Švč. Jėzaus vardas ir Naujosios Mišios (pamokslas)

Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose.“ „Jėzus“. Mes tą vardą tariame labai dažnai. Tai labai šventas vardas, todėl mes visada turime jį tarti su didele pagarba. Taip pat labai gerai visada palenkti savo galvą, kai sakome ar girdime šį šventą vardą. Tai yra pagarbos ženklas.

Ką reiškia „Jėzus“? „Iesus“ yra lotyniškai žodis, kilęs iš graikiško žodžio „Iesous“. Tačiau graikiškas „Iesous“ yra transliteracija iš hebrajų ir aramėjų žodžių „Ješua“ arba „Joshua“. Aramėjų kalba buvo kalba, kuria kalbėjo Mūsų Viešpats. Todėl Aramėjų kalboje mūsų Viešpaties vardas buvo „Ješua“. „Ješua“ reiškia, „Dievas išgelbėja“, arba „Dievas yra išgelbėjimas“. Hebrajų vardas „Ješua“ tapo graikišku „Iesous“ ir po to lotynišku „Iesus“.

Prisiminkite, jog Dievo angelas pranešė Šventajam Juozapui, kad kūdikėlio vardas bus „Ješua“. Angelas tarė Šventajam Juozapui: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios.21 Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“.

„Jėzus“ reiškia išgelbėjimas. Šis kūdikėlis, kurį mes matome prakartėlėje, yra žmonių išganytojas ir atpirkėjas. Mūsų Viešpats iš tikrųjų yra žmonių išganytojas ir atpirkėjas, nes Jis yra Dievas ir žmogus, ir vyriausiasis kunigas, paaukojęs tobulą auką Dievui Tėvui ant kryžiaus. Tačiau jis taip pat norėjo, kad ši auka tęstųsi šiame pasaulyje. Tridento Susirinkimas moko: „Kad įvykdytų amžinąjį atpirkimą (Žyd 9, 12), Kristus panorėjo save vienąkart paaukoti Tėvui ant kryžiaus altoriaus. Tačiau jo kunigystė negalėjo pasibaigti jam mirus.“ Tai reiškia, kad Mūsų Viešpats norėjo pasidalyti savo kunigyste su savo vyskupais ir kunigais. Jis norėjo, kad Jo kunigystė tęstųsi šiame pasaulyje, po Jo mirties.

Tridento Susirinkimas tęsia: „Todėl Paskutinėje vakarienėje jis paaukojo Dievui Tėvui savo Kūną ir Kraują duonos ir vyno pavidalais ir taip paliko savo Bažnyčiai Auką, kuria yra sudabartinama kruvinoji, vienąkart ant kryžiaus atliktoji Auka, kuria išlaikomas jos atminimas iki pasaulio pabaigos ir kuria pritaikoma jos išganinga galia atleisti mūsų kasdien padaromoms nuodėmėms.“

Mūsų Viešpats Jėzus Kristus įsakė savo apaštalams toliau aukoti tą tobulą Auką, Jo tobulą Auką, šiame pasaulyje Dievui Tėvui kaip Jo įrankį. Jo Auka yra tobula, ir Katalikų Bažnyčia turi toliau aukoti tą tobulą Auką. Jo kunigai turi aukoti tą tobulą Auką. Bet, kaip Jūs žinote, ta tobula Auka, Kristaus tobula Auka, šiuo metu yra dideliame pavojuje. Kodėl? Nes visur, visose Katalikų bažnyčiose ir koplyčiose, Naujosios Mišios (Naujoji Mišių tvarka) yra ritualas ir auka, kurią Katalikų kunigai ir tikintieji aukoja Dievui Tėvui. Naujosios Mišios yra visur, ir tai yra labai blogai. Labai gaila, bet mes turime sakyti, kad yra daug, daug problemų su tomis Naujosiomis Mišiomis. Mes turime suprasti pavojus ir vengti tų Naujųjų Mišių. Kardinolas Ottavianis rašė: „Sakyti, jog Naujosios Mišios prieštarauja Tridento Susirinkimui, skamba gana griežtai, bet, kad ir kaip būtų nemalonu, tai yra tiesa.“ Naujosios Mišios prieštarauja Tridento Susirinkimui. Tai yra labai rimta. Kas buvo kardinolas Ottavianis?

