Ganytojo kelias ir lazda (pamokslas)

 

Pamokslas, sakytas Kaune 2021 m. balandžio 18 d.

Brangūs tikintieji, šiandien yra Gerojo Ganytojo sekmadienis. Šv. Alfonsas Liguoris sakė, kad ganytojo darbas yra ne kas kita, kaip vadovauti ir vesti savo avių bandą į geras ganyklas ir apsaugoti juos nuo vilkų ir pavojų. Tai tikras ganytojas. Lyderis. Vadovas. Tėvas. Ir būtent mūsų Viešpats Jėzus Kristus drąsiai ir mielai patikina mus visus, kad Jis yra mūsų gyvenimo ir mūsų šeimų Ganytojas. Jis sakė: „Aš – gerasis ganytojas.“ Koks ganytojas? Gerasis. Jis sakė: „Samdinys, ne ganytojas, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko.“

Mūsų Viešpats Jėzus nėra toks samdinys. Ne, Jis Gerasis Ganytojas ir Jis sako: „Geras ganytojas už avis guldo gyvybę.“ Lyderystė, autoritetas, tėvystė yra pasiaukojimas. Tai reiškia, kad Gerasis Ganytojas Jėzus Kristus atidavė savo gyvybę už mus ir visada nori vesti mus į geras ganyklas. Jis visada pasirengęs paguldyti savo gyvybę už mus tam, kad išgelbėtų mus nuo nuodėmės ir amžinosios bausmės.

Viena psalmė aiškina, koks ganytojas yra Viešpats, mūsų Dievas:„Viešpats yra mano ganytojas – aš nestokosiu. Jis paguldo mane žaliuojančiose ganyklose, veda mane prie tylių vandenų. Jis atgaivina mano sielą, veda mane teisumo takais...“

Dažnai gyvenimas šiame pasaulyje yra sunkus, bet Gerasis Ganytojas tuo laiku nepabėga – Jis nepalieka avių. Psalmė tęsia: Nors eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto, nes Tu su manimi. Tavo lazda bei Tavo ramstis nuramina mane. Tu paruoši man stalą mano priešų akivaizdoje, aliejumi man patepi galvą, mano taurė sklidina.“

Šv. Apaštalas Paulius rašė, kad „Jėzus pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus.“ Jis rašė: „Jūs esate pagydyti jo žaizdomis...“ Tai yra Gerasis Ganytojas. Jėzus ne tik veda mus į geras ganyklas ir apsaugo mus nuo vilkų, bet gydo mus savo žaizdomis. Dievas tapo žmogumi ir atėjo į šį pasaulį kaip ganytojas, kuris tam tikra prasme turėjo eiti į nuodėmingą, tamsų mišką ir į mirtinų vilkų bandą tam, kad mus išgelbėtų. Mes buvome nuodėmės ir velnio vergai. Mes buvome vilkų nasruose. Mes buvome maistas vilkams. Jis atėjo, nukariavo mūsų priešus ir mus išgelbėjo. Tai mūsų Gerasis Ganytojas.

Ir kaip Jis mus išgelbėjo? Savo žaizdomis, kančia ir pasiaukojimu ant Kryžiaus. Dėl to, brangūs tikintieji, Jo Kančia, Jo Auka, Jo Kryžius turi būti mums brangiausi dalykai.

Todėl, brangieji, Šv. Mišių auka, Tradicinės Lotyniškos Mišios ir Šv. Komunija turi būti mums svarbiausi ir brangiausi dalykai. Šv. Mišios įamžina Jėzaus pasiaukojimą. Šios Mišios tęsia Jėzaus auką ant mūsų altoriaus. Jis sakė: „Tai darykite mano atminimui.“ Jis nori, kad mes nuolat turėtume prieš savo akis Jo Kančią ir Kryžių, nes tai yra Jo meilė mums. Branginkime savo Mišias. Kiekvienas iš mūsų turi vis labiau branginti mūsų Tradicines Mišias.

Kiekvienam ganytojui reikia savo kelio ir lazdos. Ganytojas pirmiausiai veda avis keliu, ir antra – gano jas savo lazda. Toks yra ganytojas. Jis turi gerą kelią ir stiprią lazdą. „Tavo lazda bei Tavo ramstis nuramina mane.“ Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančia ir pasiaukojimas, galima sakyti, yra Jo kelias, kuriuo Jis mus veda. Šv. Komunija yra Gerojo Ganytojo lazda, kurią Jis naudoja pataisyti mūsų sielą.

