Šv. Pijaus X kunigų brolijos Generalinių namų oficialus pranešimas dėl komisijos „Ecclesia Dei“ laiško apie Brolijos tikinčiųjų santuokas

2015 m. rugsėjo 1 d. pop. Pranciškus suteikė Šv. Pijaus X kunigų brolijos kunigams leidimą per Šventuosius metus klausyti tikinčiųjų išpažinčių, o 2016 m. lapkričio 20 d. šį leidimą pratęsė nenustatytam laikui. Dabar Generaliniai namai sužinojo, kad Šventasis Tėvas „nusprendė įgalioti vietinių Bažnyčių vyskupus ordinarus duoti leidimus švęsti Brolijos kunigų sielovadinėje globoje esančių tikinčiųjų santuokas“ (Tikėjimo doktrinos kongregacijos 2017 m. kovo 27 d. laiškas, paskelbtas balandžio 4 d.).

Aukščiausiojo pontifiko sprendimu numatoma: „Kiek tai įmanoma, vietos ordinaras turi suteikti įgaliojimą dieceziniam kunigui (arba bet kuriam visiškai reguliarioje kanoninėje būsenoje esančiam kunigui) dalyvauti santuokoje, priimti santuokinį sutikimą iš besituokiančiųjų ir senomis apeigomis aukoti Mišias, kurias gali aukoti ir Brolijos kunigas.“

Laiške taip pat numatoma, kad „ten, kur tai neįmanoma, ar kur nėra diecezinio kunigo, kuris galėtų priimti santuokinį sutikimą, vietos ordinaras atitinkamus įgaliojimus gali suteikti ir Brolijos kunigui, primindamas jam pareigą kuo greičiau vyskupijos kurijai pateikti dokumentus apie sudarytą santuoką“.

Šv. Pijaus X kunigų brolija reiškia Šventajam Tėvui gilų dėkingumą už jo sielovadinį rūpestį, kad būtų panaikintos „bet kokios abejonės dėl santuokos sakramento galiojimo“. Pop. Pranciškus aiškiai nori, kad, kaip ir išpažinties atveju, visi tikintieji, trokštantys susituokti dalyvaujant Šv. Pijaus X brolijos kunigui, galėtų tai padaryti nesijaudindami dėl sakramento galiojimo. Reikia tikėtis, kad ir visi vyskupai jaučia tokį patį sielovadinį rūpestį.

Kaip ir iki šiol, prieš priimdami besituokiančiųjų sutikimą pagal tradicinį Šventosios Bažnyčios ritualą, Šv. Pijaus X brolijos kunigai ištikimai stengsis parengti būsimus sutuoktinius santuokai pagal nekintamą Kristaus mokymą apie šios sąjungos vienybę ir neišardomumą (žr.: Mt 19, 6).

Mencingenas, 2017 m. balandžio 4 d.

Tikėjimo doktrinos kongregacijos laiškas (angliškai)