Liturginis kalendorius

Bažnyčios liturginiuose metuose šventės yra susietos arba su savaitės, arba su mėnesio dienomis, todėl susidaro du tarpusavyje persipynę švenčių ciklai: liturginių laikų ciklas ir švenčių ciklas.

Liturginės dienos gali būti sekmadieniai, eilinės savaitės dienos, vigilijos (švenčių išvakarės), oktavos (didelių švenčių minėjimas per aštuonias dienas) bei šventės. Visos šios dienos dar skirstomos į keturias iškilmingumo klases, taip pat yra kai kurių švenčių minėjimai.

Kalendoriuje surašyti:

- visuotinėje Bažnyčioje ir Lietuvos vyskupijose švenčiamų liturginių dienų oficialūs pavadinimai, skliausteliuose – kai kurių švenčių įprasti lietuviški pavadinimai;

- privalomos šventės ir pasninko dienos, su šventėmis susiję visuotiniai atlaidai, kai kurie palaiminimai ar ypatingos apeigos. Pasninkas ir susilaikymas patariamas dienomis, kurios nurodytos 1917 m. Kanonų teisės kodekse, can. 1252 (patikslinta Acta Apostolicae Sedis 49 (1957), p. 638);

- skliausteliuose – kai kurios šventės, randamos Romos Mišiolo (1936 ir 1962 m. leidimų) skyriuje „Kai kurioms vietoms“, taip pat kai kurie su Lietuva susiję šventieji.

Naudojami sutrumpinimai: pop. – popiežius, vysk. – vyskupas, Bažn. mok. – Bažnyčios mokytojas, kank. – kankinys, išp. – išpažinėjas, merg. – mergelė, vis. atl. – galimybė gauti visuotinius atlaidus Bažnyčios nustatytomis sąlygomis.

 

Pasninkas ir susilaikymas

1. Bažnyčia įsako laikytis pasninko ir susilaikymo:

- Pelenų trečiadienį;

- Didįjį penktadienį.

2. Be šių dviejų dienų, patariama tradiciškai laikytis pasninko ir susilaikymo taip pat:

- Visais gavėnios penktadieniais (I klasės šventėse tik susilaikoma);

- Metų ketvirčio dienomis;

- Visų Šventųjų, Kalėdų, Sekminių ir Marijos Nekaltojo Prasidėjimo švenčių išvakarėse (išskyrus sekmadienius).

3. Bažnyčia įsako laikytis susilaikymo:

- visais kitais metų penktadieniais (išskyrus I klasės privalomas šventes).

- Lietuvoje pagal seną tradiciją: Kūčių dieną (net sekmadienį).

4. Pasninko įsakymas reiškia, kad galima iki soties valgyti tik vieną kartą per dieną. Be šio pagrindinio valgio leidžiama vieną ar du kartus lengvai užkąsti. Tarpuose tarp šių valgymų valgyti negalima, leidžiama gerti vandenį, vaistus, alų, vyną, kavą, arbatą, sultis, bet ne pasotinančius gėrimus (pieną, šokoladą, buljoną).

5. Pasninko laikytis privalo visi katalikai, baigę 18 amžiaus metus iki pradėtų 60 metų. Nuo pasninko atleidžiami:

- ligoniai, silpnai besijaučiantys;

- nėščios ir žindančios moterys;

- tą dieną dirbantys sunkų fizinį ar protinį darbą, ilgai keliaujantys.

6. Susilaikymo įsakymas draudžia valgyti žinduolių ir paukščių mėsą bei jos produktus, pvz., buljoną. Leidžiama žuvis, kiaušiniai, pieno produktai, jūros gėrybės, o taip pat gyvulinių taukų naudojimas valgio ruošimui.

7. Susilaikymo laikytis privalo visi katalikai, baigę 14 amžiaus metus. Nuo susilaikymo atleidžiami (išskyrus Pelenų dieną, Didįjį penktadienį ir Kūčias):

- visi, atleistieji nuo pasninko;

- negalintys pasirinkti maisto, turintys valgyti tai, kas duodama (svečiai, krikštynų ar laidotuvių pietų dalyviai, vargšai, vaikai ir pan.).

 

2017 METŲ LITURGINIS KALENDORIUS

 

SAUSIS

Kalbama Švč. Jėzaus Vardo litanija.

KALĖDŲ LAIKAS

Viešpaties Gimimo laikas

1 S – Viešpaties Gimimo oktava (Naujieji metai) – I klasė. Privaloma šventė. Giedamas „Veni, Creator“ – vis. atl.

2 Pi – Švč. Jėzaus Vardas – II klasė.

3 A – Eilinė diena – IV klasė.

4 T – Eilinė diena – IV klasė.

5 K – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Telesforo, pop. ir kank., minėjimas. Šventinamas Trijų Karalių vanduo. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).

Epifanijos laikas

6 Pe – Viešpaties Apsireiškimas (Epifanija, Trys Karaliai) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Šventinamas auksas, smilkalai ir mira; kunigas šventina namus, pašventinta kreida ant durų staktų užrašoma +C+M+B ir metų skaičius. Prakartėlėje pastatomos trijų karalių figūros. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis.

7 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė).

8 S – I sekmadienis po Epifanijos, Šv. Šeima Jėzus, Marija ir Juozapas – II klasė.

9 Pi – Eilinė diena – IV klasė.

10 A – Eilinė diena – IV klasė.

11 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Higino, pop. ir kank., minėjimas.

12 K – Eilinė diena – IV klasė.

13 Pe – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Krikšto paminėjimas – II klasė.

EILINIS METŲ LAIKAS

14 Š – Šv. Hiliaras, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Felikso, kun. ir kank., minėjimas.

15 S – II sekmadienis po Epifanijos – II klasė.

16 Pi – Šv. Marcelis I, pop. ir kank. – III klasė.

17 A – Šv. Antanas, abatas – III klasė.

18 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Priskos, merg. ir kank., minėjimas. Prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.

