Mūsų Angelas sargas (pamokslas)

Brangūs tikintieji, pagal katalikų tradiciją, spalio mėnuo yra skirtas šventajam Rožančiui. Todėl spalio mėnesį mes, katalikai, turime atnaujinti savo meilę ir pamaldumą Švč. Mergelės Marijos Rožančiui. Brangūs tikintieji, negalime tapti abejingi ar kurti Dievo Motinos prašymui Fatimoje. Ji prašė mus kalbėti Rožančių kiekvieną dieną. Jeigu mes nespėjame kasdien sukalbėti Rožančiaus, spalio mėnesį (Rožančiaus mėnesį) turime atnaujinti savo pastangas tam, kad paklustume Fatimos Dievo Motinos prašymui.

Taip, mums reikia kalbėti Rožančių, tačiau turime jį kalbėti gerai. Tai reiškia, jog neužtenka lūpomis garsiai sukalbėti penkis „Tėve mūsų“ ir penkiasdešimt „Sveika, Marija“. Tai tik Rožančiaus pradžia. Daug svarbiau yra apmąstymas. Kalbėdami Rožančių turime mąstyti apie Evangelijos paslaptis. Mąstydami apie paslaptis, privalome gilinti savo katalikų tikėjimo pažinimą ir supratimą. Todėl GERAI kalbėti Rožančių reiškia kartu naudoti ir žodinę, ir mąstymo maldą, o ne tik žodžiu melstis.

Be to, šventojo Rožančiaus mėnuo mums primena, kad turime toliau melstis už Šv. Pijaus X kunigų brolijos Rožančiaus kryžiaus žygio tikslus: (1.) sustiprinti mūsų pamaldumą Nekaltajai Marijos Širdžiai; (2.) už Rusijos pašventimą; (3) už Nekaltosios Marijos Širdies triumfą; ir (4.) kad Nekaltoji Marijos Širdis apsaugotų mūsų Brolijos kunigus, brolius, seseris, ir tikinčiuosius.

Be to, spalio mėnesį daug katalikų puoselėja ypatingą pamaldumą šventiesiems angelams, nes šį mėnesį švenčiame kelias angelų šventes. Pavyzdžiui, praeitą sekmadienį buvo Šventojo Angelo Sargo šventė.

Brangūs tikintieji, visagalis Dievas sukūrė šį gražų pasaulį ir visas gražias būtybes jame, bet Jis sukūrė tik dviejų rūšių protingas būtybes: angelus ir žmones. Tik angelai ir žmonės gali pažinti Dievą ir laisvai jį mylėti. Angelai ir žmonės turi tą patį galutinį tikslą: mylėti ir šlovinti Dievą amžinai. Per Šventąsias Mišias mes giedame šią prefaciją: „Cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia cæléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus.“ – „Todėl su angelais ir arkangelais, su sostais ir viešpatystėmis ir su visa dangaus armijos kariauna giedame Tavo garbės himną, be perstojo sakydami: Šventas, Šventas, Šventas.“ Brangūs tikintieji, tai yra racionalių būtybių (protingų būtybių) tikrasis džiaugsmas ir laimė – mylėti ir šlovinti Visagalį Dievą. Sanctus, Sanctus, Sanctus...

Apreiškimo Jonui knygoje skaitome: „Atėjo dar vienas angelas ir atsistojo prie aukuro, laikydamas aukso smilkytuvą. Jam buvo duota daug smilkalų, kad jis aukotų juos su visų šventųjų maldomis ant auksinio altoriaus, kuris yra prie Dievo sosto. Ir pakilo smilkalų dūmai su šventųjų maldomis iš angelo rankų į Dievo akivaizdą“ (Apk. 8;3-4).

Brangūs tikintieji, šiame pasaulyje gyveno ir tebegyvena daugybė milijonų žmonių, taip pat danguje yra milijonų milijonai angelų. Mes negalime matyti angelų, bet jie egzistuoja ir daro didelę įtaką mūsų gyvenimui. Pranašo Danielio knygoje rašoma: „Tūkstančių tūkstančiai angelų Dievui tarnavo ir miriadų miriadai pas Jį stovėjo.“ Įsivaizduokite! Tūkstančių tūkstančiai angelų…

Bažnyčios mokymas mums sako, kad egzistuoja trys angelų eilės, o kiekviena eilė turi tris angelų chorus. Šv. Grigalius Didysis rašo: „Mes sakome, kad yra devynios angelų grupės, arba chorai, nes, pagal Šventąjį Raštą, mes žinome, kad yra angelai, arkangelai, valdžios, galybės, kunigaikštystės, viešpatystės, sostai, cherubinai ir serafimai.“

