Trys „Sveika, Marija“

Savo dvasines pratybas užbaigsime pokalbiu apie maldavimą, skirtą Palaimintajai Mergelei, būtent apie tris „Sveika, Marija“ maldas. Šv. Alfonsas Marija de Liguoris keturiasdešimt metų nenuilsdamas skelbė šią taisyklę knygose, pamoksluose ir, pirmiausia, klausykloje.

Pamatysime, kokia svarbi ši taisyklė ir kokį didelį bei lemiamą vaidmenį ji vaidina mūsų pašventinime ir išganyme.

Visą šv. Alfonso mokymą trumpai išreiškia keturi paprasti principai:

 1. Tas, kas meldžiasi, neabejotinai bus išgelbėtas; tas, kas nesimeldžia, neabejotinai bus pasmerktas.
 2. Visas būtinas malones mes gauname iš Dievo, bet nė viena jų neateina kitaip, kaip per Marijos rankas.
 3. Nuoširdus pamaldumas Marijai – būtina sąlyga ir kartu veiksminga priemonė būtinoms malonėms gauti.
 4. Marijos vaikas niekada nepražus.

„Kad patiktume Marijai, pakanka mažų darbų, jei tik juos atliekame ištvermingai“, – sako šv. Jonas Berchmanas.

Trijų „Sveika, Marija“ praktikavimas atitinka visas tikro ir ištvermingo pamaldumo Marijai sąlygas:

 • jį lengva atlikti, tam negali sutrukdyti nei laiko trūkumas, nei svarbūs reikalai;
 • jis paprastas ir prieinamas net vaikui;
 • jo laikas – rytas ir vakaras – specialiai parinktas tam, kad ir dieną, ir naktį pavestume Švč. Mergelei Marijai.

Tikslas, kurį šv. Alfonsas kelia trims „Sveika, Marija“ maldoms labai praktiškas: įsigyti tris reikalingiausias malones, kurios sudaro dvasinį gyvenimą ir kurias gauti nelengva:

 1. Laimingą pasilikimą pašvenčiamosios malonės būsenoje arba prarastos malonės atgavimą.
 2. Pergalę prieš neskaistumo ydą.
 3. Ištvermę paskutinę valandą.
 1. Pašvenčiamoji malonė ir jos turėjimas

Šv. Alfonsas sujungia dvi savo esme giminingas malones: pašvenčiamosios malonės išsaugojimą vengiant mirtinos nuodėmės ir per nuodėmę prarastos malonės atgavimą nuoširdžiai atgailaujant. Nėra nieko svarbiau nei turėti pašvenčiamąją malonę, todėl šventieji nenuilsdami mus moko, kaip ją išsaugoti arba, ją praradus, vėl atgauti.

Šv. Alfonsas laiko Švenčiausiosios Mergelės garbinimą trimis „Sveika, Marija“ maldomis veiksmingiausia priemone tam pasiekti. Štai ką jis rašo nuodėmklausiams skirtoje knygoje „Homo apostolicus“:

„Niekada neužmirškite visų be išimties atgailaujančiųjų skatinti – nesvarbu, ar jie būtų teisūs, ar nusidėjėliai – garbinti Švenčiausiąją Mergelę ir ypač ryte bei vakare kalbėti tris „Sveika, Marija“, taip pavedant save Jai, kad Ji apsaugotų juos nuo mirtinos nuodėmės. Sielai sunku išlaikyti Dievo malonę ir išsigelbėti be ypatingo pamaldumo Dievo Motinai.“

Toliau rašoma:

„Mes neturime pamiršti aukoti Jai tris „Sveika, Marija“ kiekvieną rytą, kad visą dieną būtume apsaugoti nuo mirtinos nuodėmės.“

Vaikams jis pataria prie kiekvienos „Sveika, Marija“ pridėti: „Mano Motina, padėk man šiandien neįžeisti Dievo“; suaugusiems: „Mano Motina, apsaugok mane nuo mirtinos nuodėmės“; mergaitėms: „Mano Motina, paimk mane į savo globą ir apsaugok nuo bet kokios nuodėmės.“

Mes galime matyti, kad, kaip moko šv. Alfonsas, apsauga nuo mirtinos nuodėmės yra Švenčiausiosios Mergelės globos vaisius, o trys „Sveika, Marija“ nuostabiai veiksminga priemonė Jos globai išmelsti.

