2023 metų liturginis kalendorius

SAUSIS

Kalbama Švč. Jėzaus Vardo litanija.

 

1 S – Viešpaties Gimimo oktava (Naujieji metai) – I klasė. Privaloma šventė. Giedamas „Veni, Creator“ – vis. atl. Spalva: balta.

2 Pi – Švč. Jėzaus Vardas – II klasė. Spalva: balta.a

3 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

4 T – Eilinė diena – IV klasė. (Kauno arkivyskupijoje: Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė, mirties diena.) Spalva: balta.

5 K – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Telesforo, pop. ir kank., minėjimas. Šventinamas Trijų Karalių vanduo. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

 

Epifanijos laikas

 

6 Pe – Viešpaties Apsireiškimas (Epifanija, Trys Karaliai) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Šventinamas auksas, smilkalai ir mira; kunigas šventina namus, pašventinta kreida ant durų staktų užrašoma +C+M+B ir metų skaičius. Prakartėlėje pastatomos trijų karalių figūros. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis. Spalva: balta.

7 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

8 S – I sekmadienis po Epifanijos, Šv. Šeima – Jėzus, Marija ir Juozapas – II klasė. Spalva: balta.

9 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

10 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

11 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Higino, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

12 K – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

13 Pe – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Krikšto paminėjimas – II klasė. Spalva: balta.

 

EILINIS METŲ LAIKAS

 

14 Š – Šv. Hiliaras, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Felikso, kun. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

15 S – II sekmadienis po Epifanijos – II klasė. Spalva: žalia.

16 Pi – Šv. Marcelis I, pop. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

17 A – Šv. Antanas, abatas – III klasė. Spalva: balta.

18 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Priskos, merg. ir kank., minėjimas. Prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis. Spalva: žalia.

19 K – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Marijaus, Mortos, Audifakso ir Abakumo, kankinių, minėjimas; Šv. karaliaus Kanuto, kank., minėjimas. Spalva: žalia.

20 Pe – Šv. Fabijonas, pop., ir Sebastijonas, kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

21 Š – Šv. Agnietė, merg. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

22 S – III sekmadienis po Epifanijos – II klasė. Spalva: žalia.

23 Pi – Šv. Raimundas Penjafortietis, išp. – III klasė; Šv. Emerencijonos, merg. ir kank., minėjimas. Spalva: balta. Vilniaus arkivyskupijoje: Vilniaus arkikatedros konsekravimo metinės – I klasė. Spalva: balta.

24 A – Šv. Timotiejus, vysk. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

25 T – Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimas – III klasė; Šv. apaštalo Petro minėjimas. Spalva: balta.

26 K – Šv. Polikarpas, vysk. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

27 Pe – Šv. Jonas Auksaburnis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. (Lietuvoje: Pal. Jurgis Matulaitis, vysk. ir išp.) Spalva: balta.

28 Š – Šv. Petras Nolaskas, išp. – III klasė; Šv. Agnietės, merg. ir kank., antrasis minėjimas. Spalva: balta.

29 S – IV sekmadienis po Epifanijos – II klasė. Spalva: žalia.

30 Pi – Šv. Martyna, merg. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

31 A – Šv. Jonas Boskas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

 

VASARIS

 

1 T – Šv. Ignotas (Antiochietis), vysk. ir kank. – III klasė; Spalva: raudona.

2 K – Švč. M. Marijos Apsivalymas (Grabnyčios) – II klasė. Žvakių (grabnyčių) šventinimas ir procesija. Išardoma prakartėlė. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų. Spalva: balta.

3 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Blažiejaus, vysk. ir kank., minėjimas. Palaiminimas su šv. Blažiejaus žvakėmis nuo gerklės ligų. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: žalia.

4 Š – Šv. Andriejus Korsinis, vysk. ir išp. – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

 

SEPTUAGEZIMOS LAIKAS

 

5 S – Septuagezimos sekmadienis – II klasė. Šventinama šv. Agotos duona ir vanduo. Spalva: violetinė.

6 Pi – Šv. Titas, vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Daratos, merg. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

7 A – Šv. Romualdas, abatas – III klasė. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Malda.) Spalva: balta.

8 T – Šv. Jonas Matietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

9 K – Šv. Kirilas Aleksandrietis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Apolonijos, merg. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

10 Pe – Šv. Skolastika, merg. – III klasė. Spalva: balta.

11 Š – Nekaltosios Mergelės Marijos Apsireiškimas (Lurdo Marija) – III klasė. Spalva: balta.

12 S – Seksagezimos sekmadienis – II klasė. Spalva: violetinė.

13 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: violetinė.

14 A – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Valentino, kun. ir kank., minėjimas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančios atminimas.) Spalva: violetinė.

15 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Faustino ir Jovito, kankinių, minėjimas. Spalva: violetinė. (Pal. Mykolas Sopočka.)

16 K – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: violetinė.

17 Pe – Eilinė diena – IV klasė. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Bėgimas į Egiptą.) Spalva: violetinė.

18 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Simeono, vysk. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

19 S – Kvinkvagezimos sekmadienis – II klasė. Po šv. Mišių prasideda 40 valandų Švč. Sakramento adoracija (iki antradienio rytinių šv. Mišių) kaip atgaila už Užgavėnių metu padaromas ir kitas viešas nuodėmes. Spalva: violetinė.

20 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: violetinė.

21 A – Eilinė diena (Užgavėnės) – IV klasė. Spalva: violetinė.

 

GAVĖNIA

Draudžiama dalyvauti triukšminguose pasilinksminimuose (vestuvės, šokiai ir pan.). Penktadieniais einamas Kryžiaus kelias, vakarais giedami Kalvarijos kalnai, sekmadienį giedami „Graudūs verksmai“. Malda „Štai aš“ penktadieniais po šv. Komunijos – vis. atl.

