Švč. M. Marijos prašymas Šiluvoje (pamokslas)

XVI Sekmadienis po Sekminių

Pamokslas, pasakytas 2018 m. rugsėjo 9 d. Vilniuje. Teksto kalba netaisyta

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šv. Dvasios. Amen.

„Pasigailėk manęs, Viešpatie, nes aš per visą dieną šaukiuosi tavęs.“ Brangūs tikintieji, ši psalmės eilutė yra iš mūsų šiandienos Mišių introito teksto. „Pasigailėk manęs, Viešpatie, nes aš per visą dieną šaukiuosi tavęs. Nes tu, Viešpatie, romus ir meilus, ir didžiai gailestingas visiems, kurie šaukiasi tavęs. Palenk į mane, Viešpatie, savo ausį ir išklausyk mane, nes aš vargšas ir beturtis.“

Tai yra iš tiesų labai graži malda. Galime sakyti, kad tai yra kiekvieno nuodėmingo žmogaus malda. Bet taip pat galime sakyti, kad tai yra pačios žmonijos malda ypač prieš Išganytojo atėjimą. „Pasigailėk manęs, Viešpatie, nes aš per visą dieną šaukiuosi tavęs.“ Tai reiškia, kad daug metų žmonija laukė ir turėjo gyventi nuodėmės tamsybėje ir Šėtono vergijoje, kaip ir visi mes prieš mūsų atsivertimą. Prieš Išganytojo atėjimą žmonija gyveno be vilties. Taip pat, prieš mūsų atsivertimą gyvenome be vilties. Gyvenimas be vilties nelabai geras gyvenimas. Aišku, kad gyvenimas be vilties veda į nusivylimą, į liūdesį ir į depresiją.

Nuodėmė, gyvenimas be Dievo, ir Šėtonas yra baisiausiai tironai, kurie sunaikina mūsų viltį ir ramybę ir mūsų šeimos viltį ir ramybę. Gyvenimo be Dievo rezultatas visada turi pražūtingas pasekmes ypač vidines pasekmes, pvz., kaltumas. Mes negalime išvengti sąžinės kaltinimo. Sąžinės kaltinimas yra nuodėmės pasekmė. Šią kaltę yra sunku nešti ir neįmanoma jos išvengti. Kaip pašalinti šį kaltumą, šią kaltę? Alkoholiu? Pasilinksminimu? Kitomis nuodėmėmis? Prietaringais burtais? Besitęsiančiu savęs gailėjimuosi? Aišku ne! Reikia maldos ir išpažinties.

„Palenk į mane, Viešpatie, savo ausį ir išklausyk mane, nes aš vargšas ir beturtis.“ Žmonija buvo nugalėta nuodėme ir velniu ir todėl, iš tikrųjų, žmonija buvo didelė vargšė ir dvasiškai beturtė. Dėl to žmonija troško pagalbos, laisvės, Išganytojo ir atpirkimo.

„Nes tu, Viešpatie, romus ir meilus, ir didžiai gailestingas visiems, kurie šaukiasi tavęs.“ Dievas yra romus ir meilus ir mūsų tobulas globėjas. Jis neapleido žmonijos po gimtosios nuodėmės ir niekada neapleis mūsų. Jeigu mes pasiliekame su Juo, tada visada turimę viltį.

Vakar buvo labai graži ir svarbi vilties šventė: Švč. M. Marijos gimimo šventė. Lietuvoje yra vadinama Šilinės – Šiluvos Dievo Motinos šventė. Brangieji, kodėl ši šventė tokia svarbi?

Pirmiausiai, Švenčiausiosios M. Marijos gimimas yra galima sakyti vilties gimimas. Marijos gimimas yra, iš tiesų, žmonijos atpirkimo aušra. Iki to laiko žmonija gyveno tamsybėje dėl nuodėmių ir vergijos Šėtonui. Tačiau, kai Švenčiausioji Mergelė Marija gimė, pagaliau suspindo antgamtinė šviesa šio pasaulio tamsybėse. Pagaliau atsirado viltis. Šventieji Angelai labai džiaugėsi, kai Švč. M. Marija gimė. Ji gimė be gimtosios nuodėmės ir todėl niekada nebuvo Šėtono vergė. Ji buvo Nekaltasis Prasidėjimas ir Jos pergalė prieš Šėtoną pradėjo žmonijos išgelbėjimą. Dievas pasirinko Mariją, kad Ji taptų Išganytojo motiną ir todėl pradžioje Ji nugalėjo Šėtoną ir jo nuodėmingą karalystę.