Kardinolas Ottavianis vadovavo Šventajai Oficijai prie trijų popiežių (Popiežiaus Pijaus XII, popiežiaus Jono XXIII ir popiežiaus Pauliaus VI). Kas buvo Šventoji Oficija? Katalikų Bažnyčioje Šventoji Oficija buvo Vatikano tribunolas, atsakingas už kovą su erezijomis ir už kataliku tikėjimo grynumo išsaugojimą. Šventoji Oficija buvo Katalikų Bažnyčios svarbiausias Vatikano tribunolas. Kardinolas Ottavianis ir Šventoji Oficija turėjo ginti ir saugoti Katalikų tikėjimą nuo erezijų ir klaidų.

Ir ką gi kardinolas Ottavianis sakė apie Naująsias Mišias? „Sakyti, jog Naujosios Mišios prieštarauja Tridento Susirinkimui, skamba gana griežtai, bet, kad ir kaip būtų nemalonu, tai yra tiesa.“ Naujosios Mišios prieštarauja Tridento Susirinkimui. Tai yra labai, labai rimtas apkaltinimas. Mes turime tai suprasti. Šis svarbus kardinolas, turėjęs aukščiausią pareigą saugoti Katalikų tikėjimą nuo erezijų, sakė, kad Naujosios Mišios prieštarauja Tridento Susirinkimui.   

Prisiminkite, kad Tridento Susirinkimas buvo Bažnyčios Susirinkimas, turėjęs kovoti prieš protestantizmą. Šešioliktame amžiuje protestantai smarkiai puolė Šventąsias Mišias. Jie neigė ir atmetė Katalikų Mišias ir sakė, kad Tradicinės Mišios yra piktžodžiavimas. Jie nekentė Tradicinių Mišių. Todėl Tridento Susirinkimas turėjo ginti Katalikų mokymą apie Šventąsias Mišias, ir labai aiškiai apibrėžti Šventųjų Mišių esmę. Tridento Susirinkimo mokymas apie Šventųjų Mišių ritualą ir esmę yra tiksliausias paaiškinimas, kurį Bažnyčia turi apie Mišias. Prieš Vatikano II Susirinkimą popiežiai ir teologai, norėdami ką nors mokyti apie Šventąsias Mišias, visada naudodavo Tridento Susirinkimo mokymą. Šventosios Mišios, kurios yra aukojamos šioje koplyčioje, yra vadinamos Tridento Mišiomis, nes Tridento Susirinkimas aiškiai kodifikavo Tradicinių Mišių ritualus ir esmę.

Kardinolas Ottavianis rašė: „Naujoji Mišių tvarka jau vien dėl savo naujų neapibrėžtų elementų, kuriuos galima interpretuoti labai įvairiai, savo visuma ir atskiromis detalėmis stulbinančiai nukrypsta nuo katalikiškos šventųjų Mišiu teologijos, kokia ji buvo suformuluota Tridento Susirinkimo XXII sesijoje. Tuo metu galutinai nustatyti Mišiu ritualo „kanonai“ sukūrė neįveikiamą užtvarą bet kokiai erezijai, galinčiai pulti šios paslapties grynumą.“

Tridento Susirinkimas nustatė „kanonus“ apie Šventąsias Mišias, apsaugančius Mišių esmę ir teologiją. Tačiau Naujosios Mišios prieštarauja tiems kanonams, sakė Kardinolas. Tai labai svarbu.

Todėl mes turime visai vengti tų Naujųjų Mišių ir studijuoti šias problemas. Mes turime aukoti Dievui Tėvui tik tobulą auką, Kristaus tobulą auką, ir mes žinome, kad Tradicinės Mišios yra tobula auka, nes jos yra Tridento Susirinkimo Mišios, visų šventųjų Mišios.

Mūsų Viešpaties vardas duoda mums viltį. Jėzus, Išganytojas, Atpirkėjas. Bet mūsų išgelbėjimas priklauso nuo teisingo tikėjimo ir vienybės su Kristaus tobula Auka. Dalyvaukime Tradicinėse Mišiose geriau ir pasistenkime suprasti, kodėl Naujosios Mišios yra netobulos ir netikusios. Prašykime Švč. M. Mariją, kuri nugali visas erezijas ir klaidas, padėti mums kovoti už Kristaus tobulą auką. Amen