Jūs verksite ir vaitosite, o pasaulis džiūgaus (pamokslas)

III SEKMADIENIS PO VELYKŲ

Pamokslas, pasakytas 2018 m. balandžio 22 d. Kaune. Teksto kalba netaisyta

Brangūs tikintieji, šiandien Evangelijoje mūsų Viešpats Jėzus Kristus sako savo Apaštalams, „Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsit, ir dar valandėlė – ir vėl mane pamatysit“Brangieji, ką tai reiškia? Šiandienos Evangelijoje taip pat mes skaitome, kad Apaštalai nesuprato šių žodžių ir vis dėlto, jie pradėjo klausinėti vienas kitą, „Ką reiškia Jo pasakyti žodžiai: „Ką reiškia ‚valandėlė‘? Mums neaišku, ką jis kalba“.

Tikrai, iš pirmo žvilgsnio, sunku suprasti mūsų Viešpaties žodžius. Tačiau, brangieji, paprastai sakant, mūsų Viešpats Jėzus Kristus norėjo šiais žodžiais paaiškinti ir įspėti savo Apaštalus prieš Jo būsimą kančią, kad iš tikrųjų jis bus suimtas ir nukryžiuotas, o po to, kad Jis turės numirti ir trumpai pasitraukti nuo jų.

Tuo laiku, reikia atminti, prieš Jėzaus kančią, Apaštalai (pirmasis popiežius ir pirmieji vyskupai) negalėjo įsivaizduoti, kad jų Viešpats bus nukryžiuotas ir nužudytas žydų kunigų bei Poncijo Piloto. Tai atrodė jiems neįsivaizduojama. Jie tikrai galvojo ir tikėjo, kad Jėzus buvo Dievo Mesijas, Izraelio Karalius ir nieko blogo negali Jam atsitikti. Per tą laiką dvylika Apaštalų visiškai negalėjo suprasti bei nuspėti Jo kryžiaus ir mirties. Vis dėlto mūsų Viešpats Jėzus Kristus turėjo, kaip nors sakyti, pranašauti jiems, „Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsit...“

Ką reiškia „valandėlė“? Ta valandėlė, brangieji, galime sakyti, yra mūsų Viešpaties kančia, nukryžiavimas, Jo auka ant kryžiaus, Jo mirtis ir jo pasitraukimas iš jų. Yra naudinga prisiminti, ką Dievo Sūnus pasakė savo Motinai Marijai per Vestuves Kanoje? Jis pasakė jai „...Dar neatėjo mano valanda!“ Tai reiškia, ta valanda (valandėlė) yra Jo misija, Jo darbas, Jo tikslas šiame pasaulyje, Jo tobula auka ant kryžiaus, Jo kančia, Jo kunigystė. Tai yra ta "valandėlė".

Truputi vėliau mūsų Viešpats Jėzus Kristus paaiškina Apaštalams, „...jūs verksite ir vaitosite, o pasaulis džiūgaus.” Tai reiškia, kad, kai Apaštalai pamatys, kad mūsų Viešpats tikrai bus nukryžiuotas ir mirs ant kryžiaus ir kad po to jie nematys Jo, aišku, jog jie daug verks. Tai buvo jiems katastrofa. Jie mylėjo savo Viešpatį. Jie sekė Juo per visą Izraelį. Kaip jie galėtų gyventi be Jėzaus? Kaip jie galėtų tęsti gyvenimą be Jo? Kaip jie galėtų išgyventi, jeigu Jėzus pasitrauktų nuo jų? Tai buvo neįmanoma jiems.

„Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsit....“„...jūs verksite ir vaitosite...“ Taip pat ir mes, brangūs tikintieji, ištikimi Tradicijai Katalikai, aišku, kad mes taip pat verktume jeigu mūsų Viešpats Jėzus Kristus pasitrauktų nuo mūsų. Jis yra mūsų gyvybės, ramybės, laimės ir išganymo šaltinis. Jis yra viskas mums!

Gaila, bet galime sakyti, kad atrodo, kad mūsų Viešpats iš tikrųjų pasitraukia šiais laikais iš Jo Bažnyčios ir nuo mūsų. Tokia sunki krizė Katalikų Bažnyčioje yra šiuo metu! Tokia painiava dėl katalikų mokymo apie šeimą, Mišias, ekumenizmą, religinę laisvę, Bažnyčios esmę, popiežystę , teologiją, dvasingumą ir t.t.!  Yra dezorientacija, sutrikimas. „...Jūs verksite ir vaitosite."  Tikrai mes verkiame šiais laikais, nes atrodo, kad mūsų Gerasis Ganytojas ir Dievas kažkaip pasitraukė. Blogis, bedievystė, ir klaidos dominuoja visur!

„...Jūs verksite ir vaitosite, o pasaulis džiūgaus.” “Pasaulis”, tai reiškia nuodėmingas, bedievis, netikintis pasaulis. Iš tikrųjų brangieji, mes gyvenime tokiame pasaulyje šiuo metu. „Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsit... o pasaulis džiūgaus.”

Nuodėmingas pasaulis, ir tikrai patys nusidėjėliai, labai džiaugiasi, kai Dievas ir mūsų Viešpats Jėzus Kristus pasitraukia. Mes verkiame, kai Dievas pasitraukia, bet bedievis pasaulis ir nusidėjėliai – džiaugiasi. Nuodėmingas pasaulis ir nusidėjėliai nenori girdėti apie Dievą, Dievo įsakymus, pragarą, amžinybę , tiesą ir t.t. Jie nori uždaryti savo ausis ir akis. Jų sąžinė nuolat ir smarkiai graužia juos ir iš tikrųjų tai yra baisiai skausminga jiems. Atrodo, kad nuodėmingas ir bedievis pasaulis ir nusidėjėliai yra patenkinti bei laimingi. Tačiau, tai yra visiška iliuzija ir dirbtinė laimė.

