Laiškas arkivysk. A. J. Bačkiui apie "būtinybės būklę" ir Brolijos veiklą Lietuvoje - 1999

Jo Ekscelencijai
Vilniaus Arkivyskupui-Metropolitui
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui
Audriui Juozui Bačkiui
Šventaragio 4, 2001, Vilnius
 
Varšuva, 1999 08 16
 
Jūsų Ekscelencija, gerbiamas Arkivyskupe,
 
Būdamas Šv. Pijaus X Kunigų Brolijos atstovu Lenkijai ir Baltijos šalims, drįstu Jums pranešti, kad Brolija ruošiasi šių metų rugsėjo 12 d., Švč. M. Marijos Vardo šventėje, atidaryti Vilniuje savo namus ir pradėti Lietuvoje reguliarią veiklą.
 
 
Broliją 1970 lapkričio l d. įkūrė arkivyskupas Marcel Lefebvre, o kanoniškai įsteigė Lozanos, Ženevos ir Fribūro vyskupas F. Charriere. Pagrindinis Brolijos tikslas yra steigti seminarijas ir jose pagal tradicinį Katalikų Bažnyčios tikėjimą ruošti kunigus. Taip pat yra kuriami prioratai, išlaikomos mokyklos, organizuojamos rekolekcijos.
 
 
Brolijos namų Lietuvoje tikslas yra suteikti tikintiesiems, jaučiantiems pareigą išsaugoti Bažnyčios Tradiciją, galimybę dalyvauti tradicinėje liturgijoje (pagal popiežiaus Jono XXIII 1962 m. aprobuotas liturgines knygas), priimti šventuosius Sakramentus jų autentiškai katalikiška forma, sužinoti visą ir nepakeistą katalikų doktriną, perduodamą neklystančio Bažnyčios Magisteriumo. Pagal katalikų dogmą tai yra vienintelis būdas atiduoti Dievui priklausančią garbę ir pasiekti amžinąjį gyvenimą.
 
 
Kadangi Brolija jokiu būdu nesisavina ordinarinės jurisdikcijos ir dėl to, kad tokia jurisdikcija nebuvo Brolijai suteikta vietos ordinaro, tai jos kompetencija remiasi Kanonų teisėje numatyta ypatingąja arba papildančiąja jurisdikcija (jurisdictio extraordinaria seu suppletiva), kuri turi būti taikoma išimtiniais atvejais:
 
1. Iš nuolatinės būtinybės būklės Bažnyčioje kyla bažnytinė būtinybės teisė. Būtinybės būklės paliesti tikintieji turi teisę gauti Sakramentus ir katalikišką mokymą (can. 213) iš kunigų be ordinarinės jurisdikcijos dėl to, kad ordinarinės jurisdikcijos turėtojai patys sukėlė būtinybės būklę. (Žr. taip pat can. 214, 217, 961, 1335).
 
2. Nors dabartinė ypatinga būtinybės būklė nėra numatyta kanonų teisėje, bet galioja bendrieji Bažnyčios principai (can. 19), iš kurių aukščiausias yra ,,Salus animarum suprema lex“ (can. 1752). Šiais principais remiasi papildančioji jurisdikcija, kuria jau naudojosi didieji šventieji, atsidūrę panašioje būtinybės būklėje.
 
3. Visais abejotinais atvejais pagal principą ,,Ecclesia supplet“ (can. 144) pati Bažnyčia suteikia papildančiąja jurisdikciją.
 
 
Žinoma, mūsų veikla apsiriboja aukščiau minėtuose kanonuose išdėstytomis pareigomis ir teisėmis. Dėl to jokiu būdu neabejojame Jūsų kaip vietos ordinaro autoritetu. Tokios pačios nuostatos laikomės ir Šventojo Tėvo bei Apaštalų Sosto atžvilgiu. Šventojo Tėvo ir vietos vyskupo vardus Brolijos kunigai visada mini Šventųjų Mišių kanone, Brolija viešai meldžiasi už Popiežių ir jo intencijomis. Visų iškylančių nesutarimų priežastis yra tikėjimo klausimai, bet kažkodėl esame kaltinami ne dėl jų, o dėl tariamo nepaklusnumo. Tačiau dėl naujos Bažnyčios hierarchų orientacijos, prieštaraujančios Bažnyčios mokymo pareigai, kiekvienas katalikas privalo lyginti hierarchijos išleidžiamus tekstus ir potvarkius su Tikėjimo Depozitu ir, iškilus abejonei, ištikimai laikytis tradicinio mokymo.
 
 
Mums be galo skaudu, kad dėl būtinybės būklės Bažnyčioje esame priversti veikti tokiu išimtiniu būdu. Deja, mums dažnai nepavyksta užmegzti platesnio kontakto su vietos dvasininkija dėl nelogiškos, nekatalikiškos ir melagingos polemikos prieš Broliją. Prieš mus pasitelkiami argumentai, nesuderinami su Bažnyčios mokymu bei teise, su istoriniais faktais ir krikščioniška artimo meile.
 
 
Užtikriname Jus, kad Brolijos kunigai visose savo maldose ir darbuose teturi vieną tikslą – tarnauti vienai, šventajai, visuotinei ir apaštalinei Bažnyčiai, atiduoti vienam Trejybėje Dievui visą Jam priklausančią garbę ir šlovę bei gelbėti sielas nuo amžinosios pražūties, naudojant tas neklaidingas ir nepakeistas priemones, kurias mums paliko pats Viešpats.
 
 
Nuolankiai prašyčiau Jūsų Ekscelencijos ryšium su šio laiško turiniu suteikti man audienciją. *
 
Sūniškai Jums atsidavęs
Jūsų tarnas Kristuje
kun. Karl Stehlin
 
* Aš būsiu Vilniuje š. m. rugsėjo 11-12 dienomis. Nuo spalio mėn. už darbą Lietuvoje bus atsakingas kun. Jürgen Wegner. Brolijos koordinatės Varšuvoje: Przeorat Sw. Piusa X, ul. Garncarska 32, 04-886 Warszawa, Lenkija, tel. (8 1048 22) 615 28 60, fax. (8 1048 22) 615 52 09, e-mail: .
 
(Atsakymo į laišką negauta)