Pragaras - Kristaus įspėjimas (pamokslas)

Pamokslas, sakytas Kaune 2021 m. vasario 14 d.

Brangūs tikintieji, mūsų Viešpats Jėzus Kristus yra vienintelis žmonių išganytojas. Tai reiškia, kad Jo misija ir pagrindinis darbas yra išgelbėti mus. Todėl Jis griežtai įspėjo kiekvieną iš mūsų ir mokė, kad: „Kai kurie žmonės iš tikrųjų eis į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą“. Mūsų Viešpats Jėzus Kristus mokė, kad pasaulio pabaigoje, teismo dieną, Dievas „prabils į stovinčius kairėje: 'Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams!“ Taip pat mūsų išganytojas sakė: „pasaulio pabaigoje: išeis angelai, išrankios bloguosius iš gerųjų ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.“

Brangieji, jeigu norime būti katalikais, kurie yra ištikimi savo religijai ir katalikų mokymui, tada mes privalome tikėti, kad pragaras egzistuoja ir, kad daug žmonių krenta į tą žioruojančią krosnį. Tai yra dogma. Dogmos yra tiesos, kurias Bažnyčia paskelbia kaip tiesiogiai apreikštas Dievo. Tai yra Dievo apreiškimas. Pats Dievas, Jėzus Kristus mokė mus, apreiškė mums šią dogmą, kad yra pragaras. Pvz., Jis sakė: „O jei tave gundo nusidėti tavoji akis, – išlupk ją, nes verčiau tau vienakiui įeiti į Dievo karalystę, negu su abiem akim būti įmestam į pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta.“ Taip pat: „Jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite“, – sako Viešpats Jėzus. Tai įspėjimas visiems mums, žmonėms.

Brangieji, mūsų pasaulis ir visuomenė garbina laisvę ir demokratiją. Jie garbina žmogaus teises. Aišku, kad šie dalykai yra labai geri ir svarbūs, bet šiais laikais jie tapo stabais. Laisvė, demokratija, žmogaus teisės tapo liberalizmu. Liberalizmas yra netvarkingas laisvės garbinimas, nes tai laisvės nuo Dievo įsakymų ir laisvės nusidėti garbinimas. Tai yra per daug laisvės. Problema ta, kad liberalai nori laisvės, bet tuo pačiu metu nori pamiršti, kad laisvės kaina yra atsakomybė. Ką tai reiškia? Laisvas žmogus visų pirma yra atsakingas už savo poelgius. Laisvas žmogus yra atsakingas už savo veiksmus, žodžius, mintis, troškimus. Laisva valia yra labai gražus dalykas, bet ji sukuria atsakomybę.

Žmonės nori laisvės, bet nenori atsakyti už savo poelgius. Tačiau vieną dieną mums reikės atsiskaityti už kiekvieną žodį, mintį ir veiksmą. Tai yra teisingumas. Kiekvienas laisvas aktas nusipelno atlyginimo arba bausmės. Tai teisingumas. Teisingumas yra atiduoti kiekvienam tai, kas jam iš tikrųjų priklauso. Pagal teisingumą Dievas griežtai atiduos mums, kas mums iš tikrųjų priklausys – už kiekvieną mintį, žodį ir veiksmą. Mes, žmonės (tai yra žmonija ir mūsų visuomenė) prarandame teisingumo supratimą, ir pamiršime, kad teisingumas yra rimtas dalykas. Negalime kalbėti apie laisvę pamiršdami teisingumą ir atsakomybę. Tai yra vaikiška. Vaikas nori būti laisvas be atsakomybės. Suaugusieji supranta, kad laisvas žmogus yra atsakingas už savo poelgius.

Šv. Paulius mokė mus: „Neapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą.“ Tai yra teisingumas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Kiekvienas geras veiksmas, geras žodis, gera mintis pjaus Dievo atlyginimą. Bet kiekvienas blogas veiksmas, blogas žodis, bloga mintis pjaus Dievo bausmę. Teisingumas yra atiduoti kiekvienam tai, kas jam iš tikrųjų priklauso. Laisvė yra gana brangi.

