Šv. Pijaus X kunigų brolijos Generalinių namų oficialus pranešimas dėl komisijos „Ecclesia Dei“ laiško apie Brolijos tikinčiųjų santuokas

2015 m. rugsėjo 1 d. pop. Pranciškus suteikė Šv. Pijaus X kunigų brolijos kunigams leidimą per Šventuosius metus klausyti tikinčiųjų išpažinčių, o 2016 m. lapkričio 20 d. šį leidimą pratęsė nenustatytam laikui. Dabar Generaliniai namai sužinojo, kad Šventasis Tėvas „nusprendė įgalioti vietinių Bažnyčių vyskupus ordinarus duoti leidimus švęsti Brolijos kunigų sielovadinėje globoje esančių tikinčiųjų santuokas“ (Tikėjimo doktrinos kongregacijos 2017 m. kovo 27 d. laiškas, paskelbtas balandžio 4 d.).

Aukščiausiojo pontifiko sprendimu numatoma: „Kiek tai įmanoma, vietos ordinaras turi suteikti įgaliojimą dieceziniam kunigui (arba bet kuriam visiškai reguliarioje kanoninėje būsenoje esančiam kunigui) dalyvauti santuokoje, priimti santuokinį sutikimą iš besituokiančiųjų ir senomis apeigomis aukoti Mišias, kurias gali aukoti ir Brolijos kunigas.“

Laiške taip pat numatoma, kad „ten, kur tai neįmanoma, ar kur nėra diecezinio kunigo, kuris galėtų priimti santuokinį sutikimą, vietos ordinaras atitinkamus įgaliojimus gali suteikti ir Brolijos kunigui, primindamas jam pareigą kuo greičiau vyskupijos kurijai pateikti dokumentus apie sudarytą santuoką“.

Šv. Pijaus X kunigų brolija reiškia Šventajam Tėvui gilų dėkingumą už jo sielovadinį rūpestį, kad būtų panaikintos „bet kokios abejonės dėl santuokos sakramento galiojimo“. Pop. Pranciškus aiškiai nori, kad, kaip ir išpažinties atveju, visi tikintieji, trokštantys susituokti dalyvaujant Šv. Pijaus X brolijos kunigui, galėtų tai padaryti nesijaudindami dėl sakramento galiojimo. Reikia tikėtis, kad ir visi vyskupai jaučia tokį patį sielovadinį rūpestį.

Kaip ir iki šiol, prieš priimdami besituokiančiųjų sutikimą pagal tradicinį Šventosios Bažnyčios ritualą, Šv. Pijaus X brolijos kunigai ištikimai stengsis parengti būsimus sutuoktinius santuokai pagal nekintamą Kristaus mokymą apie šios sąjungos vienybę ir neišardomumą (žr.: Mt 19, 6).

Mencingenas, 2017 m. balandžio 4 d.

 

LAIŠKO TEKSTAS

Jūsų Eminencija,

Jūsų Ekscelencija

Kaip žinote, jau kurį laiką vyksta įvairūs susitikimai ir kiti veiksmai, kurių tikslas – grąžinti į visišką bendrystę Šv. Pijaus X broliją. Pavyzdžiui, neseniai Šventasis Tėvas nusprendė suteikti visiems minėtos Brolijos kunigams leidimą galiojančiai teikti Atgailos Sakramentą tikintiesiems (laiškas „Misericordia et misera“, 12 §). Tai jis padarė siekdamas užtikrinti šio Sakramento galiojimą bei teisėtumą ir pašalinti bet kokį tikinčiųjų nerimą.

Remdamasis tuo pačiu sielovadiniu motyvu, siekiančiu nuraminti tikinčiųjų sąžinę, ir nepaisydamas objektyviai tebesitęsiančio kanoninio nereguliarumo, kuriame kol kas randasi šv. Pijaus X brolija, Šventasis Tėvas, sekdamas Tikėjimo doktrinos kongregacijos ir popiežiškosios komisijos „Ecclesia Dei“ pasiūlymu, nusprendė įgalioti vietinių Bažnyčių vyskupus ordinarus duoti leidimus švęsti Brolijos kunigų sielovadinėje globoje esančių tikinčiųjų santuokas šiomis sąlygomis:

Kiek tai įmanoma, vietos ordinaras turi suteikti įgaliojimą dieceziniam kunigui (arba bet kuriam visiškai reguliarioje kanoninėje būsenoje esančiam kunigui) atlikti santuokos ritualą tokiu būdu, kai jis priima sutikimą iš besituokiančiųjų, o po to senomis apeigomis laikomos Mišios, kurias gali aukoti ir Brolijos kunigas.

Jei tai neįmanoma arba jei tuo metu nėra diecezinio kunigo, galinčio priimti santuokinį sutikimą, vietos ordinaras atitinkamus įgaliojimus bei leidimą aukoti Mišias gali suteikti ir Brolijos kunigui, primindamas jam pareigą kuo greičiau vyskupijos kurijai pateikti dokumentus apie sudarytą santuoką

Būdama įsitikinusi, kad tokiu būdu bus pašalinti bet kokie šv. Pijaus X brolijai ištikimų tikinčiųjų sąžinės nerimavimai ir abejonės dėl santuokos sakramento galiojimo, o kartu ir pagreitintas visiško kanoninio sureguliavimo procesas, ši Dikasterija tikisi jūsų bendradarbiavimo.

Aukščiausiasis Ganytojas pop. Pranciškus popiežiškosios komisijos „Ecclesia Dei“ prezidentui suteiktoje audiencijoje patvirtino savo pritarimą šiam laiškui ir liepė jį paskelbti.

Roma, Tikėjimo doktrinos kongregacijos būstinė, 2017 m. kovo 27 d.

Kard. Gerhard L. Müller
Prezidentas

Arkivysk. Guido Pozzo
Sekretorius ir titularinis Banjoredžio vyskupas