Šv. Alfonsas ypač rekomenduoja ją nusidėjėliams, taip jiems parodydamas jų skurdą ir būdą, kaip iš jo išbristi.

„Šlovėje Marijai“ šv. Alfonsas penkiasdešimt puslapių skiria Marijai – nusidėjėlių Motinai. Jis prieina prie išvados, kad Marijos pagalba malonei išsaugoti reikalinga taip pat, kaip ir atsivertimui. Ši pagalba bus suteikta net ir nusidėjėliams, jei tik jie turi geros valios ir ieško Dievo Motinos prieglobsčio.

Gali kilti klausimas: ar yra įrodymų, kad trys „Sveika, Marija“ padeda gauti Jos pagalbą?

Taip, yra! Mes galime tai patvirtinti mokymu šventojo, taip dažnai kartojusio, kad norint sulaukti Marijos pagalbos reikia labai nedaug: tokį mažą maldavimą atlikinėti pasitikint ir nuolatos. Tai šv. Berchmano žodžiai. O mes pateiksime tik vieną iš daugelio pavyzdžių, rodančių, kaip Marijai skirti maldavimai padėjo nusidėjėliui.

Kartą vienas nelaimingas jaunas vyras, padaręs daugybę nusikaltimų, tarp jų ir keletą šventvagysčių, atėjo į vienuolyną neturėdamas drąsos viso to išpažinti. Jis ne ypač garbino Švenčiausiąją Mergelę ir nieko nežinojo apie tris „Sveika, Marija“. Išgirdęs apie nepaprastą tos maldos galią, jis nutarė ją išmėginti, kad išsivaduotų iš apgailėtinos nuodėmingos būklės. Nepraėjo nė savaitė, ir sūnus paklydėlis, atlikęs gerą išpažintį, vėl atgavo Dievo malonę. Šis įvykis man žinomas iš paties nusidėjėlio lūpų: jis man asmeniškai jį papasakojo pažadėdamas ir kitas sielas skatinti praktikuoti šį šv. Alfonso pamaldumą.

Mes turime pasitikėti malda į Dievo Motiną ir pasakoti apie ją kitiems.

 1. Pergalė prieš neskaistumą

Šv. Alfonsas taip pat sako, kad trys „Sveika, Marija“ maldos labai veiksmingos siekiant švento skaistumo dorybės. Jos padeda išsaugoti skaisčių sielų nekaltybę ir gydo ištvirkavimo suteptas sielas.

Drauge su šv. Augustinu šv. Alfonsas skelbia, kad skaistumas padaro sielas panašias į angelus.

Drauge su šv. Bazilijumi Didžiuoju šv. Alfonsas moko, kad skaistumas padaro sielas panašias į Dievą – grynąją dvasią.

Drauge su šv. Bernardu šv. Alfonsas teigia, kad žmogaus skaistumo šlovė yra didesnė už angelo, nes žmogus negali išsaugoti skaistumo kitaip, kaip tik daugybę kartų nugalėdamas savo kūną, pasaulį ir velnią.

Tačiau, būdamas labai praktiškas mokytojas, rašantis taip, kad tai, kas parašyta, skaitytojui būtų lengvai suprantama, šv. Alfonsas visur ir visada nurodo priemonę skaistumo dorybei išsaugoti. Mus labai paguos tai, kad kaip veiksmingiausią priemonę skaistumui išsaugoti šventasis kiekvieną kartą nurodo maldas Marijai. Ten, kur jis rašo apie skaistumą, nerasime nė vienos net ir trumpos ištraukos, kurioje jis nekalbėtų, kad maldos Švč. Marijai yra veiksmingiausia priemonė jam išmelsti.

