Pranešimas spaudai dėl Motu proprio Summorum Pontificum

Šv. Pijaus X kunigų brolijos generalinio vyresniojo pranešimas spaudai
 
Savo Motu proprio Summorum Pontificum popiežius Benediktas XVI vėl atstatė tridentinių Mišių teises, labai aiškiai pabrėždamas, kad šv. Pijaus V promulguotas Romos Mišiolas niekuomet nebuvo panaikintas. Šv. Pijaus X kunigų brolija džiaugiasi matydama, kad taip Bažnyčia vėl atranda savo liturginę tradiciją ir suteikia kunigams bei tikintiesiems galimybę laisvai prieiti prie tradicinių šv. Mišių lobio didesniam Dievo pagarbinimui, pačios Bažnyčios labui ir sielų išganymui, ko jie anksčiau negalėjo daryti. Už šią didelę dvasinę pagalbą Šv. Pijaus X kunigų brolija reiškia Aukščiausiajam Ganytojui savo širdingą padėką.
Tačiau laiškas, lydintis Motu proprio, nenutyli sunkumų, kurie dar liko. Šv. Pijaus X kunigų brolija reiškia troškimą, kad palankus klimatas, sukurtas naujų Šv. Sosto nutarimų – atšaukus ekskomunikos dekretą, kuris vis dar yra išleistas prieš jos vyskupus – leistų laisviau imtis ginčijamų klausimų dėl Bažnyčios mokymo.
Lex orandi, lex credendi – liturgijos įstatymas yra tikėjimo įstatymas. Išsaugant ištikimybę mūsų steigėjo mons. Marcelio Lefebvre‘o dvasiai, Šv. Pijaus X kunigų brolijos prisirišimas prie tradicinės liturgijos yra neatskiriamas nuo tikėjimo, kuriuo tikėta „visada, visur ir visų“.
 
Menzingen, 2007 liepos 7 d.
+ Bernard Fellay