"Jie nebeturi vyno" - Marijos užtarimo galia

Pamokslas, sakytas Kaune 2021 m. sausio 17d.

Brangūs tikintieji, ką mes matome šiandienos Evangelijoje? Šiandienos Evangelijoje yra labai daug gražių religinių pamokų, bet galbūt svarbiausia yra, žinoma, Švč. M. Marijos maldų galia. Tai yra, kad Dievo Motina yra pati galingiausia mūsų užtarėja. Mes matome, kad kai Marija meldžiasi už mus, už žmones, mūsų Viešpats Jėzus Kristus visada atsako į Jos maldas. Mūsų Viešpats Jėzus Kristus gerbia ir myli savo švenčiausiąją Motiną, kaip moko ketvirtasis Dievo įsakymas. „Gerbk savo tėvą ir motiną“ ir todėl visada išklauso Jos maldas.

Galime sakyti, brangieji, kad Marijos prašymas dėl vyno tai yra pirmoji malda Jėzui Kristui. Tai yra pirmasis prašymas Jėzui Kristui Evangelijoje. Čia Švč. M. Marija drąsiai paprašė savo Sūnų parūpinti vyno šioms vestuvėms. Iš pirmo žvilgsnio ši malda, Marijos prašymas („jie nebeturi vyno“) atrodo labai paprasta: ja prašoma vyno. Tačiau maldos prasmė yra gilesnė. Tai pirmoji Marijos užtarimo malda už žmoniją. Čia matome Gailestingumo Motiną, Bendraatpirkėją, pradedančią savo darbą su Atpirkėju. Mūsų Viešpats Jėzus Kristus stebuklingai atsako į šią maldą. Jis perkeitė daugiau kaip 600 litrų vandens į vyną, nes būtent Marija paprašė Jo padėti šiems žmonėms. Jis atsakė į šią pirmąją Marijos maldą iš meilės ir pagarbos savo šventajai Motinai. Ar mums reikia kokios nors pagalbos mūsų gyvenime? Štai pagrindinė šios dienos pamoka: nebijokite ir pasitikėkite Marija. Tai yra – eikite pas Jėzų per Mariją. Eikite pas Gailestingumo Motiną, kai jums reikia pagalbos.

Šiandienos Evangelijoje matome, kad Švenčiausioji Mergelė Marija yra labai jautri kitų poreikiams, net paprastiems žmonių poreikiams. Ji buvo paprastose vestuvėse. Ten buvo paprasti žmonės, tačiau Dievo Motina buvo jautri jų skausmams ir poreikiams. „Jie nebeturi vyno.“ Tai reiškia, kad Švč. M. Marija yra labai jautri taip pat ir mūsų poreikiams, nes esame jos dvasiniai vaikai. Jei Ji pvz., padėjo tiems žmonėms Kanoje, Ji tikrai padės ir mums. Todėl savo dvasiniame gyvenime turime likti šalia Marijos ir dažnai melstis Jai bei drąsiai prašyti jos pagalbos. Štai kodėl kasdienis Rožančius, Škaplierius ir stebuklingas medalikėlis yra tokie svarbūs!

Švenčiausioji Mergelė Marija dalyvavo šiose vestuvėse Kanoje ir, kaip mes galime įsivaizduoti, tai buvo šventė, žmonės džiaugėsi ir jie, aišku, gėrė vyną. Vynas iš tikrųjų yra džiaugsmo simbolis. Bet, žinoma, džiaugsmas ir laimė šventėje ateina tik su saiku, ir jeigu ne... alkoholis mus labai greitai sunaikina. Katalikai nesmerkia alkoholio, tačiau smerkia girtumą ir nesaikingumą. Nepaisant to, šių vestuvių metu Švenčiausioji Mergelė Marija pastebėjo vyno trūkumą, ir suprato kad ši laiminga santuokos šventė netrukus virs liūdna gėda. Greičiausiai buvo labai daug svečių, ir daugelis jų atvyko iš labai toli. Ir dabar staiga, kai prasidėjo džiaugsmas ir šventė ... nebeliko vyno ... žodžiu, tai buvo senovės laikų vestuvių katastrofa. Taigi, pamačiusi šią socialinę žmonių problemą Švč. M. Marija suprato, kad tik vienas asmuo galėtų kaip nors padėti tęsti šią laimingą santuokos šventę. Ji žinojo, kad tik vienas žmogus galėtų ir toliau džiuginti visus vestuvėse: tai Jėzus. Štai kodėl Ji nuėjo pas Jėzų ir paprašė Jo padėti. „Jie nebeturi vyno“.

