„Negundyk Viešpaties, savo Dievo“ (pamokslas)

Pamokslas, sakytas Kaune 2021 m. vasario 21 d.

Brangūs tikintieji, šiandienos Evangelijoje mes skaitome, kad nuėjęs į dykumą mūsų Viešpats Jėzus Kristus leido Velniui paimti Jį ir pastatyti ant Jeruzalės šventyklos viršaus. Po to Velnias tarė Jam: „Jei tu Dievo Sūnus, pulk žemyn, nes parašyta, kad angelai apsaugos Tave.“ Bet mūsų Viešpats išmintingai atsakė, kad Šventajame Rašte taip pat parašyta: „Negundyk Viešpaties, savo Dievo“.

Brangieji, tai yra pamoka taip pat ir mums. „Negundyk Viešpaties, savo Dievo“. Turime suprasti, kad nusidėjėlis, kuris lengvai ir pasyviai pasiduoda nuodėmei, ir nesistengia atsispirti pagundoms, arba nenori melstis ir prašyti Dievo pagalbos prieš savo ydas ir netobulybes, gundo Dievą. Taip pat nusidėjėlis, kuris tikisi, kad Dievas vieną dieną stebuklingai ištrauks jį iš tokios nuodėmės viršūnės, tas nusidėjėlis, panašiai kaip Velnias, gundo Dievą. Šv. Alfonsas Liguoris rašė, kad toks nusidėjėlis gundo Dievą daryti stebuklus tam, kad jį išgelbėtų, bet pats nepasistengia nugalėti savo ydų. Tiksliau sakant, jis nori, kad Dievas parodytų jam nepaprastą gailestingumą, kurio iš tikrųjų paprastai Dievas neparodo. „Pulk žemyn, nes parašyta, kad angelai apsaugos Tave.“ Toks nusidėjėlis gundo Dievą.

Dievas, kaip sako šv. apaštalas Paulius, „trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti“, tačiau Jis taip pat nori, kad visi mes darbuotumės savo išganymui. Tai reiškia bent pasistengti kovoti prieš savo nuodėmes ir ydas ir paklusti Dievui, kai Jis kviečia mus atgailauti. Nusidėjėliai girdi Dievo kvietimus atgailauti ir pasitaisyti, bet nekreipia į juos dėmesio, labai greitai šiuos kvietimus pamiršta ir toliau nusideda ir nusideda. Jie tikisi ir net reikalauja, kad Dievas jiems atleistų! Tai yra Viešpaties Dievo gundymas. Taip negalima. „Negundyk Viešpaties, savo Dievo“. Dievas šių kvietimų nepamiršta.

Tiesą sakant, Dievas kruopščiai suskaičiuoja malones, kurias Jis suteikia, taip pat ir nuodėmes, kurias mes darome. Taigi, kai ateis laikas, kurį Jis jau yra nustatęs, Dievas atims iš mūsų savo malones ir pradės mus bausti. Brangieji, kai mūsų nuodėmės pasiekia tam tikrą skaičių, Dievas daugiau neatleidžia. Būkime atsargūs. „Negundyk Viešpaties, savo Dievo“.

Šv. Alfonsas Liguoris rašė, kad Bažnyčios Tėvai pvz., Šv. Bazilijus, Šv. Jeronimas, Šv. Ambraziejus, ir Šv. Augustinas sako, kad Dievas kiekvienam žmogui yra tiksliai paskyręs dienų skaičių, taip pat tam tikrą sveikatą ir talentus ir t.t., bet taip pat ir apribojęs nuodėmių skaičių. Pripildžius tą nuodėmių skaičių, Dievas daugiau neatleis. Dievas yra labai tvarkingas. Jis skaičiuoja, matuoja ir sveria viską. Biblijos Išminties knyga sako: „Betgi tu sutvarkei visa, žiūrėdamas ir saiko, ir skaičiaus, ir svorio.“ Dievas skaičiuoja ir sveria mūsų nuodėmes, bet mes labai kvailai manome, kad nėra jokių apribojimų nuodėmių skaičiui, todėl nusidedame ir nusidedame, ir galvojame: „galiu eiti išpažinties... Bet brangieji, yra riba... Yra nuodėmių ir nusikaltimų skaičiaus riba. Ar jūs pasiekėte šią ribą? Ar aš pasiekiau tą ribą? Ar rytoj pasieksime tą ribą? Gal staiga, šį vakarą bus ta riba? Ar būsite priėję išpažinties?

Nusidėjėliai ir nuodėminga kultūra neskaičiuoja savo nuodėmių, nesveria savo nuodėmių, bet jas iš tikrųjų labai gerai skaičiuoja Dievas, kad vėliau Jis tobulai galėtų skirti bausmę teismo dieną.

Pranašas Izaijas sakė: "Viešpats siuntė mane tam, kad išgydytų tuos, kurie nuoširdžiai atgailaus." Dievas yra pasirengęs išgydyti tuos, kurie nuoširdžiai nori pakeisti savo gyvenimą ir tuos, kurie nori pasitaisyti. Tačiau nusidėjėlio širdį valdo užsispyrimas ir pasiteisinimas. Dievas negali pasigailėti užsispyrusio nusidėjėlio. Tai yra tragedija. Viešpats atleidžia nuodėmes, tačiau Jis negali atleisti tiems, kurie pasiryžę ir toliau sąmoningai Jį įžeidinėti.

Tam, kuris gauna atleidimą, sako Šv. Augustinas, yra atleidžiama per šventą ir gryną Dievo gailestingumą; o tas, kuris yra baudžiamas, yra baudžiamas šventu ir grynu teisingumu. Brangieji, turime suprasti, kad yra tiek daug sielų , kurias Dievas griežtai pasmerkė į pragarą už vieną ir pirmą mirtiną nuodėmę. Daug! Nepamirškite angelų. Trečdalis angelų dėl vienos, pirmos mirtinos nuodėmės pateko į pragarą. Jokio antro šanso. Kiek mirtinų nuodėmių Jūs padarėte? Bet Dievas atleido.

Tėvai, padėkite savo vaikams nekęsti ir bijoti mirtinos nuodėmės! Šv. Grigalius pasakoja, kad penkerių metų vaikas, kuris jau turėjo gebėjimą suprasti moralinį gėrį ir blogį, ir suprato skirtumą tarp to, kas yra dora ir nedora, sąmoningai ištarė baisią šventvagystę prieš Dievą , ir todėl buvo iš karto Velnio paimtas ir išneštas į pragarą. Taip buvo dėl pirmos ir vienintelės mirtinos nuodėmės. Švč. M. Marija atskleidė Dievo tarnaitei Benediktai iš Florencijos, kad dvylikos metų berniukas buvo iš karto pasmerktas į pragarą po pirmosios mirtinos nuodėmės. Šv. Alfonsas Liguoris rašė, kad kitas aštuonerių metų berniukas mirė po pirmosios mirtinos nuodėmės ir pateko į pragarą. Tai baisu!

Vaikai, jaunuoliai, netgi suaugusieji sako: „Aš jaunas; yra daug žmonių, kurie padarė daugiau nuodėmių nei aš“. Tai labai pavojinga mintis. Ar dėl to Dievas privalo laukti jūsų atgailos, jei Jį įžeistumėte? Ne! Dievas neprivalo laukti. Teisingumas yra teisingumas ir žmogus yra atsakingas už savo poelgius. Prisiminkime, kad Šv. Mato evangelijoje yra parašyta, kad mūsų Viešpats Jėzus Kristus pamatęs figmedį be vaisių prakeikė jį iš pirmo karto. Jis sakė: „Tegul per amžius ant tavęs nemegs vaisiai!“ Ir figmedis iškart nudžiūvo. Jis gali pasakyti tai ir mums. Todėl mums reikia drebėti, bijoti padaryti vienintelę mirtiną nuodėmę, ypač jei prieš tai jau esame padarę daug mirtinų nuodėmių.

Brangūs tikintieji, negundykime Viešpaties, savo Dievo! Negalime tinginiauti ir atidėti pasitaisymo darbo. Reikia drąsiai apsivalyti. Įgyvendinkite šeimos gyvenimo regulą; maldos regulą. Skaitykite katalikų knygas kartu. Pasistenkite tai padaryti per šią gavėnią. Šv. Paulius rašė: „darbuokitės savo išganymui su baime ir drebėdami, nes Dievas iš savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti.“ Brangieji, turime mylėti savo Dievą labiau už viską ir nekęsti nuodėmės. Nebūkime apatiški. Įženkime prie Dievo altoriaus, aukokime Jėzaus auką ir priimkime Šv. Komuniją šiomis intencijomis. Amen.

 


Kun. Shane Pezzutti yra šv. Pijaus X kunigų brolijos prioras Kaune