Popiežius Pranciškus paaukojo Rusiją ir Ukrainą Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai

Popiežius Pranciškus paaukojo Rusiją ir Ukrainą Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai.

Paaukojimo Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai aktas įvyko kovo 25 d., per atgailos pamaldas Šv. Petro bazilikoje. Pamaldos Vatikano bazilikoje Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmės proga prasidėjo 17 val. Romos laiku.

Tą pačią dieną popiežiaus išmaldininkas kardinolas Konradas Krajewskis, kaip ypatingasis popiežiaus pasiuntinys, Paaukojimo aktui vadovavo Fatimos Marijos šventovėje.

Paaukojimo aktas tiesiogiai susijęs su 1917 metais Fatimoje vykusių Marijos apsireiškimų žinia trims portugalams piemenėliams.

1917 m. liepos 13 d. Švenčiausioji Dievo Motina vaikams be kitų svarbių dalykų pasakė štai ką:

„…Aš ateisiu prašyti Rusijos paaukojimo mano Nekaltajai Širdžiai ir atgailos Komunijos pirmaisiais [mėnesių] šeštadieniais. Jei mano norų bus klausoma, Rusija atsivers, ir bus taika; jei ne, tuomet jinai išplatins savo klaidas visame pasaulyje, sukels karus ir Bažnyčios persekiojimus, gerieji bus kankinami ir Šventasis Tėvas daug kentės. Atskiros tautos bus sunaikintos…“

1929 birželio 13 d. apreiškime vienai iš Fatimos regėtojų seseriai Liucijai Dievo Motina pridūrė:

„Atėjo akimirka, kurią Dievas skatina Šventąjį Tėvą vienybėje su visais pasaulio vyskupais atlikti Rusijos paaukojimą mano Nekaltajai širdžiai. Jis pažada šiuo būdu ją išgebėti.“

Kovo 16 dieną Lietuvos vyskupų konferencijai buvo įteikta 2060 Lietuvos tikinčiųjų, 39 kunigų ir 45 vienuolių pasirašyta peticija, prašanti vyskupų paremti Ukrainos lotynų apeigų vyskupus, kurie išsiuntė popiežiui Pranciškui laišką su prašymu atlikti Rusijos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai aktą, kaip to Fatimoje prašė Švenčiausioji Mergelė Marija.