Oficialus Šv. Pijaus X brolijos pranešimas dėl kard. Ladarios ir kun. Pagliaranio susitikimo

Oficialus Šv. Pijaus X kunigų brolijos generalinių namų pranešimas dėl kard. Ladarios ir kun. Pagliaranio susitikimo.

Šv. Pijaus X kunigų brolijos generalinis vyresnysis kun. Davide Pagliaranis, pakviestas Tikėjimo doktrinos kongregacijos prefekto kard. Luiso Ladarios Ferrero, 2018 m. lapkričio 22 d., ketvirtadienį, lankėsi Romoje. Jį lydėjo kun. Emmanuelis du Chalard‘as. Kartu su kard. Ladaria susitikime dalyvavo ir popiežiškosios komisijos „Ecclesia Dei“ sekretorius arkivysk. Guido Pozzo.

Pokalbis vyko Tikėjimo doktrinos kongregacijos patalpose nuo 16:30 iki 18.30. Tai buvo pirmas kard. Ladarios ir kun. Pagliaranio susitikimas ir kartu proga aptarti Šventojo Sosto ir Šv. Pijaus X kunigų brolijos santykius išrinkus naująjį jos generalinį vyresnįjį praėjusią liepą.

Susitikime su Romos hierarchais buvo dar kartą pažymėta, kad pagrindinė nesutarimų priežastis yra doktrininė ir kad nei Brolija, nei Roma negali ignoruoti šio fakto. Kaip tik dėl šių nesutaikomų doktrininių skirtumų per paskutinius septynerius metus vykusias derybas [dėl kanoninio statuso suteikimo Brolijai] nepavyko parengti jokios doktrininės formuluotės, kuri būtų priimtina abiem pusėm. Štai kodėl doktrininis klausimas lieka absoliučiai esminis.

Šventasis Sostas teigia tą patį, iškilmingai pareikšdamas, kad Brolijai negali būti suteiktas joks kanoninis statusas, kol ji nepasirašys doktrininio pobūdžio dokumento.

Visa tai verčia Šv. Pijaus X Broliją atnaujinti teologines diskusijas su Roma, gerojo Dievo valia siekiant jei ne įtikinti savo oponentus, tai bent jau besąlygiškai liudyti tikėjimą Bažnyčios akivaizdoje.

Brolijos ateitis yra Dievo Apvaizdos ir Švč. Mergelės Marijos rankose, kaip tai liudija visa jos istorija – nuo pat jos įkūrimo iki šių dienų.

Brolijos nariai tenori tarnauti Bažnyčiai ir veiksmingai prisidėti prie jos atstatymo, net jei dėl to prireiks paaukoti savo gyvybes. Tačiau jie negali pasirinkti nei kelio į šį triumfą, nei jo sąlygų, nei jo momento, nes tai priklauso tik nuo Dievo.

Mencingenas, 2018 m. lapkričio 23 d.