 

Kvadragezimos laikas

 

22 T – Pelenų diena – I klasė. Spalva: violetinė. Privalomas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Šventinami pelenai iš praėjusių metų verbų, po to beriami tikintiesiems ant galvų kaip atgailos ženklas.

23 K – Ketvirtadienis po Pelenų dienos – III klasė; Šv. Petro Damijanio, vysk., išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Spalva: violetinė.

24 Pe – Šv. Motiejus, apaštalas – II klasė; Penktadienio po Pelenų dienos minėjimas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Erškėčių vainikas.) Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Spalva: raudona.

25 Š – Šeštadienis po Pelenų dienos – III klasė. Spalva: violetinė.

26 S – I kvadragezimos (gavėnios) sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

27 Pi – Eilinė diena – III klasė; Šv. Sopulingosios Mergelės Gabrieliaus, išp., minėjimas. Spalva: violetinė.

28 A – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

 

KOVAS

Kalbama Šv. Juozapo litanija.

 

1 T – Gavėnios metų ketvirčio diena – II klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: violetinė.

2 K – Eilinė diena – III klasė. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: violetinė.

3 Pe – Gavėnios metų ketvirčio diena – II klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Ietis ir Vinys.) Spalva: violetinė.

4 Š – Gavėnios metų ketvirčio diena – II klasė; Šv. Kazimiero, išp., minėjimas. Spalva: violetinė. Lietuvoje: Šv. Kazimieras, išp., pirmasis Lietuvos globėjas, pirmasis Vilniaus arkivysk. globėjas – I klasė; ketvirčio dienos minėjimas. Spalva: balta. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Atlaidai Vilniuje. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis.

5 S – II gavėnios sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

6 Pi – Eilinė diena – III klasė; Šv. Perpetuos ir Felicitos, kankinių, minėjimas. Spalva: violetinė.

7 A – Eilinė diena – III klasė; Šv. Tomo Akviniečio, išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Spalva: violetinė.

8 T – Eilinė diena – III klasė; Šv. Dievo Jono, išp., minėjimas. Spalva: violetinė.

9 K – Eilinė diena – III klasė; Šv. Pranciškos Romietės, našlės, minėjimas. Spalva: violetinė.

10 Pe – Eilinė diena – III klasė; Šv. Keturiasdešimties Kankinių minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus švč. Drobulė.) Spalva: violetinė.

11 Š – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

12 S – III gavėnios sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

13 Pi – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

14 A – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

15 T – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

16 K – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

17 Pe – Eilinė diena – III klasė; Šv. Patriko, vysk. ir išp., minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Penkios Žaizdos.) Spalva: violetinė.

18 Š – Eilinė diena – III klasė; Šv. Kirilo Jeruzaliečio, vysk., išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Spalva: violetinė.

19 S – IV gavėnios sekmadienis (Laetare) – I klasė. Spalva: rožinė.

20 Pi – Šv. Juozapas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis ir visuotinės Bažnyčios globėjas – I klasė (perkelta iš 19 d.); Eilinės dienos minėjimas. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Kaišiadorių vyskupijoje: vyskupijos Globėjas. Spalva: balta.

21 A – Eilinė diena – III klasė; Šv. Benedikto, abato, minėjimas. Benediktinų bažn. aplankymas – vis. atl. Spalva: violetinė.

22 T – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

23 K – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

24 Pe – Eilinė diena – III klasė; Šv. Gabrieliaus, arkangelo, minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Spalva: violetinė.

25 Š – Apreiškimas Švč. M. Marijai – I klasė; Eilinės dienos minėjimas. Tobulas pasiaukojimas Jėzui per Mariją pagal šv. Liudviką Grinjoną de Monforą. Prieš tai – 33 dienų pasiruošimas. Spalva: balta.

 

Kančios laikas

Bažnyčioje uždengiami paveikslai ir statulos.

 

26 S – I Kančios sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

27 Pi – Eilinė diena – III klasė; Šv. Jono Damaskiečio, išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Spalva: violetinė.

28 A – Eilinė diena – III klasė; Šv. Jono Kapistrano, išp., minėjimas. (Panevėžio vyskupijoje: Dievo tarnas kun. Alfonsas Lipniūnas, mirties diena.) Spalva: violetinė.

29 T – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

30 K – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

31 Pe – Eilinė diena – III klasė; Švč. M. Marijos Septynių Skausmų minėjimas. Spalva: violetinė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Šv. Pijaus X kunigų brolijoje (Šv. Pijaus X seserų šventė): Švč. M. Marijos Septyni Skausmai – I klasė; Eilinės dienos minėjimas. Spalva: balta.

 

BALANDIS

 

1 Š – Eilinė diena – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: violetinė.

2 S – II Kančios, arba Verbų sekmadienis – I klasė. Šventinamos verbos, vyksta procesija, šv. Mišiose skaitoma Kančios istorija pagal Matą. Spalva: violetinė.

3 Pi – Didžiosios savaitės pirmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

4 A – Didžiosios savaitės antradienis – I klasė. Kančios istorija pagal Morkų. Spalva: violetinė.

5 T – Didžiosios savaitės trečiadienis – I klasė. Kančios istorija pagal Luką. Vakare giedama Aušrinė ir Laudės (vad. „Tenebrae“), kurių metu gesinamos trikampio šviestuvo žvakės. Spalva: violetinė.

6 K – Viešpaties Vakarienės ketvirtadienis (Didysis ketvirtadienis) – I klasė. Rytą vyskupas katedroje šventina ligonių aliejų, katechumenų aliejų ir šv. krizmą, kurie bus naudojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Paskutinio patepimo ir Kunigystės sakramentus. Vakare – Paskutinės vakarienės Mišios, kojų plovimas, Švč. Sakramento pernešimas į garbinimo altorių, giedant „Pange lingua“ (vis. atl.), altorių nudengimas. Naktinė Švč. Sakramento adoracija. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų. Spalva: violetinė, Mišiose: balta.

