Paskutinės išganymo priemonės (pamokslas)

1957 m. sesuo Liucija, viena iš trijų vaikų, mačiusių Švč. Mergelę Mariją Fatimoje, davė savo paskutinį oficialų viešą interviu kunigui iš Meksikos, vardu tėvas Fuentesas. Šiam kunigui ji pasakė: „…Švč. Mergelė Marija man ir mano giminaičiams pasakė, kad Dievas pasauliui duoda dvi paskutines priemones: Šventąjį Rožančių ir Pamaldumą Nekaltajai Marijos Širdžiai. Tai yra dvi paskutinės priemonės, vadinasi, kitų nebus.“ Ką tai reiškia? Tai yra dvi paskutinės pasauliui suteikiamos priemonės: Rožančius ir Pamaldumas Nekaltajai Marijos Širdžiai. Kam reikalingos šios priemonės? Ar mes gyvename paskutiniaisiais pasaulio laikais?  

Sesuo Liucija šiam kunigui pasakė: „Tėve, Švč. Mergelė Marija man nesakė, kad mes gyvename paskutiniaisiais pasaulio laikais, bet Ji davė man suprasti, kad šie laikai yra paskutinieji dėl trijų priežasčių.“

„Pirma, šie laikai yra paskutinieji pasaulio laikai, nes Švenčiausioji Mergelė pasakė man, kad velnias ruošiasi lemiamai kovai prieš Ją. O „lemiama“ kova yra paskutinė kova, kurioje viena pusė nugalės, o kita pralaimės. Taigi nuo dabar mes privalome rinktis. Arba mes esame už Dievą, arba už velnią. Nėra kitos galimybės.

Antra, Švč. Mergelė Marija man pasakė, kad Dievas pasauliui duoda dvi paskutines priemones: Šventąjį Rožančių ir Pamaldumą Nekaltajai Marijos Širdžiai. Kadangi tai yra dvi paskutinės priemonės, vadinasi, kitų nebus.

Trečia, šie laikai yra paskutinieji pasaulio laikai, nes, pagal Dieviškosios Apvaizdos planą, prieš bausdamas pasaulį Dievas visada naudoja visas kitas įmanomas priemones. Dabar Jis siūlo pasauliui paskutinę išganymo priemonę, Savo Švenčiausiąją Motiną. Jei mes paniekiname ir atstumiame šią paskutinę priemonę, nebegausime iš Dangaus pasigailėjimo, nes būsime padarę nuodėmę, kurią Evangelija vadina nuodėme prieš Šventąją Dvasią.“

Taigi yra visiškai aišku, kad mes artėjame prie paskutiniųjų laikų. Šventasis Rožančius ir pamaldumas Nekaltajai Marijos Širdžiai yra būtini šiandienos katalikams. Mes turime atnaujinti savo uolumą šioms pamaldžioms praktikoms.  

Apie Šventąjį Rožančių sesuo Liucija tėvui Fuentesui sakė: „Klausykite, tėve, Švenčiausioji Mergelė šiais paskutiniaisiais laikais, kuriais mes gyvename, Rožančiaus kalbėjimui davė naują galią. Ši galia yra tokia didelė, jog nėra problemos, kad ir kokia ji būtų ‒ laikinoji ar ypač dvasinė, asmeniniame mūsų, mūsų šeimų, religinių bendruomenių ar net tautų gyvenime, kuri negalėtų būti išspręsta šv. Rožančiumi. Sakau jums, jog nėra problemos, kad ir kokia sunki ji būtų, kurios negalėtume išspręsti šv. Rožančiaus malda. Šventuoju Rožančiumi mes išsigelbėsime. Mes pašventinsime save. Mes paguosime Mūsų Viešpatį ir laimėsime daugelio sielų išganymą.“

Sesuo Lucija pasakė: „Tekalba žmonės Rožančių kasdien. Švč. Mergelė Marija tai pareiškė pakartotinai visuose savo apsireiškimuose, lyg norėdama mus sustiprinti šiais šėtoniškos dezorientacijos laikais, kad mes nesileistume apgaunami klaidingų mokymų…“

Šiandien Rožančius mums yra visiškai būtinas. Prisiminkite, kad 1917 m. Švč. Mergelė Marija pasirodė trims vaikams piemenėliams Fatimoje, Portugalijoje. Ji parodė jiems labai aiškiai, koks svarbus yra Rožančius šiais paskutiniaisiais pasaulio laikais. Tuo metu Europoje vis dar vyko Pirmasis pasaulinis karas. Pačiame pirmame apsireiškime gegužės tryliktą dieną Švč. Mergelė Marija vaikams pasakė: „Kasdien kalbėkite Rožančių, kad atneštumėte taiką pasauliui ir karo pabaigą.“

