Ką mes darysime danguje? (Velykų pamokslas)

Velykų Sekmadienis

Pamokslas, pasakytas 2019 m. balandžio 21 d.

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šv. Dvasios. Amen.

Brangūs tikintieji, nuoširdžiai sveikinu visus Jus su šventomis Velykomis ir meldžiuosi, kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas ir pergalė prieš piktąsias dvasias, klaidą ir tamsybę pripildytų jūsų širdis tikru džiaugsmu, stipriu tikėjimu, didele viltimi ir tikra Dievo meile. Linkiu Jums Dievo malonės ir Dievo pagalbos, ir ypač ištvermės bei kantrybės šiais pavojingais laikais.

Brangieji, atsimenu, kaip vieną kartą, kai dar buvau seminaristas, teko proga diskutuoti apie katalikų tikėjimą su savo netikinčiais pažįstamais. Per šią diskusiją vienas mano pažįstamas man pasakė: „Jūs kalbate ir kalbate apie amžinybę, dangų ir amžinąjį gyvenimą, bet iš tiesų aš nenoriu gyventi per amžius. Kodėl turėčiau norėti gyventi per amžius? Man to nereikia. Amžinas gyvenimas? Gyvenimas yra neapsakomai sunkus, tiek daug problemų, streso, bėdų ir taip toliau. Kaip galėčiau gyventi per amžius? Ačiū, bet man to nereikia. Kai turėsiu numirti, tegul numirsiu ir viskas. Mane tiesiog palaidos ir tuo viskas baigsis. Man užteks aštuoniasdešimt ar panašiai metų.“

Visiškai aišku, kad šis mano pažįstamas nieko nesuprato apie amžinybę, dangų ir amžinąją gyvenimą. Tačiau jo mintis buvo įdomi ir iš tiesų tai buvo geras klausimas. Pvz., kodėl žmogus norėtų gyventi per amžius, jeigu amžinasis gyvenimas visada būtų toks, koks yra šiame pasaulyje? Ar norėtume taip gyventi amžinai?

Jis nesuprato, ir gal mes nelabai suprantame, koks gyvenimas bus danguje. Ką mes ten darysime per amžius?

Brangieji, šiandien švenčiame Kristaus prisikėlimą ir taip pat mūsų prisikėlimo viltį. Norime prisikelti po mirties. Tai mūsų tikėjimas ir viltis. Šv. Paulius rašė, kad jeigu Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų tikėjimas. Bet kodėl mes norime prisikelti iš mirties? Gal geriau numirti ir tiek?

Aišku, kad, pirmiausia, tai neįmanoma. Negalime dingti po mirties, nes mūsų siela nemirtinga. Kūnas tikrai numirs, bet siela gyvens. Siela gyvens per amžius pragare arba danguje. Aišku, kad norime pasiekti dangų. Mes sakome, kad norime pasiekti dangų. Bet ką mes darysime danguje? Tai mūsų galutinis tikslas, bet kas ten bus?

Karmelitų vienuolė Švenčiausiosios Trejybės Elzbieta rašė: „atradau dangų žemėje. Juk dangus yra Dievas, ir Dievas yra mano sieloje. Įeikime į sielos gelmes, ten, kur yra apsigyvenęs Tėvas, Sūnus ir šventoji Dvasia.“Ką tai reiškia? Kai esame Dievo malonės būklėje, kai turime pašvenčiamąją malonę savo sieloje, Švč. Trejybė apsigyvena mumyse. Kaip Švč. M. Marija neša kūdikėlį Jėzų savo įščiose, panašiu būdu mes nešame Trejybę savo sieloje. Tai yra bendravimas su Dievu, bendystė su Dievu. Tai yra gyvenimas su Dievu. Laimė danguje ir yra būti su Dievu. Lotyniškai ir angliškai sakome, kad tai yra komunija su Dievu, gyvenimo komunija.

Todėl Bažnyčia Švenčiausiąjį Sakramentą vadina Komunija. Šventoji Komunija yra dangaus pradžia. Mūsų Viešpats įsteigė šį sakramentą būtent tam, kad suteiktų mums Dangaus pradžią, arba tos bendystės su Dievu pradžią. Galima sakyti, kad dangus yra amžina draugystė su Dievu.

