Proto prisikėlimas (velykinis pamokslas)

Pamokslas, pasakytas 2018 m. balandžio 1 d. Kaune. Teksto kalba netaisyta

Brangūs tikintieji, nuoširdžiai sveikinu visus Jus su šventom Velykom. Mes meldžiamės, kad mūsų Viešpats Jėzus Kristus, tikras Dievas ir tikras žmogus pripildytų Jūsų širdis šiandien tikėjimu, didele viltimi, Dievo meile, tikru džiaugsmu, ir stiprybe išlaikyti Katalikų Tradiciją Lietuvoje. Brangieji, Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

 

Po šventos gavėnios, atgailos laikotarpio ir Didžiosios Savaitės mes galiausiai pradėjome Velykų laikotarpį. Yra, iš tikrųjų nauja diena...naujas laikotarpis...nauja pradžia.

 

Brangieji, supraskite, kad be Dievo (Švenčiausiosios Trejybės), be Katalikų tikėjimo, be Dievo malonės ir pagalbos mes gyventume tamsoje. Mums reikia šviesos...antgamtinės šviesos. Dievo Sūnus tapo žmogumi tam, kad būtų mūsų šviesa šiame pasaulyje. Jis yra gerasis ganytojas, šviesa, kuri veda mus per šį nuodėmingą pasaulį, kuris yra pilnas klaidų, erezijų, nuodėmių, ir pagundų. Mes meldėmės vakar, „Garbingai prisikeliančio Kristaus šviesa – Teišsklaido širdies ir proto tamsumas.“

 

Per daug, daug metų Katalikų Bažnyčia naudoja tokią didelę žvakę (Paschalą) kaip Kristaus ir pasaulio šviesos, simbolį. Pvz., jeigu Jūs aplankysite Romos Baziliką, tai pamatysite tokių labai didelių ir senų Paschalo žvakidžių. Tai yra tikra Katalikų Tradicija.

 

Šiandien, žvelgdami į Paschalo žvakę ir regėdami jos šviesą, turime mąstyti apie mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kaip šventąją šviesą, atėjusią į nuodėmių ir tamsos kupiną pasaulį. Mūsų Viešpats atėjo tam, kad apšviestų šį tamsų pasaulį.

 

Ypač, brangieji, Jo mokymas (tradicinis Katalikų mokymas) ir Dievo Sakramentų malonė apšviečia mūsų protą ir uždega mūsų širdis, kad galėtume Jį sekti ir mylėti. Daug protestantų, stačiatikių, ir kitų (taip vadinimų) krikščionių (modernistų) švenčia Velykas lygiai taip pat ir sakė kad jie tiki į Jėzų Kristų. Bet jie neišlaiko Kristaus mokymo ir vis dėlto jie yra už Katalikų Bažnyčios ir todėl – už Kristaus Bažnyčios. Mūsų Viešpats sako, „Ne kiekvienas, kuris man šaukia: 'Viešpatie, Viešpatie!', įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią.“ Dievo valia yra išlaikyti Jo Mokymą ir gyventi pagal tą Mokymą.

 

Šventasis Paulius sako mums šiandien, “Broliai: Išmeskite senąjį raugą, kad taptumėte nauju maišymu.” Brangieji, išraukime iš mūsų širdies senąjį “aš”, tai yra savanaudišką “aš”, nuodėmingą “aš”, prietaringą „aš“, modernistinį „aš“, kad taptume tradiciniais katalikais...Tradicijai ištikimais Katalikais. Ką tai reiškia? Tradiciniai katalikai arba Tradicijai ištikimi Katalikai reiškia vienu žodžiu...būti tikrais Katalikais. Tai yra, Katalikas, kuris išlaiko Bažnyčios Mokymą ir bando gyventi pagal tą mokymą.

