Žodis tapo kūnu (pamokslas)

Antrasis Sekmadienis po Sekminių

Pamokslas, pasakytas 2018 m. birželės 3 d. Vilniuje. Teksto kalba netaisyta

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šv. Dvasios. Amen.

Brangūs tikintieji, šiandien yra antrasis Sekmadienis po Sekminių, o praeitą ketvirtadienį mes šventėme Kristaus Kūno šventę. Visada švenčiame šią šventę po Trejybės šventės. Pagal naują Bažnyčios kanoninę teisę vyskupai leidžia perkelti šią šventę iš ketvirtadienio į sekmadienį. Aišku, kad tas naujasis įsakymas nėra labai gerai, nes būtent ketvirtadienį mūsų Viešpats Jėzus Kristus įsteigė šį brangiausiąjį Sakramentą. Todėl labiau tinka švęsti ketvirtadienį. Nepaisant to, daugumoje Katalikų šalių šiuo metu, taip pat ir Lietuvoje, šią šventę mini šiandien, Sekmadienį po Trejybės šventės. Bet kokiu atveju, pagal Katalikų Tradiciją, Kristaus Kūno šventė turėjo oktavą, tai reiškia, Bažnyčia švęsdavo šią gražią šventę aštuonias dienas. Dėl to tikrai galime dvasiškai tęsti šią didelę šventę ir šiandien.

Brangieji, norėčiau kalbėti apie idėjų ir minčių įtaką mums šiandien. Idėjos, mintis, sąvokos, žodžiai, intelektualiniai principai turi didelę įtaką mums. Kai mes girdime ar skaitome ar atrandame naują idėją, naują filosofiją ar mokslo teoriją, žinią, ar ideologiją toks dalykas daro įspūdį mums. Idėjos įeina, patenka į mūsų protą ir į mūsų sielą. Jeigu sutinkame su šiomis idėjomis, tada tos idėjos pakeičia mūsų protą ir valią, tai yra ir mūsų sielą. Galima sakyti, kad mes priimame tą idėją ar įtikime ta idėja. Dėl to, brangieji, mums reikia būti labai atsargiems dėl to, ką mes skaitome, ką žiurime, ypač būdami prie kompiuterio. Vienu žodžiu idėjos yra galingos, ir daro mus geresnius arba blogesnius.

Panašiai ir maistas turi didelę įtaką mums. Maistas patenka į mūsų kūną ir tikrai pakeičia mus. Maistas daro mus geresnius arba blogesnius.

Galima sakyti, kad viskas, kas pereina per mūsų akis, ausis, burną ir protą, turi įtaką mums.

Jeigu pasirinkome priimti šitą idėją ar tą maistą turime suprasti, kad ši idėja ar tas maistas tampa mumis ir mes tampame ta idėja ir maistu. Angliškai mes sakome: „You are what you eat.“ Jūs esate tuo, ką valgote. Panašiai ir su idėjomis. Jūs esate, kuo tikite. Todėl mums reikia, brangieji, geriausių idėjų ir sveikiausio maisto. Brangieji, juk Švenčiausiasis Sakramentas ir yra toks.

Atsiminkime, ką Šventasis Jonas rašė savo evangelijoje: „Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą ir Žodis buvo Dievas.“ Mūsų Viešpats Jėzus Kristus yra Dievo Žodis, antrasis Švenčiausiosios Trejybės asmuo. Dievo Žodis egzistavo ir viešpatavo kartu su Dievu Tėvu ir Šventąja Dvasia kaip lygus su jais ir lygiai taip pat amžinai.

Šventasis Tomas Akvinietis moko, kad mes vadintume Tėvą „Tėvu”, nes Jis amžinai gimdo Sūnų. Dievas Sūnus kyla iš Tėvo. Tai yra pirmasis vidinis kilimas Trejybėje. Tėvas nesutveria Sūnaus, bet Dievas Sūnus kyla iš Tėvo. Šventoji Dvasia kyla ir iš Tėvo ir iš Sūnaus. Tai yra antrasis vidinis kilimas Trejybėje.

Šventasis Tomas Akvinietis taip pat sako, kad ši Švenčiausiosios Trejybės pirmojo vidinio kilimo tikrovė yra panaši į tai, kad, pirma, mūsų prote gimsta idėja, o jau po to mes ištariame žodį. Pavyzdžiui, pirmiausia kažką mes pamatome, sakykime kėdę. Mes suprantame, suvokiame kedės esmę. Vėliau sukuriame to kėdės sąvoką savo prote. Kėdės sąvokos sukūrimas mūsų galvoje yra lyg to kėdės pradėjimas mūsų prote, nors ta kedė yra ne pačiamemūsų prote, bet dabar ji ima egzistuoti mūsų proto viduje, kaip sąvoka arba konceptas. Ta kedė ir jos esmė tartum GIMSTA mumyse kaip sąvoka.

