Šv. Pijaus X devizas ir Šv. Pijaus X kunigų brolija

Ką Pijus X turėjo omenyje, paskelbdamas savo šūkį „Visa atnaujinti Kristuje“? Kaip tai susiję su Šv. Pijaus X kunigų brolijos misija? Ir ar žinojote, kad Brolija turi antrą pavadinimą?

Gana įprasta, kad naujai išrinktas popiežius savo pirmojoje enciklikoje išdėsto savo programą. Šv. Pijus X, išrinktas 1903 m., nebuvo išimtis ir savo enciklikoje „E Supremi Apostolatus“ visiems paskelbė savo aiškius, didingus, apaštališkus ir skaidrius siekius:

„Žinoma, atsiras tokių, kurie, matuodami dieviškuosius dalykus žmogišku matu, stengsis įžvelgti tariamai slaptus mūsų tikslus, klaidingai aiškindami juos esant žemiškus ir fanatiškus. Siekdami pašalinti visas tuščias tokių žmonių iliuzijas, Mes pabrėžtinai jiems sakome, kad žmonių visuomenei nenorime būti ir Dievui padedant niekada nebūsime niekas kitas, kaip tik Dievo, patikėjusio Mums savo valdžią, tarnas. Dievo reikalai bus mūsų reikalai, ir tam Mes esame pasiryžę skirti visas savo jėgas ir gyvenimą. Taigi, jei kas nors klaustų, kokia idėja geriausiai išreiškia Mūsų valią, Mes paminėtume šį vienintelį šūkį: Visa atnaujinti Kristuje.

Praėjus vos keliems mėnesiams Šventasis Tėvas 50-ųjų Nekaltojo Prasidėjimo dogmos paskelbimo metinių proga parašė kitą laišką „Ad Diem Illum“:

„Tačiau, Garbingieji broliai, pirmoji ir svarbiausioji priežastis, dėl kurios Nekaltojo Marijos Prasidėjimo dogmos paskelbimo penkiasdešimtosios metinės turėtų krikščionių sielose uždegti ypatingą entuziazmą, yra pirmojoje Mūsų enciklikoje išdėstyta būtinybė visa atnaujinti Jėzuje Kristuje ... Jo švenčiausiąja Motina, kaip kilniausiu po Kristaus pamatu, remiasi visų amžių tikėjimas.“

Šv. Pijus X pastebimai sieja šiuos du savo laiškus, taip pat Kristaus viešpatavimą su Jo šventosios Motinos viešpatavimu. Be abejonės, popiežius tiesiogiai arba netiesiogiai buvo persiėmęs Šv. Liudviko de Monforo dvasia.

Nenuostabu, kad arkivyskupas Lefebvre‘as, rašydamas savo naujai įsteigtos Šv. Pijaus X brolijos įstatus, suteikė jai antrąjį vardą – Jėzaus ir Marijos apaštalų brolija. Štai ką jis rašė:

„Brolija pavedama ypatingai Jėzaus, Aukščiausiojo kunigo, globai. Nes visas mūsų Viešpaties gyvenimas buvo ir tebėra kunigiškas, o Kryžiaus Auka Jo Įsikūnijimo tikslas.“

Toliau Arkivyskupas paaiškino Marijos globos svarbą:

Brolija „taip pat pavedama Marijos, Aukščiausiojo kunigo, o per Jį – visų kunigų, kuriuos ji formuoja pagal savo Sūnų, motinos – globai“.

Be abejonės, Bažnyčios ir tikrų kunigų tikslas tęsti didįjį Įsikūnijimo darbą laike ir erdvėje. Geriausias būdas tai įvykdyti yra naudoti tas pačias priemones, kurios buvo naudojamos nuo pat pradžių, būtent: Švenčiausioji Dievo Motina yra nuostabi priemonė nešti sieloms Kristų ir visa Jame „atnaujinti“.

 

2014 m. rugpjūčio 25 d.

Šv. Pijaus X kunigų brolijos JAV distriktas