Draugystė yra labai svarbus reikalas mūsų gyvenime. Filosofas Aristotelis laikė draugystę pačiu reikalingiausiu dalyku gyvenimuose. Jis mokė, kad draugystė yra reikalinga ir turtingiems, ir vargstantiems. Bet įdomu, kad Aristotelis taip pat mokė, jog draugystė su Dievu (arba su dievais, kaip jis rašė) yra neįmanoma, nes Dievas yra per šventas. Draugystė gali būti tik tarp žmonių. Bet mūsų Viešpats Jėzus Kristus pataisė šią klaidą. Paskutinėje Vakarienėje Jis mokė: „Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs.“ Jus draugais vadinu.Tai tikra draugystė ir Komunija.

Brangūs tikintieji, Dievas kviečia mus prie Jo stalo. Jis kviečia mus gyventi su Juo per amžius. Jis nori suteikti mums viską, tobulą džiaugsmą, tobulą laimę ir tobulą ramybę. Tai yra prisikėlimo tikslas. Šventoji Komunija, brangieji, turi būti pasiruošimas dangui. Ateikite drąsiai. Šv. Komunija nėra atlyginimas šventiesiems, ji yra dvasinis vaistas ir dvasinis maistas nusidėjėliams. Aišku, turime priimti ją be mirtinos nuodėmės. Bet mūsų Viešpats sakė: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jus atgaivinsiu.“

Niekada neapleiskite Šventosios Komunijos, kai yra proga ją priimti. Įsivaizduokite, kad Jūs (tikintieji) priimate Komuniją tik vieną ar du kartus per savaitę. Tai labai mažai. Mes, kunigai ir vienuoliai, priimame Komuniją kiekvieną dieną. Gyvenimas šiame pasaulyje yra neapsakomai sunkus netgi mums, todėl negaliu įsivaizduoti, kaip sunku turi būti jums, priimant Komuniją tik kartą per savaitę.

Aš suprantu, kad dažnai neįmanoma priimti sakramentinės Komunijos kiekvieną dieną. Todėl norėčiau nuoširdžiai padrąsinti ir paraginti jus kasdien bent vieną kartą priimti dvasinę Komuniją namuose. Šv. Alfonsas Liguoris ir kiti šventieji mokė, kad dvasinės šv. Komunijos priėmimas reikalauja trijų aktų. Pirmiausia reikia (1.) trokšti priimti sakramentinę Komuniją. Pvz., galima melstis tokią maldą: „Viešpatie Jėzau, labai norėčiau priimti Komuniją sakramentinu būdu, bet negaliu.“ Tada (2.) reikia pakviesti Jėzų į savo širdį. Paskui (3.) dvasiškai priimti Jėzų į širdį ir mylėti Jį.

Kai kurie šventieji priėmdavo, pvz., po tris šimtus dvasinių Komunijų kiekvieną dieną! Dėl to jie ir tapo šventaisiais! Per šias dvasines Komunijas ir kitas maldas jie turėjo nuolatinę bendrystę, draugystę ir Komuniją su Dievu. Ir mes turime sekti jų pavyzdžiu.

Brangieji, Kristaus kančia ir kryžiaus auka veda mus į dangų, į Šventąją Komuniją ir draugystę su Dievu. Todėl Šventųjų Mišių svarbiausios dalys yra Konsekracijos auka ir Šv. Komunija.

Su Švč. Mergele Marija džiaukimės šiandien, kad mūsų Viešpats prisikėlė ir nugalėjo tamsą ir klaidą. Jis yra mūsų šviesa ir dvasinis maistas. Nuoširdžiai priimkime Komuniją ir paprašykime, kad Dievo Motina padėtų mums kasdien bent kartą priimti dvasinę Komuniją, jei neturime galimybės priimti sakramentinę. Amen.


Kun. Shane Pezzutti yra šv. Pijaus X kunigų brolijos prioras Kaune.  Jis yra kilęs iš JAV, ir lietuvių kalba nėra jo gimtoji.