Švč. Mergelė Marija - visų malonių tarpininkė (pamokslas)

Kaip visi žinome, gegužės mėnuo yra pašvęstas mūsų dangiškajai Motinai Švč. M. Marijai.  Per gegužės mėnesį  labai svarbu kažkaip atnaujinti savo pamaldumą, pasišventimą ir meilę Švč. M. Marijai.  Iš tikrųjų, Ji yra mūsų dvasinė Motina, ir, kaip gera motina, Ji labai myli savo vaikus ir visada duoda jiems tai, ko reikia.  Dvasiniame gyvenime svarbiausias dalykas yra malonė, ir mūsų dvasinė Motina yra visų malonų TARPININKĖ. Tai reiškia, kad Ji tikrai dalija visiems žmonėms malones, kurias mūsų Viešpats Jėzus Kristus pelnė savo Kryžiaus auka.  Ji duoda žmonėms visas tas brangias ir antgamtines malones. 

Šis mokymas turi dvi svarbias prasmes.  Pirmoji prasmė yra ta, kad Švč. M. Marija yra visų malonų TARPININKĖ, nes Ji laisvai ir sąmoningai bendradarbiavo su Dievu duodama žmonėms Atpirkėją.  Nekaltoji M. Marija davė Dievui laisvą ir sąmoningą sutikimą tapti Išganytojo Motina, ir Ji laisvai davė šį Išganytoją mums.  Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Įsikūnijimas ir Atpirkimas priklausė nuo Švč. M. Marijos laisvo sutikimo.  Ji niekieno neverčiama atsakė angelui: „Teesie man pagal tavo žodį.“  Ji pati norėjo mums duoti Išganytoją.

Jos duotas Išganytojas, Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, yra visų malonų šaltinis, o Švč. M. Marija yra visų malonų TARPININKĖ.  Galbūt vienas pavyzdys padės geriau suprasti.  Įsivaizduokite, jog turite neįtikėtinai didelę skolą bankui už savo namą (aštuonis šimtus tūkstančių Litų) ir jums reikia sumokėti šią skolą per dvi savaites, arba bankas paims jūsų namus ir tada Jūs nebeturėsite kur gyventi.  Įsivaizduokime, kad Jūs neturite šitų pinigų.  Žinoma, Jūs patirsite didžiulį stresą galvodami, kur rasti pinigų ir sumokėti skolą. Tuomet geras Jūsų draugas pasisiūlo sumokėti už jus visą jūsų skolą.

Žinoma, Jūs būtumėte  labai dėkingi šiam savo draugui.  Panašiai ir Mūsų Viešpats Jėzus Kristus mus atpirko ant kryžiaus.  Mūsų Viešpats savo auka apmokėjo mūsų skolą Dievui Tėvui. Ir jeigu šitas draugas aplankytų Jus kartu su savo motina, jūs tikrai pagerbtumėte ir ją.  Jus netgi būtumėte dėkingi savo draugo motinai už tai, kad jis apmokėjo jūsų skolą, nes ji davė šį dosnų sūnų pasauliui.   Tai panašu į Švč. M. Marijos bendradarbiavimą mūsų Viešpaties Atpirkime. 

Tačiau iš tiesų Švč. Mergelės paslaptis yra daug gilesnė, nes ji davė Dievui savo laisvą sutikimą tapti Kristaus Motina dar PRIEŠ Įsikūnijimą ir Atpirkimą.  Taigi, jei pritaikysime šią tiesą mūsų pavyzdžiui, viskas atrodytų šitaip: įsivaizduokime, kad Dievas pats aplanko Jūsų draugo motiną (žinoma, dar prieš jam gimstant) ir paklausia jos, ar ji norėtų tapti motina žmogaus, kuris apmokėtų už jus šią didžiulę skolą.  Įsivaizduokime, kad Jūsų draugo motina sakytų „taip“.

Vėliau jos sūnus apmoka aštuonis šimtus tūkstančių Litų skolą už Jus, kaip laisvą dovaną. Žinoma, Jūs būtumėte labai dėkingi sūnui (Jūsų draugui), bet jeigu kaip nors sužinotumėte, kad jo motina laisvai ir sąmoningai sutiko pagimdyti Jūsų draugą tam, kad jis jums padėtų, tuomet Jūs būtumėte labai dėkingi ir jai. Mat ji tam tikru būdu bendradarbiavo su savo sūnumi apmokant Jūsų skolą.  Ji galėjo pasakyti „ne“ Dievui.  Ji galėjo atsisakyti tapti jūsų draugo motina. Tada nebūtų nė žmogaus, apmokėjusio Jūsų skolą.  Tačiau ji laisvai pasirinko bendradarbiauti su savo sūnumi tam, kad jums padėtų.