Antrajame apsireiškime Ji vaikams sakė: „Noriu, kad ateitumėte čia kito mėnesio tryliktą dieną ir kasdien melstumėtės Rožančių.“ Trečiajame apsireiškime: „Noriu, kad ateitumėte čia kito mėnesio tryliktą dieną ir toliau kasdien melstumėtės Rožančių, skirtą Rožančiaus Mergelės Marijos garbei tam, kad gautumėte taiką pasauliui ir karo pabaigą, nes tik Ji gali jums padėti.“

Ketvirtajame apsireiškime Ji sakė: „Toliau kalbėkite Rožančių, kad išmelstumėte karo pabaigą.“ Penktajame apsireiškime: „Aš esu Rožančiaus Mergelė Marija. Toliau kasdien kalbėkite Rožančių.“

Tai labai aišku. Po Fatimos apsireiškimų Rožančius užima labai svarbią ir netgi esminę vietą kiekvieno kataliko gyvenime. Jis turi ypatingą galią prieš velnią ir apostazę šiandienos pasaulyje. Štai kodėl privalome kasdien melstis Rožančių. Štai kodėl kasdien kartu meldžiamės Rožančių šioje koplyčioje. Privalome melstis kartu.

Sesuo Liucija taip kalbėjo tėvui Fuentesui apie pamaldumą Nekaltajai Marijos Širdžiai: „Pamaldumas Nekaltajai Marijos, mūsų Švenčiausios Motinos, Širdžiai reiškia iš Jos laikymą gailestingumo, gerumo bei atleidimo sostu, patikimomis durimis, per kurias turime įeiti į Dangų.“ Marijos Širdis yra jos Nekaltoji meilė ir gerumas. Ji tik nori padėti mums šiais sunkiais laikais.

Sesuo Liucija sakė, „Nekaltoji Marijos Širdis yra mano prieglobstis, ypač sunkiausiomis valandomis. Ten aš visuomet saugi. Tai pačios geriausios Motinos Širdis. Ji visuomet dėmesinga, ji saugo mažiausią savo vaiką. Kaip padrąsina ir sustiprina mane šis tikrumas! Joje aš randu stiprybę ir paguodą. Ši Nekaltoji Širdis yra kanalas, per kurį Dievas lieja daugybę Savo malonių į mano sielą. Padėkite man būti dėkingai Jai ir atsiliepti į tokį didžiulį gailestingumą.“

Prisiminkite, kad po to, kai Švenčiausioji Mergelė Marija parodė trims Fatimos vaikams baisią pragaro viziją, Ji pasakė jiems: „Jūs matėte pragarą, kur eina vargšų nusidėjėlių sielos. Kad jas išgelbėtų, Dievas nori įsteigti pasaulyje pamaldumą mano Nekaltajai Širdžiai. Jei tai, ką jums sakau, bus padaryta, daug sielų bus išgelbėta, ir bus taika.“ Tai labai aišku. Turime dažnai kreiptis į Nekaltąją Širdį pagalbos. Galime sakyti trumpas maldas: „Nekaltoji Marijos Širdie, melski už mus“, „Nekaltoji Marijos Širdie, saugok mus“, „Nekaltoji Marijos Širdie, vesk mūsų šeimą“, ir t.t.

Sesuo Liucija sakė: „Velnias yra labai gudrus ir ieško mūsų silpnybių tam, kad mus ten atakuotų. Jei mes nebūsime stropūs ir rūpestingi, kad gautume stiprybę iš Dievo, mes suklupsime, nes mūsų amžius yra labai blogas, o mes esame silpni. Tik Dievo jėga gali išlaikyti mus ant kojų.“

Štai kodėl mums reikia Rožančiaus ir pamaldumo Nekaltajai Marijos Širdžiai. Atnaujinkime šiandien savo uolumą šioms pamaldžioms praktikoms! Šį gegužės mėnesį padidinkime savo meilę Rožančiui ir Marijos Širdžiai. Mums jų labai reikia. Velnias vykdo savo karą prieš Švenčiausiąją Mergelę Mariją. Šie laikai yra didžiosios apostazės laikai, paskutinieji laikai, o šv. Rožančius bei pamaldumas Nekaltajai Širdžiai yra paskutinės mums suteiktos priemonės. Kitų nebus. Tačiau mes turime viltį. Turime Jos Triumfo, Nekaltosios Širdies Triumfo pažadą. Jei liksime ištikimi Fatimos žiniai, šv. Rožančiui ir Nekaltajai Širdžiai, būsime visiškai tikri dėl pergalės prieš velnią ir blogį. Rožančiaus Mergele Marija, melski už mus! Nekaltoji Marijos Širdie, melski už mus! Amen.