19 K – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Marijaus, Mortos, Audifakso ir Abakumo, kankinių, minėjimas; Šv. karaliaus Kanuto, kank., minėjimas.

20 Pe – Šv. Fabijonas, pop., ir Sebastijonas, kankiniai – III klasė.

21 Š – Šv. Agnietė, merg. ir kank. – III klasė.

22 S – III sekmadienis po Epifanijos – II klasė.

23 Pi – Šv. Raimundas Penjafortietis, išp. – III klasė; Šv. Emerencijonos, merg. ir kank., minėjimas. Vilniaus arkivyskupijoje: Vilniaus arkikatedros konsekravimo metinės – I klasė.

24 A – Šv. Timotiejus, vysk. ir kank. – III klasė.

25 T – Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimas – III klasė; Šv. ap. Petro minėjimas.

26 K – Šv. Polikarpas, vysk. ir kank. – III klasė.

27 Pe – Šv. Jonas Auksaburnis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

28 Š – Šv. Petras Nolaskas, išp. – III klasė; Šv. Agnietės, merg. ir kank., antrasis minėjimas.

29 S – IV sekmadienis po Epifanijos – II klasė.

30 Pi – Šv. Martyna, merg. ir kank. – III klasė.

31 A – Šv. Jonas Boskas, išp. – III klasė.

 

VASARIS

1 T – Šv. Ignotas (Antiochietis), vysk. ir kank. – III klasė.

2 K – Švč. M. Marijos Apsivalymas (Grabnyčios) – II klasė. Žvakių (grabnyčių) šventinimas ir procesija. Išardoma prakartėlė. Kunigystės ketvirtadienis.

3 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Blažiejaus, vysk. ir kank., minėjimas. Palaiminimas su šv. Blažiejaus žvakėmis nuo gerklės ligų. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė).

4 Š – Šv. Andriejus Korsinis, vysk. ir išp. – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė).

5 S – V sekmadienis po Epifanijos – II klasė. Šventinama šv. Agotos duona ir vanduo.

6 Pi – Šv. Titas, vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Daratos, merg. ir kank., minėjimas.

7 A – Šv. Romualdas, abatas – III klasė.

8 T – Šv. Jonas Matietis, išp. – III klasė.

9 K – Šv. Kirilas Aleksandrietis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Apolonijos, merg. ir kank., minėjimas.

10 Pe – Šv. Skolastika, merg. – III klasė.

11 Š – Nekaltosios Mergelės Marijos Apsireiškimas (Lurdo Marija) – III klasė.

SEPTUAGEZIMOS LAIKAS

12 S – Septuagezimos sekmadienis – II klasė.

13 Pi – Eilinė diena – IV klasė.

14 A – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Valentino, kun. ir kank., minėjimas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Malda.)

15 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Faustino ir Jovitos, kankinių, minėjimas.

16 K – Eilinė diena – IV klasė.

17 Pe – Eilinė diena – IV klasė. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Bėgimas į Egiptą.)

18 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Simeono, vysk. ir kank., minėjimas.

19 S – Seksagezimos sekmadienis – II klasė.

20 Pi – Eilinė diena – IV klasė.

21 A – Eilinė diena – IV klasė. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančios atminimas.)

22 T – Šv. apaštalo Petro Sostas – II klasė; Šv. ap. Pauliaus minėjimas. Katedros aplankymas – vis. atl.

23 K – Šv. Petras Damijanis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

24 Pe – Šv. Motiejus, apaštalas – II klasė.

25 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė.

26 S – Kvinkvagezimos sekmadienis – II klasė. Po šv. Mišių prasideda 40 valandų Švč. Sakramento adoracija (iki antradienio rytinių šv. Mišių) kaip atgaila už Užgavėnių metu padaromas ir kitas viešas nuodėmes.

27 Pi – Šv. Sopulingosios Mergelės Gabrielius, išp. – III klasė.

28 A – Eilinė diena (Užgavėnės) – IV klasė.

 

KOVAS

Kalbama Šv. Juozapo litanija.

GAVĖNIA

Draudžiama dalyvauti triukšminguose pasilinksminimuose (vestuvės, šokiai ir pan.). Penktadieniais einamas Kryžiaus kelias, vakarais giedami Kalvarijos kalnai, sekmadienį giedami „Graudūs verksmai“. Malda „Štai aš“ penktadieniais po šv. Komunijos – vis. atl.

Kvadragezimos laikas

1 T – Pelenų diena – I klasė. Privalomas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Šventinami pelenai iš praėjusių metų verbų, po to beriami tikintiesiems ant galvų kaip atgailos ženklas.

2 K – Ketvirtadienis po Pelenų dienos – III klasė. Kunigystės ketvirtadienis.

3 Pe – Penktadienis po Pelenų dienos – III klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Erškėčių vainikas.) Švč. Jėzaus Širdies penktadienis.

4 Š – Šeštadienis po Pelenų dienos – III klasė; Šv. Kazimiero, išp., minėjimas; Šv. Liucijaus I, pop. ir kank., minėjimas. Šv. Kazimieras, išp., pirmasis Lietuvos globėjas, pirmasis Vilniaus arkivysk. globėjas – Lietuvoje I klasė; Eilinės dienos minėjimas. Atlaidai Vilniuje. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis.

5 S – I kvadragezimos (gavėnios) sekmadienis – I klasė.

6 Pi – Eilinė diena – III klasė; Šv. Perpetuos ir Felicitos, kankinių, minėjimas.

7 A – Eilinė diena – III klasė; Šv. Tomo Akviniečio, išp. ir Bažn. mok., minėjimas.

8 T – Gavėnios metų ketvirčio diena – II klasė; Šv. Dievo Jono, išp., minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.

