Įstatymas ir laisvė (pamokslas)

XVII Sekmadienis po Sekminių

Pamokslas, pasakytas 2018 m. rugsėjo 16 d. Vilniuje. Teksto kalba netaisyta

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šv. Dvasios. Amen.

Brangūs tikintieji, šiandienos Evangelijoje yra rašoma: „Fariziejai priėjo prie Jėzaus, ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, koks Įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“   

Brangieji, visų pirma šito Įstatymo mokytojo klausimas mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui gali atrodyti mums šiek tiek keistas. Kodėl sakiau keistas? Todėl, kad turime suprasti, kad šiuolaikiniame pasaulyje ir kultūroje pats žodis „įstatymas“ yra galima sakyti įtartinas ir skamba nelabai gerai mums. Ką tai reiškia? Mes visiškai nenorime girdėti apie ‚“įstatymą“ ar pvz., „taisykles“. Gyvename liberaliame pasaulyje. Toks klausimas, „koks įsakymas yra svarbiausias“, nelabai svarbus šiuolaikiniam žmogui.

Taip yra dėl to, kad mes gyvename pasaulyje ir kultūroje, kurie, iš tiesų, iš visų dalykų labiausiai garbina laisvę...ne tikrą laisvę, bet klaidingą ir kenksminga laisvę. Po Prancūzų ir liberalizmo revoliucijos Europoje visi pradėjo šaukti: „Laisvė, laisvė, laisvė!“ Laisvė yra tikras šiuolaikinio kultūros stabas. Aišku, kad tikra laisvė yra labai brangus ir geras dalykas. Tačiau, Liberalizmas, reliatyvizmas (liberalizmas pačiame prote) ir kitos klaidingos idėjos apie laisvę dabar vadovauja visame pasaulyje.

Žmonės klaidingai galvoja, kad „įstatymas“ reiškia kažką blogą, nes įstatymas kažkaip nori apriboti mūsų laisvę. Jie mano, kad Įstatymas nori kaip nors pavergti juos. Autoritetas ir įstatymas yra labai blogi dalykai. Žmonės sakė (ir mes taip pat sakome): „Jūs negalite apriboti mano laisvės!“ Bet tai netiesa. Būkime atsargūs. 

Mūsų pasaulis ir mūsų kultūra, iš tikrųjų, žingsnis po žingsnio tampa tikra Šėtoniška civilizacija. Ką tai reiškia? Šėtonas yra klaidingos laisvės ir jos iliuzijos vadovas. Jis jau pradžioje deklaravo: „Netarnausiu.“

Vienas garsus egzorcistas rašė, kad Šėtoniškos civilizacijos principai yra tokie: Pirmas principas: „Jūs galite daryti, ką norite; antras: niekas negali jums vadovauti; trečias: jūs esate savo paties dievas.

Labai gaila, bet beveik kiekvienas žmogus šiuo metu gyvena pagal šiuos principus, ypač jaunimas. Turime padėti žmonėms suprasti. Žmonės nebežino ir nebesupranta. Jie gyveno pagal klaidingą laisvę ir nuodėmingai puolusią prigimtį, kurios vedė bei ves juos į amžinąją Šėtono vergiją. Būkime atsargūs! Liberalizmo ir Šėtono principai labai traukia mūsų nuodėmės suteptą puolusią prigimtį. Nusidėti yra lengviausias dalykas mums. Dėl to, brangieji, mums reikia įstatymo.

Kas yra įstatymas? Paprastai kalbant, kai yra bendruomenė su nariais (visuomenė; grupė), ta bendruomenė turi tikslą.Bendruomenės valdžia turi atsakomybę vadovauti ir vesti narius tam, kad pasiektų šį tikslą.

Įstatymas yra tam tikras nurodymas, kurį valdžia įsako, kad padėtų nariams pasiekti tikslą. Įstatymas yra protingas ir autoritetingas dekretas, sprendimas, ar nurodymas, kuris turėtų privalomosios galios, ir kuris egzistuoja, jog padėti mums gyventi teisingai ir dorai. Kaip man reikia elgtis? Kaip galiu pasiekti laimę? Įsakymas turi nurodyti.

