Jėzaus Kristaus krikštas

Iš kun. Jeano Chapuis S.J. knygos „KIEKVIENOS METŲ DIENOS APMĄSTYMAI

 

Sausio 13 diena

Kristaus krikštas Jordano upėje

I. Kristaus krikštas yra visų jau anksčiau kentėtų nusižeminimų atnaujinimas

Stebėtinos ir nesuprantamos yra visos mūsų Išganytojo paslaptys. Didžiausia ir svarbiausia paslaptis yra nusižeminimas. Aiškiausiai ji matoma Kristaus krikšte. Kad Kristus priims žmogaus kūną, kad gims neturte – tie nusižeminimo ženklai buvo apreikšti Kristui įsikūnijant ir Jam gimstant.

Apipjaustymo šventė – tai Dievo, priimančio nusidėjėlio žmogaus pavidalą, nusižeminimo šventė. Bet ką tai reiškia prieš pažeminantį krikštą Jordano upėje? Čia Jis priėmė ne tik nusidėjėlio žmogaus pavidalą, bet panoro būti įtrauktas į nusidėjėlių skaičių, kad būtų apkrikštytas šv. Jono, kuris buvo Dievo siųstas tik tam, kad kviestų nusidėjėlius gailėtis ir atgailauti. O stebuklingas Dievo-Žmogaus nusižeminime! Šv. Jonui tu sukėlei didžiausią baimę. Užgniaužk ir mano didybę, puikybę ir tiesą! Aš esu paskendęs nusidėjimuose, o noriu atrodyti nekaltas ir būti neliečiamas. Vienas vienintelis broliškas perspėjimas, padarytas maloniai ir švelniai, sukelia man neapykantą. Viešpats Jėzus, pati šventenybė, nori tapti nusidėjėliu ir būti priimtas į nusidėjėlių būrį. O krikščioni, Dievas žino, koks tu esi. Ką gi tu darytum, jei visi žmonės žinotų, koks tu esi? Kaip tada susigėstum!

II. Kristaus krikštas yra Jo garbės išreiškimas

Dėl to šv. Jonas skelbia Kristų esantį siųstuoju Izraelio Išganytoju, sakydamas: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!“ (Jn 1, 29) Šventoji Dvasia balandžio pavidalu nusileidžia ant Jo švenčiausios galvos. Amžinasis Tėvas Jį vadina savo mylimiausiuoju Sūnumi. Tas pagarbos išreiškimas Kristui tikrai gali būti prilygintas Jo didžiausiam nusižeminimui. Taigi išsipildo šie Šventojo Rašto žodžiai: „Kuris save žemina, bus išaukštintas“ (Lk 14, 11). Bet tu, rodos, droviesi tos visus išdidžius žmones pažeminančios ištarmės. Bene teks tau išgirsti šitokią ištarmę: „Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas“ (Lk 14, 11). Jeigu nori būti išaukštintas, būk savo akyse nusižeminęs ir tokiu nesidrovėk pasirodyti kitiems. Tai vienintelis kelias į tikrąją garbę; tik tuo keliu eidamas patiksi Dievui. Jeigu Dievo pavyzdys tavęs nesujaudina, tavo puikybė yra nepataisoma ir ant tavęs kris tokia ištarmė: „Kuris save aukština, bus pažemintas.“