9 K – Eilinė diena – III klasė; Šv. Pranciškos Romietės, našlės, minėjimas.

10 Pe – Gavėnios metų ketvirčio diena – II klasė; Šv. Keturiasdešimt Kankinių minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Ietis ir Vinys.)

11 Š – Gavėnios metų ketvirčio diena – II klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.

12 S – II gavėnios sekmadienis – I klasė.

13 Pi – Eilinė diena – III klasė.

14 A – Eilinė diena – III klasė.

15 T – Eilinė diena – III klasė.

16 K – Eilinė diena – III klasė.

17 Pe – Eilinė diena – III klasė; Šv. Patriko, vysk. ir išp., minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus švč. Drobulė.)

18 Š – Eilinė diena – III klasė; Šv. Kirilo Jeruzaliečio, vysk., išp. ir Bažn. mok., minėjimas.

19 S – III gavėnios sekmadienis – I klasė.

20 Pi – Šv. Juozapas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis ir visuotinės Bažnyčios globėjas – I klasė (perkelta iš III. 19); Eilinės dienos minėjimas. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Kaišiadorių vyskupijoje: vyskupijos Globėjas.

21 A – Eilinė diena – III klasė; Šv. Benedikto, abato, minėjimas. Benediktinų bažn. aplankymas – vis. atl.

22 T – Eilinė diena – III klasė.

23 K – Eilinė diena – III klasė.

24 Pe – Eilinė diena – III klasė; Šv. Gabrieliaus, arkangelo, minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Penkios Žaizdos.)

25 Š – Apreiškimas Švč. M. Marijai – I klasė; Eilinės dienos minėjimas. Tobulas pasiaukojimas Jėzui per Mariją pagal šv. Liudviką Grinjoną de Monforą. Prieš tai 33 – dienų pasiruošimas.

26 S – IV gavėnios sekmadienis (Laetare) – I klasė.

27 Pi – Eilinė diena – III klasė; Šv. Jono Damaskiečio, išp. ir Bažn. mok., minėjimas.

28 A – Eilinė diena – III klasė. Šv. Jono Kapistrano, išp., minėjimas.

29 T – Eilinė diena – III klasė.

30 K – Eilinė diena – III klasė.

31 Pe – Eilinė diena – III klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Brangiausiasis Kraujas.)

 

BALANDIS

1 Š – Eilinė diena – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis.

Kančios laikas

Bažnyčioje uždengiami paveikslai ir statulos.

2 S – I Kančios sekmadienis – I klasė.

3 Pi – Eilinė diena – III klasė.

4 A – Eilinė diena – III klasė; Šv. Izidoriaus, vysk., išp. ir Bažn. mok., minėjimas.

5 T – Eilinė diena – III klasė; Šv. Vincento Ferero, išp., minėjimas.

6 K – Eilinė diena – III klasė. Kunigystės ketvirtadienis.

7 Pe – Eilinė diena – III klasė; Švč. M. Marijos Septynių skausmų minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis.

8 Š – Eilinė diena – III klasė.

9 S – II Kančios, arba Verbų sekmadienis – I klasė. Šventinamos verbos, vyksta procesija, šv. Mišiose skaitoma Kančios istorija pagal Matą.

10 Pi – Didžiosios savaitės pirmadienis – I klasė.

11 A – Didžiosios savaitės antradienis – I klasė. Kančios istorija pagal Morkų.

12 T – Didžiosios savaitės trečiadienis – I klasė. Kančios istorija pagal Luką. Vakare giedama Aušrinė ir Laudės (vad. „Tenebrae“), kurių metu gesinamos trikampio šviestuvo žvakės.

13 K – Viešpaties Vakarienės ketvirtadienis (Didysis ketvirtadienis) – I klasė. Rytą vyskupas katedroje šventina ligonių aliejų, katechumenų aliejų ir šv. krizmą, kurie bus naudojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Paskutinio patepimo ir Kunigystės sakramentus. Vakare – Paskutinės vakarienės Mišios, kojų plovimas, Švč. Sakramento pernešimas į garbinimo altorių, giedant „Pange lingua“ (vis. atl.), altorių nudengimas. Naktinė Švč. Sakramento adoracija.

14 Pe – Viešpaties Kančios ir Mirties penktadienis (Didysis penktadienis) – I klasė. Privalomas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Rytą giedamos „Tenebrae“, einamas Kryžiaus kelias. Vakare – Didžiojo penktadienio liturgija: Kančios istorija pagal Joną, devynios maldos, kryžiaus nudengimas ir adoracija (dalyvavimas – vis. atl.), Improperijos (Priekaištai), Komunijos dalinimas. Procesija į Kristaus Kapą, naktinis budėjimas prie jo. Pradedama Dievo Gailestingumo novena.

15 Š – Didysis šeštadienis – I klasė. Rytą giedamos „Tenebrae“.

VELYKŲ LAIKAS

Velykinis laikas

16 S – Prisikėlimo sekmadienis (Velykos) – I klasė. Vidurnaktį – Velykų vigilijos apeigos: šventinama ugnis ir Velykų žvakė, procesija į bažnyčią, diakonas gieda prekoniją, skaitiniai ir maldos, litanija, Krikšto vandens šventinimas, (gali būti iškilmingas Krikštas), Krikšto pažadų atnaujinimas (dalyvavimas – vis. atl.), Prisikėlimo Mišios, Laudės. Velykų rytą – Prisikėlimo apeigos ir procesija aplink bažnyčią, giedant „Linksma diena“, iškilmingos šv. Mišios, šventinami avinėliai, margučiai ir kiti valgiai, kurie valgomi atsigavėjimo pusryčiams. Velykų laiku šventinami namai. Tikintieji nešasi šventintos ugnies ir vandens namo, aplanko ir šv. vandeniu apšlaksto artimųjų kapus.