Yra daug įstatymų rūšių. Pvz., „amžinasis įstatymas“ yra paprastai sakant Dievo amžinasis planas visiems dalykams. Dievas yra visų kūrinių architektas. Jo įstatymas yra jo planas. Taip pat yra „prigimtinis įstatymas“, kuris yra amžinasis Dievo įstatymas įdiegtas žmogaus prigimtyje. Visi žmonės turi Dievo Įstatymą savo sieloje. „Apreikštasis įstatymas“ yra tas, kurį Dievas davė žmonėms per pirmuosius tėvus, patriarchus, Mozę ir savo Sūnų Jėzų Kristų. Tai jie yra skirstomi į Senąjį Įstatymą ir Naująjį Įstatymą. Senasis Įstatymas kurį Dievas buvo davęs savo išrinktajai tautai per Mozę. Naujasis arba Evangelijos Įstatymas yra tas, kurį žmonėms davė įsikūnijęs Dievo Sūnus, Jėzus Kristus. Aišku, kad taip pat yra Bažnyčios ir valstybės įstatymai. Taip pat aišku, kad valstybė gali išleisti, paskelbti blogą įstatymą.

Įstatymai padeda mums gyventi teisingai, kad pasiekti ramybę ir laimę šiame pasaulyje ir, taip pat, amžinąjį gyvenimą danguje. Taip pat šeimoje vaikams irgi turi galioti įstatymas. Namuose vaikai įgauna pirmą socialinę patirtį. Vaikai turi išmokti kaip elgtis teisingai, todėl taisyklės, įsakymai bei bausmės namuose padeda jiems. Tai yra labai svarbu. Nebūkite katalikai išorėje, bet liberalai namuose.

Mums reikia suprasti, kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus laikais, tarp žydų buvo labai daug diskusijų Izraelyje apie šitą klausimą: „koks Įsakymas yra didžiausias Įsakymas.“ Supraskime, kad Dievo Senasis Įstatymas buvo svarbiausias ir švenčiausias dalykas žydams. Žydams religija buvo galima sakyti Įstatymo religija, nes tas Įstatymas mokė juos kaip gyventi ir kaip būti šventais.

Įsivaizduokite, kad tais laikais jie turėjo daugiau nei šeši šimtus griežtų religinių įsakymų, kuriems jie privalėjo paklusti tam, jog būti ištikimi Dievui. Jie turėjo dorovinius įsakymus, apeiginius įsakymus, pilietinius įsakymus, ir netgi įsakymus skirtus dietai. Tai reiškia, kad tam, kad būtų ištikimas žydas, žmogus turėjo labai gerai suprasti ir paklusti Dievo Įstatymui.

Todėl žydai visada ginčydavosi su mūsų Viešpačiu dėl Dievo Įstatymo, nes atrodė jiems, kad Jis norėjo sunaikinti Įstatymą. Bet mūsų Viešpats visada atsakė jiems: „Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti.“ Jis bandė išaiškinti jiems Įsakymo esmę, nes jie iš tiesų pradėjo garbinti Įsakymą ir ne Dievą.

Taip pat ir mes brangieji. Turime paklusti Dievo Įsakymui. Logiška. Bet religija nėra tik dėl paklusnumo Dievo įsakymams ir nuodėmės išvengimui. Aišku, kad tie dalykai yra reikalingi, bet Dievo Sūnus nori pagilinti mūsų religiją. Jis nori, kad mes praktikuotume religiją aukštesniu lygiu, tai yra teisingai ir ne mechaniškai ar formaliai.

Šiandienos Evangelijoje mūsų Viešpats moko mus Dievo Įstatymo esmės: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu‘. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis – panašus į jį: „Mylėk savo artimą kaip save patį‘. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai“.

Šitai Įsakymai yra tikri įsakymai. Jie yra protingi ir autoritetingi dekretai ir nurodymai, kurie turi privalomosios galios, ir kurie egzistuoja, jog padėti mums gyventi teisingai ir dorai. Tačiau šie įsakymai padeda suprasti religijos esmę. Dievas myli mus ir Jis nori, kad mes nuoširdžiai mylėtume Jį bei savo artimą.

Prašykime Nekaltosios Marijos pagalbos praktikuoti religiją kaip Dievo Sūnus nori.

Taigi dabar giedokime mūsų tikėjimo išpažinimą, melskimės per atnašavimą, nuoširdžiai aukokime Kristaus Kūną ir Kraują Dievui Tėvui ir priimkime šventąją Komuniją šiomis intencijomis.

Kristaus auka ir Šv. Komunija yra Dievo meilė mums, bet mums taip pat reikia Jį – Dievą mylėti. Amen.

Garsos įrašas


Kun. Shane Pezzutti yra šv. Pijaus X kunigų brolijos prioras Kaune.  Jis yra kilęs iš JAV, ir lietuvių kalba nėra jo gimtoji. Pamokslo kalba netaisyta.