Paskutinė Advento savaitė (pamokslas)

 

Aš turiu tris seseris, kurios yra ištekėjusios. Kai jos susipažino su savo vyrais pirmą kartą, buvo labai laimingos. Po to jos pradėjo susitikinėti su jais dažniau ir tapo labai susirūpinusios savo išvaizda. Jos labai norėjo patikti savo vyrams. Jos buvo susirūpinusios savo plaukais, savo drabužiais, savo batais ir t.t. Joms rūpėjo, kaip jos atrodys savo vyrams. Jos norėjo pasirodyti gražios savo vyrams, todėl labai daug rūpinosi savo išore. Tai yra labai normalu ir gerai.

Mes taip pat norime pasirodyti gražūs tiems žmonėms, kuriuos labai gerbiame ir mėgstame. Kai turime susitikti, pvz., su vyskupu, kunigu, prezidentu arba su savo vadovu, mes prausiamės po dušu, apsirengiame savo gražiausiais drabužiais, šukuojamės savo plaukus ir t.t. Mes norime atrodyti jiems gražiai ir pagarbiai. Mes pasirūpiname savo išvaizda.

Tai reiškia, kad mūsų išvaizda yra ženklas kitiems, kad mes juos gerbiame, mėgstame ir mylime. Mes norime jiems įtikti, todėl pasirūpiname savo išvaizda.

Kaip žinome, Kalėdos bus kitą ketvirtadienį. Tai reiškia, kad Viešpats ateina, ir mes turime pasiruošti. Įsivaizduokite, kaip gerai jūs susitvarkytumėte savo išorę ir savo namus, jeigu Mūsų Viešpats Jėzus Kristus iš tikrųjų pas jus apsilankytų. Kaip Jūs paruoštumėte save ir savo namus, jeigu Jis jus aplankytų? Tikrai, Jūs paruoštumėte viską labai gerai ir gražiai. Jūs būtumėte labai susirūpinę visais išoriniais dalykais. Bet ar jūs labai rūpintumėtės parengti savo sielą? Mūsų Viešpats gali matyti jūsų sielos būklę. Kaip Jam pasirodytų jūsų siela, jeigu Jis šiandien jus aplankytų? Jis gali matyti, ar jūs turite pašvenčiamąją malonę, ar ne. Jis gali matyti sunkias jūsų nuodėmes, jūsų ydas, t.t. Mes negalime paslėpti savo sielos. Jis viską mato aiškiai. Netgi jeigu mes paruošime visus išorinius dalykus ir išoriškai viskas bus labai gražu, galbūt Jūsų siela vis dar bus labai purvina ir bjauri, ir tai bus didelis papiktinimas Mūsų Viešpačiui, jeigu jis jus aplankys, nes Jis myli jūsų sielą labiau negu jūsų kūną ir išorę.

Mes esame Katalikai, ir tai reiškia, kad mes tikime, jog turime nemirtingą sielą. Mes nesame tik kūnas, bet kūnas ir siela. Mes tikime, kad mūsų nemirtinga siela yra daug svarbesnė negu mūsų kūnas. Todėl prieš Kalėdas yra svarbiausia paruošti savo nemirtingą sielą. Mes norime, kad mūsų siela būtų labai graži, tyra, šventa ir tvarkinga. Tai patiks mūsų Viešpačiui, kai Jis ateis.

Bet kaip mums prieš Kalėdas paruošti savo sielą? Per šią paskutinę Advento savaitę Katalikų Bažnyčia labai nori padėti mums gerai parengti savo nemirtingą sielą. Kaip? Šiandienos Evangelija mums davė atsakymą: „Pasigirdo Viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje. Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti, kaip parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje: „Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis – nulygintas. Kreivi keliai taps tiesūs, o duobėti – išlyginti. Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą“.

Kaip mes galime paruošti savo nemirtingą sielą Kalėdoms? Kaip mes galime padaryti savo sielą gražesnę ir šventesnę?  Atsakymas: atsiversti, gailėtis ir gerai priimti atgailos sakramentą. Gailestis yra geriausias paruošimas Kalėdoms. Gailestis išvalo sielą. Štai kodėl Bažnyčia šią evangeliją skaito šiandien. Visagalis Dievas davė Šventajam Jonui Krikštytojui užduotį paruošti Viešpačiui kelią. Ir kaip jis tai darė? Kaip jis ruošė žmones? Jis pamokslavo apie atsivertimą ir gailestį. „Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė.“ Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti.“

Mes norime apvalyti savo sielą tam, kad padarytume ją labai gražią, tyrą ir šventą Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus akyse.  Mes negalime pasiruošti Kalėdoms tik išoriškai, daug svarbiau yra pasirengti vidumi. Mes norime patikti Mūsų Viešpačiui, kai Jis ateis per Kalėdas. Mes norime, kad mūsų siela Jam pasirodytų labai graži ir tvarkinga.