17 Pi – Pirmadienis Velykų oktavoje – I klasė.

18 A – Antradienis Velykų oktavoje – I klasė.

19 T – Trečiadienis Velykų oktavoje – I klasė.

20 K – Ketvirtadienis Velykų oktavoje – I klasė.

21 Pe – Penktadienis Velykų oktavoje – I klasė.

22 Š – Baltasis šeštadienis – I klasė.

23 S – Baltasis sekmadienis, Velykų oktava (Atvelykis) – I klasė. (Dievo Gailestingumo šventė.)

24 Pi – Šv. Fidelis Sigmaringietis, kank. – III klasė.

25 A – Šv. Morkus, evangelistas – II klasė. Didžiosios litanijos (Kryžiaus diena). Procesija giedant Visų šventųjų litaniją ir suplikacijas „Šventas Dieve“.

26 T – Šv. Kletas ir Marcelinas, popiežiai ir kankiniai – III klasė. (Švč. M. Marija, Geroji Patarėja.)

27 K – Šv. Petras Kanizijus, išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

28 Pe – Šv. Kryžiaus Paulius, išp. – III klasė. (Šv. Liudvikas Grinjonas de Monforas, išp.)

29 Š – Šv. Petras (Veronietis), kank. – III klasė.

30 S – II sekmadienis po Velykų – II klasė.

 

GEGUŽĖ

Kasdien vakarais rengiamos gegužinės pamaldos: prie gėlėmis papuošto Marijos altoriaus ar paveikslo giedama Švč. M. Marijos litanija, giesmė „Sveika, Marija, Motina Dievo“, kalbama šv. Bernardo malda „Atsimink“.

1 Pi – Šv. Juozapas Darbininkas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis, išp. – I klasė.

2 A – Šv. Atanazas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

3 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Aleksandro I, pop., Evencijaus ir Teodulo, kankinių, ir šv. Juvenalio, vysk. ir išp., minėjimas. (Šv. Kryžiaus atradimas. Šventinami kryžiai.)

4 K – Šv. Monika, našlė – III klasė. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).

5 Pe – Šv. Pijus V, pop. ir išp. – III klasė. (Pal. Mykolas Giedraitis, išp.) Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė).

6 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. (Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas, Lotynų vartuose; Šv. Dominykas Savio, išp.) Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė).

7 S – III sekmadienis po Velykų – II klasė. Motinos diena. Palaiminimas motinoms. Vakare leidžiamos vienos gedulingosios Mišios (II klasė) už mirusias motinas.

8 Pi – Eilinė diena – IV klasė. (Švč. M. Marija, Visų Šventųjų Karalienė ir Gražiosios Meilės Motina; Švč. M. Marija, Visų Malonių Tarpininkė; Švč. M. Marija, Švč. Jėzaus Širdies Valdovė; Šv. Mykolo, arkangelo, apsireiškimas.)

9 A – Šv. Grigalius Nazianzietis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

10 T – Šv. Antoninas, vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Gordijono ir Epimacho, kank., minėjimas. Kaišiadorių vyskupijoje: katedros konsekravimo metinės – I klasė.

11 K – Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai – II klasė.

12 Pe – Šv. Nerėjas, Achilas ir Domicelė, merg., bei Pankratas, kankiniai, – III klasė.

13 Š – Šv. Robertas Belarminas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

14 S – IV sekmadienis po Velykų – II klasė.

15 Pi – Šv. Jonas Krikštytojas Salietis, išp. – III klasė. (Šv. artojas Izidorius, išp.)

16 A – Šv. Ubaldas, vysk. ir išp. – III klasė. (Šv. Andriejus Bobolė, kank.; Šv. Jonas Nepomukas, kank.)

17 T – Šv. Paskalis Bailonas, išp. – III klasė.

18 K – Šv. Venantas, kank. – III klasė.

19 Pe – Šv. Petras Celestinas, pop. ir išp. – III klasė; Šv. Pudencijonos, merg., minėjimas.

20 Š – Šv. Bernardinas Sienietis, išp. – III klasė.

21 S – V sekmadienis po Velykų – II klasė.

22 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Mažosios litanijos, arba maldavimai (Kryžiaus dienos). Einama procesija, aplankant tris kryžius laukuose, giedama Visų šventųjų litanija, kunigas laimina laukus, giedamos suplikacijos „Šventas Dieve“, giesmė „Viešpatie Karaliau“.

23 A – Eilinė diena – IV klasė. Mažosios litanijos, arba maldavimai (Kryžiaus dienos).

24 T – Žengimo į dangų vigilija – II klasė. Mažosios litanijos, arba maldavimai.

Žengimo į dangų laikas

25 K – Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Po Evangelijos užgesinama Velykų žvakė, rengiama procesija.

26 Pe – Šv. Pilypas Neris, išp. – III klasė; Šv. Eleuterijaus, pop. ir kank., minėjimas. Prasideda pasiruošimo Sekminėms novena – „Veni, Creator“.

27 Š – Šv. Beda Garbingasis, išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Jono I, pop. ir kank., minėjimas. (Švč. M. Marija, Apaštalų Karalienė.)

28 S – Sekmadienis po Žengimo į dangų – II klasė.

29 Pi – Šv. Marija Magdalena de Paci, merg. – III klasė.

30 A – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Felikso I, pop. ir kank., minėjimas. (Šv. Joana Arkietė, merg.)

31 T – Švč. M. Marija Karalienė – II klasė; Šv. Petronėlės, merg., minėjimas. Kalbamas Pasiaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai aktas.

 

BIRŽELIS

Kasdien vakarais rengiamos birželinės pamaldos: prie Jėzaus Širdies altoriaus ar paveikslo giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija, giesmė „Iš šios žemelės“, kalbamas Pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas.

1 K – Šv. Angelė Meriči, merg. – III klasė. (Telšių vyskupijoje: Šv. Justinas, kankinys, vyskupijos globėjas – I klasė.) Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).