Panašiai yra ir su Švč. Mergele. Ji laisvai pasirinko padėti žmogui. Dievas per angelą jos paklausė, ar ji sutinka tapti Išganytojo motina, ir ji atsakė „taip“. Ji laisvai sutiko duoti mums Išganytoją, vadinasi, ji laisvai sutiko duoti mums Išganymą ir visas malones. Ji padarė savo sprendimą dar prieš įvykstant Įsikūnijimui ir Atpirkimui. Dėl tos priežasties Bažnyčia moko, kad Švč. Mergelė Marija yra visų malonių tarpininkė. Štai kodėl Bažnyčia tris kartus per dieną meldžiasi „Viešpaties angelą“. Švč. Mergelės Marijos „teesie“, jos laisvas sutikimas duoti pasauliui Išganytoją yra toks svarbus žmonijai, kad Bažnyčia tai prisimena tris kartus per dieną.

Antroji Marijos, kaip visų malonių Tarpininkės, prasmė yra ta, kad ji yra mūsų dvasinė Motina danguje, gaunanti mums visas malones. Kai mūsų Viešpats kybojo ant kryžiaus ir rengėsi mirti, jis tarė Jonui: „Štai tavo motina“, o Švč. Mergelei ‒ „štai tavo sūnus“. Tuo momentu Švč. Mergelė visiems laikams tapo visos Bažnyčios ir visų katalikų motina. Apaštalas Jonas atstovavo visą Bažnyčią. Taigi ji yra mūsų dvasinė Motina, duodanti mums visus reikalingus dvasinius dalykus.

Kaip jau minėjau anksčiau, svarbiausias dalykas, kurio mums reikia dvasiniame, vidiniame gyvenime, yra malonė, pašvenčiamoji malonė, bet taip pat veikiančiosios malonės. Prisiminkite, malonė yra antgamtinė Dievo pagalba. Žmogui būtina malonė, kad jis galėtų tikėti Dievą, Jį mylėti ir Jam tarnauti. Žmogui reikalinga malonė, kad jis galėtų gerai melstis ir garbinti Dievą. Švč. Mergelė Marija suteikia mums visas šias malones, nes ji yra mūsų dvasinė Motina, todėl mes turime su pasitikėjimu nuolat į ją kreiptis ir prašyti šių malonių. Kaip vaikas su pasitikėjimu prašo savo mamos visų dalykų, taip ir mes turime kreiptis į Švč. Mergelę.

Tai, pagal šv. Liudviką de Montforą, yra didžioji Marijos „paslaptis“. Jis labai gerai suprato, jog žmogui absoliučiai būtina malonė, kad jis taptų šventas. Jis taip pat aiškiai suprato, kad Marija  gali suteikti absoliučiai visas mums reikalingas malones. Todėl jis suprato, kad tikras pamaldumas ir priklausymas Marijai yra greičiausias ir lengviausias kelias į šventumą. Marija turi visas malones, reikalingas mums tapti šventaisiais, ir trokšta jas mums duoti. Mes paprasčiausiai turime jų paprašyti.

Ši tiesa taip pat buvo apreikšta šventajai Kotrynai Laburė. Ji išvydo viziją, kurioje matė didžiulį šviesos ovalą, o jame ‒ Švč. Mergelę Mariją. Žinoma, tai buvo stebuklingojo medalikėlio vizija. Iš ant Marijos pirštų esančių nuostabių žiedų sklido šviesos spinduliai.  Šventoji paklausė Marijos, ką reiškia tie spinduliai. Švč. Mergelė atsakė, kad spinduliai reiškia malones, kurias ji teikia žmonėms. Tačiau šventoji Kotryna išvydo ant Marijos pirštų ir žiedus, iš kurių nesklido spinduliai. Ji paklausė, ką tai reiškia. Marija atsakė, kad tie žiedai reiškia malones, kurias ji nori duoti žmonėms, bet šie jų neprašo.

Mes turime eiti pas Švč. Mergelę ir prašyti šių malonių. Ji turi visas malones, kurių mums reikia. Ar norite tapti šventesni? Ar norite geriau melstis? Ar norite labiau mylėti Dievą? Ar norite tapti labiau nusižeminę? Eikite pas Švč. Mergelę. Prašykite jos šių malonių. Ji yra visų malonių Tarpininkė. Ji yra mūsų dvasinė Motina, ir ji nori pamaitinti savo vaikus jiems reikalingomis malonėmis. Kaip motina maitina savo vaikus, kad jie augtų, taip ir Nekaltoji nori mums duoti dvasinio maisto, kad mes dvasiškai augtume.