Sąžinės patikrinimas (pamokslas)

V Sekmadieno po Sekminių

Pamokslas, pasakytas 2019 m. liepos 14 d.

Brangūs tikintieji, šiandienos Evangelijoje mūsų Viešpats Jėzus Kristus moko mus: „Taigi sakau jums: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų – neįeisite į dangaus karalystę“. Ką tai reiškia? Turime tapti šventesni už fariziejus! Tai rimtas, nes fariziejai tais laikais skrupulingai ir kruopščiai paklusdavo Dievo įsakymams ir apeigoms, bet kaip mes žinome jų paklusnumas buvo be Dievo meilės ir be artimo meilės. Buvo religinė puikybė. Jų šventumas ir teisumas buvo netikras, dirbtinis.

Tai reiškia, brangieji, kad tikras šventumas (teisumas) nėra neprivalomas. Siekti tikro šventumo ir teisumo tai yra mūsų pareiga. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariai turi būti šventi žodžiais, mintimis, veiksmais, sprendimais, intencijomis ir troškimais.

Praeitą savaitę Kauno Priorate vyko penkių dienų Šventojo Ignaco rekolekcijos, tai yra dvasinės pratybos. Šv. Ignacas Lojola rašė savo „Dvasinių pratybų“ knygoje: „Dvasinėmis pratybomis vadiname kiekvieną būdą tirti sąžinę, medituoti, kontempliuoti, melstis žodžiu ir mintimis bei kitokią dvasinę veiklą...Mat kaip vaikščiojimas, ėjimas ir bėgimas yra kūno pratybos, lygiai taip dvasinėmis pratybomis vadiname kiekvieną būdą, kuris parengia ir nuteikia sielą pašalinti iš savęs visus netvarkingus polinkius, o juos pašalinus ieškoti ir rasti dievišką valią bei taip tvarkyti savo gyvenimą, kad būtų naudingą sielos išganymui.“

Penkios dienos Ignaco rekolekcijose ir dvasinės pratybos padeda mums rimčiau siekti šventumo ir teisumo, ir žodžiu tai mums reikia daryti, nes kaip Viešpats Jėzus mokė mus, „...jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų – neįeisite į dangaus karalystę“

Viena iš dvasinių pratybų yra sąžinės patikrinimas. Brangieji, kiekvienas katalikas turi dažnai tirti savo sąžinę. Ne tik prieš išpažintį, bet geriausias variantas būtų tirti savo sąžinę kiekvieną naktį prieš miegą, bent penkias minutes. Atsisėskite tyloje, susikaupkite ir patikrinti savo dienos žodžius, veiksmus ir mintis. Jeigu norime tapti geresni, šventesni, geriau mylėti Dievą ir savo artimą, arba nugalėti pvz., mūsų pagrindines nuodėmes ir ydas, tada kasdienis sąžinės patikrinimas yra visiškai reikalingas.

Bet aišku, kad turime daug ydų, nuodėmių ir silpnybių. Mes nusidėjėliai, netobuli, bet vis dar reikia stengtis, kovoti. Todėl reikia protingai dirbti ir bandyti išmintingai pasitaisyti. Pvz., yra per sunku kovoti prieš dešimt agresyvių priešų, taip. Todėl yra lengviau pirmiausiai kovoti prieš vieną priešą (vieną nuodėmę, ydą arba silpnybę), nugalėti jį, ir po to kovoti prieš kitą. Tai turi būti mūsų strategija į šventumą: nugalėti savo ydas ir nuodėmes vieną po kitos. Reiškia, pasirinkite vieną Jūsų gyvenimo priešą (tam tikrą nuodėmę, ydą arba silpnybę) ir stenkitės rimtai pašalinti jį.

Šv. Ignacas rekomenduoja, ką jis vadina dalinį ir kasdienį sąžinės tyrimą tam, kad galėtume efektyviai pašalinti šį blogą įprotį. Šis sąžinės patikrinimo metodika ragina mums tirti sąžinę dėl šios nuodėmės trys kartus per dieną. Jis rašo: Pirmasis laikotarpis: Iš ryto vos tik atsikėlęs, žmogus privalo pasiryžti ypač rūpestingai saugotis tos nuodėmės ar ydos, kurią nori ištaisyti ir pakeisti. Tai pirmasis – iš ryto pasiryžimas rūpestingai saugotis tos nuodėmės.