2 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Marcelino, Petro ir Erazmo, vysk., kankinių, minėjimas. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė).

3 Š – Sekminių vigilija – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis.

Sekminių oktava

4 S – Sekminių sekmadienis – I klasė. Rengiama procesija. „Veni, Creator“ giedojimas – vis. atl. Tėvo diena. Palaiminimas tėvams.

5 Pi – Pirmadienis Sekminių oktavoje – I klasė.

6 A – Antradienis Sekminių oktavoje – I klasė.

7 T – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.

8 K – Ketvirtadienis Sekminių oktavoje – I klasė.

9 Pe – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.

10 Š – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.

EILINIS METŲ LAIKAS

11 S – I sekmadienis po Sekminių, Švenčiausiosios Trejybės šventė – I klasė. Brevijoriaus Primoje giedamas šv. Atanazo tikėjimo išpažinimas „Quicumque“.

12 Pi – Šv. Jonas Fakundas, išp. – III klasė; Šv. Bazilido, Kirino, Naboro ir Nazarijaus, kankinių, minėjimas.

13 A – Šv. Antanas Paduvietis, išp. ir Bažn. mok. (Antaninės) – III klasė. Vilkaviškio vyskupijoje: vyskupijos globėjas – I klasė.

14 T – Šv. Bazilijus Didysis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

15 K – Švenčiausiojo Kristaus Kūno šventė (Devintinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Einama iškilminga procesija su Švč. Sakramentu, aplankant keturis lauke papuoštus altorius (dalyvavimas – vis. atl.). Šventinami iš devynių žolynų ar gėlių supinti vainikai, laiminamos šeimos su vaikais.

16 Pe – Eilinė diena – IV klasė.

17 Š – Šv. Grigalius Barbadikas, vysk. ir išp. – III klasė.

18 S – II sekmadienis po Sekminių – II klasė.

19 Pi – Šv. Julijona Falkonieri, merg. – III klasė; Šv. Gervazo ir Protazo, kankinių, minėjimas.

20 A – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Silverijaus, pop. ir kank., minėjimas.

21 T – Šv. Aloyzas Gonzaga, išp. – III klasė.

22 K – Šv. Paulinas (Nolietis), vysk. ir išp. – III klasė.

23 Pe – Švenčiausiosios Jėzaus Širdies šventė – I klasė. Malda „Gerasis Jėzau“ – vis. atl.

24 Š – Šv. Jono Krikštytojo Gimimas (Joninės) – I klasė. Kauno arkivyskupijoje: arkivyskupijos globėjas.

25 S – III sekmadienis po Sekminių – II klasė.

26 Pi – Šv. Jonas ir Paulius, kankiniai – III klasė.

27 A – Eilinė diena – IV klasė. (Švč. M. Marija, Nuolatinė Gelbėtoja.)

28 T – Petrinių vigilija – II klasė.

29 K – Šv. Petras ir Paulius, apaštalai (Petrinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Bazilikos ar katedros aplankymas – vis. atl.; vyskupo palaiminto krucifikso ar rožančiaus pamaldus naudojimas – vis. atl.

30 Pe – Šv. Pauliaus, apaštalo, paminėjimas – III klasė; Šv. Petro, ap., minėjimas.

 

LIEPA

Kalbama Brangiausiojo Kristaus Kraujo litanija.

1 Š – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Brangiausiasis Kraujas – I klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis.

2 S – IV sekmadienis po Sekminių – II klasė; Švč. M. Marijos Apsilankymo minėjimas. Žemaičių Kalvarijos atlaidai.

3 Pi – Šv. Irenėjas, vysk. ir kank. – III klasė.

4 A – Eilinė diena – IV klasė. (Visų šventųjų aukščiausiųjų pontifikų paminėjimas.)

5 T – Šv. Antanas Marija Zakarijas, išp. – III klasė.

6 K – Eilinė diena – IV klasė. (Šv. Marija Goreti, merg. ir kank.) Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).

7 Pe – Šv. Kirilas ir Metodijus, vyskupai ir išpažinėjai – III klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė).

8 Š – Šv. karalienė Elzbieta, našlė – III klasė.

9 S – V sekmadienis po Sekminių – II klasė.

10 Pi – Šv. Septyni Broliai, kankiniai, bei šv. Rufina ir Sekunda, mergelės ir kankinės (Miegantieji Broliai) – III klasė.

11 A – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Pijaus I, pop. ir kank., minėjimas.

12 T – Šv. Jonas Gualbertis, abatas – III klasė; Šv. Naboro ir Felikso, kankinių, minėjimas. Vilniaus arkivyskupijoje: Šv. Bonifacas (Brunonas), vysk. ir kank., antrasis arkivyskupijos globėjas – II klasė. (Lietuvoje: Palaimintasis Jurgis Matulaitis, vysk. – II klasė.)

13 K – Eilinė diena – IV klasė.

14 Pe – Šv. Bonaventūra, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

15 Š – Šv. imperatorius Henrikas, išp. – III klasė.

16 S – VI sekmadienis po Sekminių – II klasė.

17 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Alekso, išp., minėjimas. (Švč. M. Marijos Nuolankumas.)

18 A – Šv. Kamilas Lelietis, išp. – III klasė; Šv. Simforozos ir septynių jos sūnų, kankinių, minėjimas.

19 T – Šv. Vincentas Paulietis, išp. – III klasė.

20 K – Šv. Jeronimas Emilijanis, išp. – III klasė; Šv. Margaritos, merg. ir kank., minėjimas. Kauno arkivyskupijoje: Kauno arkikatedros konsekracijos metinės – I klasė.

21 Pe – Šv. Laurynas Brunduzietis, išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Praksedos, merg., minėjimas.

22 Š – Šv. Marija Magdalena, atgailotoja – III klasė. (Švč. M. Marija, Gailestingumo Motina.)