7 Pe – Viešpaties Kančios ir Mirties penktadienis (Didysis penktadienis) – I klasė. Privalomas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Rytą giedamos „Tenebrae“, einamas Kryžiaus kelias. Vakare – Didžiojo penktadienio liturgija: Kančios istorija pagal Joną, devynios maldos, kryžiaus nudengimas ir adoracija (dalyvavimas – vis. atl.), Improperijos (Priekaištai), Komunijos dalinimas. Procesija į Kristaus Kapą, naktinis budėjimas prie jo. Pradedama Dievo Gailestingumo novena. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis. Spalva: juoda/violetinė.

8 Š – Didysis šeštadienis – I klasė. Rytą giedamos „Tenebrae“. Spalva: violetinė.

 

VELYKŲ LAIKAS

 

Velykinis laikas

 

9 S – Prisikėlimo sekmadienis (Velykos) – I klasė. Vidurnaktį – Velykų vigilijos apeigos: šventinama ugnis ir Velykų žvakė, procesija į bažnyčią, diakonas gieda prekoniją, skaitiniai ir maldos, litanija, Krikšto vandens šventinimas, (gali būti iškilmingas Krikštas), Krikšto pažadų atnaujinimas (dalyvavimas – vis. atl.), Prisikėlimo Mišios, Laudės. Velykų rytą – Prisikėlimo apeigos ir procesija aplink bažnyčią, giedant „Linksma diena“, iškilmingos šv. Mišios, šventinami avinėliai, margučiai ir kiti valgiai, kurie valgomi atsigavėjimo pusryčiams. Velykų laiku šventinami namai. Tikintieji nešasi šventintos ugnies ir vandens namo, aplanko ir šv. vandeniu apšlaksto artimųjų kapus. Spalva: balta.

10 Pi – Pirmadienis Velykų oktavoje – I klasė. Spalva: balta.

11 A – Antradienis Velykų oktavoje – I klasė. Spalva: balta.

12 T – Trečiadienis Velykų oktavoje – I klasė. Spalva: balta.

13 K – Ketvirtadienis Velykų oktavoje – I klasė. Spalva: balta.

14 Pe – Penktadienis Velykų oktavoje – I klasė. Spalva: balta.

15 Š – Baltasis šeštadienis – I klasė. Spalva: balta.

16 S – Baltasis sekmadienis, Velykų oktava (Atvelykis) – I klasė. (Dievo Gailestingumo šventė.) Spalva: balta.

17 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Aniceto, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: balta. (Panevėžio vyskupijoje, Kauno arkivyskupijoje: garbingoji Dievo Tarnaitė Marija Kazimiera Kaupaitė, mirties diena.)

18 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

19 T – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

20 K – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

21 Pe – Šv. Anzelmas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

22 Š – Šv. Soteras ir Kajus, popiežiai ir kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

23 S – II sekmadienis po Velykų – II klasė. Spalva: balta. Lietuvoje: Šv. Jurgio, kank., antrojo Lietuvos globėjo, Vilniaus arkivysk. globėjo, minėjimas.

24 Pi – Šv. Fidelis Sigmaringietis, kank. – III klasė. Spalva: raudona.

25 A – Šv. Morkus, evangelistas – II klasė. Didžiosios litanijos (Kryžiaus diena). Procesija giedant Visų šventųjų litaniją ir suplikacijas „Šventas Dieve“. Spalva: raudona.

26 T – Šv. Kletas ir Marcelinas, popiežiai ir kankiniai – III klasė. (Švč. M. Marija, Geroji Patarėja.). Spalva: raudona.

27 K – Šv. Petras Kanizijus, išp. ir Bažn. mok. – III klasė. (Lietuvoje: Trys Vilniaus kankiniai: šventieji Antanas, Jonas ir Eustachijus.) Spalva: balta.

28 Pe – Šv. Kryžiaus Paulius, išp. – III klasė. (Šv. Liudvikas Grinjonas de Monforas, išp.) Spalva: balta.

29 Š – Šv. Petras (Veronietis), kank. – III klasė. Spalva: raudona.

30 S – III sekmadienis po Velykų – II klasė. Spalva: balta.

 

GEGUŽĖ

Kasdien vakarais rengiamos gegužinės pamaldos: prie gėlėmis papuošto Marijos altoriaus ar paveikslo giedama Švč. M. Marijos litanija, giesmė „Sveika, Marija, Motina Dievo“, kalbama šv. Bernardo malda „Atsimink“.

 

1 Pi – Šv. Juozapas Darbininkas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis, išp. – I klasė. Spalva: balta.

2 A – Šv. Atanazas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

3 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Aleksandro I, pop., Evencijaus ir Teodulo, kankinių, ir šv. Juvenalio, vysk. ir išp., minėjimas. (Šv. Kryžiaus atradimas. Šventinami kryžiai.) Spalva: balta.

4 K – Šv. Monika, našlė – III klasė. (Lietuvoje: Pal. Mykolas Giedraitis, išp.) Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

5 Pe – Šv. Pijus V, pop. ir išp. – III klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

6 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. (Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas, Lotynų vartuose; Šv. Dominykas Savio, išp.) Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

7 S – IV sekmadienis po Velykų – II klasė. Motinos diena. Palaiminimas motinoms. Vakare leidžiamos vienos gedulingosios Mišios (II klasė) už mirusias motinas. Spalva: balta.

8 Pi – Eilinė diena – IV klasė. (Švč. M. Marija, Visų Šventųjų Karalienė ir Gražiosios Meilės Motina; Švč. M. Marija, Visų Malonių Tarpininkė; Švč. M. Marija, Švč. Jėzaus Širdies Valdovė; Šv. Mykolo, arkangelo, apsireiškimas.) Spalva: balta.

9 A – Šv. Grigalius Nazianzietis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

10 T – Šv. Antoninas, vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Gordijono ir Epimacho, kank., minėjimas. Spalva: balta. Kaišiadorių vyskupijoje: katedros konsekravimo metinės – I klasė. Spalva: balta.

11 K – Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai – II klasė. Spalva: raudona.

12 Pe – Šv. Nerėjas, Achilas ir Domicelė, merg., bei Pankratas, kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

13 Š – Šv. Robertas Belarminas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

14 S – V sekmadienis po Velykų – II klasė. Spalva: balta.

15 Pi – Šv. Jonas Krikštytojas Salietis, išp. – III klasė. (Šv. artojas Izidorius, išp.) Mažosios litanijos, arba maldavimai (Kryžiaus dienos). Einama procesija, aplankant tris kryžius laukuose, giedama Visų šventųjų litanija, kunigas laimina laukus, giedamos suplikacijos „Šventas Dieve“, giesmė „Viešpatie Karaliau“. Spalva: balta.

16 A – Šv. Ubaldas, vysk. ir išp. – III klasė. (Šv. Andriejus Bobolė, kank.; Šv. Jonas Nepomukas, kank.) Mažosios litanijos, arba maldavimai (Kryžiaus dienos). Einama procesija. Spalva: balta.

17 T – Žengimo į dangų vigilija – II klasė; Šv. Paskalio Bailono, išp., minėjimas. Mažosios litanijos, arba maldavimai (Kryžiaus dienos). Einama procesija. Spalva: balta.

 

Žengimo į dangų laikas

 

18 K – Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Po Evangelijos užgesinama Velykų žvakė, rengiama procesija. Spalva: balta.

19 Pe – Šv. Petras Celestinas, pop. ir išp. – III klasė; Šv. Pudencijonos, merg., minėjimas. Prasideda pasiruošimo Sekminėms novena – „Veni Creator“. Spalva: balta.

20 Š – Šv. Bernardinas Sienietis, išp. – III klasė. (Švč. M. Marija, Apaštalų Karalienė.) Spalva: balta.

21 S – Sekmadienis po Žengimo į dangų – II klasė. Spalva: balta.

22 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

23 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

24 T – Eilinė diena – IV klasė. (Švč. M. Marija, Krikščionių Pagalba.) Spalva: balta.

25 K – Šv. Grigalius (VII), pop. ir išp. – III klasė; Šv. Urbono I, pop. ir kank., minėjimas. (Šiaulių vyskupijoje: Dievo tarnaitė Barbora Žagarietė, minėjimo diena.) Spalva: balta.

26 Pe – Šv. Pilypas Neris, išp. – III klasė; Šv. Eleuterijaus, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

27 Š – Sekminių vigilija – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.

 

Sekminių oktava

 

28 S – Sekminių sekmadienis – I klasė. Rengiama procesija. „Veni, Creator“ giedojimas – vis. atl. Spalva: raudona.

29 Pi – Pirmadienis Sekminių oktavoje – I klasė. Spalva: raudona.

30 A – Antradienis Sekminių oktavoje – I klasė. Spalva: raudona.

31 T – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.

 

BIRŽELIS

Kasdien vakarais rengiamos birželinės pamaldos: prie Švč. Jėzaus Širdies altoriaus ar paveikslo giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija, giesmė „Iš šios žemelės“, kalbama malda „Gerasis Jėzau“.

 

1 K – Ketvirtadienis Sekminių oktavoje – I klasė. Spalva: raudona. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų. Spalva: raudona.

2 Pe – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis. Spalva: raudona.

3 Š – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis. Spalva: raudona.

 

EILINIS METŲ LAIKAS

 

4 S – I sekmadienis po Sekminių, Švenčiausiosios Trejybės šventė – I klasė. Brevijoriaus Primoje giedamas šv. Atanazo tikėjimo išpažinimas „Quicumque“. Spalva: balta. Tėvo diena. Palaiminimas tėvams. Vakare leidžiamos vienos gedulingosios Mišios (II klasė) už mirusius tėvus.

5 Pi – Šv. Bonifacas, vysk. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona. Telšių vyskupijoje: Šv. Justinas, kankinys, vyskupijos globėjas – I klasė (perkelta iš VI.1).

6 A – Šv. Norbertas, vysk. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.

7 T – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

8 K – Švenčiausiojo Kristaus Kūno šventė (Devintinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Einama iškilminga procesija su Švč. Sakramentu, aplankant keturis lauke papuoštus altorius (dalyvavimas – vis. atl.). Šventinami iš devynių žolynų ar gėlių supinti vainikai, laiminamos šeimos su vaikais. Spalva: balta.

9 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Primo ir Felicijono, kankinių, minėjimas. (Švč. M. Marija, Malonės Motina.) Spalva: žalia.

10 Š – Šv. karalienė Margarita, našlė – III klasė. Spalva: balta.

11 S – II sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

12 Pi – Šv. Jonas Fakundas, išp. – III klasė; Šv. Bazilido, Kirino, Naboro ir Nazarijaus, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

13 A – Šv. Antanas Paduvietis, išp. ir Bažn. mok. (Antaninės) – III klasė. Vilkaviškio vyskupijoje: vyskupijos globėjas – I klasė. Spalva: balta.

14 T – Šv. Bazilijus Didysis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. (Lietuvoje: Pal. Teofilius Matulionis, vysk. ir kank.) Spalva: balta.

15 K – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Vito, Modesto ir Krescencijos, kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

16 Pe – Švenčiausiosios Jėzaus Širdies šventė – I klasė. Malda „Gerasis Jėzau“ – vis. atl. Spalva: balta.

17 Š – Šv. Grigalius Barbadikas, vysk. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.

18 S – III sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia. (Vilniaus arkivyskupijoje: Dievo tarnas arkivysk. Julijonas Steponavičius, mirties diena.)

19 Pi – Šv. Julijona Falkonieri, merg. – III klasė; Šv. Gervazo ir Protazo, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

20 A – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Silverijaus, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: žalia.

21 T – Šv. Aloyzas Gonzaga, išp. – III klasė. Spalva: balta.

22 K – Šv. Paulinas (Nolietis), vysk. ir išp. – III klasė. (Eucharistinė Jėzaus Širdis.) Spalva: balta.

23 Pe – Joninių vigilija – II klasė. Joninių laužo šventinimas. Spalva: violetinė.

24 Š – Šv. Jono Krikštytojo Gimimas (Joninės) – I klasė. Kauno arkivyskupijoje: arkivyskupijos globėjas. Spalva: balta.

25 S – IV sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

26 Pi – Šv. Jonas ir Paulius, kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

27 A – Eilinė diena – IV klasė. (Švč. M. Marija, Nuolatinė Gelbėtoja.) Spalva: žalia.

28 T – Petrinių vigilija – II klasė. Spalva: violetinė.

29 K – Šv. Petras ir Paulius, apaštalai (Petrinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Bazilikos ar katedros aplankymas – vis. atl.; vyskupo palaiminto krucifikso ar rožančiaus pamaldus naudojimas – vis. atl. Spalva: raudona.

30 Pe – Šv. Pauliaus, apaštalo, paminėjimas – III klasė; Šv. Petro, apaštalo, minėjimas. Spalva: raudona.

 

LIEPA

Kalbama Brangiausiojo Kristaus Kraujo litanija.

 

1 Š – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Brangiausiasis Kraujas – I klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis. Spalva: raudona.

2 S – V sekmadienis po Sekminių – II klasė; Švč. M. Marijos Apsilankymo minėjimas. Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Spalva: žalia.

3 Pi – Šv. Ireniejus, vysk., kank. ir Bažn. mok. Spalva: raudona.

4 A – Eilinė diena – IV klasė. (Visų šventųjų aukščiausiųjų pontifikų paminėjimas.) Spalva: žalia.

5 T – Šv. Antanas Marija Zakarijas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

6 K – Eilinė diena – IV klasė. (Šv. Marija Goreti, merg. ir kank.) Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: žalia.

7 Pe – Šv. Kirilas ir Metodijus, vyskupai ir išpažinėjai – III klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

8 Š – Šv. karalienė Elžbieta, našlė – III klasė. Spalva: balta.

9 S – VI sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

10 Pi – Šv. Septyni Broliai, kankiniai, bei šv. Rufina ir Sekunda, mergelės ir kankinės (Miegantieji Broliai) – III klasė. Spalva: raudona.

11 A – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Pijaus I, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: žalia.

12 T – Šv. Jonas Gualbertis, abatas – III klasė; Šv. Naboro ir Felikso, kankinių, minėjimas. Spalva: balta. Vilniaus arkivyskupijoje: Šv. Bonifacas (Brunonas), vysk. ir kank., antrasis arkivyskupijos globėjas – II klasė. Spalva: raudona. (Vilkaviškio vyskupijoje: Pal. Jurgio Matulaičio, vysk. ir išp., beatifikacijos diena. Atlaidai Marijampolėje.)

13 K – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia. Kauno arkivyskupijoje: Kauno arkikatedros konsekravimo metinės – I klasė. Spalva: balta.

14 Pe – Šv. Bonaventūra, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

15 Š – Šv. imperatorius Henrikas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

16 S – VII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

17 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Alekso, išp., minėjimas. Spalva: žalia.

18 A – Šv. Kamilas Lelietis, išp. – III klasė; Šv. Simforozos ir septynių jos sūnų, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

19 T – Šv. Vincentas Paulietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

20 K – Šv. Jeronimas Emilijanis, išp. – III klasė; Šv. Margaritos, merg. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

21 Pe – Šv. Laurynas Brunduzietis, išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Praksedos, merg., minėjimas. Spalva: balta.

22 Š – Šv. Marija Magdalena, atgailotoja – III klasė. (Švč. M. Marija, Gailestingumo Motina.) Spalva: balta.

23 S – VIII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

24 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Kristinos, merg. ir kank., minėjimas. Spalva: žalia.

25 A – Šv. Jokūbas, apaštalas – II klasė; Šv. Kristoforo, kank., minėjimas. Spalva: raudona.

26 T – Šv. Ona, Švč. M. Marijos Motina (Oninės) – II klasė. Spalva: balta.

27 K – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Pantaleono, kank., minėjimas. Spalva: žalia.

28 Pe – Šv. Nazarijus ir Celsas, kankiniai, Viktoras I, pop. ir kank., bei Inocentas I, pop. ir išp. – III klasė. Spalva: raudona.

29 Š – Šv. Morta, merg. – III klasė; Šv. Felikso, Simplicijaus, Faustino ir Beatričės, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

30 S – IX sekmadienis po Sekminių – II klasė. Kryžių kalno atlaidai. Spalva: žalia.

31 Pi – Šv. Ignacas (Lojola), išp. – III klasė. Jėzuitų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

 

RUGPJŪTIS

 

1 A – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Makabėjų, kankinių, minėjimas. (Šv. apaštalas Petras Pančiuose.) Spalva: žalia.

2 T – Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Stepono I, pop. ir kank., minėjimas. Porciunkulės atlaidai. Bazilikos, katedros, parapinės ar pranciškonų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

3 K – Eilinė diena – IV klasė. (Šv. Stepono, pirmojo kankinio, Radimas.) Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: žalia.

4 Pe – Šv. Dominykas, išp. – III klasė. Dominikonų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

5 Š – Šv. Marijos Snieginės bazilikos pašventinimas – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

6 S – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Atsimainymas – II klasė. Spalva: balta.

7 Pi – Šv. Kajetonas, išp. – III klasė; Šv. Donato, vysk. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

8 A – Šv. Jonas Marija Vianėjus, išp. – III klasė; Šv. Kirijako, Largo ir Smaragdo, kank., minėjimas. Spalva: balta.

9 T – Šv. Lauryno vigilija – III klasė; Šv. Romano, kank., minėjimas. Spalva: violetinė.

10 K – Šv. Laurynas, kank. – II klasė. Spalva: raudona.

11 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Tiburcijaus ir Zuzanos, merg., kankinių, minėjimas. (Šv. Filomena, merg. ir kank.) Spalva: žalia.

12 Š – Šv. Klara, merg. – III klasė. Spalva: balta.

13 S – XI sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

14 Pi – Žolinės vigilija – II klasė; Šv. Euzebijaus, išp., minėjimas. (Šv. Meinhardas, vysk., lyvių apaštalas.) Spalva: violetinė.

15 A – Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė) – I klasė. Privaloma šventė. Žolynų ir vaisių laiminimas. Atlaidai Krekenavoje, Pivašiūnuose. Spalva: balta.

16 T – Šv. Joakimas, Švč. M. Marijos Tėvas, išp. – II klasė. (Šv. Rokas, išp.) Spalva: balta.

17 K – Šv. Hiacintas (Jackus), išp. – III klasė. Spalva: balta.

18 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Agapito, kank, minėjimas. (Šv. imperatorienė Elena, našlė.) Spalva: žalia.

19 Š – Šv. Jonas Eudas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

20 S – XII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

21 Pi – Šv. Joana Pranciška Fremiot de Šantal, našlė – III klasė. Spalva: balta.

22 A – Švč. M. Marijos Nekaltoji Širdis – II klasė; Šv. Timotiejaus, Ipolito ir Simforijono, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

23 T – Šv. Pilypas Benetis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

24 K – Šv. Baltramiejus, apaštalas – II klasė. Spalva: raudona.

25 Pe – Šv. karalius Liudvikas (IX), išp. – III klasė. Spalva: balta.

26 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Zefirino, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: žalia. (Švč. M. Marija, Ligonių Sveikata.) Vilniaus arkivyskupijoje: Šv. Kazimiero, arkivyskupijos globėjo, relikvijų perkėlimas – II klasė. Spalva: balta.

27 S – XIII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

28 Pi – Šv. Augustinas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Hermio, kank., minėjimas. Augustinų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

29 A – Šv. Jono Krikštytojo Nukirsdinimas – III klasė; Šv. Sabinos, kank., minėjimas. Spalva: raudona.

30 T – Šv. Rožė Limietė, merg. – III klasė; Šv. Felikso ir Adaukto, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

31 K – Šv. Raimundas Nonatas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

 

RUGSĖJIS

 

1 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Egidijaus, abato, minėjimas; Šv. Dvylikos Brolių, kankinių, minėjimas. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: žalia.

2 Š – Šv. karalius Steponas, išp. – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

3 S – XIV sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia. Šv. Pijaus X kunigų brolijoje: Šv. Pijus X, pop. ir išp., šventasis globėjas – I klasė; sekmadienio minėjimas. Spalva: balta.

4 Pi – Eilinė diena – IV klasė. (Švč. Mergelė Marija, Dieviškojo Ganytojo Motina.) Spalva: žalia.

5 A – Šv. Laurynas Justinijanis, vysk. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.

6 T – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

7 K – Eilinė diena – IV klasė. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: žalia.

8 Pe – Švč. M. Marijos Gimimas (Šilinė) – II klasė, Lietuvoje – I klasė. Šv. Adrijono, kank., minėjimas. Sėklos ir pasėlių laiminimas. Atlaidai Šiluvoje, Trakuose. Spalva: balta.

9 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Gorgonijaus, kank., minėjimas. Spalva: balta.

10 S – XV sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

11 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Proto ir Hiacinto, kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

12 A – Švenčiausiasis Marijos Vardas – III klasė. Spalva: balta.

13 T – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

14 K – Švč. Kryžiaus Išaukštinimas – II klasė. Šventinami kryžiai. Spalva: raudona.

15 Pe – Švč. M. Marijos Septyni Skausmai (Marija Sopulingoji) – II klasė; Šv. Nikomedo, kank., minėjimas. Šv. Pijaus X kunigų brolijoje (Brolijos oblačių šventė) – I klasė. Spalva: balta.

16 Š – Šv. Kornelijus, pop., ir Kiprijonas, vysk., kankiniai – III klasė; Šv. Eufemijos, merg., Liucijos ir Geminijono, kankinių, minėjimas. Spalva: raudona.

17 S – XVI sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

18 Pi – Šv. Juozapas Kupertinietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

19 A – Šv. Januarijus, vysk., ir draugai, kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

20 T – Rugsėjo metų ketvirčio diena – II klasė; Šv. Eustachijaus ir draugų, kankinių, minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: violetinė.

21 K – Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas – II klasė. Spalva: raudona.

22 Pe – Rugsėjo metų ketvirčio diena – II klasė; Šv. Tomo Vilanoviečio, vysk. ir išp., minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Spalva: violetinė.

23 Š – Rugsėjo metų ketvirčio diena – II klasė; Šv. Lino, pop. ir kank., minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: violetinė.

24 S – XVII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

25 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

26 A – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Kiprijono ir Justinos, merg., kankinių, minėjimas. (Kauno arkivyskupijoje: Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė, mirties diena.) Spalva: žalia.

