Šv. Pijaus X kunigų brolijos oficialus pranešimas, 2016-06-29

Pasibaigus Šv. Pijaus X kunigų brolijos distriktų vyresniųjų susitikimui, kuris vyko Šveicarijoje birželio 25–28 dienomis, Brolijos generalinis vyresnysis paskelbė šį oficialų pranešimą:

Pagrindinis Šv. Pijaus X brolijos tikslas yra kunigų rengimas, nes tai esminė Bažnyčios atnaujinimo ir visuomenės atstatymo sąlyga.

  1. Atsižvelgiant į Bažnyčioje šiandien vyraujančią didžiulę ir skausmingą sumaištį, katalikų mokymo skelbimas reikalauja pasmerkti klaidas, kurios įsiskverbė į Bažnyčią ir kurias, nelaimei, platina daugybė ganytojų, įskaitant ir patį Popiežių.
  2. Dabartinė nepaprastoji padėtis suteikia Šv. Pijaus X kunigų brolijai teisę ir pareigą teikti dvasinę pagalbą į ją besikreipiančioms sieloms. Todėl pirmiausia ji siekia ne kanoninio pripažinimo, nors ir turi į jį teisę kaip katalikiška organizacija. Vienintelis jos troškimas – ištikimai skleisti visuomenėje ir Bažnyčioje dviejų tūkstantmečių senumo katalikiškos Tradicijos šviesą. Tai vienintelis kelias, kurio turime laikytis šiame tamsos amžiuje, kai žmogaus kultas užėmė Dievo garbinimo vietą.
  3. „Visų dalykų atnaujinimas Kristuje“, kurio siekė šv. Pijus X, remdamasis šv. Pauliumi (žr. Ef 1, 10), negali įvykti be popiežiaus, realiai skatinančio grįžti prie Šventosios Tradicijos, paramos. Laukdama šios palaimingos dienos, Šv. Pijaus X kunigų brolija ketina padvigubinti savo pastangas, kad Dieviškosios Apvaizdos duotomis priemonėmis atkurtų ir visame pasaulyje paskleistų socialinį mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus viešpatavimą.
  4. Šv. Pijaus X kunigų brolija meldžiasi ir atgailos dvasia aukojasi už Popiežių, kad jis turėtų stiprybės skelbti visą, neapkarpytą katalikų tikėjimą ir moralę. Šitaip jis paspartins Nekaltosios Marijos Širdies triumfą, kurio mes karštai trokštame, rengdamiesi Fatimos apreiškimų šimtmečio jubiliejui.

Vysk. Bernard Fellay, Šv. Pijaus X kunigų brolijos generalinis vyresnysis

Ekonas, 2016 m. birželio 29 d.,

Šv. Petro ir Pauliaus šventę