Šv. Juozapo metai - 2021 m.

Pamokslas, sakytas Kaune 2021 m. vasario 7 d.

Brangūs tikintieji, Šventajame Rašte Apaštalas Jonas rašė: „Mes žinome, jog esame iš Dievo, o visas pasaulis yra piktojo pavergtas.“ Brangieji,deja, kai apsižvalgome, kas šiandien vyksta mūsų pasaulyje, mes matome, kad situacija tikrai nėra labai gera. Tikrai galime sakyti, kad pasaulis yra piktojo pavergtas. Pvz., mes matome naujienas iš Lietuvos ir iš pasaulio žiniasklaidoje. Mes visi per dažnai žiūrime žinias ir naujienas! Taip? Ir kokios naujienos iš pasaulio? Blogos naujienos, blogos naujienos, ir dar daugiau blogos naujienos! Atrodo, kad viskas visur blogai ir tik blogėja. Amerikoje, Europoje, Rusijoje... visur vyksta riaušės, nepasitenkinimas ir sumišimas. Politinis chaosas, korona virusas, karantinai ir t.t. Blogos žinios. Visos šios blogos naujienos tikrai kenkia mūsų ramybei, mūsų psichologinei sveikatai ir nuotaikai, bet žiūrime ir žiūrime naujienas! Šios blogos naujienos mus labai nuliūdina.

Dėl to kartais svajojame, kad gal sulauksime gerų naujienų iš Bažnyčios...taip... gal ten galime rasti viltį ir stiprybę. Taip? Gaila, tačiau nelabai. Girdime tik skandalą po skandalo. Pvz., neseniai Popiežius Pranciškus oficialiai paskelbė, kad nuo dabar taip pat moterys juridiškai yra priimamos nuolatinei Šventųjų Mišių lektoriaus ir akolito tarnystei. Reiškia, kad moterys gali būti patarnautojomis, ir jos gali oficialiai skaityti Šventąjį Raštą Mišių metu. Tai neįmanoma. Šios Liturginės tarnystės (patarnavimas Mišiose, Šventojo Rašto skaitymas Mišių metu) pagal Tradiciją buvo esmingai susijusios su kunigyste. Tik kunigai gali tarnauti prie altorius. Kodėl? Todėl, kad pats Jėzus pasirinko 12 vyrų būti savo Apaštalais. Tai labai bloga naujiena. Reiškia...atrodo, kad blogos naujienos yra visur...

Tačiau, brangūs tikintieji, ne visos naujienos yra blogos naujienos. Iš Romos stebuklingai nušvito maža vilties šviesa. Popiežius Pranciškus paskelbė, kad šie metai bus Šv. Juozapo metai, ir jis pakvietė visą Katalikų Bažnyčią pagarbiai švęsti šiuos metus Šv. Juozapo garbei. Tai labai gražu! Tai yra labai gera naujiena, nes būtent dabar Bažnyčiai ir mums reikia Šv. Juozapo užtarimo.

Šiais metais bus Šv. Juozapo metai. Bet kodėl šventasis Tėvas nori, kad šie metai būtų Šv. Juozapo metai? Turime suprasti, kad prieš šimtą penkiasdešimt metų 1870 m. popiežius Pijus IX suteikė šv. Juozapui naują svarbų titulą: „Visuotinės Bažnyčios globėjas“. Žinome, kad pamaldumas Šv. Juozapui bėgant amžiams Bažnyčioje didėjo, todėl Katalikų Tradicija suteikė jam daug gražių titulų. Mes naudojame šiuos titulus per Šv. Juozapo Litaniją. Pvz., Dievo Gimdytojos sužadėtini, Dievo Sūnaus maitintojau, Juozapai teisingasis, Juozapai ištikimasis, Kantrybės paveiksle, ir t.t. Popiežius Pijus IX, kaip sakiau, prieš 150 metų paskelbė, kad Šv. Juozapas taip pat bus vadinamas „Visuotinės Bažnyčios globėju“. Šiais metais, 2021, yra šio titulo sukaktis ir būtent šia proga popiežius nori šauktis Šv. Juozapo pagalbos.

Turime suprasti, kad tais laikais (prieš 150 metus) liberalizmas jau beveik nugalėjo visą pasaulį, sekuliarizacija ir marksizmas pradėjo plisti visur, o modernistinės ir Darvinizmo evoliucijos idėjos pradėjo atakuoti sveiką Katalikų mokymą ir doktriną. Tai buvo labai pavojingas laikotarpis Bažnyčiai ir katalikams, ir popiežius Pijus IX turėjo daug kentėti ir kovoti, ir iš tiesų jis kovojo labai drąsiai ir stipriai. Bet jis suprato, kad Bažnyčia yra bendruomenė, šeima ir, kad kiekvienai šeimai reikia savo tėvo. Aišku, kad pats popiežius yra Bažnyčios „šventasis Tėvas“, bet dėl pavojingos Bažnyčios situacijos tą laiką taip pat reikėjo pačio geriausio tėvo pagalbos – tai Šv. Juozapo pagalbos. Todėl Šv. Juozapas buvo paskelbtas „Visuotinės Bažnyčios globėju“ tam, kad padėtų Katalikų Bažnyčiai išgyventi liberalizmo ir sekuliarizacijos potvynį. Šv. Juozapas labai padėjo tuo laiku.

