Jėzaus Kančios gilumas (pamokslas)

 

Pamokslas, sakytas Kaune 2021 m. kovo 21 d.

Brangūs tikintieji, Jūs matote, kad šiandien visi kryžiai, paveikslai ir statulos yra uždengti violetiniais šydais. Kodėl mes tai darome? Šiandien yra Pirmasis Kančios sekmadienis. Kitas sekmadienis bus Antrasis Kančios sekmadienis, tai yra Verbų sekmadienis. Tai reiškia, kad nuo šiandien iki Velykų liko dvi savaitės, ir būtent šias dvi savaites, pradedant nuo šiandien, viską violetiniais šydais uždengiame tam, kad skirtume visą savo dėmesį mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančiai ir mirčiai.

Prisiminkite, kad violetinė spalva simbolizuoja atgailą, gailestį, sąžinės graužimą, todėl šie violetiniai šydai simbolizuoja mūsų liūdesį ir gedulą, kad mūsų gerasis Ganytojas turėjo tiek daug kentėti dėl mūsų nuodėmių. Mums patinka žiūrėti į gražias statulas ar paveikslus, kai esame koplyčioje, bet šiuo Kristaus Kančios laiku turime susivaldyti ir mąstyti tik apie Jėzaus kentėjimus. Reiškia, dabar mes kartu su mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi įžengiame į Jo šventovę, į Jo kančią, į Jo kryžių, tai yra – į Jo altorių. Mums reikia branginti Jo Kančią, kentėjimus, Kryžių ir auką. Tačiau būtina teisingai suprasti, ką savo Sūnaus Kančia ir Kryžiumi Dievas nori mums pasakyti.

„Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų!“ Tai Viešpaties Jėzaus žodžiai, ir Katalikų šventieji, teologai bei Tradicija mokė, kad ši ugnis, kurią Jėzus nori įžiebti šioje žemėje, yra žmonių užsidegimas Dievo meile. Tai reiškia, kad Dievas nori parodyti mums, kad Jis mus be galo myli. Tai Dievo meilės mums išraiška. Jis nori, kad mes suprastume ir brangintume Jo meilę mums. „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų!“

Dievo meilės įrodymas mums buvo Jėzaus Kristaus Kančia ir auka ant kryžiaus. Ši Kančia, ši auka ant kryžiaus, šis tobulas pasiaukojimas – tai Dievo meilės įrodymas mums. Šios Kančios kontempliavimas turi įžiebti mūsų širdyse šią meilės ugnį. Pats Jėzus išaiškino mums, kad: „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti.“ Taip pat Jis sakė: „Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Už avis aš guldau savo gyvybę.“

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kentėjimai Didįjį Ketvirtadienį ir Didįjį Penktadienį buvo labai dideli ir labai skausmingi. Didįjį Ketvirtadienį Jis buvo Judo išduotas, suimtas, kunigų melagingai nuteistas, sumuštas ir įkalintas. Didįjį Penktadienį Poncijus Pilotas ir Erodas neteisingai Jį pasmerkė, Jis buvo nuplaktas, sumuštas, iš Jo buvo tyčiojamasi, Jis buvo priverstas nešti kryžių ir pagaliau – Jis buvo nukryžiuotas. Jis patyrė daug fizinių ir dvasinių kentėjimų. Mes žinome, kad Jėzus tai padarė tam, kad: (1.) aiškiai parodytų mums, kaip labai mus myli, – net iki mirties, ir (2.) atsilygintų už mūsų nuodėmes bei atkurtų teisingumą ir taiką tarp mūsų ir Dievo Tėvo.

Brangieji, šias 2 Kančios savaites turime galvoti apie šiuos Jėzaus kentėjimus ir skausmus. Pvz., kiekvieną dieną šią ir kitą savaitę galime apmąstyti bent vieną mūsų Viešpaties Jėzaus kentėjimą. Mūsų maldaknygė „Aukštyn Širdis“ turi dalį „Kenčiančiam Viešpačiui“. Yra Kančios valandos malda; yra penkių Viešpaties žaizdų pagarbinimo malda; Šv. Brigitos maldos ir t.t. Tai gali padėti Jums susikaupti ir kontempliuoti Jėzaus Kančią.