23 S – VII sekmadienis po Sekminių – II klasė.

24 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Kristinos, merg. ir kank., minėjimas.

25 A – Šv. Jokūbas, apaštalas – II klasė; Šv. Kristoforo, kank., minėjimas.

26 T – Šv. Ona, Švč. M. Marijos Motina (Oninės) – II klasė.

27 K – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Pantaleono, kank., minėjimas.

28 Pe – Šv. Nazarijus ir Celsas, kankiniai, Viktoras I, pop. ir kank., bei Inocentas I, pop. ir išp. – III klasė.

29 Š – Šv. Morta, merg. – III klasė; Šv. Felikso, Simplicijaus, Faustino ir Beatričės, kankinių, minėjimas.

30 S – VIII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Kryžių kalno atlaidai.

31 Pi – Šv. Ignacas (Lojola), išp. – III klasė. Jėzuitų bažnyčios aplankymas – vis. atl.

 

RUGPJŪTIS

1 A – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Makabėjų, kankinių, minėjimas. (Šv. apaštalas Petras Pančiuose.)

2 T – Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Stepono I, pop. ir kank., minėjimas. Porciunkulės atlaidai. Bazilikos, katedros, parapinės ar pranciškonų bažnyčios aplankymas – vis. atl.

3 K – Eilinė diena – IV klasė. (Šv. Stepono, pirmojo kankinio, Radimas.) Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).

4 Pe – Šv. Dominykas, išp. – III klasė. Dominikonų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė).

5 Š – Šv. Marijos Snieginės bazilikos pašventinimas – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė).

6 S – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Atsimainymas – II klasė.

7 Pi – Šv. Kajetonas, išp. – III klasė; Šv. Donato, vysk. ir kank., minėjimas.

8 A – Šv. Jonas Marija Vianėjus, išp. – III klasė; Šv. Kirijako, Largo ir Smaragdo, kank., minėjimas.

9 T – Šv. Lauryno vigilija – III klasė; Šv. Romano, kank., minėjimas.

10 K – Šv. Laurynas, kank. – II klasė.

11 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Tiburcijaus ir Zuzanos, merg., kankinių, minėjimas. (Šv. Filomena, merg. ir kank.)

12 Š – Šv. Klara, merg. – III klasė.

13 S – X sekmadienis po Sekminių – II klasė.

14 Pi – Žolinės vigilija – II klasė; Šv. Euzebijaus, išp., minėjimas. (Šv. Meinhardas, vysk., lyvių apaštalas.)

15 A – Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė) – I klasė. Privaloma šventė. Žolynų ir vaisių laiminimas. Atlaidai Krekenavoje, Pivašiūnuose.

16 T – Šv. Joakimas, Švč. M. Marijos Tėvas, išp. – II klasė. (Šv. Rokas, išp.)

17 K – Šv. Hiacintas (Jackus), išp. – III klasė.

18 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Agapito, kank., minėjimas. (Šv. imperatorienė Elena, našlė.)

19 Š – Šv. Jonas Eudas, išp. – III klasė.

20 S – XI sekmadienis po Sekminių – II klasė.

21 Pi – Šv. Joana Pranciška Fremiot de Šantal, našlė – III klasė.

22 A – Švč. M. Marijos Nekaltoji Širdis – II klasė; Šv. Timotiejaus, Ipolito ir Simforijono, kankinių, minėjimas.

23 T – Šv. Pilypas Benetis, išp. – III klasė.

24 K – Šv. Baltramiejus, apaštalas – II klasė.

25 Pe – Šv. karalius Liudvikas, išp. – III klasė.

26 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Zefirino, pop. ir kank., minėjimas. Vilniaus arkivyskupijoje: Šv. Kazimiero, arkivyskupijos globėjo, relikvijų perkėlimas – II klasė. (Švč. M. Marija, Ligonių Sveikata.)

27 S – XII sekmadienis po Sekminių – II klasė.

28 Pi – Šv. Augustinas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Hermio, kank., minėjimas. Augustinų bažnyčios aplankymas – vis. atl.

29 A – Šv. Jono Krikštytojo Nukirsdinimas – III klasė; Šv. Sabinos, kank., minėjimas.

30 T – Šv. Rožė Limietė, merg. – III klasė; Šv. Felikso ir Adaukto, kankinių, minėjimas.

31 K – Šv. Raimundas Nonatas, išp. – III klasė.

 

RUGSĖJIS

1 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Egidijaus, abato, minėjimas; Šv. Dvylikos Brolių, kankinių, minėjimas. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė).

2 Š – Šv. karalius Steponas, išp. – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė).

3 S – XIII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Šv. Pijaus X kunigų brolijoje: Šv. Pijus X, pop. ir išp. – I klasė; Sekmadienio minėjimas.

4 Pi – Eilinė diena – IV klasė. (Švč. Mergelė Marija, Dieviškojo Ganytojo Motina.)

5 A – Šv. Laurynas Justinijanis, vysk. ir išp. – III klasė.

6 T – Eilinė diena – IV klasė.

7 K – Eilinė diena – IV klasė. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).

8 Pe – Švč. M. Marijos Gimimas (Šilinė) – II klasė, Lietuvoje – I klasė; Šv. Adrijono, kank., minėjimas. Sėklos ir pasėlių laiminimas. Atlaidai Šiluvoje, Trakuose.

9 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Gorgonijaus, kank., minėjimas.

10 S – XIV sekmadienis po Sekminių – II klasė.

11 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Proto ir Hiacinto, kankinių, minėjimas.

12 A – Švenčiausiasis Marijos Vardas – III klasė.

13 T – Eilinė diena – IV klasė.

14 K – Švč. Kryžiaus Išaukštinimas – II klasė. Šventinami kryžiai.

15 Pe – Švč. M. Marijos Septyni skausmai (Marija Sopulingoji) – II klasė; Šv. Nikomedo, kank., minėjimas.

16 Š – Šv. Kornelijus, pop., ir Kiprijonas, vysk., kankiniai – III klasė; Šv. Eufemijos, merg., Liucijos ir Geminijono, kankinių, minėjimas.

