Vysk. Fellay: Kodėl aš pasirašiau „Correctio filialis“

2017 m. rugsėjo 24 d. grupė dvasininkų, teologijos specialistų ir religijos ekspertų paskelbė „Sūnišką pataisymą“ (lot. correctio filialis) popiežiui Pranciškui. Jame jie nurodė septynias erezijas, slypinčias apaštališkajame paraginime „Amoris laetitia“. Vysk. Bernardas Fellay buvo pirmasis vyskupas, pasirašęs „Pataisymą“ (jau po jo įteikimo Popiežiui). FSSPX.News jo paklausė, kodėl jis taip pasielgė.

FSSPX.News: Kodėl jūs parėmėte Correctio filialis?

Bishop Fellay: Šis sūniškas poelgis, kuriam ryžosi nekatalikiškų „Amoris laetitia“ teiginių suneraminti dvasininkai ir išsilavinę pasauliečiai, yra labai svarbus. Negalima slapta keisti Kristaus mokymo apie santuoką ta dingstimi, kad laikai pasikeitė ir kad sielovada neva turinti prie jų prisitaikyti pasiūlydama katalikišką doktriną „apeinančias“ praktikas.

Suprantu, kad Correctio filialis autorius sukrėtė „Amoris laetitia“ keliami nesutarimai Bažnyčioje, paskutiniai šį dokumentą aiškinantys Popiežiaus pareiškimai ir jo liaupsės Liuteriui. Vienose šalyse vyskupai leidžia teikti Komuniją išsiskyrusiems ir antrą kartą civiliškai susituokusiems žmonėms, o kitose – ne. Ar galima katalikų moralę kaitalioti kaip panorėjus? Ar galima ją aiškinti skirtingai?

Nuo 2016 m. rugsėjo keturi kardinolai pagarbiai prašo Popiežiaus „paaiškinti“ savo Apaštališkąjį paraginimą; šiemet jie paprašė audiencijos. Vienintelis atsakymas, kurio jie sulaukė, yra tyla. Tačiau tyla nėra atsakymas. Tokiu rimtu ir Bažnyčią skaldančiu klausimu Šventasis Tėvas turi duoti aiškų atsakymą, ką iš tiesų reiškia jo Apaštališkasis paraginimas.

Šioje liūdesį keliančioje sumaištyje labai svarbu šiais klausimais pradėti diskusijas, kad tiesa būtų iš naujo patvirtinta, o klaidos pasmerktos.

Štai kodėl aš parėmiau šį sumanymą, bet svarbiau kreipti dėmesį ne į pasirašiusiųjų vardus, o į objektyvią „Pataisyme“ pateiktų argumentų vertę.

FSSPX.News: Ar tai pakenks Šv. Pijaus X brolijos santykiams su Roma?

Bishop Fellay: Mūsų pagarba popiežiui nesumažėjo, ir būtent iš pagarbos jo rangui mes sūniškai prašome jo „sustiprinti savo brolius“ viešai atmetant aiškiai nekatalikiškus pasiūlymus, kurie taip skaldo Bažnyčią.

Man patinka Ettore‘s Gotti‘o Tedeschi‘o[1], taip pat pasirašiusio Correctio filialis, pasakymas. Jis teisingai pareiškė, kad mes nesame popiežiaus priešai. Atvirkščiai, mes taip pasielgėme, nes mylime Bažnyčią.

Būtent tokios nuostatos nuo pat pradžių laikėsi arkivyskupas Lefebvre‘as ir Šv. Pijaus X kunigų brolija. Savo 1974 m. lapkričio 21 d. deklaracijoje mūsų Brolijos įkūrėjas pareiškė: „Mes visa širdimi ir visa siela esame ištikimi katalikiškajai Romai, katalikų tikėjimo bei tradicijų, būtinų jo išsaugojimui, sergėtojai; amžinajai Romai, išminties ir tiesos mokytojai. Antra vertus, mes atsisakome ir visada atsisakydavome paklusti neomodernistinių ir neoprotestantiškų tendencijų Romai“. Kaip tik šį neomodernizmą ir neoprotestantizmą „Pataisymo“ autoriai teisingai įvardijo kaip katalikiško mokymo apie santuoką ir katalikiškos moralės keitimo priežastį

Mes kiekviena savo kūno ir sielos dalele esame prisirišę prie Romos, savo Motinos ir Mokytojos. Mes nebebūtumėme Romos vaikai, jei atmestume jos dviejų tūkstantmečių senumo mokymą; priešingai, pritardami situacinei etikai mes būtume jos griovimo bendrininkai.

Mūsų ištikimybė Tradicijai yra ne „gyvenimas praeityje“, o stabilumo ir nuoseklumo garantija ateičiai. Tik šitaip mes galime veiksmingai pasitarnauti Bažnyčiai.

FSSPX.News: Ko tikitės iš šio Correctio filialis?

Bishop Fellay: Turime tikėtis, kad jis privers – ir dvasininkus, ir pasauliečius – aiškiau suvokti Bažnyčios situacijos rimtumą. Iš tiesų, kaip pripažino Benediktas XVI, „vanduo veržiasi į Petro laivą iš visų šonų“. Tai nėra tik poetinė metafora; šiandien tai tragiška tikrovė. Šioje kovoje turime ginti tikėjimą ir moralę!

Taip pat tikimės, kad paramą išreikš ir kiti dvasininkai, atsakingi už savo ganomųjų sielas. Demaskuodami objektyviai nekatalikiškus „Amoris laetitia“ teiginius, „Pataisymo“ signatarai tiesiog garsiai ir aiškiai pasakė tai, ką daugelis slapta žino savo širdyje. Ar neatėjo laikas šiems ganytojams ištarti tai garsiai? Vis dėlto svarbiau ne tiek pasirašiusiųjų skaičius, kiek objektyvi argumentų vertė. Kristaus apreikšta tiesa nevertinama kiekybiškai; ji yra nekintama.

Melskime Dievą, kad Kristaus vietininkas grąžintų visišką aiškumą tokioje svarbioje srityje. Jei nieko nebus daroma, skilimas, vykstantis Bažnyčioje, taps nebepataisomas. Todėl mes meldžiamės, kad mūsų Viešpaties žodžius šv. Petrui išgirstų ir pop. Pranciškus: „O tu sugrįžęs stiprink brolius!“ (Lk 22, 32)

 

[1] Ettore Gotti Tedeschi – ekonomistas ir Religijos darbų instituto vadovas 2009–2012 m.