Labai įdomu tai, kad daug kartų Evangelijoje mūsų Viešpats Jėzus Kristus apibūdina dangų ir rojų lyg santuokos šventę. Prisiminkime, kad Dievas sukūrė mus tam, kad būtume laimingi ir gyventume šventume per amžius danguje. Tačiau dėl mūsų nuodėmių šita šventė virto katastrofa. Vynas baigėsi...mes nebeturime vyno, tikra tiesa. Bet kas gali mums padėti šioje katastrofoje? Tik Jėzus, mūsų išganytojas ir Atpirkėjas. Tik mūsų Viešpaties auka ir Kraujas gali paversti šį vandenį vynu. Švenčiausioji Mergelė Marija tai suprato. Ši vestuvių šventė Kanoje, Marijos prašymas, ir šis stebuklas yra žmonijos sukūrimo, išganymo, atpirkimo simbolis.

Čia taip pat matome, kad Švenčiausioji Mergelė Marija norėjo pradėti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus misiją ir kančią. Ji norėjo, kad Jis pradėtų savo išganymo darbą tam, kad išgelbėtų mus nuo nuodėmės katastrofos. Ji sakė Jam – "Jie nebeturi vyno".

Prisiminkime, kad tai įvyko pačioje Jėzaus misijos pradžioje. Tai buvo pirmasis Jo stebuklas. Jei žiūrime į Kristaus gyvenimo chronologiją Evangelijose, suprantame, kad mūsų Viešpats pradėjo savo viešąją misiją pirmiausiai aplankydamas Šv. Joną Krikštytoją, kuris Jį pakrikštijo. Jam buvo apie 30 metų. Po to iš karto Jis nuėjo į dykumą ir 40 dienų pasninkavo ir nugalėjo Velnią. Tada, šiek tiek vėliau, Jis atėjo į Kanos vestuvių šventę. Švenčiausioji Mergelė Marija visa tai žinojo, ir todėl Ji skatina Jį pagaliau „išeiti į viešumą“, apsireikšti, pasirodyti žmonėms. Tai yra, Ji norėjo, kad Jis pradėtų savo atpirkimo darbą, parodytų visiems savo galią, parodytų, kad Jis yra Kristus, Mesijas, Dievo Sūnus ir pats Dievas padėdamas šiems vargšams žmonėms. Turime suprasti, kad šie vargšai žmonės šiose vestuvėse atstovauja mums.

Šis vanduo tapo vynu brangieji. Šis stebuklas simbolizuoja mūsų sielos pakeitimą ir transformacija sakramentais, ypač krikštu, išpažintimi ir šv. Komunija. Krikštas suteikia mūsų sieloms Dievo malonę, Dievo gyvybę mumyse ir šias dieviškąsias dorybes. Mes tampame Dievo vaikais krikštu metu. Mes esame paprastas vanduo prieš krikštą, bet po krikšto tampame skaniu, brangiu vynu. Vanduo tampa vynu. Tai yra transformacija. Tas pats nutinka ir mums atlikus išpažintį ir priimant šventąją Komuniją. Mūsų sieloje vyksta pakeitimas. Štai kodėl mes turime kuo dažniau prieiti išpažinties ir priimti šventąją Komuniją.

Įženkime prie Dievo altoriaus. Giedokime dabar mūsų Katalikų Tikėjimo išpažinimą. Po to aukokime Kristaus Kūną ir Kraują Dievui Tėvui. Paprašykime Švč. M. Mariją padėti mums būti jautriems kitų poreikiams kaip Ji buvo Kanos vestuvėse. Priimkime šv. Komuniją ir paprašykime mūsų Viešpatį Jėzų suteikti mums didesnį pamaldumą Dievo Motinai. Amen.


Kun. Shane Pezzutti yra šv. Pijaus X kunigų brolijos prioras Kaune