Tada mes ištariame žodį, kuris atspindi sąvoką, esančią mūsų prote. Panašiai Dievas Tėvas tobulai suvokia Save ir dieviškąją esmę. Tada jis gimdo arba pradeda savo dieviškosios esmės sąvoką, sampratą. Jis ištaria šią sąvoką, ir tai yra Dievo ŽODIS. Tai yra Dievas Sūnus. Ši dieviškoji sąvoka ir Žodis turi tą pačią esmę kaip Dievas Tėvas. Šis Žodis taip pat yra Dievas, antrasis Dievo asmuo.

Dievas Tėvas yra vadinamas „Tėvu“, nes kaip ir visi tėvai Jis pradeda Sūnų, kuris yra panašus į Jį. Dievo Žodis tobulai išreiškia Dievo esmę, nes Jis pats yra Dievas. Tiek Tėvas, tiek Sūnus yra dieviškos prigimties, bet Tėvas pradeda Sūnų, o Sūnus yra pradėtas Tėvo.

Brangieji, per Komuniją mes ne tik valgome mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūną ir Kraują, bet kartu turime suprasti, kad mes valgome šį Dievo Žodį.Mes per Komuniją priimame šį Dievo Žodį, kuris yra tobuliausias Dievo išreiškimas.

Mes priimame daug idėjų ir valgome įvairiausią maistą. Bet šis Žodis ir šis valgis yra svarbiausias. Mes sukuriame kėdės sąvoką mūsų prote, bet ne galime sukurti Dievo sąvokos, nes Jis yra begalinis. Bet Dievas nori, kad mes priimtume Jį. Dėl to pats Dievas suteikia mums Švenčiausiąją Sakramentą tam, kad galėtume priimti Dievą, nes tai yra Dievo Žodis tapęs kūnu. Dievo Sūnus laukia mūsų Švenčiausiame Sakramente.

Mes priimame taip pat Dievą Tėvą ir Šventąją Dvasią per Komuniją, bet tik dėl to, kad Dievo Žodis yra susivienijęs su Jais. Tai labai įdomu, nes mes turime žinoti apie Dievą tam, kad mylėtume Jį. Dievo Žodis moko mus apie Dievą. Jis tapo žmogumi ir tapo gyvybės duona tam, kad galėtume mylėti ir bendrauti su Dievu per Švenčiausiąjį Sakramentą. Pirma atėjo Dievo Žodis (Dievo išmintis) ir tik po to Dievo meilė (Šventoji Dvasia).

Tiek daug gražių tiesų yra apie Švenčiausiąjį Sakramentą! Todėl Jūs suprantate, kad mums reikia priimti Komuniją dažnai. Yra būtina, jeigu norime dvasiškai augti. Kai priimame Dievo Žodį (Jėzaus Kūną ir Kraują), mes priimame Dievo Tėvo tobulai suvoktą dieviškąją esmę. Mes priimame viską apie Dievą, kuris yra Dievas.

Švenčiausiasis Sakramentas transformuoja mus į Dievo panašumą. Tai yra dievinimas. Bažnyčios Tėvai dažnai rašė apie šitą dievinimą.

Galbūt negalite kasdien priimti Komunijos, bet galite priimti dvasinę Komuniją tomis dienomis. Yra sakramentinė komunija ir dvasinė komunija.Aišku, jog sakramentinė Komunija yra geriau, nes sakramentinė Komunija yra tai, kai priimame tikrą konsekruotą ostiją. Dvasinė Komunija yra tik troškimas priimti Sakramentinę Komuniją ir vienytis su Kristumi. Pvz., aplankydami Švč. Sakramentą galime atsiklaupti ir melstis: „Trokštu Tavęs iš visos širdies, bet kadangi dabar negaliu Tavęs priimti sakramentiškai, tai bent dvasiškai ateik į mano širdį.“Arba, „Negaliu šią valandą priimti Tavęs Švenčiausiajame Sakramente; dėl to, Jėzau, bent neregimu būdu ateik pas mane ir pripildyk mano širdį savo šventų dovanų."Jeigu tikrai tą dieną negalime priimti sakramentinės Komunijos, tai Dievas duos daug malonių per dvasinę Komuniją.

Paprašykime Dievo Motinos Marijos padėti mus mylėti ir teisingai vertinti, branginti Švenčiausiąjį Sakramentą. Prašykime Šventąją Dvasią stiprinti mūsų tikėjimą ir pradėti šitą vidinį perkeitimą mūsų sieloje Dievo Žodžio priėmimu. Amen.

Garsos įrašymas


Kun. Shane Pezzutti yra šv. Pijaus X kunigų brolijos prioras Kaune.  Jis yra kilęs iš JAV, ir lietuvių kalba nėra jo gimtoji. Pamokslo kalba netaisyta.