Todėl šie Šv. Juozapo metai yra labai nuostabūs! Popiežius Pranciškus nori, kad mes prisimintume ir apmąstytume, kad Šv. Juozapas, kaip tėvas ir vyras, puikiai rūpinosi ir gynė savo šeimą šioje žemėje per visas kančias ir bandymus, ir kad kaip Visuotinės Bažnyčios globėjas jis taip pat rūpinosi Katalikų Bažnyčia ir ją gynė. Todėl ir dabar per šią krizę jis gali padėti Bažnyčiai ir mums šiais sunkiais laikais. Reikia šauktis jo pagalbos.

Popiežius išaiškino, kad šių Šventojo Juozapo metų tikslas yra padėti mums (1.) sustiprinti savo meilę šiam didžiajam šventajam, (2.) paskatinti mus šauktis jo pagalbos ir (3.) gyventi pagal jo dorybių ir pasiaukojimo pavyzdį.

Popiežius rašė: „Juozapas tėviška širdimi mylėjo Jėzų“. Visi kunigai ir tikintieji, remdamiesi Šv. Juozapo pavyzdžiu, gali kasdien sustiprinti savo tikėjimą ir dvasinį gyvenimą, visiškai įvykdydami Dievo valią, nes Šv. Juozapas tobulai vykdė Dievo valią.

Todėl kaip turėtume dalyvauti Šv. Juozapo metuose? Paprastai sakant, visų pirma reikia turėti intenciją dalyvauti. „Aš noriu dalyvauti Šv. Juozapo metuose.“ Antra, reikia dažnai šauktis Šv. Juozapo pagalbos. Tai reiškia melstis jam dažniau šiais metais. Skirkite jam daugiau dėmesio! Trečia, reikia studijuoti, skaityti ir apmąstyti apie jį ir jo nuostabų gyvenimą. Yra tiek daug pamokų iš jo gyvenimo! Iš šių skaitinių ir apmąstymų išplauks ketvirta, tai yra didesnė pagarba ir meilė Šventajam Juozapui ir noras gyventi pagal Juozapo dorybių ir pasiaukojimo pavyzdį.

Taip pat tam, kad tikintiesiems būtų lengviau pasiekti šiuos dvasinius tikslus, popiežius Pranciškus suteikė galimybę gauti visuotinius atlaidus.

Todėl visuotiniai atlaidai suteikiami tiems tikintiesiems, kurie bent pusę valandos medituos „Tėve mūsų“ maldos žodžius arba dalyvaus bent vienos dienos rekolekcijose, kuriose bus medituojama apie šv. Juozapą.

Tie, kurie šv. Juozapo pavyzdžiu darys gailestingumo darbus kūnui arba sielai taip pat galės gauti visuotinių atlaidų dovaną.

Visuotiniai atlaidai suteikiami tiems šeimų nariams ir sužadėtiniams, kurie kartu kalbės rožančių.

Taip pat visuotinius atlaidus gali gauti kiekvienas, kas savo kasdieninį darbą patikės šv. Juozapo darbininko globai, ir kas melsis, kad visi žmonės turėtų darbą ir geras darbo sąlygas.

Visuotiniai atlaidai suteikiami tiems tikintiesiems, kurie kalbės Šv. Juozapo litaniją arba kitą maldą Šv. Juozapui, melsdami užtarimo persekiojamai Bažnyčiai ir visiems persekiojamiems krikščionims.

Visuotiniai atlaidai suteikiami taip pat tiems tikintiesiems, kurie sukalbės bet kokią šv. Juozapui skirtą Bažnyčios patvirtintą maldą šv. Juozapo liturginių minėjimų dienomis –kovo 19-ąją ir gegužės 1-ąją, mėnesio 19 dieną ir kiekvieną trečiadienį šv. Juozapui skirtą dieną).

Brangūs tikintieji, mums reikia uoliai ir entuziastingai dalyvauti Šv. Juozapo metuose. Galvokite kaip individas, kaip šeima, ir kartu kaip bendruomenė apie dalyvavimo būdą. Gal būtų geriau kiekvieną dieną paaukoti savo darbą jam ir kiekvieną trečiadienį sukalbėti jo litaniją... Paprašykime Švč. M. Marija padėti mums padidinti mūsų pagarbą ir meilę Šv. Juozapui.

Amen.

youtube


Kun. Shane Pezzutti yra šv. Pijaus X kunigų brolijos prioras Kaune

Tema: