Kaip Jėzaus tikintieji turime melstis (pamokslas)

V SEKMADIENIS PO VELYKŲ

Pamokslas, pasakytas 2018 m. gegužės 6 d. Kaune. Teksto kalba netaisyta

Brangūs tikintieji, šiandienos Evangelijoje mūsų Viešpats Jėzus Kristus sako savo apaštalams: „Tą dieną jūs mane nieko neklausinėsite. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: ko tik prašysite Tėvą, duos tai jums dėl manęs. Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu.“

Brangieji, visų pirma šiandienos Evangelijos ištrauka yra dar kartą iš mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atsisveikinimo kalbos su savo apaštalais per Paskutinę vakarienę. Turime suprasti, kad kito Sekmadienio Evangelijos tekstas ir Sekminės Evangelijos ištrauka taip pat bus iš šio atsisveikinimo kalbos. Brangieji, kadangi ši atsisveikinimo kalba turi tiek daug pamokų ir instrukcijų apie apaštalų ir Bažnyčios būsimą misiją ir darbą, Bažnyčia nori, kad per šį Velykų laikotarpį mes giliai apmąstytume apie tai. Penkis sekmadienius po Velykų (nuo trečiojo sekmadienio) iš eilės naudojama ištrauka iš atsisveikinimo kalbos.

Mes suprantame, kad mūsų Viešpats turėjo pasitraukti nuo apaštalų ir iš šio pasaulio ir įžengti į dangų pas savo Tėvą. Šiandien Jis sako: „Išėjau iš Tėvo ir atėjau į pasaulį. Vėl palieku pasaulį ir grįžtu pas Tėvą“. Dievo Sūnus atėjo ir atliko savo misiją ant kryžiaus, ir įžengė atgal į dangų, o apaštalai bei Katalikų Bažnyčia turėjo tęsti Jo misiją šiame pasaulyje, bet be Jo fizinio ir kūniško buvimo.

Taip pat žinome, kad Jis pažadėjo atsiųsti Šventąją Dvasią, kuri pamokys apaštalus visų reikalingų tiesų ir ves Katalikų Bažnyčią iki pasaulio pabaigos.

Šiandienos Evangelijoje mūsų Viešpats sakė savo apaštalams: „Tą dieną jūs mane nieko neklausinėsite.“ Paprastai sakant, tai reiškia, kad kai Šventoji Dvasia ateis, tada apaštalai tobulai supras jų misiją ir darbą. Jiems nereikės klausinėti Jėzų KĄ daryti. „Tą dieną jūs mane nieko neklausinėsite.“ Jiems viskas bus aišku.

Po to mūsų Viešpats sako: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: ko tik prašysite Tėvą, duos tai jums dėl manęs. Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Iki šiol Jūs nieko neprašėte mano vardu.“ Aišku, kad tą laiką apaštalai neturėjo kažko prašyti Dievą Jėzaus vardu, nes pats Jėzus buvo su jais. Bet kai Jis pasitrauks ir įžengs į dangų jiems iš tikrųjų reikės prašyti Dievo pagalbos. Taip, Šventoji Dvasia ateis ir primins Bažnyčiai visa, ką Jėzus buvo pasakęs, bet aišku, kad pasiliks dar daug kitų problemų ir reikalų. Tai reiškia, kad jiems reikės išmokti kaip prašyti...tai yra, kaip melstis.

Mūsų Viešpats čia norėjo pamokyti savo apaštalus, kaip jie turėtų teisingai melstis po Jo pasitraukimo. Taip pat, brangieji, ir motinos turi mokyti vaikučius melstis. Kaip gražiai yra kai motina meldžiasi su vaikais. Tai yra labai svarbu.

Aišku, kad apaštalai žinojo kaip melstis. Jie buvo žydai, praktikuojantys savo religiją. Jie žinojo psalmes ir t.t. Taip pat mūsų Viešpats jau pamokė juos „Tėve mūsų malda“. Tačiau, per Paskutinę vakarienę, prieš Jo pasitraukimą, Jis norėjo pamokyti juos melstis kaip dera tai krikščioniui, katalikui, tai yra kaip Jėzaus tikintysis turi melstis.

