Visų šventųjų šventė (pamokslas)

Brangūs tikintieji, šiandien, lapkričio pirmąją dieną, mes švenčiame Visų Šventųjų šventę. Tai yra, šiandien mes pagarbiai ir nuoširdžiai prisimename ir pagerbiame visų Katalikų kankinius, popiežius, dvasininkus, vienuolius, tikėjimo išpažinėjus, mergeles, ir atgailautojus, žodžiu visus mūsų Katalikų didvyrius. Ir iš tikrųjų jie buvo didvyriai ir mums reikia šiandien tai pripažinti.

Labai įdomu tai, kad per šią šventę mes skaitėme Šventojo Apaštalo Jono Apreiškimo knygos ištrauką. Joje rašoma: „Aš, Jonas, regėjau: štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir Avinėlį...“ Brangūs tikintieji, šventojo Jono regėjimas čia yra aiškus. Jis regėjo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šventuosius. Tai yra Dievo Karalystė.

Apreiškimo knyga, brangieji, yra paskutinė Biblijos knyga. Kitomis kalbomis ši knyga yra vadinama „Apokalipsės knyga“, nes pranašauja apie paskutinius pasaulio laikus, „apokaliptinius laikus“. Brangieji, ar dabar mes gyvename šiais apokaliptiniais laikais? Visur aplink skleidžiama tokia dezorientacija ir painiava – pasaulyje, Bažnyčioje... Šis korona viruso chaosas, Komunija į rankas ir kitos pavojingos naujovės bažnyčiose; popiežiaus paskutiniai klaidingi ir labai skandalingi pareiškimai apie klaidingą brolybę ir vienalytes sąjungas. Atrodo, kad gyvename tikrai apokaliptiniais laikais.

Turime suprasti, kad neilgai trukus po mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus įžengimo į dangų Jėzaus Apaštalai (tai yra Bažnyčios pirmieji vyskupai ir kunigai) iškeliavo į visą pasaulį tam, kad mokytų ir skleistų Evangeliją. Truputį vėliau prasidėjo pirmas rimtas persekiojimas. Romos imperija pradėjo visur žudyti katalikus. Tie, kurie įtikėjo į Jėzų Kristų ir buvo pakrikštyti, buvo žiauriai ir kruvinai persekiojami. Tai prasidėjo tik 30 metų po Kristaus Prisikėlimo! Prisiminkite, kad pats Jėzus mokė mus: „Jei pasaulis jūsų nekenčia, tai žinokite – jis manęs nekentė pirmiau negu jūsų... Jei persekiojo mane, tai ir jus persekios...“

Brangieji, buvo daug persekiojimų Katalikų Bažnyčios istorijoje, bet per kiekvieną persekiojimą Dievas davė Bažnyčiai stiprybę, didvyrių ir šventųjų. Per tą pirmąją persekiojimą Apaštalas Jonas buvo toks didvyris ir šventasis. Jis buvo suimtas ir ištremtas į salą prie Turkijos (tai yra Patmo sala). Tuo metu jis turėjo labai galingą ir reikšmingą regėjimą apie tai, „kas turi greitai įvykti“. Dievas liepė Šventajam Jonui užrašyti šį regėjimą. Tai yra būtent Naujojo Testamento Apreiškimo knyga. Šita vizija ir knyga giliai įtakojo Katalikų Bažnyčią, ypač pradžioje. Apreiškimo knyga yra labai slėpininga Šventojo Rašto knyga, kupina simbolikos, pranašysčių ir istorijos. Taip pat simboliškai ji pasakoja visą išganymo istoriją – nuo angelų išbandymo iki paskutinės teismo dienos.

Šventasis Jonas rašė, „Jėzaus Kristaus Apreiškimas...kas turi greitai įvykti... Palaiminti pranašystės žodžių skaitytojas ir klausytojai, ir tie, kurie laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti.“

Turime suprasti, kad Apaštalas Jonas norėjo padrąsinti ir sustiprinti katalikus tais laikais, nes jie turėjo iškęsti šį pirmąjį sunkų persekiojimą. Ir būtent ši knyga labai svarbi ir mums šiais laikais, nes mes taip pat, galima sakyti, kenčiame tikėjimo krizę ir tam tikrą persekiojimą. Apaštalas Jonas rašė: „Aš, Jonas, jūsų brolis ir sielvarto, karalystės bei ištvermės bendrininkas Jėzuje...