Tikra laisvė nuo Velnio vergijos, nuodėmių ir beprasmybės ateina per Švč. M. Mariją, kuri tapo Atpirkėjo motina. Žmonijai reikėjo Tarpininko ir Kunigo, kuris galėtų stovėti Dievo akivaizdoje ir atsilyginti už nuodėmę. Nuodėmės skolos buvo per didelės mums. Marijos gimimas buvo žmonijos viltis turėti tarpininką ir kunigą, kuris galėtų nuraminta Dievo pyktį. Dievo motina davė mums tobulą kunigą, kuris aukotų tobulą auką už mūsų nuodėmes.

Žinoma, Švenčiausios M. Marijos gimimas taip pat turi ypatingą svarbumą Lietuvoje. Brangieji, Lietuva yra katalikiškas kraštas. Kodėl Lietuva yra katalikiškas kraštas? Todėl, kad Švenčiausioji M. Marija norėjo ir nori, kad Lietuva būtų katalikiškas kraštas. Šiluvos apsireiškimas yra pačios Švenčiausiosios M. Marijos prašymas ir noras, kad Lietuva būtų tarp Katalikų.

Prisiminkite, kad Šešiolikto amžiaus antrojoje pusėje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje protestantizmas (liuteronizmas ir kalvinizmas) pradėjo nugalėti žmonių protus Lietuvoje. Žmonės pradėjo atsisakyti katalikybės ir atsiversti į protestantizmą! Tai galėjo būti katalikybės pabaiga Lietuvoje!

Tačiau, tūkstantis šeši šimtai aštuntaisiais (1608) metais Šiluvoje, toje sugriautos katalikų bažnyčios vietoje, verkianti Dievo Motina su kūdikėliu Jėzumi ant rankų pasirodė vaikams. Vaikai labai stebėjosi ir bijojo, bet po to išbėgo tam, kad pakviestų kalvinistų pastorių ištyrinėti šitą įvykį. Kai jis atėjo Dievo Motina vėl pasirodė jiems verkianti. Jis paklausė: „kodėl tu verki?“ Dangaus Karalienė pasakė jam: „Anksčiau čia buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama“.

Tai reiškia Švč. M. Marija norėjo Lietuvą ir lietuvių tauta grąžinti į vienintelę teisingą religiją ir vienintelę Dievo garbinimą, tai yra katalikybė ir Tradicinės Šv. Mišios.

Šiluvos apsireiškimas yra visiškai prieš ekumenizmo klaidą. „Anksčiau čia buvo garbinamas mano Sūnus...“ Koks garbinimas? Buvo Tradicinės Šventosios Mišios! Tai yra tikras Dievo garbinimas!

Taip pat pati Marija mokė mums Šiluvoje, kad už Katalikų Bažnyčios nėra išganymo ir, kad Protestantizmo „Dievo garbinimas“ nėra tikras Dievo garbinimas. „Anksčiau čia buvo garbinamas mano Sūnus...“

Deja, dabar tik Naujosios Mišios yra aukojamos Šiluvoje, todėl galime užduoti klausimą...Ar Švč. M. Marija vėl galėtų sakyti Lietuvai : „Anksčiau čia buvo garbinamas mano Sūnus...“ Ar Naujosios Mišios yra tas garbinimas apie kurį Dievo Motina kalbėjo Šiluvoje?

Nepaisant to, Šiluvos apsireiškimas padėjo daugumai Lietuvos žmonių grįžti ar net naujai atsiversti į tikrąjį katalikų tikėjimą. Šiluva turi būti labai svarbi vieta visiems katalikams Lietuvoje, nes yra vieta kur pati Dievo Motina prašė išlaikyti Lietuva Katalikų Bažnyčioje. Ji ragino mus Šiluvoje išlaikyti Katalikų tikėjimą ir Katalikų Tradiciją. Reikia tenai dažnai apsilankyti ir pasimelsti.

Melskimės, kad Šiluvos Dievo Motina padėtų Lietuvos žmonėms grįžti į Katalikų Tradiciją. Melskimės, kad ji padėtų mums išlaikyti teisingą religiją ir Tradicines Mišias. Amen.

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šv. Dvasios. Amen.

Garso įrašas


Kun. Shane Pezzutti yra šv. Pijaus X kunigų brolijos prioras Kaune.  Jis yra kilęs iš JAV, ir lietuvių kalba nėra jo gimtoji. Pamokslo kalba netaisyta.