Mums reikia suprasti, kad valstybės ir visuomenės sekuliarizacija ir pats liberalizmas, galima sakyti, kad tai yra nuodėmingo pasaulio ir nusidėjėlių pastangos nutildyti sąžinės graužimą. Ta prasme, jie nori sunaikinti katalikų civilizaciją ir Katalikų Bažnyčią visuomenėje tam, kad nutiltų jų sąžinę ir sukurtų dirbtinę vidinę ramybę. Jie nori gyventi žemėje be Dievo ir be Jo įsakymo bei mokymo. Jie nori, kad Dievas ir katalikybė pasitrauktų.

Pvz., nuodėmingas pasaulis labai džiaugėsi Protestantų Revoliucija... kai Katalikų civilizacija pasitraukė iš daugelio Europos šalių. Nuodėmingas pasaulis taip pat labai džiaugėsi Mokslo Revoliucija ir Apšvietos Amžiumi, kai katalikų filosofija ir teologija pasitraukė iš visuomenės ir Europos civilizacijos. Bedievis pasaulis taip pat labai džiaugėsiPrancūzijos Revoliucija... kai Dievas ir mūsų Viešpats Jėzus Kristus visiškai pasitraukė iš visuomenės. „Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsit... o pasaulis džiūgaus.”

Pats mūsų Viešpats Jėzus Kristus mokė mus, „Pasaulis negali jūsų nekęsti, o manęs jis nekenčia, nes aš liudiju, kad jo darbai pikti.”

Tai tiesa! Tai reiškia, kad yra nuolatinis karas tarp pasaulio ir mūsų Viešpaties, nes nuodėmingas pasaulis pasirinko sekti paskui šėtono revoliuciją ir ne paskui Dievo Sūnų. Visos tos Revoliucijos (Protestantų, Mokslų, Apšviestos, Prancūzijos, Rusijos) buvo Šėtono įrankiai išmesti Dievą iš Europos civilizacijos. Vis dėlto, negali būti taikos tarp nuodėmingo pasaulio ir Kristaus Bažnyčios. Neįmanoma. Bažnyčia šiandien, popiežius, vyskupai, kunigai, ir tikintieji turi nustoti siekti susitaikyti su pasauliu! Tai yra klaida. Pasaulis nekenčia mūsų Viešpaties ir mūsų. Gerasis Ganytojas moko mus, „Jei pasaulis jūsų nekenčia,tai žinokite – jis manęs nekentė pirmiau negu jūsų. Jei jūs būtumėte pasaulio jis mylėtų jus kaip savuosius. Kadangi jūs – ne pasaulio, bet aš jus iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia.”  Nenustebkite, kad pasaulis nekenčia Jūsų!

Tačiau, mūsų Išganytojas norėjo padrąsinti savo Apaštalus ir mus, nes Jis suprato kad pasaulio neapykantą yra sunku iškęsti. Taip pat Jis norėjo įtikinti mus, kad Jo Kryžius, mirtis, ir Jo trumpas pasitraukimas nėra be pabaigos. Ne. Mes, Katalikai ištikimi Jėzui ir Jo mokymui turime antgamtinę viltį ir džiaugsmą! Šiandienos Evangelijoje Jis sako Apaštalams, „Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu. Gimdydama moteris būna prislėgta, nes atėjo jos valanda, bet, kūdikiui gimus, ji kančią užmiršta iš džiaugsmo, kad gimė pasauliui žmogus. Taip ir jūs dabar nusiminę, bet aš jus vėl pamatysiu; tada jūsų širdys džiūgaus, ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims“.

Tai yra mūsų tikėjimas!  Tuo ir mes tikime. „Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu.“  Šis liūdesys, šiame gyvenime, šiais laikais, Bažnyčios krizėje, nebus per amžius. Tai yra laikina. Atrodo, kad mūsų Viešpats kartai pasitraukia, bet yra tik valandėlė. Jis sugrįš. Tai yra bendra ir asmeniniu lygiu tinktanti tiesa .

Mūsų Viešpats sako mums, „Taip ir jūs dabar nusiminę, bet aš jus vėl pamatysiu;“  Mes verkiame dėl Bažnyčios situacijos ir t.t, bet Katalikų bažnyčia ir katalikų Tradicija, ir Katalikų civilizacija sugrįš ir mes turime melstis ir dirbti kartu su Viešpačiu šiam tikslui. „Taip ir jūs dabar nusiminę, bet aš jus vėl pamatysiu; tada jūsų širdys džiūgaus, ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims“.

Švč. M. Marija stovėjo prie Jėzaus kryžiaus. Ji buvo ištikima Jam, bet taip pat ji labai daug kentėjo. Jėzus taip pat pasitraukė nuo jos trumpai, bet Jos tikėjimas, viltis, ir Dievo meilė įgalino ją pasitikėti Viešpačiu. Taigi, aukokime šią šventą auką šiandien, Kristaus Kūną ir Kraują, ir paprašykime mūsų Viešpatį Jėzų Kristų ir Švč. M. Mariją padėti mums likti ištikimiems šiais laikais. Priimkime šiandien šventąją Komuniją šiomis intencijomis.

Amen.


Kun. Shane Pezzutti yra šv. Pijaus X kunigų brolijos prioras Kaune.  Jis yra kilęs iš JAV, ir lietuvių kalba nėra jo gimtoji. Pamokslo kalba netaisyta.