Su Jėzumi turime kantriai kentėti ir pasiaukoti. Todėl turime uoliai ir sąmoningai su savo šeima ir vaikais dalyvauti Šv. Mišiose. Tai mūsų kelias į dangų. Jeigu norime sekti paskui Jėzų, tada turime su savo šeima dalyvauti gražiai, sąmoningai ir pagarbiai Šv. Mišiose kiekvieną Sekmadienį.

Gerojo Ganytojo lazda yra Šv. Komunija. Jėzus davė mums savo Kūną ir Kraują. Jis nori nuolatos, kiekvieną sekmadienį dvasiškai maitinti mūsų sielą. Subalansuota, maistinga dieta yra būtina kūnui, taip? Taip pat dvasinė subalansuota ir maistinga dieta – Šv. Komunija – yra tam tikra prasme Jėzaus Ganytojo lazda. Ta lazda padeda mums išlaikyti teisingą gyvenimo kryptį. Gerasis Ganytojas veda, bet mums reikia Jį sekti. Ar mes klausome Jo balso? Ar laikomės Jo įsakymų? Netariam Dievo vardo be reikalo? Dalyvaujame Mišiose sekmadieniais? Ar laikomės įsakymų „gerbk savo tėvą ir motiną, nežudyk, nepaleistuvauk, nevok, nemeluok, negeisk savo artimo vyro ar žmonos, negeisk savo artimo turto“? Šv. Komunija – tai Gerojo Ganytojo lazda, kuri padeda mums sekti paskui Ganytoją ir paklusti Dievo įsakymams.

Mes per dažnai priimame Komuniją mechaniškai ir šaltai. Komunija tampa tam tikra rutina. Ar pasiruošiame Šv. Komunijai? Tai būtina. Šv. Aloyzas Gonzaga visada tris dienas ruošdavosi priimti Šv. Komuniją. Tai logiška. Jeigu laukia svarbus įvykis, renginys, pareiga, arba susitikimas, mes visi gerai ir rimtai pasiruošiame. Ar pasiruošiame rimtai priimti Komuniją? Nelabai. Ar norime priimti Komuniją? Vienas šventasis sakė, kad šiuo maistu maitinasi tik tie, kurie yra tikrai alkani. Ar mes esame alkani priimti Jėzų? Jeigu ne, turbūt reikia atnaujinti savo norą priimti Komuniją. Tai reiškia, kad turime jausti ilgesį priimti Komuniją.

Pasyvaus buvimo šv. Mišiose nepakanka. Jūsų ir Jūsų vaikų dalyvavimas šv. Mišiose turi būti sąmoningas. Tai reiškia, kad turite padėti sau ir vaikams kuo geriau suprasti apeigas, maldas ir įvairias šv. Mišių dalis. Nereikia tobulo supratimo, tik paprasto.

Galite pasinaudoti kokia nors knyga, kurioje būtų paprastai išaiškintos Mišių apeigos ir dalys, ir padėti vaikui sekti Mišias, nuo pradžios iki pabaigos. Neužtenka nupirkti jiems knygą ir padovanoti. Jūs taip pat turite su jais skaityti knygą ir jiems padėti per Mišias. Padėkite jiems suprasti, kokia svarbi ir rimta yra Jėzaus auka ant kryžiaus, kokios svarbios yra Mišios ir kokia svarbi Šv. Komunija.

Mišių metu nepalikite vaikų „vienų“. Padėkite jiems, tyliai pasikalbėkite su jais. Tai nėra draudžiama. Tai jiems tikrai padeda. Dalyvaukite Mišiose kartu su jais, padėkite jiems susidomėti tuo kas vyksta.

Turėtumėte tęsti šį mokymą apie Mišias namuose, ypač dėl tylos laikymosi, sėdėjimo ramiai, nešūkavimo, nesižvalgymo po koplyčią ir tinkamo elgesio Mišiose. Taip pat turėtumėte padėti jiems teisingai priklaupti (visada ant dešiniojo kelio). Vaikas turi suprasti, kad buvimas bažnyčioje reikalauja ypatingos laikysenos ir elgesio. Bažnyčia nėra kaip namai ar mokykla, tai ypatinga, šventa vieta.

Šiuo būdu mes atstatysime Katalikų Tradiciją Lietuvoje.

Įženkime prie Dievo altoriaus su Šv. M. Marija ir paprašykime, kad Gerasis Ganytojas visada padėtų mums mylėti Mišias ir Komuniją. Amen.


kun. Shane Pezzutti yra šv. Pijaus X kunigų brolijos prioras Kaune