Pagrindinė Apreiškimo knygos žinia yra aiški: Apaštalas Jonas drąsina visus katalikus visais laikais, nes jis regėjo, kad tikrai bus siaubingi persekiojimai ir kančios tiems, kurie myli Jėzų ir Bažnyčią; jis regėjo, kad tikrai padidės šėtoniškos ir bedieviškos jėgos pasaulyje; jis regėjo, kad pasaulis bus baudžiamas, baudžiami žmonės, bus baudžiama žemė. Apaštalas Jonas drąsina ištverti, nes jis regėjo, kad Avinėlis nuplėš knygos ritinio septynis antspaudus; gaus septyni trimitai, bus išpilti septyni Dievo rūstybės dubenys ir bus teisiama didžioji ištvirkėlė: Jis rašė: „Aš išgirdau iš šventovės galingą balsą, šaukusį septyniems angelams: „Eikite ir išpilkite septynis Dievo rūstybės dubenis žemėn!“ Tai Dievo bausmė. Bet Šv. Jonas padrąsina šventuosius. Jis rašė: „Čia bręsta ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo!“ Brangieji, Šv. Apaštalas Jonas drąsina taip pat ir mus šiais laikais nepasiduoti, bet bręsti ištvermėje.

Šv. Jonas regėjo, kad visi šventieji, visi tie, kurie ištvėrė iki galo, stovėjo prie Avinėlio. Ką tai reiškia? Tai yra aišku – Avinėlis yra mūsų išganytojas, mūsų Viešpats Jėzus Kristus, kuris yra paaukotas Avinėlis ant Kryžiaus. Šv. Jonas rašė, „šventieji šaukė skambiu balsu: „Išgelbėjimas iš mūsų Dievo, sėdinčio soste, ir Avinėlio!“

Apreiškimo knyga paaiškina, kad galų gale Jėzus Kristus iš tiesų nugalės visus savo priešus, įskaitant slibiną, du žvėris, didžiąją ištvirkėlę ir netikrą pranašą. Visi šie dalykai yra simboliai ir tiksliai nežinome, ką jie simbolizuoja, bet žinome, kad jie yra Jėzaus ir Bažnyčios priešai, ir mūsų Viešpats juos nugalės. Taip pat žinome, kad mūsų Išganytojas apdovanos ir atlygins savo šventiesiems amžina laime savo Karalystėje, tai yra būsimojoje Jeruzalėje, dangaus Jeruzalėje. „Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Ir išvydau šventąjį miestą – naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo.

Apaštalas Jonas regėjo šį kosminį, antgamtinį ir apokaliptinį mūšį tarp Jėzaus ir Šėtono; regėjo kančias ir persekiojimus. Bet jis drąsina mus būti ištikimais iki galo ir pasitikėti Viešpačiu.

Katalikų gyvenimas nėra lengvas. Sekti paskui Jėzų Kristų nėra lengva. Paklusti Dievo įsakymams, priimti sakramentus, eiti į Mišias kiekvieną sekmadienį, atlikti savo kasdienes pareigas, auklėti vaikus, pasitaisyti, tai nėra lengva, bet įmanoma. Šventieji tai jau padarė. Šiandien, brangūs tikintieji, mes atmename ir pagerbiame visus šventuosius danguje. Švenčiame jų pergalę ir jų šventumą, nes jie pasiekė dangų. Jie turėjo kentėti šiame pasaulyje; jie turėjo kovoti prieš nuodėmę, bet pagaliau jie nugalėjo. Šiandien reikia prisiminti tikrus žmonijos didvyrius, mūsų brolius ir seseris danguje. Tiek daug šiandien kalbama apie brolybę, žmoniją... Tai gerai, bet dar geriau būtų dažniau kalbėti apie tą žmonijos dalį danguje, kuri iš tikrųjų ĮGYVENDINO savo žmogiškąjį tikslą ir tikrai pasiekė tikrą brolybę danguje.

Visi mes turime giminaičių, draugų, pažįstamų Kristaus Karalystės danguje. Turime atminti juos šiandien ir rytoj. Apaštalo Jono regėjime Jėzus sakė: „Štai aš veikiai ateinu, atsinešdamas atlygį, ir kiekvienam atmokėsiu pagal jo darbus. Aš esu Alfa ir Omega, Pirmasis ir Paskutinysis, Pradžia ir Pabaiga. Palaiminti, kurie išsiplauna savo drabužius, kad įgytų teisę į gyvybės medį ir galėtų įžengti pro vartus į miestą.

Dabar įženkime prie Dievo altoriaus ir giedokime savo tikėjimo išpažinimą, aukokime Kristaus auką, ir priimkime Komuniją šiomis intencijomis. Amen.

Kun. Shane Pezzutti kilęs iš JAV, ir lietuvių kalba nėra jo gimtoji.