Pateiksime tik vieną citatą, ištrauką iš jo kreipimosi į kunigus:

„Iš visų maldų skaistumui išsaugoti naudingiausios yra maldos į Mariją – „tyros meilės Motiną ir nekaltybės Saugotoją“. Iš visų maldingumo Marijai būdų veiksmingiausios yra trys „Sveika, Marija“ maldos, kalbamos Jos skaistumo garbei iš ryto tik pabudus ir vakare, prieš nugrimztant į miegą.“

Šv. Alfonsas užbaigia:

„Svarbiausia priemonė skaistumui išsaugoti – tai maldavimai Marijai; geriausias būdas Marijos palankumui išsaugoti – tai Jos skaistumo garbinimas; veiksmingiausia priemonė Jos skaistumui garbinti – trys „Sveika, Marija“ maldos.“

Ar begalima pasakyti aiškiau?

Šv. Alfonsas nepalieka neatsakytų rimtų ir jaudinančių klausimų: kas padeda tada, kai reikalingas didelis atsivertimas, kai reikia priemonių atsilaikyti prieš velnią ir nuoširdžiai atgailauti? Tokiems atvejams jam žinomi įvairiausi vaistai, ir jis juos detaliai nagrinėja reikalaudamas juos vartoti. Priemonės yra tokios: vengti progų nusidėti, pasirinkti kūno marinimo būdus, dažnai priimti Švč. Sakramentą... Bet tarp jų yra viena, kurią jis visur mini ir kurią taikyti reikalauja, nes, pasak jo, be jos nauda iš visų kitų bus menka ir neilgai truks. Štai ką sako šventasis:

„Jei kas iš jūsų įpuls į neskaistumo balą, nenuvildamas pasakysiu: paskubėk išsivaduoti iš pūvančio velniško kūno vergijos. Venk progos nusidėti, o tada atsiduok Marijai, skaistumo Motinai. Kiekvieną dieną prašyk Ją išvaduoti iš šitos ydos. Ir dar: niekada nepamiršk iš ryto, tik atsibudęs, ir vakare, prieš eidamas miegoti, sukalbėti tris „Sveika, Marija“ Jos skaistumo garbei.

Jis kreipiasi į nuodėmklausius:

„Bet tuos, kurie turi neskaistumo ydą, jūs turite įpareigoti niekada nemesti praktikos iš ryto ir vakare kalbėti Angelo Pasveikinimą, skirtą Palaimintosios Mergelės skaistumo garbei, Jos akivaizdoje patvirtinant savo ketinimą niekada nebenusidėti ir prašant Maloningąją Motiną ištvermės malonės.“

Kad neliktų nė menkiausios abejonės, šv. Alfonsas nurodo ir kaip kreiptis į Mariją:

„O Marija, savo Šventuoju ir Nekaltuoju Prasidėjimu padaryk mano kūną skaistų, o sielą šventą.“

Baigdami pasakysime, kad, pasak moralės teologų ir nuodėmklausių globėjo šv. Alfonso:

„Marijai skirti maldavimai – būtina priemonė atsikratyti neskaistumo, efektyviausia tokių Skaisčiausiosios Motinos maldavimų forma – rytinė ir vakarinė trijų „Sveika, Marija“ malda.“

 1. Paskutinės valandos ištvermės malonė

Mirties valanda – svarbiausia gyvenimo akimirka. Nuo jos priklauso mūsų amžinasis išganymas. Tai kovos valanda, valanda, kurią mes patirsime sunkiausias pagundas: tai paskutinis šėtono šansas.

Kad mirtis būtų gera, šią valandą mums būtinai reikalinga pergalė. Bet koks kitas rezultatas – ir viskas prarasta, ir prarasta amžiams.

Aštuoniasdešimtmetis šv. Alfonsas rašo:

„Norint išsigelbėti, kiekvienam, be jokios išimties, būtina rūpintis savo sielos būkle.“

Tuo šventasis buvo giliai įsitikinęs.

„Norint užsitarnauti paskutinės valandos ištvermės malonę, būtinas ypatingas Marijos, vadinamos Ištvermingumo Motina, garbinimas. Tam, kas ypatingai negarbina Švč. Mergelės, bus sunku atsilaikyti, nes, kaip teigia šv. Bernardas, visos Dievo malonės, ir ypač ištvermės malonė, didžiausia iš visų malonių, ateina mums per Mariją.“

Enfant de Marie – enfant du Paradis; Marijos vaikas – Dangaus vaikas. Tam, kuris teisingai garbino Mariją, Ji padės mirties valandą; o tas, kuriam šią lemiamą valandą padės Marija, mirs šventa mirtimi ir bus išbelbėtas amžių amžiams.“

Marijos garbinimas turi būti teisingas

Kaip teisingai garbinti Mariją? Ir kokia dvasinė veikla mums būtina, kad tikrai galėtume tikėtis Švč. Ištvermingumo Mergelės pagalbos?