 

Reikia prisikelti su Kristumi šiandien brangieji. Per Krikštą mūsų siela tam tikra prasme atgimsta. Bet, mūsų protas taip pat turi, kaip sakyti, atgimti. Mes ne angelai. Angelai gauna visą žinojimą iš pradžių. Bet mes turime studijuoti ir skaityti, jeigu norime suprasti ir žinoti. Todėl, pirmiausiai, mūsų protas turi prisikelti. Mūsų protas turi išeiti iš tamsos ir klaidingo pasaulio. Tiek daug klaidų! Tiek daug tamsos! Todėl, tai turi būti pirmiausias dalykas: Proto prisikėlimas. Mūsų Išganytojas ir Bažnyčios tradicinis mokymas turi išgydyti mūsų protą. Be tradicinio Bažnyčios mokymo mes nukrisime į klaidingą pamaldumą ir prietaringumą ar į ereziją ar į modernizmą. Turime studijuoti, skaityti, diskutuoti apie Katalikų mokymą. Aišku, taip pat turime melstis, bet malda be sveiko mokymo yra labai pavojinga malda. Skirkite laiko studijuoti Tradicijos Popiežių enciklikas (Pijus IX, X, XI, XII)..Katekizmą...Šv. Tomą Akvinietą... Arkivyskupo Lefebvro knygas. Sveikas protas turi būti pirmas tikslas, uždavinys.

 

Kaip tikra filosofija moko mus, etika (moralė) priklauso nuo metafizikos ir epistemologijos (ir religijos). Tai reiškia, kad mūsų veiksmai, žodžiai, veiklos, ir darbai (kaip mes gyvename...etika) priklauso nuo ką mes tikime (metafizika ir epistemologija, religija). Valia (tai yra etikos sritys) seka paskui proto (tai yra metafizikos ir epistemologijos sritys). Todėl, protas turi būti sveikas!  Mūsų protas turi būti sveikas. Kaip? Kasdien turime gerti Bažnyčios mokymo vaistus. Studiuokite! Skaitykite!  Susirinkite į grupelę tam, kad studijuoti kartu.

 

“Broliai: Išmeskite senąjį raugą, kad taptumėte nauju maišymu.”

 

Kai mūsų protas yra sveikesnis Bažnyčios mokymu po to mes galime melstis geriau, priimti sakramentus geriau, ir pradėti ugdyti dorybės ir tikrą vidinį ir dvasinį gyvenimą. Pamaldumas ir malda turi išeiti iš sveiko katalikiško proto. Tai yra, galima sakyti, valios prisikėlimas.

 

Tradiciniai Katalikai, Tradicijai ištikimi Katalikai...tai yra žmonės kurie turi sveiką protą ir sveika valią ir kurie nori išlaikyti Tradiciją. Kodėl išlaikyti Tradiciją? Mes išlaikome Tradiciją ir Bažnyčios mokymą tam, kad liktume Katalikais. Šios Bažnyčios krizė yra rimtas dalykas. Šiuo metu yra labai pavojinga ir sunku likti Katalikais. Krizė nereiškia tik, kad yra keletas problemų. Krizė reiškia, kad yra tiek daug rimtų ir pavojingų problemų, kad situacija Bažnyčioje rodo būtinybės būklę ar netgi ekstremalią situaciją. Kaip sakiau daug kartu, Katalikai virsta protestantais ir jie nesupranta, kad jie virsta protestantais. Vis dėlto mums reikia proto prisikėlimo.

 

Su Švč. M. Marija džiaukimės šiandien, kad mūsų Viešpats prisikėlė ir nugalėjo tamsą ir klaidą. Jis yra mūsų šviesa. Priimkime Komunija šiandien ir paprašykime, kad Jis išgydytų mūsų protą tam, kad galėtume teisingai mylėti ir garbinti Jį.

 

Taip pat Šv. Paulius sako mums šiandien, “Tad švęskime šventes ne su senu raugu, ne su blogybės ir nelabumo raugu, bet su nerauginta tyros širdies ir tiesos duona.” Amen.

 

Kun. Shane Pezzutti FSSPX yra šv. Pijaus X kunigų brolijos prioras Kaune. Jis kilęs iš JAV, ir lietuvių kalba nėra jo gimtoji. Pamokslo kalba netaisyta.