Tačiau šis Jėzaus Kančios ir meilės mums įrodymas yra dar gilesnis. Paprastai mes galvojame, kad Jėzus kentėjo tik Didįjį Ketvirtadienį ir Didįjį Penktadienį – tik dvi kančios dienas. Galime pamanyti, kad tos dvi dienos – ne tiek jau ir daug. Galime pagalvoti, kad Jėzaus kentėjimai labai greitai baigėsi ir viskas. Bet tai netiesa.

Mūsų Viešpats Jėzus Kristus kartą pasirodė vienai vienuolei ir kalbėjo būtent šiuo klausimu. Labai įdomu, kad Jėzus pasirodė jai ant Kryžiaus savo Kančios metu. Ši vienuolė matė Jėzų ant Kryžiaus. Tuo metu ji kentėjo labai daug skausmų ir daug sunkių ligų. Ji buvo labai silpna ir pavargusi. Gyvenimas jai buvo sunkus. Mūsų Viešpats Jėzus Kristus pasirodė jai ant Kryžiaus ir padrąsino ją tuos skausmus ir ligas kentėti ramiai ir kantriai, kaip Jis pats tai darė ant Kryžiaus. Bet vienuolė Jam atsakė: „Bet, Viešpatie, Jūs buvote pakabintas ant kryžiaus tik tris valandas, o aš šiuos skausmus ir ligas kenčiu jau daugelį metų“. Ši vienuolė galvojo, kad jos kančios, skausmai ir kentėjimai buvo sunkesni negu Jėzaus Kančia. Ji sakė, kad turėjo kentėti daug metų, o Jėzus turėjo kentėti tik keletą valandų.

Kartais ir mes taip pat galvojame. Daug žmonių man sakė: „Bet, tėve, Kristus turėjo kentėti tik vieną dieną, keletą valandų. Aš gi turiu kentėti kiekvieną dieną. Mano kančia ir skausmai yra sunkesni! Bet brangieji, tai netiesa. Viešpats Jėzus šiai vienuolei atsakė labai griežtai. Jis atsakė: „Tu kalbi labai kvailai. Ką turi galvoje? Ar nesupratai, kad nuo pat pirmos akimirkos, kai buvau savo motinos įsčiose, aš kentėjau širdyje ir mintyse visa tai, ką vėliau kentėjau fiziniu būdu per savo Kančią ir būdamas ant kryžiaus?“

Tai reiškia, kad Jėzus nuo pat pirmos savo prasidėjimo dienos kiekvieną dieną kentėjo ir paaukojo visą tą Kančią Dievui Tėvui. Dievo Sūnus tapo žmogumi ir iš karto laisvai savo širdyje ir mintyse pradėjo kentėti Savo Kančios skausmus. Jis nuo pat pradžių puikiai žinojo, ką Jam reikės iškentėti. Jis tai žinojo ir tas žinojimas buvo labai skausmingas.

Kai aiškiai suprantame, kad mums reikės kentėti tam tikrą bausmę ar skausmą, būna sunku. Pvz., ar žinote, kas yra mirties bausmė? Dažnai žmogus, kuris būna nuteistas mirties bausme, turi laukti savo eilės mirti. Įsivaizduokite, su kokiu siaubu žmogus laukia savo eilės prie „mirties mašinos“. Kai kurie turi laukti metus, du metus. Vienas toks kalinys sakė: „Kai man pasakė, kad galiu eiti į nuteistųjų skyrių ir laukti eilės prie kartuvių, pasijutau jau miręs“. Būtent taip Jėzus jautėsi kiekvieną dieną. Mirties bausmė, Jo Kančia, laukė Jo kiekvieną dieną – todėl Jis visada kentėjo ir jautėsi miręs. Jis kentėjo ir kentėjo, nes be galo mus myli, brangieji.

Paprašykime Sopulingąją Mariją padėti mums šias dvi savaites susikaupti ir apmąstyti Kristaus Kančią ir meilę mums. Ji visada buvo prie Jėzaus Jo gyvenimo ir Kančios metu, ir nuolat kantriai su Juo kentėjo. Todėl ir mes kantriai neškime savo kančią ir Kryžių paskui Jėzų. Amen.


kun. Shane Pezzutti yra šv. Pijaus X kunigų brolijos prioras Kaune