Tėvo Pijaus patarimai

Norėdami tapti šventi, turime sekti šventųjų darbais ir pamokymais. Todėl naudinga prisiminti vieno iš paskutinių didžių šventųjų ir stigmatizuotųjų Tėvo Pijaus patarimus. Čia pateikiame keletą iš daugybės pamokymų, kuriuos jis klausykloje duodavo savo penitentams.

Dvasinis gyvenimas

Pirmiausia atlik savo pareigas. Tai svarbiau, nei darytum ką nors labai šventa.

Jei esi priverstas žiūrėti [į netinkamus dalykus], žiūrėk nematydamas arba matyk apie tai negalvodamas.

Jeigu Jėzus tau apsireiškia, padėkok jam. Jeigu Jis nuo tavęs pasislepia, padėkok Jam ir už tai. Visa tai Jis daro iš meilės tau.

Niekada nesėdėk be jokio darbo. Visuomet užsiimk kuo nors naudingu ‒ nors ir lėtai, šitaip padarysi didžiulę pažangą.

Melskis, turėk vilties ir dėl nieko nesijaudink.

Reikia tik vieno: pakelti savo širdį į Dievą ir Jį mylėti.

Geriausiai praleistas laikas yra tas, kurį skiriame Dievo šlovei ir sielų išganymui.

Kova su velnio pagundomis

Niekink pagundas ir negalvok apie jas.

Ženk Viešpaties keliu paprasta širdimi ir nekamuok savo dvasios.

Dažnai ir su meile bučiuok Nukryžiuotąjį. Taip atsilyginsi Jam už šventvagišką Jo neištikimojo apaštalo Judo bučinį.

Velnias yra kaip prie grandinės pririštas pasiutęs šuo. Jis gali pasiekti tave tik tiek, kiek jam leidžia grandinės ilgis. Todėl laikykis nuo jo atstu.

Tai, kas kyla iš Dievo, prasideda išganinga baime ir baigiasi sielos ramybe. Tai, kas kyla iš šėtono, prasideda ramybe, o baigiasi audra, abejingumu ir apatija.

Pamaldumas

Jei neturi laiko atlikti abejų, verčiau rinkis apmąstymą nei žodinę maldą, nes jis duoda daugiau vaisių.

Nesitrauk ir jokiu būdu nesiliauk kopęs į gyvenimo Kalvariją. Jėzus išties savo ranką ir sustiprins tave.

Jeigu nori dalyvauti Mišiose pamaldžiai ir vaisingai, galvok apie Sopulingąją Motiną po kryžiumi.

Junkimės su Sopulingąja mūsų Dangiškosios Motinos širdimi ir apmąstykime, koks didžiulis buvo jos skausmas ir kokia brangi yra mūsų siela.

Tvirtai laikykis savo pasiryžimų. Lik laive, į kurį tave įsodino Dievas, ir drąsiai pasitik audrą. Tark: „Tegyvuoja Jėzus!“ Tu nepražūsi.

Vaikščiok tarp vėjų ir bangų, bet kartu su Jėzumi. Jei tave pagaus baimė, sušuk kartu su šv. Petru: „Viešpatie, gelbėk mane!“. Jis išties tau savo ranką. Tvirtai sugriebk ją ir linksmai ženk toliau.