Marija reikalauja nedaug, Ji reikalauja geros valios ir pastovumo. Jei paprašytume šventąjį Bažnyčios Mokytoją mums paaiškinti, kaip tinkamai garbinti Mariją kokia nors konkrečia malda, išgirstume tokį atsakymą... „Sveika, Marija“. „Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.“ Šią maldą reikia kalbėti tris kartus iš ryto ir vakare.

Pabaiga

 1. Meilė brangiausiam dalykui, savo sielai, mus įpareigoja būti ištikimus trijų „Sveika, Marija“ praktikai, nes:
 • tas, kuris meldžiasi, tikrai bus išgelbėtas;
 • nėra nieko įmanomo be malonės, o visos malonės ateina iš Dievo per Marijos rankas;
 • Jėzus Kristus paskyrė Mariją visų malonių Tarpininke, ir būtina gerbti šią Jos privilegiją;
 • kad būtume išgelbėti, mums visiems reikia trijų malonių: gauti arba išsaugoti pašvenčiamąją malonę, patikimai saugoti skaistumą ir paskutinę valandą turėti ištvermės.

Mes turime klausyti uoliausiojo Mokytojo, kurį Dievas paskyrė išdėstyti mums šį mokymą ir kuris mus įtikinėja šį neprilygstamą mokymą paversti kasdiene praktika.

 1. Mes turime pagal savo galimybes ir jėgas populiarinti trijų „Sveika, Marija“ maldas.

Pats popiežius šv. Pijus X buvo ištikimas šių maldų apaštalas. Jis sakė, kad pats myli šį maldavimą; jis apdovanojo jį svariomis indulgencijomis ir prašė vyskupų bei kunigų išmokyti jo tikinčiuosius. Yra žinoma daug Dievo ir popiežiaus įkvėptų vyskupų, kurie tapo uoliais šio maldavimo skelbėjais, laimindavo jo apaštalus, skirdavo tam pinigų, pritardavo spaudiniams ir maldoms, skatinančioms jo platinimą.

Ir štai tikroviška istorija:

„Man septyniasdešim penkeri, tėve, – pasakojo man jos autorius, – ir savo gyvenime patyriau daug sielvarto. Man grėsė daugybė pavojų, kurie kitus sugniuždė. Bet dabar, senatvėje, esu įsitikinęs, kad nuo savo pirmosios Komunijos nesu padaręs nė vienos mirtinos nuodėmės. Tą neužmirštamą dieną mama stipriai prispaudė mane prie krūtinės ir paprašė jai, savo žemiškajai motinai, ir Marijai, savo dangiškajai Motinai, pažadėti kiekvieną dieną ištikimai kalbėti tris „Sveika, Marija“ iš ryto ir vakare. Aš pažadėjau ir Dievo dėka ištikimai vykdžiau šį pažadą. Motinos atminimui, pirmosios Komunijos prisiminimui ir Marijos apsaugai – štai kam turėčiau būti dėkingas už tą didelę laimę, apie kurią jums papasakojau.“

Iš savo patirties žinau apie stebuklingus žmonių, gyvenusių neskaistumo nuodėmėje, atsivertimus. Ir aš tikiuosi, kad jūs per šias dvasines pratybas kažko išmokote. Gyvenimas – rimtas dalykas, jūsų švietimas – taip pat rimtas dalykas, bet nėra nieko svarbiau už jūsų amžinąjį išganymą; tai svarbiausias dalykas visoje visatoje. Nepraraskite Švenčiausiosios Marijos apsaugos, ir Ji taps jūsų prieglobsčiu ir keliu, atvesiančiu pas Dievą.

Versta iš „МОЛИСЬ ЗА НАС“, 2013, Nr. 1 (57).