Maldos kryžiaus žygis

Maldos kryžiaus žygis

Šv. Mišios ir pašaukimai – mūsų lobiai!

Brangūs Brolijos nariai, mano brangūs tikintieji ir draugai!

Tai energingas ir karštas kreipimasis į jus visus ir visus tuos, kuriems galite perduoti šį prašymą: „Vienykime savo jėgas, kad gautume iš dangaus besąlygišką laisvę viešai švęsti šv. Mišias ir jose dalyvauti!“ Šventoji Mišių Auka yra brangiausias mūsų širdžiai dalykas. Tegul ji vėl būna švenčiama visiškai laisvai! Joje yra sprendimas visoms blogybėms, ligoms ir baimėms.

Pridedame dar vieną ypatingai svarbią maldos intenciją: pašaukimai! Melskimės visi, maldaukime dangų, kad atsiųstų daug darbininkų į Viešpaties vynuogyną. Mums reikia daug šventų kunigų. Mūsų seminarijos visada turi būti pilnos! Sielos alkanos, ir nepakanka kunigų jų poreikiams patenkinti.

Ar galime likti abejingi dabartinei situacijai? Mūsų Viešpats mums pažadėjo: „Kiekvienas, kas prašo, gauna... ir beldžiančiam atidaroma.“ (Mt 7, 8) Todėl atlikime kas mums priklauso. Malonių gauname tik tuomet, kai jų reikalaujame atkakliai.

Todėl, mano brangūs draugai, kviečiu kiekvieną iš jūsų: ir jaunus, ir senus; pasauliečius ir tuos, kurie pašventinti Dievui, – prašau jus jungtis į šį maldos kryžiaus žygį už šv. Mišias ir pašaukimus. Kryžiuočiai ėmėsi išvaduoti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kapą. Imkimės vaduoti Kristaus Karaliaus lobį – Jo meilės liudijimą!

Kada pradėsime šį kryžiaus žygį? Lapkričio 21 d., Švč. Mergelės Marijos Paaukojimo šventėje.

Kas bus šio kryžiaus žygio vadas? Ta, kuri stovėjo Kryžiaus papėdėje ir kuriai pasakyta: „Moterie, štai tavo sūnus!“ Tad ji yra atsakinga už rūpinimąsi mumis, o jos Širdis tokia gera ir jos užtarimo jėga neklystanti!

Kokį ginklą naudosime? Tą, kurį mums dovanojo dangus: šventąjį Rožančių. Tai lengvai gaunamas, lengvai valdomas ginklas, labai veiksmingas Dievo Širdžiai ir įveikiantis velnią, tą prisiekusį Mišių aukos ir kunigų priešą!

Kada baigsis šis kryžiaus žygis? Didįjį ketvirtadienį (2021 m. balandžio 1 d.), tą dieną, kai minime šv. Mišių ir katalikų kunigystės – dviejų mums brangiausių dalykų – įsteigimą.

Kam pavesime šio kryžiaus žygio rezultatus? Pačiai Švenčiausiajai Mergelei Marijai. Kiekvienas distriktas organizuos rezultatų rinkimą ir laiku juos persiųs Generaliniams namams.

Jei dangus, įsikišus Dievo Motinai, pasiūlys mums tokią galimybę, Brolija surengs įspūdingą padėkos piligriminę kelionę į Lurdą 2021 metų spalį.

Tegul Dievas laimina jus ir tegul laimina jūsų dosnumą!

 

Menzingenas, 2020 m. lapkričio 11 d., šventojo Martyno Tūriečio šventėje,

Don Davide Pagliarani, Generalinis vyresnysis