Mūsų Viešpats sakė, „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: ko tik prašysite Tėvą, duos tai jums dėl manęs.“ Jis sakė, DĖL MANĘS Dievas Tėvas duos jums, ko tik prašysite. Dėl Jėzaus, tai yra dėl Dievo Tėvo meilės Jėzui ko tik prašysime Tėvą, Jis visada duos tai mums. Tai yra krikščioniškoji malda! Tai yra maldos raktas! Turime prašyti Dievo Tėvą Jėzaus vardu.

Mūsų Viešpats sakė: „Tą dieną jūs prašysite mano vardu...“. Ką tikslai reiškia melstis Jėzaus vardu?

Melstis Jėzaus vardu reiškia prašyti Dievą per Jėzaus nuopelnus. Teologinė nuopelno sąvoka yra truputį sudėtinga, bet paprastai sakant, Bažnyčia moko mus, kad nuopelningas veiksmas yra žmogaus pašvenčiamosios malonės būklėje doras veiksmas, už kurį Dievas skiria antgamtinį užmokestį arba antgamtinį atlyginimą. Kai esame pašvenčiamosios malonės būklėje ir darome gerą, dorą veiksmą ar darbą Dievas visada duoda mums antgamtinį atlyginimą.

Turime suprasti, kad kadangi mūsų Viešpats Jėzus Kristus buvo Dievas ir žmogus Jis nusipelnė begalinių antgamtinių nuopelnų per savo kančią ant kryžiaus. Savo kryžiumi jis atsilygino už visų žmonių nuodėmes ir nuopelnė atlyginimą mums. Nuopelnas yra, tam tikra prasme kaip antgamtinis turtas, lobis, lėšos, ir Jėzus suteikia tai mums. Mes sakome, kad mūsų Viešpats atpirko mus.

Taip pat savo kančia ir mirtimi mūsų Viešpats nusipelnė, kad galėtume gauti visų, kurių prašome, bet...visada Jo vardu!Jėzaus nuopelnai yra tokie vertingai, brangieji, kad Jis galėjo sakyti apaštalams, „...dėl Manęs Dievas duos jums (viską).“

Mūsų Viešpats išmokė mus, kad Dievas Tėvas klausys mūsų „nes jūs mane pamilote ir įtikėjote, jog aš esu iš Dievo atėjęs.“ Jėzus mokė apaštalus, kad jų tikėjimas ir jų pasitikėjimas Juo įgalina juos melstis Dievui Tėvui. Žmonijos kelias į Dievą visada gali būti tik per Jėzų. Negalime eiti pas Dievą per Budą, Mahometą, ar kitą klaidingą religją. Yra tik vienintelis Tarpininkas. Tai Jėzus Kristus.

Jis sako mums: „Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.“

Brangūs tikintieji, po pirmųjų Sekminių Apaštalai ir ankstyvoji Katalikų Bažnyčia pradėjo melstis Jėzaus vardu kaip Jis mokė juos ir ta tradicija tęsiasi iki šiol. Kiekvienos Bažnyčios Liturgijos malda baigiasi, Per Dominum nostrum Iesum Christum (Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.). Tai yra melstis Jėzaus vardu, per Jėzaus nuopelnus. Šv. Grigalius didysis sako, kad jeigu mes patys, be Jėzaus, melstumėmės, Dievas Tėvas tylėtų. Todėl, tikime ir pasitikime Jėzumi, kad mūsų maldos priklauso būtent nuo Jėzaus tarpininkavimo ir nuopelnų.

Bet jeigu galime gauti viską Jėzaus vardu, kodėl dažnai Dievas neatsako į mūsų maldas? Kodėl Jis tyli? Jeigu mes meldžiamės už kažką, ir meldžiamės Jėzaus vardu... ar Dievas Tėvas išklauso mano maldą?

Brangieji, už ką mes meldžiamės? Aišku, kad jeigu prašome su negeru tikslu, tai Dievas nesuteiks nieko. Taip pat, galime paklausti savęs, ar pats Jėzus melstųsi šią mano maldą? Ar Jis to norėtų? Mūsų malda turi būti tokia pat, kaip JĖZAUS MALDA. Jeigu Jėzaus vardu, tai turi būti ir Jėzaus prašymas. Tai reiškia, kad mūsų malda turi suderinta su Jėzaus valia ir išganymo tikslu. Dievas Tėvas neišklauso mūsų maldų, nes dažnai mes meldžiamės NE pagal mūsų Viešpaties valią.

Žiūrėkime į šiandienos Mišių maldą: Dieve, iš kurio visa kas gera išeina, suteik tavęs maldaujantiems, kad, tau įkvepiant, mąstytumėm, kas yra teisu, ir tavo vadovybėje tai darytumėm. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Tai yra tikra malda pagal Jėzaus valią ir todėl galime melstis tą maldą Jėzaus vardu.

Tačiau, brangieji, šv. Liūdvikas de Monforas paklausė, ar mums reikalingas tarpininkas pas patį Tarpininką? Ar mes pakankamai tyri, kad galėtume tiesiogiai ir patys vienytis su juo? Nelabai...

Dėl ko brangieji mums reikalingas tarpininkas pas patį Tarpininką? Sunku suprasti Jėzaus valią ir dar sunkiau vykdyti ją. Mums reikia tarpininko pas patį Tarpininką.

Švč. M. Marija yra ši tarpininkė. Būtent per ją pas mus atėjo Jėzus Kristus ir būtent per ją mes turime eiti pas Jį. Šventasis Liudvikas de Monforas moko, mus, „Baimindamiesi eiti tiesiai pas Jėzų Kristų dėl jo begalinės didybės, dėl mūsų menkumo ar dėl mūsų nuodėmių, drąsiai melskime mūsų Motinos Marijos pagalbos ir užtarimo.“

Šv. Liudvikas moko mus, kad eidami pas Dievą, mes turime lipti trimis pakopomis: pirmoji – Marija; antroji yra Jėzus Kristus, trečioji – Dievas Tėvas. Norint ateiti pas Jėzų, reikia eiti pas Mariją, mūsų užtarimo tarpininkę; norint ateiti pas amžinąjį Tėvą, reikia eiti pas Jėzų, mūsų atpirkimo tarpininką. Tai yra tobula Marijos pamaldumo esmė.

Ji yra Dievo Motina, Jėzaus Motina, ir mūsų dvasinė Motina. Ji ves mus pas Jėzų. Ypač Motinos turi prašyti Švč. M. Marijos pagalbos ir tarpininkavimo, nes Motinos pagrindinė pareiga yra vaikų auklėjimas. Tai yra Švč. Mergelės Marijos pagrindinis darbas taip pat. Ji nori auklėti mus, ir formuoti Kristaus dorybes mūsų sieloje. Ji veikia šiame darbe kartu su Šventąja Dvasia.

Taigi, šį ketvirtadienį bus minima mūsų Viešpaties įžengimo į dangų šventė. Per tas Mišias mes pamatysime, kaip mūsų Velykinė žvakė (mūsų paschalas), kuri vaizduoja prisikėlusį Kristų, bus užgesinta. Tai simbolizuoja mūsų, Viešpaties įžengimą į dangų. Paprašykime per Mišias šiandien, kad Švč. M. Marija ir Šventoji Dvasia įkvėptų mus melstis visada Jėzaus vardu ir per Jėzaus nuopelnus. Melskimės, kaip šiandienos mišių maldoje rašoma, mąstytumėm, kas yra teisu, ir tavo vadovybėje tai darytumėm. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.


Kun. Shane Pezzutti yra šv. Pijaus X kunigų brolijos prioras Kaune.  Jis yra kilęs iš JAV, ir lietuvių kalba nėra jo gimtoji. Pamokslo kalba netaisyta.