Giesmė „Pulkim ant kelių“

Kun. Antanas Strazdas (1760–1833), 
 
Iš GIESMIES SWIETISZKAS IR SZWINTAS SUDIETAS PAR KUNIGA UNTANA DRAZDAWSKA, WILNIUY, Drukarnioy Kunigu Missionoriu. 1814.
 
Gieśmie priesz Misziu
 
Pulkim unt kialu wisi krikszczionies
Trokszdami deł saw Jezaus Małonies.
  Su aszaramis, pulkim su wieru,
  Priesz tu straszniausiu Jezaus afieru.
Praszaw Tau Jezau su karsztu szirdziu,
Małaniey tawa man pati girdziu,
  Pridok man łosku sawi garbintie,
  Jdant gałeczie su taw giwentie.
Pabłagasłowik Jezau Saldziausis,
Małdamis musu Tiewie Aukszcziausis,
  Pabłagasłowik musu namielams,
  Dok urodzaiu gausiu łaukielams.
Dok zgadu, meyły, dok ir pakaiu,
A dusziams cziszcziaus dungiszku Raiu,
  Giwiem sweykatu, dok cziesu gieru,
  Par tu Szwiencziausiu miszias afieru.
Połam pa kaiam miłaszirdingas,
Jezau saldziausis, Jezau garbingas,
  Łaykik mums wisus apiekay sawa,
  Turiek wisadas po sparnu tawa.