77 malonės, gaunamos pamaldžiai dalyvaujant šv. Mišiose

1. Kad tave išganytų, Dievas Tėvas pasiunčia iš dangaus savo mylimąjį Sūnų.

2. Kad tave pašvęstų, Šventoji Dvasia paverčia duoną ir vyną tikru Kristaus Kūnu ir Krauju.

3. Dėl tavęs Dievo Sūnus nužengia iš dangaus ir pasislepia šventojoje Ostijoje.

4. Iš tiesų, Jis taip save sumažina, kad Jį galime rasti kiekvienoje mažiausioje šv. Ostijos dalelėje.

5. Kad tave išgelbėtų, Jis atnaujina pilną malonių savo Įsikūnijimo paslaptį.

6. Kad tave išgelbėtų, Jis vėl gimsta kiekvienose šv. Mišiose.

7. Tavo labui Jis čia, žemėje, įvykdo tai, ką atliko per Paskutinę vakarienę, įsteigdamas Švenčiausiąjį Altoriaus Sakramentą.

8. Kad tave išgelbėtų, Jis atnaujina sunkius savo kentėjimus ir padaro tave jų dalyviu.

9. Kad tave išgelbėtų, Jis vėl miršta dvasiniu būdu ir atiduoda už tave savo garbingą gyvenimą.

10. Kad tave išgelbėtų, Jis dvasiniu būdu išlieja savo šventąjį Kraują ir paaukoja jį už tave savo dangiškajam Tėvui.

11. Šiuo šventuoju Krauju Jis apšlaksto tavo sielą ir apvalo ją nuo ydų.

12. Dėl tavęs Kristus paaukoja save tikroje susinaikinimo aukoje, suteikdamas savo dieviškajai būčiai prideramą šlovinimą.

13. Kartu aukodamas šį dievišką šlovinimą, tu suteiki Jam tokią garbę, kurios kitaip suteikti neįmanoma.

14. Dėl tavęs Jis paaukoja save šlovinimo aukoje ir taip papildo tavo netobulus ir pavienius Dievo šlovinimus.

15. Kai tu mūsų Viešpačiui Kristui paaukoji šlovinimo auką, Jam suteiki tokią pačią aukščiausią garbę, kokią Jam teikia angelai.

16. Dėl tavęs Kristus paaukoja save tobuloje dėkojimo aukoje ir taip papildo tavo netobulą dėkingumą.

17. Paaukodamas mūsų Viešpačiui Kristui šią dėkojimo auką, tu visiškai atsidėkoji už visas malones, kurias Jis tau suteikė.

18. Dėl tavęs Kristus paaukoja save visagalėje sutaikymo aukoje, padarydamas užrūstintą Dievą vėl tavo draugu.

19. Jis atleidžia tau nuodėmes, kurių tu esi pasirengęs vengti.

20. Taip pat Jis ištaiso visus tuos tavo trūkumus ir apsileidimus, kai tu nesielgdavai gerai.

21. Jis daug ką ištaiso, kuo tu nusikaltai apsileisdamas geruose darbuose.

22. Jis taip pat atleidžia tau tavo neįsisąmonintas ir užmirštas nuodėmes, kurių tu niekada neišpažinai.

23. Jis paaukoja save atsilyginimo aukoje ir taip apmoka dalį tavo kalčių ir bausmių.

24. Dėl kiekvienų šventųjų Mišių tau atleidžiama daugiau nuodėmių nei už bet kurią sunkią atgailą.

25. Kristus dovanoja tau dalį savo nuopelnų, juos tu gali paaukoti Dievui Tėvui už savo nuodėmes.

26. Kristus paaukoja save visagalėje atleidimo aukoje ir meldžiasi už tave taip nuoširdžiai, kaip meldėsi ant kryžiaus už savo priešus.

27. Jo šventas Kraujas užtaria tave daugybe žodžių – jų tiek, kiek kraujo lašelių išsiliejo iš Jo kūno.

28. Jo šventos žaizdos užtaria tave daugybe žodžių – jų tiek, kiek sužeidimų padaryta Jo kūne.

29. Dėl šios visagalės prašymo aukos tu gauni daug greičiau tai, ko prašai per šventas Mišias, nei tai, ko prašai kitu laiku.

30. Malda per šv. Mišias daug geresnė nei malda ne per šv. Mišias.

31. Nes Kristus sujungia ją su savo maldomis ir paaukoja jas dangiškajam Tėvui.

32. Jis praneša dangiškajam Tėvui apie tavo bėdas ir baimes ir tobulai rūpinsi tavo išgelbėjimu.

33. Visi dalyvaujantys šv. Mišiose angelai taip pat meldžia už tave ir paaukoja tavo varganą maldą Viešpačiui Dievui.

34. Kai tau dalyvaujant kunigas švenčia šv. Mišias, jos priverčia piktąjį priešą nuo tavęs atsitraukti .

35. Taip pat ir kunigas aukoja šv. Mišias už tave, už tavo amžinąjį išganymą.

36. Kai tu dalyvauji šv. Mišiose, tai dalyvauji kaip kunigas dvasiniu būdu, ir Kristus suteikia tau galią aukoti ir už save, ir už kitus.