Todėl pragaras iš tikrųjų egzistuoja, nes Dievas vertai atlygins kiekvienam žmogui. Mūsų Viešpats Jėzus mokė: „Nes Žmogaus Sūnus ateis savo Tėvo šlovėje su savo angelais, ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus.“

Šv. Alfonsas Liguoris mokė, kad nusidėdamas nusidėjėlis daro dvi blogybes. Pirma blogybė yra ta, kad nusidėdamas jis palieka ir užmiršta savo Kūrėją. Antra blogybė yra ta, kad jis prisiriša prie Dievo kūrinių. Jis cituoja pranašą Jeremiją: „Nes mano tauta nusikalto dvigubai: mane, gyvojo vandens šaltinį, jie paliko ir išsikasė vandens talpyklas – kiauras talpyklas, nelaikančias vandens“. Jis išaiškina, kad kadangi nusidėjėlis netvarkingai pamilsta Dievo kūrinius atsižadėdamas Dievo, tada teisinga bausmė jam bus pragare, kur tie patys kūriniai – ugnis ir piktosios dvasios jį kankins. Bet dėl to, kad žmogaus, patekusio į pragarą, didžiausia kaltė šiame gyvenime ir nuodėmių piktybė yra nusigręžimas nuo Dievo, didžiausia bausmė pragare yra prarasti Dievą, Jo nematyti. Dvi pagrindinės blogybės ir todėl dvi tinkamos bausmės.

Brangūs tikintieji, nepamirškite, kad šį trečiadienį (vasario septynioliktą dieną) bus Pelenų diena. Kaip žinote, tą dieną prasideda šventas gavėnios laikotarpis, todėl yra privaloma atgailauti, pasninkauti ir susilaikyti nuo mėsos. Prisiminkite: pasninko įsakymas reiškia, kad galima iki soties valgyti tik vieną kartą per dieną. Be šio pagrindinio valgio yra taip pat leidžiama lengvai užkąsti vieną ar du kartus. Tarpuose tarp šitų valgymų užkandžiauti negalima.

Ir kodėl mes taip darome? Visas pasaulis eina į pragarą... Žmonės kasdien krenta į pragarą. Mes turime kovoti prieš savo ydas ir nuodėmes ir pasistengti šią gavėnią apsimarinti. Mums reikia atsilyginti už savo nuodėmes. Tai yra atgaila. Nepamirškite, kad Pelenų dieną mums reikia turėti gerą ir teisingą intenciją, taip pat ir pasninkaujant ir darant atgailą gavėnios metu. Kodėl norime pasninkauti? Todėl, kad norime nubausti patys save. Sunku pasakyti, bet tai tiesa. Tai mūsų tikslas. Tai turi būti mūsų intencija: nubausti patiems save. Geriau bausti save šiame gyvenime nei Dievas nubaustų mus pragare. Teisingumas bus įvykdytas dabar arba vėliau.

tikintieji, būkite dosnūs, ir sąžiningai atgailaukite Pelenų dieną, taip pat ir per visą gavėnią. Jeigu mes gerai pradėsime gavėnią ir gerai ją tęsime, tai gausime iš gavėnios daug vaisių. Bet turime pradėti sąžiningai, su tikru pasiryžimu ir rimtomis pastangomis. Tai reiškia, kad turime įžengti į gavėnios metą drąsiai ir dosniai. Nepamirškite padaryti gavėnios pasiryžimų.

Įženkime prie Dievo altoriaus ir paprašykime Švč. M. Mariją ir Šv. Juozapą padėti mums atgailauti ir pasitaisyti per gavėnią. Aukokime Jėzaus Kūną ir Kraują ir priimkime šv. Komuniją šiomis intencijomis. Amen.


Kun. Shane Pezzutti yra šv. Pijaus X kunigų brolijos prioras Kaune