27 T – Šv. Kozmas ir Damijonas, kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

28 K – Šv. kunigaikštis Vaclovas, kank. – III klasė. Spalva: raudona.

29 Pe – Šv. Mykolo, arkangelo, bazilikos pašventinimas – I klasė. Spalva: balta.

30 Š – Šv. Jeronimas, kun., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

 

SPALIS

Kasdien kalbamas ar giedamas šv. Rožančius.

 

1 S – XVIII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia. Leidžiamos 1 giedotinės ir 1 skaitytinės arba dvejos skaitytinės votyvinės Švč. M. Marijos Rožančinės Mišios (II klasė, sekmadienio minėjimas, spalva: balta).

2 Pi – Šv. Angelai Sargai – III klasė. Spalva: balta.

3 A – Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, merg. – III klasė. Spalva: balta.

4 T – Šv. Pranciškus (Asyžietis), išp. – III klasė. Pranciškonų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

5 K – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Placido ir draugų, kankinių, minėjimas. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). (Šv. Faustina Kovalska.) Spalva: žalia.

6 Pe – Šv. Brunonas, išp. – III klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

7 Š – Švč. M. Marija Rožančinė – II klasė; Šv. Morkaus I, pop. ir išp., minėjimas. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis. Spalva: balta.

8 S – XIX sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

9 Pi – Šv. Jonas Leonardis, išp. – III klasė; Šv. Dionizo, vysk., Rustiko ir Eleuterijaus, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

10 A – Šv. Pranciškus Borgijas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

11 T – Švč. M. Marijos Motinystė – II klasė. Spalva: balta.

12 K – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

13 Pe – Šv. karalius Edvardas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

14 Š – Šv. Kalikstas I, pop. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

15 S – XX sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

16 Pi – Šv. Jadvyga, našlė – III klasė. (Švč. M. Marijos Tyrumas.) Spalva: balta.

17 A – Šv. Margarita Marija Alakok, merg. – III klasė. Spalva: balta.

18 T – Šv. Lukas, evangelistas – II klasė. Spalva: raudona.

19 K – Šv. Petras Alkantarietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

20 Pe – Šv. Jonas Kantijus, išp. – III klasė. Spalva: balta.

21 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Hilarijono, abato, minėjimas; Šv. Uršulės ir draugių, mergelių ir kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

22 S – XXI sekmadienis po Sekminių – II klasė. Pasaulio misijų diena, meldžiamės už misionierius. Spalva: žalia.

23 Pi – Šv. Antanas Marija Klaretas, vysk. ir išp. – III klasė. (Švenčiausiasis Atpirkėjas.) Spalva: balta.

24 A – Šv. Rapolas, arkangelas – III klasė. Spalva: balta.

25 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Krizanto ir Darijos, kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

26 K – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Evaristo, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: žalia.

27 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

28 Š – Šv. Simonas ir Judas Tadas, apaštalai – II klasė. (Šiaulių vyskupijoje: Dievo tarnas kun. Ignacas Štachas, mirties diena.) Spalva: raudona.

29 S – Mūsų Viešpats Jėzus Kristus Karalius – I klasė. Pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas – vis. atl. Spalva: balta.

30 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

31 A – Eilinė diena – IV klasė; Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: žalia.

 

LAPKRITIS

 

1 T – Visi Šventieji – I klasė. Privaloma šventė. XI. 1–8 dienomis kapinių aplankymas – vis. atl. už mirusius. Kapai sutvarkomi, šlakstomi šv. vandeniu, uždegamos žvakės, giedamas „Viešpaties Angelas“, „Mirusiojo vardo paminėjimas“. (Šv. Pijaus X kunigų brolijos įsteigimas 1970 m.) Spalva: balta.

2 K – Visų mirusių tikinčiųjų paminėjimas (Vėlinės) – I klasė. Leidžiamos trejos gedulingos šv. Mišios. Procesija į kapines. Bažnyčios aplankymas – vis. atl. už mirusius. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų. Spalva: juoda.

3 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: žalia.

4 Š – Šv. Karolis (Boromiejus), vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Vitalio ir Agrikolos, kankinių, minėjimas. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

5 S – XXIII sekmadienis po Sekminių – II klasė. (Šventosios Relikvijos.) Spalva: žalia.

6 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

7 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

8 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Keturių Karūnuotųjų kankinių minėjimas. (Vilniaus arkivyskupijoje: Dievo tarnas arkivysk. Mečislovas Reinys, mirties diena.) Spalva: žalia.

9 K – Švč. Išganytojo (Laterano) arkibazilikos pašventinimas – II klasė; Šv. Teodoro, kank., minėjimas. Katedros aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

10 Pe – Šv. Andriejus Avelinas, išp. – III klasė; Šv. Trifono, Respicijaus ir Nimfos, merg., kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

11 Š – Šv. Martynas, vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Meno, kank., minėjimas. Spalva: balta.

12 S – V papildomas sekmadienis kaip po Epifanijos – II klasė. Spalva: žalia.

13 Pi – Šv. Didakas, išp. – III klasė. (Šv. Stanislovas Kostka, išp.) Spalva: balta.

14 A – Šv. Juozapatas (Kuncevičius), vysk. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

15 T – Šv. Albertas Didysis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

16 K – Šv. Gertrūda, merg. – III klasė. (Švč. Mergelės Marijos Globa.) Spalva: balta. Lietuvoje: Aušros Vartų Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina – I klasė. Atlaidai Vilniuje. Spalva: balta.

17 Pe – Šv. Grigalius Stebukladarys, vysk. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.

18 Š – Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bazilikų pašventinimas – III klasė. (Telšių vyskupijoje: Dievo tarnas vysk. Vincentas Borisevičius, mirties diena.) Spalva: balta.

