerbdavo ir žavėdavosi šėtonu. Taip pat ir šv. Mykolas. Todėl aišku, kad danguje Liuciferis buvo labai įtakingas angelas.

Kaip žinome Luciferis dėl savimeilės, nepagarbos ir puikybės pradėjo prieštarauti visagaliam Dievui. Jis nenorėjo paklusti Dievui ir norėjo išaukštinti save per daug. Šv. Mykolas pamatė šitą nedorą prieštaravimą. Taip pat ir visi kiti angelai danguje pamatė Liuciferio protestą ir blogą pavyzdį. Deja, kai kurie angelai gerbė šėtoną per daug ir todėl jie sekė jo netinkamu pavyzdžiu ir pradėjo taip pat prieštarauti Dievui.

Šėtono pavyzdys kitiems silpnesniems angelams danguje buvo labai kenksmingas ir turėjo stiprią įtaką jiems. Visada galingesni ir aukštesni kūrinai turi įtaką silpnesniems.

Lygiai taip pat ir mūsų bedieviška ir antikatalikiška kultūra bei visuomenė, kurioje gyvename yra labai galinga ir įtakinga mums, ypač mūsų vaikams ir jaunimui. Pvz., šios kultūros blogos aprangos mados, pavojingi filmai ir muzika, interneto pagundos, išmaniųjų telefonų pavojus, bendra liberali atmosfera, ideologinės klaidos, nekatalikiški pažįstami ir giminaičiai, ir t.t.

Visi šie dalykai subtiliai paveikia mus prieš Dievą ir Jo įsakymus kaip ir šėtono pavyzdys danguje paveikė kitus silpnesnius angelus. Yra neįmanoma išvengti šiuolaikinės kultūros kaip ir Dievo angelai negalėjo išvengti galingo Liuciferio pavyzdžio danguje.

Mums reikia atsiminti, kad Liuciferis buvo protingesnis, galingesnis ir stipresnis nei Šv. Mykolas bei kiti angelai. Šėtonas pradėjo savo šventvagišką revoliuciją ir po to vieni ir kiti angelai sekė juo. Kiekvienas angelas matė ir turėjo apsispręsti: pritarti šėtonui ar ne. Daug angelų pasirinko sekti šėtonu, bet kiti turbūt nežinojo, ką daryti. Nors turbūt atrodė jiems, kad daugelis norėjo sekti šėtoną. Kaip ir šiais laikais. Todėl, buvo galima sakyti tam tikras blogas socialinis konformizmas danguje. Buvo tokia įtampa „sekti paskui daugelį“ – prieštarauti Dievui.

Taip pat ir mes brangieji. Mes nelabai galime prieštarauti šitai šiuolaikiniai bedieviškai kultūrai. Kaip mes galime prieštarauti ir apsaugoti save bei savo vaikus nuo šio nuodėmingos kultūros? Tai yra beveik neįmanoma. Šita nuodėminga visuomenė ir kultūra spaudžia mus sekti jos klaidomis. Socialinio konformizmo įtampa yra visur ir visada. Tai yra tokia kolektyvinė nuomonė, kuri daro įtaką žmonėms šiais laikais. Ta liberali kolektyvinė nuomonė yra iš tiesų prieš Dievą, Jo Bažnyčią ir Jo įsakymus.

Brangieji, neskubėkite sekti paskui šiuolaikinę minią. Nebijokite išsiskirti iš minios. Jeigu kiti išjuokia Dievą, Bažnyčią ar dorovę tada nebijokite prieštarauti. Todėl vaikytis madų yra visiškai kvailystė.

Gaila, bet mes dažnai keičiame savo sprendimus dėl to, kad atitiktume nuodėmingos visuomenės elgesio normas. Pvz., mes bijome persižegnoti arba melstis viešai, darbe ar prie pažįstamų. Tai nelabai gerai. Taip pat mes dažnai savo nuomonę automatiškai „prideriname“ prie liberalios daugumos išreikšto požiūrio. Pvz., mes nutilstame, kai turime kalbėti ar veikti. Tai yra silpnas socialinis konformizmas.

Šv. Mykolas arkangelas tapo labai didžiu danguje, nes jam svarbiausias buvo Dievas. Jis nebijojo išsiskirti iš minios. Tai yra tikra drąsa. Vardas „Mykolas“ hebrajiškai reiškia „Kas kaip Dievas?“ Tai reiškia, kad mes priklausome nuo Dievo ir tai yra nuolankumas ir Dievo pasitikėjimas. Daug angelų sekė šėtonu, bet Šv. Mykolas nėjo paskui minią.

Dėl Šventojo Mykolo pasitikėjimo Dievu ir ištikimybės Dievui Švč. Trejybė davė jam ir kitiems angelams ypatinga bei antgamtinę galią tam, kad jie sugebėtų nugalėti šėtoną. Supraskite, kad Jie negalėjo nugalėti Liuciferio savo jėgomis. Ne. Jie nugalėjo jį Dievo pagalba. Jų pasitikėjimas Dievu įgalino juos laimėti. Tai buvo angelų pagrindinis ginklas.

Taip pat ir karalius Dovydas Senajame Testamente. Jis buvo labai mažas, jaunas bei silpnas ir be ginklų prieš milžinišką Galijotą. Bet Jis pasitikėjo Dievu. Jis sakė Galijotui: „Tu ateini prieš mane su kalaviju, ietimi ir durklu, o aš ateinu prieš tave vardu Galybių VIEŠPATIES, Izraelio gretų Dievo, kuriam tu metei iššūkį.“

Šv. Mykolas ir Dovydas nugalėjo Dievo priešus ne savo jėgomis, tačiau Dievo galia. Mūsų kultūra yra stipresnė nei mes, bet brangūs tikintieji, jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?

Brangieji, mums reikia likti ištikimi Dievui. Kaip? Ištikimi maldoms ryte ir vakare. Ištikimi maldoms prieš ir po valgio. Nebijokite persižegnoti viešai ir išpažinti savo tikėjimą viešai. Nebijokite būti katalikais darbe ar su nekatalikiškais pažįstamais ir giminaičiais. Nebijokite apsaugoti Dievo garbę prie kitų, kai kiti atakuoja ją.

Ištikimybė Dievui reikalauja DRĄSOS ir tvirtumo dorybės. Mums reikia drąsos išsiskirti iš minios, kai reikia. Reikia drąsos tam, kad prieštarautume blogam socialiniam konformizmui. Paprašykime Šventąjį Mykolą, visus Dievo angelus ir visų angelų Karalienę padėti mums ugdyti šią drąsą. Amen.

Garsos įrašas


Kun. Shane Pezzutti yra šv. Pijaus X kunigų brolijos prioras Kaune.  Jis yra kilęs iš JAV, ir lietuvių kalba nėra jo gimtoji. Pamokslo kalba netaisyta.

Tema: