Šv. Pijaus X brolijos vadovo pareiškimas dėl „Amazonijos sinodo“

Oficialus Šv. Pijaus X kunigų brolijos generalinio vyresniojo pareiškimas dėl Amazonijos regionui skirto vyskupų sinodo.

 

Šis laiškas buvo išsiųstas visiems Šv. Pijaus X brolijos Trečiojo Ordino nariams:

2019 m. spalio 28 d., Mencingenas. Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado šventę.

Brangūs Brolijos nariai,

Tik ką pasibaigęs Amazonijos regionui skirtas vyskupų sinodas tapo pasibaisėtinų renginių scena, renginių, per kuriuos Dievo šventovė buvo suteršta stabmeldiškais ritualais. Tai yra kažkas nauja ir neįsivaizduojama. Savo ruožtu, baigiamasis šio triukšmingo susirinkimo dokumentas sudavė smūgį katalikų kunigystės šventumui, siūlydamas panaikinti bažnytinį celibatą ir įsteigti moterų diakonatą. Iš tiesų, apostazės sėklos, kurias mūsų garbingasis įkūrėjas, arkivyskupas Marcelis Lefebvre‘as, pastebėjo nuo pat pirmųjų dienų veikiant Vatikano II Susirinkime, su nauja jėga toliau duoda savo sugedusius vaisius.

Inkultūracijos vardan į dieviškąjį kultą vis labiau integruojami pagoniški elementai, ir mes dar kartą galime įsitikinti, kaip puikiai naujoji liturgija yra tam pritaikyta.

Šios padėties akivaizdoje kviečiame visus Brolijos ir jos Trečiojo Ordino narius skirti vieną dieną maldai, atgailai bei atsilyginimui, nes negalime likti abejingi tokiems puolimams prieš mūsų motinos Bažnyčios šventumą. Mes prašome, kad lapkričio 9 dieną, šeštadienį, visuose Brolijos namuose būtų laikomasi pasninko. Kviečiame visus tikinčiuosius daryti tą patį, ir skatiname netgi vaikus šia intencija skirti savo maldas bei aukas.

2019 m. lapkričio 10 d., sekmadienį, kiekvienas Brolijos kunigas laikys atsilyginimo Mišias, ir kiekvienoje koplyčioje bus giedama ar kalbama Visų šventųjų litanija (paimta iš Maldavimų liturgijos) prašant Dievo ginti savo Bažnyčią ir apsaugoti ją nuo bausmės, kurios negali neužtraukti tokie veiksmai. Kviečiame visus mums draugiškus kunigus ir visus Bažnyčią mylinčius katalikus daryti tą patį.

Visa tai tebūnie mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus įkurtos šventos Romos Katalikų Bažnyčios, kuri nėra nei pagoniška, nei panteistinė, garbei.

Kun. Davide Pagliarani

Generalinis vyresnysis