19 S – VI papildomas sekmadienis kaip po Epifanijos – II klasė. Spalva: žalia.

20 Pi – Šv. Feliksas Valua, išp. – III klasė. (Šv. Rapolas Kalinauskas, išp.) Spalva: balta.

21 A – Švč. M. Marijos Paaukojimas – III klasė. Spalva: balta.

22 T – Šv. Cecilija, merg. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

23 K – Šv. Klemensas I, pop. ir kank. – III klasė; Šv. Felicitos, kank., minėjimas. Spalva: raudona.

24 Pe – Šv. Kryžiaus Jonas, išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Krizogono, kank., minėjimas. Spalva: balta.

25 Š – Šv. Kotryna (Aleksandrietė), merg. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

26 S – XXIV ir paskutinis sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

27 Pi – Eilinė diena – IV klasė. (Stebuklingojo medalikėlio Nekaltoji Mergelė Marija.) Spalva: žalia.

28 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

29 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Saturnino, kank., minėjimas. Spalva: žalia.

30 K – Šv. Andriejus, apaštalas – II klasė. Spalva: raudona.

 

GRUODIS

 

1 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: žalia.

2 Š – Šv. Bibijona, merg. ir kank. – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: raudona.

 

ADVENTAS

Draudžiama dalyvauti triukšminguose pasilinksminimuose (vestuvės, šokiai ir pan.). Pastatomas advento vainikas su trimis violetinėmis ir viena rausva žvake (kiekvieną advento sekmadienį uždegama viena žvake daugiau), ant altoriaus – rarotinė žvakė su baltu ar žydru kaspinu Marijos Nekalto Prasidėjimo garbei. Sekmadieniais prieš aušrą ar kitomis dienomis giedamos Rarotos – votyvinės Mišios Švč. M. Marijos garbei (II klasė) su įžangine giesme „Rorate caeli“. Giedamos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo valandos.

 

3 S – I advento sekmadienis – I klasė. Kalėdaičių šventinimas. Spalva: violetinė.

4 Pi – Šv. Petras Auksažodis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Eilinės dienos minėjimas; Šv. Barboros, merg. ir kank., minėjimas. (Pal. Kristijonas, vysk., prūsų apaštalas.) Spalva: balta.

5 A – Eilinė diena – III klasė; Šv. Sabo, abato, minėjimas. Spalva: violetinė.

6 T – Šv. Mikalojus, vysk. ir išp. – III klasė; Eilinės dienos minėjimas. Vilniaus arkivyskupijoje: antrasis arkivyskupijos globėjas – II klasė; Eilinės dienos minėjimas. Kauno miesto globėjas. Spalva: balta.

7 K – Šv. Ambraziejus, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Eilinės dienos minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

8 Pe – Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas – I klasė; Eilinės dienos minėjimas. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Spalva: balta.

9 Š – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

10 S – II advento sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

11 Pi – Šv. Damazas I, pop. ir išp. – III klasė; Eilinės dienos minėjimas. Spalva: balta.

12 A – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

13 T – Šv. Liucija, merg. ir kank. – III klasė; Eilinės dienos minėjimas. Spalva: raudona.

14 K – Eilinė diena – III klasė. (Panevėžio vyskupijoje: Dievo tarnaitė Marija Rusteikaitė, mirties diena.) Spalva: violetinė.

15 Pe – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

16 Š – Šv. Euzebijus (Vercelietis), vysk. ir kank. – III klasė; Eilinės dienos minėjimas. (Šiaulių vyskupijoje: Dievo tarnas kun. Pranciškus Budrys, mirties diena.) Spalva: violetinė.

17 S – III advento sekmadienis (Gaudete) – I klasė. XII. 17–23 dienomis giedamos mišparų „O antifonos“. Spalva: rožinė/violetinė.

18 Pi – Eilinė diena – II klasė. (Švč. M. Marijos Laukimasis.)

19 A – Eilinė diena – II klasė. Spalva: violetinė.

20 T – Advento metų ketvirčio diena – II klasė; Eilinės dienos minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. (Pal. Vitas, pirmasis Lietuvos vyskupas, išp.) Spalva: violetinė.

21 K – Šv. Tomas, apaštalas – II klasė; Eilinės dienos minėjimas. Spalva: raudona.

22 Pe – Advento metų ketvirčio diena – II klasė; Eilinės dienos minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Spalva: violetinė.

23 Š – Advento metų ketvirčio diena – II klasė; Eilinės dienos minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. (Švč. M. Marijos ir šv. Juozapo Sužadėtuvės.) Spalva: violetinė.

24 S – Kalėdų vigilija (Kūčios) – I klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Kūčių vakarienė šeimoje, dalijamasi kalėdaičiais. Spalva: violetinė. (Šiaulių vyskupijoje: Dievo tarnas Algirdas Mocius, mirties diena.)

 

KALĖDŲ LAIKAS

 

Viešpaties Gimimo laikas

 

25 Pi – Viešpaties Gimimas (Kalėdos) – I klasė; antrose Mišiose: Šv. Anastazijos, kank., minėjimas. Privaloma šventė. Vidurnaktį – prakartėlės atidarymas, Bernelių (Piemenėlių) Mišios. Dieną dar dvejos šv. Mišios. Spalva: balta.

26 A – Šv. Steponas, pirmasis kankinys – II klasė; Kalėdų oktavos minėjimas. Avižų šventinimas. Spalva: raudona.

27 T – Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas – II klasė; Kalėdų oktavos minėjimas. Šv. Jono vyno ligoniams šventinimas. Spalva: balta.

28 K – Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kank. – II klasė; Kalėdų oktavos minėjimas. Spalva: raudona.

29 Pe – Penktoji Kalėdų oktavos diena – II klasė; Šv. Tomo (Beketo), vysk. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

30 Š – Šeštoji Kalėdų oktavos diena – II klasė. Spalva: balta.

31 S – Sekmadienis Viešpaties Gimimo oktavoje – II klasė. Metų pabaigos pamaldos, „Te Deum“ giedojimas – vis. atl. Spalva: balta.