Paskelbtas viešas laiškas Lietuvos vyskupams dėl šv. Komunijos dalijimo būdo

Nuotraukoje: šv. Tėvas Pijus duoda Komuniją naujavedžiams

Balandžio 27 d. Lietuvos Vyskupų Konferencija (LVK) paskelbė sprendimą vėl aukoti viešas šv. Mišias, išskyrus sekmadieniais. Šiuo sprendimu LVK taip pat nurodo Komuniją Mišių metu tikintiesiems dalyti tik į rankas, taip įvesdama Lietuvoje naują praktiką, iki šiol taikytą tik pavienėse parapijose liberalaus mąstymo kunigų, ir paneigdama savo ankstesnį, 1997 m. sausio 9 d., sprendimą Lietuvoje neįvesti Komunijos į rankas praktikos.

Reaguodami į šį LVK nurodymą, grupė tikinčiųjų iš įvairių Lietuvos vyskupijų paskelbė vyskupams skirtą viešą laišką, kuriame klausiama, ar pasibaigus COVID-19 epidemijai į visas Lietuvos bažnyčias vėl bus sugrąžinta praktika dalyti ir priimti šv. Komuniją ant liežuvio ir prašoma, kad ši praktika būtų sugrąžinta kuo greičiau. Laišką Lietuvos Vyskupų Konferencijai ketinama išsiųsti gegužės 18 d., iki tol renkami laiškui pritariančių tikinčiųjų parašai.

Laiške teigiama, jog „šv. Komunijos dalijimo ant liežuvio praktika kur kas geriau užtikrina Kristaus Kūnui prideramą pagarbą bei leidžia išvengti nederamo ar net paniekinančio elgesio su konsekruota ostija.“ Taip pat laiško autoriai pabrėžia, kad „praktikos dalyti šv. Komuniją į rankas taikymas veda prie mažėjančios pagarbos ir menkstančio tikėjimo realiu Kristaus buvimu konsekruotoje ostijoje ir vyne.“

Laiškas pabaigiamas prašymu vyskupams: „nuoširdžiai prašome šios praktikos grąžinimo kaip galima greičiau, kad vėl galėtume šia, labai gražia tradicija, parodyti mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui savo pagarbą ne vien vidiniu nusiteikimu, bet ir išorine laikysena, taip pat, kad kiek įmanoma, būtų išvengta nepagarbaus elgesio ar net šventvagysčių su mūsų Viešpaties Kūnu.“

Visą laiško tekstą rasti ir pasirašyti galima svetainėje https://laiskasvyskupams.lt/