Tai reiškia, kad per šią savaitę labai reikia padaryti gerą sąžinės patikrinimą ir atlikti išpažintį. Labai svarbu tai padaryti per šiuos metus prieš Kalėdas. Ir, prisiminkite, kad labai svarbu atlikti išpažintį bent vieną kartą per 3 ar 4 mėnesius. Taip pat prisiminkite, kad prieš priimdami atgailos sakramentą turime daryti sąžinės patikrinimą. Labai dažnai žmonės ateina į klausyklą neatlikę tikro ir gero sąžinės patikrinimo, todėl jų išpažintis būna labai netvarkinga, kartais per ilga, o kartais jie net nežino, ką sakyti. Reikia pasiruošti savo išpažinčiai, atlikti sąžinės patikrinimą (5 arba 10 minučių) ir tik tada ateiti į klausyklą.

Kai įeinate į klausyklą, turite atsiklaupti ir pasveikinti kunigą: Garbė Jėzui Kristui. Kunigas atsakys. Po to, jums reikia prašyti palaiminimo. (Palaimink mane, tėve, nes aš nusidėjau). Kunigas jus laimins. Po to reikia sakyti kunigui, kada paskutinį kartą atlikote išpažintį, ar gavote išrišimą ir ar atlikote skirtą atgailą. Tada sakykite kunigui savo nuodėmes. Prisiminkite, kad turite sakyti SAVO, o ne kitų žmonių nuodėmes. Taip pat nereikia daug kalbėti. Tik reikia pasakyti savo sunkiąsias nuodėmes, taip pat lengvąsias, kurias galite atsiminti.

Ir atminkite, kad jeigu turite daug klausimų arba labai norite ilgiau pasikalbėti su kunigu, būtų geriau tam paskirti atskirą asmenišką susitikimą su kunigu. Nes tada jus turėsite daugiau laiko pasikalbėti. Visi gali susitarti dėl asmeniško susitikimo su manimi arba kitais kunigais čia, priorate. Nebijokite prašyti susitikimo su kunigu, nes tada mes galime kalbėti daugiau. Tačiau prašome nekalbėti ilgai per išpažintį, nes kartais ir kiti žmones laukia išpažinties. Pagaliau, mes turime gailėtis, pasiryžti nebenusidėti, kunigas duos išrišimą, ir po išpažinties jus turite atlikti skirtą atgailą.

Taigi, labai svarbu gailesčiu ir gera išpažintimi išvalyti ir paruošti mūsų nemirtingą sielą Kalėdoms. Mūsų sielos turi būti gražios ir pasiruošusios priimti Mūsų Viešpatį Kalėdų dieną kaip per Šventąją Komuniją. Tikrai, Kalėdos yra labai panašios į Šventąją Komuniją. Kalėdų dieną mes priimsime kūdikėlį Jėzų prakartėlėje, bet taip pat mes Jį priimsime per Šventąją Komuniją. Ir Kalėdos, ir Šventoji Komunija reikalauja, kad mūsų sielos būtų paruoštos tam, kad mes Jį priimtume vertai. Mums draudžiama priimti Šventąją Komuniją, jeigu esame sunkios nuodėmės būklėje. Mes turime pirmiau atlikti išpažintį. Lygiai tas pats yra ir per Kalėdas.

Prisiminkite, kai vaikai ateina priimti Pirmosios Komunijos, jie apsirengia labai gražais drabužais. Mergaitės ateidamos dėvi vestuvinę suknelę, berniukai dėvi kostiumą. Taip jie nori parodyti ir įrodyti savo pagarbą ir meilę Švenčiausiajam Sakramentui, taip pat tai yra išorinis jų sielos būklės ženklas. Jie nori pasirodyti gražūs Mūsų Viešpačiui. Todėl jiems reikia atlikti išpažintį prieš Pirmąją Komuniją, nes jie turi išvalyti ir susitvarkyti taip pat ir savo sielą.

Taigi, prašykime Švč. M. Mariją padėti mums paruošti savo nemirtingas sielas per šią savaitę.  Ji padės mums turėti tikrą gailestį ir atlikti gerą išpažintį. Ji labai nori padėti mums pagražinti savo sielas prieš Kalėdas. Todėl likime kartu su ja ir su šventuoju Juozapu tyloje ir nuolankume. Jie padės mums pasiruošti Kalėdoms. Amen.