17 S – XV sekmadienis po Sekminių – II klasė.

18 Pi – Šv. Juozapas Kupertinietis, išp. – III klasė.

19 A – Šv. Januarijus, vysk., ir draugai, kankiniai – III klasė.

20 T – Rugsėjo metų ketvirčio diena – II klasė; Šv. Eustachijaus ir draugų, kankinių, minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.

21 K – Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas – II klasė.

22 Pe – Rugsėjo metų ketvirčio diena – II klasė; Šv. Tomo Vilanoviečio, vysk. ir išp., minėjimas; Šv. Mauricijaus ir draugų, kankinių, minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas.

23 Š – Rugsėjo metų ketvirčio diena – II klasė; Šv. Lino, pop. ir kank., minėjimas; Šv. Teklės, merg. ir kank., minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.

24 S – XVI sekmadienis po Sekminių – II klasė.

25 Pi – Eilinė diena – IV klasė.

26 A – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Kiprijono ir Justinos, merg., kankinių, minėjimas.

27 T – Šv. Kozmas ir Damijonas, kankiniai – III klasė.

28 K – Šv. kunigaikštis Vaclovas, kank. – III klasė.

29 Pe – Šv. Mykolo, arkangelo, bazilikos pašventinimas – I klasė.

30 Š – Šv. Jeronimas, kun., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

 

SPALIS

Kasdien kalbamas ar giedamas šv. rožančius.

1 S – XVII sekmadienis po Sekminių – II klasė.

2 Pi – Šv. Angelai Sargai – III klasė.

3 A – Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, merg. – III klasė.

4 T – Šv. Pranciškus (Asyžietis), išp. – III klasė. Pranciškonų bažnyčios aplankymas – vis. atl.

5 K – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Placido ir draugų, kank., minėjimas. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).

6 Pe – Šv. Brunonas, išp. – III klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė).

7 Š – Švč. M. Marija Rožančinė – II klasė; Šv. Morkaus I, pop. ir išp., minėjimas. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė).

8 S – XVIII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Leidžiamos votyvinės Švč. M. Marijos Rožančinės Mišios (II klasė, sekmadienio minėjimas).

9 Pi – Šv. Jonas Leonardis, išp. – III klasė; Šv. Dionizo, vysk., Rustiko ir Eleuterijaus, kankinių, minėjimas.

10 A – Šv. Pranciškus Borgijas, išp. – III klasė.

11 T – Švč. M. Marijos Motinystė – II klasė.

12 K – Eilinė diena – IV klasė.

13 Pe – Šv. karalius Edvardas, išp. – III klasė.

14 Š – Šv. Kalikstas I, pop. ir kank. – III klasė.

15 S – XIX sekmadienis po Sekminių – II klasė.

16 Pi – Šv. Jadvyga, našlė. – III klasė. (Švč. M. Marijos Tyrumas.)

17 A – Šv. Margarita Marija Alakok, merg. – III klasė.

18 T – Šv. Lukas, evangelistas – II klasė.

19 K – Šv. Petras Alkantarietis, išp. – III klasė.

20 Pe – Šv. Jonas Kantijus, išp. – III klasė.

21 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Hilarijono, abato, minėjimas; Šv. Uršulės ir draugių, mergelių ir kankinių, minėjimas.

22 S – XX sekmadienis po Sekminių – II klasė. Pasaulio misijų diena, meldžiamės už misionierius.

23 Pi – Šv. Antanas Marija Klaretas, vysk. ir išp. – III klasė. (Švenčiausiasis Atpirkėjas.)

24 A – Šv. Rapolas, arkangelas – III klasė.

25 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Krizanto ir Darijos, kankinių, minėjimas.

26 K – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Evaristo, pop. ir kank., minėjimas.

27 Pe – Eilinė diena – IV klasė.

28 Š – Šv. Simonas ir Judas, apaštalai – II klasė.

29 S – Mūsų Viešpats Jėzus Kristus Karalius – I klasė. Pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas – vis. atl.

30 Pi – Eilinė diena – IV klasė.

31 A – Eilinė diena – IV klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.

 

LAPKRITIS

1 T – Visi Šventieji – I klasė. Privaloma šventė. XI. 1–8 dienomis kapinių aplankymas – vis. atl. už mirusius. Kapai sutvarkomi, šlakstomi šv. vandeniu, uždegamos žvakės, giedamas „Viešpaties Angelas“, „Mirusiojo vardo paminėjimas“. (Šv. Pijaus X kunigų brolijos įsteigimas 1970 m.)

2 K – Visų mirusių tikinčiųjų paminėjimas (Vėlinės) – I klasė. Leidžiamos trejos gedulingos šv. Mišios. Procesija į kapines. Bažnyčios aplankymas – vis. atl. už mirusius. Kunigystės ketvirtadienis.

3 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė).

4 Š – Šv. Karolis (Boromiejus), vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Vitalio ir Agrikolos, kankinių, minėjimas. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė).

5 S – XXII sekmadienis po Sekminių – II klasė.

6 Pi – Eilinė diena – IV klasė.

7 A – Eilinė diena – IV klasė.

8 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Keturių Karūnuotųjų kankinių minėjimas.

9 K – Švč. Išganytojo (Laterano) arkibazilikos pašventinimas – II klasė; Šv. Teodoro, kank., minėjimas. Katedros aplankymas – vis. atl.

10 Pe – Šv. Andriejus Avelinas, išp. – III klasė; Šv. Trifono, Respicijaus ir Nimfos, merg., kankinių, minėjimas.

11 Š – Šv. Martynas, vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Meno, kank., minėjimas.