Brangūs tikintieji, pagrindinis angelų darbas yra šlovinti Visagalį Dievą ir Jam tarnauti. Antroji jų užduotis – vykdyti ypatingą Dievo jiems pavestą misiją: saugoti žmones ir jais rūpintis. Mūsų Viešpats Jėzus Kristus pasakė: „Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių, nes, sakau jums, jų angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo Tėvo veidą.“ (Mt 18, 10.) Brangūs tikintieji, privalome puoselėti didelę pagarbą šventiesiems angelams. Prisiminkite, ką Dievas sakė Išėjimo knygoje: „Tikėk manimi, aš siunčiu angelą pirma tavęs saugoti tave kelyje ir nuvesti tave į vietą, kurią paruošiau. Būk jam atidus ir klausyk jo balso. Nemaištauk prieš jį, nes jis neatleis jūsų nusikaltimo. Jis turi mano vardą. Bet jei paklusi jo balsui ir darysi visa, ką sakau, tada aš būsiu priešas tavo priešų ir nedraugas tavo nedraugų.“ Angelas vedė izraelitus per dykumą, angelai veda ir mus per šį tamsų ir pavojingą pasaulį. Šv. Bazilijus Didysis mokė: „Kiekvienas tikintysis šalia savęs turi angelą – globėją ir gynėją, vedantį jį į dangų“. Tai yra visuotinis Katalikų Bažnyčios mokymas, kad po krikšto kiekvienas tikintysis turi savo Angelą Sargą. Dauguma katalikų teologų netgi moko, kad kiekvienas asmuo, įskaitant netikinčiuosius, nuo gimimo turi savo angelą sargą. Šv. Jeronimas, komentuodamas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žodžius apie angelus, rašo: „Koks didis turi būti sielos orumas, jei kiekvienas nuo gimimo turi angelą, įpareigotą jį sergėti.“ Taip pat Šv. Ambraziejus sako: „Mums reikia melstis tam angelui, kuris buvo mums duotas kaip globėjas.“

Brangūs tikintieji, ar jūs meldžiatės savo Angelui Sargui? Ar jūs suprantate, kad ši ypatinga dvasia nuolat būna šalia, kad jums padėtų? Ar suvokiate, kad jis mato visus jūsų veiksmus, gerus ir blogus? Melskitės jam! Dėkokite jam! Gerbkite jį! Nepamirškite, kad jis visada yra su jumis. Dievas maloningai paskyrė šį Angelą Sargą, kad jis visą gyvenimą jus globotų, saugotų ir nuvestų į dangų. Jūs turite dvasinį bičiulį! Turite suprasti, kad jis padėjo jums tiek daug kartų! Jūs nė neįsivaizduojate, kiek kartų jis padėjo jums nugalėti pagundas, suprasti kokią nors tiesą, atsiminti kai kuriuos svarbius dalykus. Mūsų Angelas Sargas netgi padeda mums atlikti savo kasdienes pareigas. Nepamirškite jo. Gerbkite jį ir jam dėkokite.

Angelas Rapolas (Tob 12, 12) Tobitui sakė: „Taigi, kai tu, Tobitai, ir Sara meldėtės, aš liudijau judviejų maldą Viešpaties Šlovės akivaizdoje. Panašiai būdavo, kada tik laidodavai mirusius.“ Mūsų Angelas Sargas visada stengiasi padėti mums melstis ir labiau mylėti Dievą. Kartais, brangūs tikintieji, mums reikia sustoti, atsiklaupti tyloje ir atsiminti savo Angelą Sargą. Jis yra su Jumis! Jis čia!

Taigi, brangūs tikintieji, per šiandienos šventąsias Mišias susivienykite su mūsų Angelais Sargais ir visais šventaisiais angelais. Kartu su jais giedokime: „Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus sabaoth" –„Šventas, Šventas, Šventas Viešpats, galybių Dievas.“ Prašykime jų padėti mums paaukoti mūsų Viešpaties Kūną ir Kraują Dievui Tėvui tam, kad atsilygintume už visas savo nuodėmes. Prašykime jų padėti mums priimti šventąją Komuniją su dideliu dievobaimingumu, pagarba ir dėkingumu. Omnes Sancti Angeli, VIGILATE SUPER NOS – Visi šventieji angelai, globokite mus! Amen.