Antrasis laikotarpis: Po pietų turime prašyti Dievo pagalbos atsiminti, kiek kartų šiandien įpuoliau į tą nuodėmę, ir taisytis ateityje. Po to mums reikia atlikti pirmąjį tyrimą, klausdamas savo sielos apie pasirinktą konkretų dalyką, kurį noriu ištaisyti ir pakeisti. Būtinai peržvelgti valandą po valandos arba laikotarpį po laikotarpio, pradėdamas nuo atsikėlimo meto iki atliekamo tyrimo valandos, ir ant pirmosios linijos reikia pažymėti tiek taškų, kiek kartų įpuoliau į tą konkrečią nuodėmę ar ydą. Po to vėl turime pasiryžti taisytis iki kito tyrimo.

Trečiasis laikotarpis: Po vakarienės tuo pačiu būdu reikia atlikti antrąjį tyrimą, valandą po valandos, pradedant nuo pirmojo tyrimo iki antrojo, kurį atlikau, ir ant antrosios linijos pažymėti tiek taškų, kiek kartų įpuoliau į tą konkrečią nuodėmę ar ydą.

Pvz., šiandienos Evangelijoje mūsų Viešpats moko mus: „Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta: ‚Nežudyk‘, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: ‚Pusgalvi!‘, turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: ‚Beproti!‘, tas smerktinas į pragaro ugnį.“ Tai yra Dievo penktasis įsakymas: Nežudyk. Bet šis įsakymas reikalauja daugiau. Pvz., visi mes turime problemą suvaldyti savo mintis. Mintyse mes galime nekęsti artimo, kritikuoti, pasmerkti, išjuokti, įžeisti, paniekinti jį ar linkėti blogo artimui.

Todėl, jeigu šita yra viena iš Jūsų pagrindinių nuodėmių, galite naudoti Ignaco dalinį ir kasdienį sąžinės patikrinimą tam, kad pamažu pašalintumėte šią nuodėmę. Mes galime išmokti kaip valdyti savo mintis ir reikia jas valdyti.

Reiškia, pvz., iš ryto turime pasiryžti rūpestingai saugotis minčių. Po pietų reikia atsisėsti tyloje, susikaupti ir peržvelgti valandą po valandos pradėdami nuo atsikėlimo iki tyrimo valandos. Ant popieriaus pažymėkite tiek taškų, kiek kartu įpuolėte į blogas mintis. Po to reikia pasiryžti taisytis iki kito tyrimo.

Tada po vakarienės reikia dar kartą atlikti antrąjį patikrinimą valandą po valandos, pradedant nuo pirmojo tyrimo iki antrojo. Ant popieriaus antrosios linijos pažymėkite tiek taškų, kiek kartų įpuolėte į blogas mintis. Tada Jūs galite aiškiai pamatyti rezultatą. Kiekvieną dieną galite palyginti tą dieną su kita diena ir vieną savaitę su kita savaite. Tuo būdu matysite savo pažangą.

Brangieji turime šiame pasaulyje pagražinti, nuskaistinti savo sielą dorybėmis, gerais darbais ir nuopelnais, nes kaip Šv. Paulius rašė danguje žvaigždė nuo žvaigždės skiriasi spindėjimu. Reiškia, kad kiekviena siela danguje turės savo atlyginimą už nuopelnus. Danguje laimė ne visų vienoda. Kadangi amžinoji laimė yra atlyginimas už darbus, ne visų ji bus vienoda, bet, kaip sako Šv. Paulius: „kiekvienas gaus savąjį̨ užmokestį pagal savo triūsą“. Taip pat rašė: „Kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus, o kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus“. Ne visi Dievą matys vienodai danguje.

Todėl paprašykime Švč. M. Mariją, kad ji padėtų mums kiekvieną dieną atlikti gerą sąžinės patikrinimą tam, kad pagražintume savo sielą. Aukokime Šventąsias Mišias ir priimkime Šventąją Komunija šiomis intencijomis. Amen.


Kun. Shane Pezzutti yra šv. Pijaus X kunigų brolijos prioras Kaune.  Jis yra kilęs iš JAV, ir lietuvių kalba nėra jo gimtoji.