12 S – XXIII sekmadienis po Sekminių – II klasė.

13 Pi – Šv. Didakas, išp. – III klasė. (Šv. Stanislovas Kostka, išp.)

14 A – Šv. Juozapatas (Kuncevičius), vysk. ir kank. – III klasė.

15 T – Šv. Albertas Didysis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

16 K – Šv. Gertrūda, merg. – III klasė. Lietuvoje: Aušros Vartų Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina – I klasė. (Švč. Mergelės Marijos Globa.) Atlaidai Vilniuje.

17 Pe – Šv. Grigalius Stebukladarys, vysk. ir išp. – III klasė.

18 Š – Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bazilikų pašventinimas – III klasė.

19 S – VI papildomas sekmadienis kaip po Epifanijos – II klasė.

20 Pi – Šv. Feliksas Valua, išp. – III klasė. (Šv. Rapolas Kalinauskas, išp.)

21 A – Švč. M. Marijos Paaukojimas – III klasė.

22 T – Šv. Cecilija, merg. ir kank. – III klasė.

23 K – Šv. Klemensas I, pop. ir kank. – III klasė; Šv. Felicitos, kank., minėjimas.

24 Pe – Šv. Kryžiaus Jonas, išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Krizogono, kank., minėjimas.

25 Š – Šv. Kotryna (Aleksandrietė), merg. ir kank. – III klasė.

26 S – XXIV ir paskutinis sekmadienis po Sekminių – II klasė.

27 Pi – Eilinė diena – IV klasė. (Stebuklingojo medalikėlio Nekaltoji Mergelė Marija.)

28 A – Eilinė diena – IV klasė.

29 T – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Saturnino, kank., minėjimas.

30 K – Šv. Andriejus, apaštalas – II klasė.

 

GRUODIS

1 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė).

2 Š – Šv. Bibijona, merg. ir kank. – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė).

ADVENTAS

Draudžiama dalyvauti triukšminguose pasilinksminimuose (vestuvės, šokiai ir pan.). Pastatomas advento vainikas su trimis violetinėmis ir viena rausva žvake (kiekvieną advento sekmadienį uždegama viena žvake daugiau), ant altoriaus – rarotinė žvakė su baltu ar žydru kaspinu Marijos Nekalto Prasidėjimo garbei. Šeštadieniais ar sekmadieniais prieš aušrą giedamos Rarotos – votyvinės Mišios Švč. M. Marijos garbei (II klasė) su įžangine giesme „Rorate caeli“. Giedamos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo valandos.

3 S – I advento sekmadienis – I klasė. Kalėdaičių šventinimas.

4 Pi – Šv. Petras Auksažodis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Eilinės dienos minėjimas; Šv. Barboros, merg. ir kank., minėjimas. (Pal. Kristijonas, vysk., prūsų apaštalas.)

5 A – Eilinė diena – III klasė. Šv. Sabo, abato, minėjimas.

6 T – Šv. Mikalojus, vysk. ir išp. – III klasė. Vilniaus arkivyskupijoje: antrasis arkivyskupijos globėjas – II klasė. Kauno miesto globėjas. Eilinės dienos minėjimas.

7 K – Šv. Ambraziejus, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Eilinės dienos minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).

8 Pe – Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas – I klasė. Eilinės dienos minėjimas. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė.

9 Š – Eilinė diena – III klasė.

10 S – II advento sekmadienis – I klasė.

11 Pi – Šv. Damazas I, pop. ir išp. – III klasė; Eilinės dienos minėjimas.

12 A – Eilinė diena – III klasė.

13 T – Šv. Liucija, merg. ir kank. – III klasė; Eilinės dienos minėjimas.

14 K – Eilinė diena – III klasė.

15 Pe – Eilinė diena – III klasė.

16 Š – Šv. Euzebijus (Vercelietis), vysk. ir kank. – III klasė; Eilinės dienos minėjimas.

17 S – III advento sekmadienis (Gaudete) – I klasė. XII. 17–23 dienomis giedamos mišparų „O antifonos“.

18 Pi – Eilinė diena – II klasė. (Švč. M. Marijos Laukimasis.)

19 A – Eilinė diena – II klasė.

20 T – Advento metų ketvirčio diena – II klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. (Pal. Vitas, pirmasis Lietuvos vyskupas, išp.)

21 K – Šv. Tomas, apaštalas – II klasė; Eilinės dienos minėjimas.

22 Pe – Advento metų ketvirčio diena – II klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas.

23 Š – Advento metų ketvirčio diena – II klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. (Švč. M. Marijos ir šv. Juozapo Sužadėtuvės.)

24 S – Kalėdų vigilija (Kūčios) – I klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Kūčių vakarienė šeimoje, dalijamasi kalėdaičiais.

KALĖDŲ LAIKAS

Viešpaties Gimimo laikas

25 Pi – Viešpaties Gimimas (Kalėdos) – I klasė; antrose Mišiose: Šv. Anastazijos, kank., minėjimas. Privaloma šventė. Vidurnaktį – prakartėlės atidarymas, Bernelių (Piemenėlių) Mišios. Dieną dar dvejos šv. Mišios.

26 A – Šv. Steponas, pirmasis kankinys – II klasė; Kalėdų oktavos minėjimas. Avižų šventinimas.

27 T – Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas – II klasė; Kalėdų oktavos minėjimas. Šv. Jono vyno ligoniams šventinimas.

28 K – Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kank. – II klasė; Kalėdų oktavos minėjimas.

29 Pe – Penktoji Kalėdų oktavos diena – II klasė; Šv. Tomo (Beketo), vysk. ir kank., minėjimas.

30 Š – Šeštoji Kalėdų oktavos diena – II klasė.

31 S – Sekmadienis Viešpaties Gimimo oktavoje – II klasė. Metų pabaigos pamaldos, „Te Deum“ giedojimas – vis. atl.