Apie mus

 
Brolijos generalinis vyresnysis
vysk. Bernard Fellay

Šv. Pijaus X kunigų brolija (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii Decimi, FSSPX) yra tarptautinė Romos Katalikų Bažnyčios kongregacija, kurios nariai kunigai gyvena bendruomeniškai be vienuolinių įžadų. Ją įkūrė arkivyskupas emeritas ir Tiulio vyskupas Marcelis Lefebvre‘as (sk. Marselis Lefebras), o 1970 m. lapkričio 1 d. kanoniškai įsteigė Lozanos, Ženevos ir Fribūro (Šveicarija) vyskupas François Charrière‘as. 1971 m. vasario 18 d. laišku Šventosios klero kongregacijos prefektas kard. Johnas Wrightas patvirtino Brolijos įsteigimą ir paskatino tęsti jos veiklą.

„Brolijos tikslas yra kunigystė ir visa, kas su ja susiję“ (Brolijos Statutai II, 1): kunigų ugdymas seminarijose, šventųjų Mišių aukojimas, sakramentų teikimas, katechezė, mokyklų išlaikymas, rekolekcijų vedimas, dvasinis vadovavimas vienuoliams, jaunimo sielovada. „Brolija yra iš esmės apaštališka, nes tokia yra ir Mišių auka“, – rašo arkivyskupas M. Lefebvre‘as jos Statutuose (I, 2), todėl jos kitas pavadinimas yra „Jėzaus ir Marijos apaštalų brolija“. Brolijos nariais yra kunigai ir seminaristai, taip pat broliai, seserys oblatės bei tretininkai. Brolija išlaiko Šv. Pijaus X seserų kongregaciją (5 vienuolynai, 133 seserys) bei bendradarbiauja su daugeliu vienuoliškų bendruomenių: karmelitėmis, dominikonais, pranciškonais, redemptoristais (iš viso 12 vyrų ir 26 moterų vienuolynai). Brolija remia apaštalų laikus siekiantį, daugelio šventųjų ir Susirinkimų rekomenduotą bendruomeninio kunigų gyvenimo idealą, labai tinkantį mūsų laikams, kada ypač sunku pavieniui atsispirti supasaulėjimo dvasiai. Vienas iš pagrindinių jos uždavinių – dvasiškai ir materialiai padėti dieceziniams kunigams, kenčiantiems dėl Bažnyčios krizės.

Brolijos generaliniai namai yra Šveicarijoje (Priorat Mariae Verkündigung, Schwandegg, CH-6313 Menzingen, ZG). Šiuo metu (2018 m. sausio mėn.) Brolijai priklauso 637 kunigai, 123 broliai, 195 seserys, 79 seserys oblatės, 19 Kenijos misionierių seserys. Brolijos nariai dirba 72 pasaulio šalyse, jie gyvena 167 prioratuose ir aptarnauja virš 800 Mišių centrų, 9 rekolekcijų namus, apie 30 vidurinių bei 60 pradinių mokyklų. Prie Sorbonos universiteto Paryžiuje veikia aukštoji mokykla Institut Universitaire Saint-Pie-X. Šešiose Brolijos seminarijose (Šveicarijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, JAV, Argentinoje ir Australijoje) bei dviejose preseminarijose (Gabone ir Filipinuose) mokosi 204 seminaristai. Tradiciją visame pasaulyje remia apie 2 mln. katalikų.

 
Omnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia magna solus: praetende super famulos tuos, et super congregationes illis commissas, spiritum gratiae salutaris; et, ut in veritate tibi complaceant, perpetuum eis rorem tuae benedictionis infunde. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

Visagali amžinasis Dieve, Tu vienas darai didžiulius stebuklus. Išganingos malonės dvasia pridenk savo tarnus bei jiems pavestas bendruomenes ir išliek jiems amžiną savo palaimos rasą, kad jie Tau paklustų tiesoje. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. Amen.