37. Aukodamas (dvasiniu būdu) šv. Mišias, tu suteiki Švenčiausiajai Trejybei maloniausią dovaną.

38. Tu paaukoji Jai brangią dovaną, brangesnę už dangų ir žemę.

39. Tu paaukoji Jai tokią brangią dovaną, kurios reikšmingumas prilygsta pačiam Dievui.

40. Šia auka tu suteiki Dievui tokią garbę, kuri, Jo manymu, yra Jam derama.

41. Šia auka tu suteiki Švenčiausiajai Trejybei begalinį džiaugsmą.

42. Tokią garbingą auką tu aukoji kaip savo auką, nes Kristus ją pats tau padovanojo.

43. Vertai dalyvaudamas šv. Mišiose, tu atlieki aukščiausią tarnystę Dievui.

44. Dalyvaudamas šv. Mišiose, tu suteiki Kristaus žmogiškumui aukščiausią paslaugą.

45. Taip tu geriausiu būdu garbini Kristaus kančias ir tampi jų vaisių dalininku.

46. Taip tu gali geriausiu būdu garbinti Dievo Motiną ir suteikti Jai džiaugsmo.

47. Dalyvaudamas šv. Mišiose, tu gali visiems angelams ir šventiesiems parodyti daugiau pagarbos, nei melsdamasis kitu laiku.

48. Pamaldus dalyvavimas šv. Mišiose teikia tavo sielai daugiau turtų nei bet kas kitas šiame pasaulyje.

49. Todėl dalyvaudamas šv. Mišiose tu atlieki vieną iš tobuliausių gerų darbų.

50. Atlikdamas šį aukščiausiąjį tikrojo tikėjimo veiksmą, tu nusipelnai aukščiausio apdovanojimo.

51. Nusilenkdamas prieš šv. Ostiją ir šv. Taurę, tu suteiki jiems aukščiausią pagarbinimą.

52. Kiekvieną kartą, kai pamaldžiai apmąstai šv. Ostijos paslaptį, tu nusipelnai didžiausio atlygio.

53. Kiekvieną kartą, kai nusižeminęs mušiesi į krūtinę, tau iškart atleidžiama dalis nuodėmių.

54. Kai dalyvauji šv. Mišiose turėdamas mirtiną nuodėmę, Dievas pasiunčia tau atsivertimo malonę.

55. Kai dalyvauji šv. Mišiose būdamas malonės būsenoje, Dievas stebuklingu būdu pagausina savo dieviškąją malonę.

56. Per šv. Mišias tu priimi į sielą Kristaus Kūną ir Kraują.

57. Tu pamatai Kristų sielos akimis ir tampi Jo matomas.

58. Tu gauni kunigo palaiminimą, o Kristus patvirtina tai danguje.

59. Už tavo pamaldų dalyvavimą šv. Mišiose Dievas atsilygins tavo mirties valandą.

60. Dėl to tu būsi apsaugotas nuo daugelio bėdų, į kurias tikrai įpultum.

61. Tu būsi sutvirtintas gundymuose, kuriems kitu atveju pasiduotum.

62. Dėl kiekvienų šv. Mišių tu gauni malonę numirti palaimoje.

63. Už dalyvavimą šv. Mišiose tu sulauksi angelų ir šventųjų pagalbos bei suraminimo.

64. Tavo dalyvavimas šv. Mišiose atneš tau ramybę mirties valandą ir suteiks tau pasitikėjimą Dievo gailestingumu.

65. Jie eis kartu su tavimi į Dievo teismą ir išprašys iš griežtojo Teisėjo tau malonę.

66. Tu gali būti tikras, kad skaistyklos ugnis nebus ilga ir sunki, nes dėl daugelio šv. Mišių tavo nuodėmės jau atleistos.

67. Nes kiekvienos šv. Mišios susilpnina skaistyklos ugnį labiau nei bet kokia atgaila.

68. Vienos šv. Mišios, kuriose tu dalyvavai šiame gyvenime, daug svarbesnės nei daug šv. Mišių, kurios bus laikomos už tave tau mirus.

69. Danguje tau bus suteikta aukščiausio laipsnio garbė, ir tu amžinai ją turėsi.

70. Nes kiekvienos šv. Mišios, kuriose tu dalyvauji, vis labiau artina tave prie dangaus ir didina tavo būsimą palaimą.

71. Jokia malda už draugus nebūna stipresnė už tą, kurią tu aukoji už juos per šv. Mišias.

72. Dalyvaudamas šv. Mišiose tu gali visiškai atsidėkoti savo geradariams už visą gerą, kurį jie tau padarė.

73. Dalyvaudamas šv. Mišiose tu gali suteikti vargšams, ligoniams ir mirštantiems geriausią pagalbą ir suraminimą.

74. Daug, labai daug nusidėjėlių tu gali atversti aukodamas šv. Mišias.

75. Dalyvaudamas šv. Mišiose tu gali išprašyti iš Kristaus amžiną išganymą visiems tikintiesiems.

76. Dalyvaudamas šv. Mišiose tu gali atvėsinti skaistyklos ugnį ir sutvirtinti kenčiančias sielas.

77. Jei tu negali užsakyti nei vienų šv. Mišių už savo mirusius artimuosius, tai gali juos išgelbėti savo dalyvavimu šv. Mišiose.

Pabaiga ir Dievui šlovė!