Įšventintas naujas Brolijos kunigas lietuvis

Šių metų birželio 26-oji buvo neeilinė diena katalikų Tradicijai Lietuvoje: jau antras lietuvis tapo Šv. Pijaus X Brolijos kunigu. Tą dieną, šv. kankinių Jono ir Pauliaus šventėje, Brolijos seminarijoje Zaitzkofene (Bavarija) vyskupas Bernardas Tissier de Mallerais suteikė diakono šventimus dviem subdiakonams bei kunigystės šventimus 5 diakonams: dviem vokiečiams (bavarui ir heseniečiui), čekui, austrui ir lietuviui.

Lietuvis įšventintasis – tai Gytis Karčiauskas, gimęs 1978 m. Anykščiuose, užaugęs ir gyvenęs Vilniuje. Gytis – vienintelis matematiko ir ekonomistės sūnus. Vidurinį mokslą baigė Vilniaus tiksliųjų, gamtos ir technikos mokslų licėjuje. 2000 m. baigė ketverių metų informatikos bakalauro studijas Vilniaus universitete, 2000–2005 m. studijavo Aalborgo (Danija) universitete, kur baigė magistratūrą ir gavo kompiuterių mokslo daktaro laipsnį. Keletą metų dirbo moksliniu asistentu Varšuvoje (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk), buvo įsitraukęs į Nazareto šeimų judėjimą. Po to darbavosi kaip sistemų analitikas lėktuvų bilietų portale greitai.lt. 2010–2011 metais studijavo prestižiniame Tarptautiniame teologijos institute Trumau (Austrija), kur gavo šeimos ir santuokos teologijos magistro diplomą. 2011 m. spalį įstojo į benediktinų vienuolyną Palendriuose, gruodžio mėn. po įvilktuvių gavo Jono Marijos vardą ir pradėjo postulantūrą. Deja, dėl motinos ligos Gytis 2012 m. vasarį turėjo išvykti į Vilnių. Tuo metu jis sužinojo apie krizės Bažnyčioje problematiką ir Broliją.

2012 m. Gytis įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Klausydamasis paskaitų jis greit suvokė, kad čia dėstomi dalykai neatitinka jo žinių apie tradicinę katalikų doktriną. Po metų išėjęs iš seminarijos Gytis ėmė lankyti tradicines šv. Mišias Kauno koplyčioje. 2014 m. liepą jis dalyvavo Brolijos kunigų vedamose šv. Ignaco rekolekcijose. 2015 m. vasarį pradėjo preseminariją (pasiruošimą studijoms seminarijoje) Kauno priorate, o tų metų spalį, įgijęs pakankamų vokiečių kalbos žinių, buvo priimtas į Švč. Jėzaus Širdies seminariją Zaitzkofene.

2020 m. kovo 19 d. Gytis davė amžinuosius įžadus Brolijoje, gegužės 9 d. buvo įšventintas subdiakonu, birželio 19 d. – diakonu. Grįžęs atostogų, pirmąkart pamokslavo Lietuvoje, padėjo vesti rekolekcijas. Pagaliau, sėkmingai baigęs paskutinius studijų metus, tapo kunigu.

Birželio 26 d. aikštėje prie seminarijos susirinko apie pusantro tūkstančio tikinčiųjų ir šventės svečių, 42 kunigai iš Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, Lenkijos. Iš Lietuvos atvyko kunigai S. Pezzutti, E. Naujokaitis ir V. Pasičnik, sesuo oblatė Marija Magdalena, 9 tikintieji iš Kauno, Vilkaviškio ir Šiaulių. Keturias valandas trukusioje ceremonijoje vyskupas suteikė šventimus naujiems diakonams bei kunigams. Įšventintieji kunigai kartu su vyskupu koncelebravo savo pirmąsias šv. Mišias, po jų ištiesę rankas visiems suteikė bendrą primicijų palaiminimą, o po to kelias valandas laimino visus norinčius individualiai. Neopresbiterio (naujai įšventinto kunigo) rankomis, kurias vyskupas patepė šv. krizma, teikiamas palaiminimas yra svarbi sakramentalija – malonių šaltinis tikinčiajam, o kartu įpareigojimas melstis už naująjį sielų ganytoją, iš kurio po palaiminimo jis gavo primicijų paveikslėlį. Iškilmes užbaigė bendros vaišės.

Kitą dieną, sekmadienį, kun. Karčiauskas laikė seminarijos primicijas, kuriose patarnavo presbiteris asistentas kun. E. Naujokaitis ir du seminaristai ministrantai, įstoję į seminariją iš Kauno priorato: lietuvis Paulius Kruopis (ką tik baigęs trečiuosius studijų metus) ir rusas Dmitrijus Ivachnenko (baigęs ketvirtus metus). Savo pamoksle kun. Edmundas paragino naująjį kunigą nusiteikti ne greitoms pergalėms misijų darbe, o ištvermingam darbui, kurio vaisiai dažniausiai pasirodo tik po ilgų metų. Seminarijos koplyčioje primicijas tėvynėje laikė bavaras kun. Johannes Hager, po to vyko Vokietijos Katalikų jaunimo judėjimo (KJB) organizuota šventė. Lietuvių tikintieji pamatė šimtmečiais išlaikytas bavariškas tradicijas: vyrų ir moterų tautiniai kostiumai, pučiamųjų orkestras, jaunimo traukiamos tautinės dainos ir religinės giesmės...

Šeštadienį, liepos 3 d., 10 valandą Brolijos Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčioje Kaune (Birutės g. 1) įvyks iškilmingos kun. Gyčio Karčiausko primicijos tėvynėje. Primicijas Vilniuje, Brolijos koplyčioje, kun. Karčiauskas švęs liepos 11 d., 16 val., primicijas koplyčioje Šiauliuose: liepos 25 d., 10 val. Rugpjūčio 15 d. naujasis kunigas pradės savo tarnybą Varšuvos priorate, bus atsakingas už koplyčią Lodzėje. Kun. Gytis jau puikiai moka lenkų kalbą. Tikimės, kad jau kitais metais jis bus paskirtas į mūsų prioratą Kaune. Linkime jam mūsų Viešpaties, Aušros Vartų Dievo Motinos ir šv. Kazimiero globos pradedant kunigišką sielų išganymo darbą!